In geloof uitstappen.

We kennen allemaal wel het verhaal van Petrus uit Matheus 14 waarin hij in geloof over het water liep :

En [terstond] dwong Hij de discipelen in het schip te gaan en Hem vooruit te varen naar de overkant, totdat Hij de scharen zou hebben weggezonden. 23 En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen. 24 Doch het schip was reeds vele stadiën van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. 25 In de vierde nachtwake kwam Hij tot hen, gaande over de zee. 26 Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees. 27 Terstond sprak [Jezus] hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! 28 Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. 29 En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. 30 Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! 31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? 32 En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. 33 Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!

Er staat in de vierde nachtwake kwam Jezus (Jeshua) tot hen en liep over de zee, over het water. De Bijbel schrijft dat er 4 nachtwaken zijn en in de 4de nachtwake in de morgenstond was het toen Jezus tot hen kwam in de storm. Een nachtwake duurt ongeveer 3 (soms 4) uur. Dan was het ongeveer tussen 3 en 6 uur in de morgen. Dit is een tijd dat het heel duister is en het donkerst in de nacht en de meeste mensen slapen maar ook een tijd wanneer de vijand zal proberen zijn duistere praktijken uit te voeren en aan te vallen en toe te slaan. Jezus stuurde de discipelen vooruit naar de overkant naar Bethsaida “huis van vis”, zoals Hij ook de Gemeente vooruit stuurt de wereld in om van hen vissers van mensen te maken om het evangelie te brengen over de gehele aarde en ook daar waar zij beproefd zullen worden en verdrukt en vervolging zouden ondervinden in de wereld en waar ze net als de discipelen nu wachten in de 4de nachtwake op Zijn komst. Laten we niet slapende zijn maar wakker en waakzaam, want het zal niet lang meer duren voordat in de morgenstond de blinkende Morgenster zal verschijnen en we Hem zullen zien komen en over ons zien lichten, de heldere lichtende Ster die oprijst als eerste aan de hemel om de nieuwe dag aan te kondigen.

We lezen in het boek Openbaringen 17:15 dat wateren ook volkeren, menigten en naties en talen kunnen zijn. Jezus kwam tot hen in het midden van de zee, wandelend over het water dat duidt op Zijn positie van autoriteit over alle volkeren. Deze komst van Jezus tekent zich in een duistere donkere tijd, een tijd dat we niet veel meer voor ogen zien en de waarheid verduistert wordt en de vijanden, de boze kan toeslaan en ons verduisteren wil voor de waarheid door valse leringen en allerlei soorten van misleidingen en kwaad. We zien dat het schip (beeld van de Gemeente) in zware stormen en hoge golven komt. Juist in deze duistere momenten in de wereld wanneer stormen het heftigst zijn en het kwaad toeneemt en de winden ernstig waaien en de golven ons kunnen overspoelen komt in de 4de nachtwake Jezus op een bovennatuurlijk manier over het water als Heerser en Koning over alle volkeren en natiën terug.

Het getal 4 heeft de letterwaarde van de Daleth, wat deur betekent, en heeft met verlossing en doorgang (opening) te maken tot het nieuwe. Jezus is de Deur, Hij is de toegang naar het komende Vrederijk.

We zien dat de discipelen streden en worstelen om staande te blijven en alles zat hen tegen om vooruit te komen toen ze iemand in hun angst zagen komen over het water maar ze herkenden Hem niet als hun Heiland, als Verlosser. Waarom herkenden ze Jezus niet en waarom moest Hij zich bekend maken als de Ik Ben, en van Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!

Hadden we van Hem, en dat door de eeuwen heen, zo een verkeerd en vertekend beeld gekregen en van Hem een andere Jezus gemaakt zodat wij Hem niet eens meer herkenden. Door wie zijn we zo misleidt geworden zodat we de Waarheid niet meer zien. Is dat door de vele valse leraars en profeten ? of komen we zelf te kort aan overgave en toewijding en zoeken we Hem zelf niet, maar laten wij ons een beeld aanmeten en vormen door anderen. We moeten dicht bij Jezus blijven en het verwachten van Hem, dicht aan Zijn voeten, dan zullen we Hem zien zoals Hij is en zullen we zijn woord kennen, door Zijn Geest geleidt.

Maar wat zien we, Petrus roept “Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Petrus stapte uit in geloof de Heer tegemoet over het water, in autoriteit, Hij gaat buiten de boot, buiten zijn comfortzone, buiten kerkelijke gevangenismuren die mensen gevangen houden door hun beperkte kennis en waarheid, daar waar hij geen controle en beschikking meer heeft over hemzelf dan alleen op Jezus te zien, geloof te houden en in geloof te gaan wandelen vertrouwend op Hem. We moeten los worden gemaakt en ontgift worden van allerlei doctrines en valse leerstellingen en buiten ons comfortzone gaan waar we andere dingen zullen ontdekken en kennis zullen opdoen en nieuwe dingen zullen leren die we anders niet konden zien. We moeten de wind en golven trotseren willen we overwinnen.

Petrus beeld hier de ‘overwinnaars’ uit, zij die alles willen loslaten en uitstappen en blindelings willen vertrouwen op Jezus zonder enkele menselijke houvast maar wel een plaats waarvan Jezus zegt, trekt je door het water het zal je niet overspoelen want Ik ben bij je. Dit is een plaats waarin Jezus hen Zijn autoriteit en kracht kan geven. Autoriteit is op ons geloof gebaseerd (niet op ons zelf want dan zinken we), we moeten op Jezus blijven kijken en niet op de wind en de golven. Alles moeten we overgeven, al ons angsten en vrees, onze twijfels en onzekerheden willen we wandelen over het water in kracht en autoriteit, willen we samen regeren met de Heer ook in dat komende duizendjarig Vrederijk.

Wees dan sterk en moedig, geloof en wandel over het water, zie op Hem, je kunt het … en dan zullen we uiteindelijk zeggen: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!

JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *