Onwankelbaar

“…  doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, […]

Lees meer

Waak op Deborah

Ook nu leven wij in net zo een duistere tijd als de profetes en Richteres Deborah. Door de grote afvalligheid en ongehoorzaamheid en rebellie en het verlaten van het Verbond van de God van Israël, maar ook door de vele afgoderijen en hoererijen in ons land komt de ‘onderdrukker’ om te roven en te plunderen […]

Lees meer

Groei pijnen

Want niet overhaast zult gij uittrekken .. de HERE immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël. (Jes. 52:12) Als God een Plan met je heeft of een Roeping, een Woord die door de Heilige Geest tot je gesproken is laat God zeggen `ga niet overhaast uit .. stort je […]

Lees meer

Een vat tot eer

Bij het maken van een vat tot eer voor speciale gebruik voor de Heer, volgt de pottenbakker een bepaalde procedure. Daar is een plan en bestemming voor de klomp klei in de handen van de potenbakker. De klei wordt geslagen, gestampt en gedrukt om het buigzaam en soepel te maken. Het wordt geplaatst op de […]

Lees meer

In het verborgene

“Toen zond Farao iemand heen en liet Jozef roepen en men haalde hem met veel spoed uit de kerker. (Gen. 41.14) Het doel van God met Zijn kinderen is altijd weer herstel, verheerlijking en vereniging met Hem.Het doel wat God met Zijn kinderen heeft kan Hij echter alleen bereiken bij hen die nederig van hart […]

Lees meer

IN DE WACHT

Soms bij tijden zet de Heer ons in de wacht en dat doet Hij met een reden. We zijn liever harde werkers dan dat we in de wacht staan.De Heer wil dat wij nu rijp worden, en wachten en rijp worden heeft vaak met elkaar te maken. Wachten is ook ruimte geven om te rijpen, […]

Lees meer

Het Nieuwe Jeruzalem

Spreuken zegt wijsheid verkrijgt kennis en inzicht door overpeinzing en overleggingen. Het Nieuwe Jeruzalem, dat vrij is, is boven, deze is de bruid/vrouw van het Lam, zij is een geestelijke Stad. Deze Stad wordt gevormd door levende stenen, door engelen, eerstgeborenen en geesten van rechtvaardigen (Hebr. 12 v.a. vers 22), allen die geschreven zijn in […]

Lees meer

Door WATER doop en oordeels VUUR

Als een Joodse vrouw en man gingen trouwen bereidde de vrouw zich de vooravond voor op haar huwelijksdag en daar ondergaat zij een speciale wijdingsbad , een gehele onderdompeling in het waterbad, het ´mikwe` wat betekend  ‘levendig water’. Het heeft een (geestelijke) heiligende en zuiverende werking en wordt de huwelijksgemeenschap op een hoger plan gebracht. […]

Lees meer

God vergeven

Ik ervaar al een tijdje in mijn hart dat ik dit moet delen en dat de Heer hier een bedoeling mee heeft. Er zijn soms tijden in ons leven van diepe innerlijke strijd en worsteling. Tijden waarin we vast kunnen lopen en we op een cruciaal punt van ons leven komen te staan en niet […]

Lees meer

Israëls straftijd

In Ezech.4 staat dat het huis Israël 390 jaar straf krijgt en Juda 40. Vers 4-6 En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls; naar het getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van hun […]

Lees meer

De grote oogst

Het graan is een beeld van de grote oogst die gerijpt wordt in het veld en die in het Licht van de Zon der gerechtigheid staat om geoogst te worden voor het komende Loofhuttenfeest en er zijn mensen die staan als bomen (een overblijfsel) aan één samen gebundeld tegenover de machten der duisternis, klaar voor […]

Lees meer

IK HEB TEGEN U … !!!

De Izebel (Absalom) geest is vandaag de dag nog steeds een grote bedreiging voor de Gemeente, het Lichaam van Christus, deze geest manifesteert zich door mensen en misleidt de Gemeente tot hoererij en afgodendienst. De voornaamste eigenschappen zijn, afgoderij, hoererij (overspel) en toverij, verwarring, chaos, leugens en valse profetie, ziekte, afgunst (jaloezie) en een afkeer […]

Lees meer

ARENDEN

Een arend is een koning onder de vogels. Hoog in de lucht en zwevend op zijn uitgespreide vleugels is het prachtig om een arend te zien. Door de manier van leven van een arend kunnen we veel leren betreffende de profetische bediening.Arenden vliegen vaak alleen en een profeet-arenden houden van afzondering. Ze leven als het […]

Lees meer

De stormram

Je bent als een stormram die maar beukt en beukt tegen een grote Deur om er doorheen te komen. De doorbraak zal voorzeker komen ook al duurt het lang.  De Deur zal uiteindelijk door geloof en volharding geopend worden en je zult in het volle Licht staan. Je hebt lang gewacht maar bent blijven geloven […]

Lees meer