Profetisch leven

“Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden.
Dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, maar God”. (Gen. 45:7).

God wil dat ons leven een profetische leven is, een profetie, een leven waarvan Hij ons tot een prediking, tot profetie kan maken.
Als ik naar Jozef zijn leven kijk dan zie ik niet alleen Jozef zijn woorden en dromen die van profetische betekenis zijn, maar ook zijn leven, zijn relatie tot God en zijn ervaringen, zijn vernederingen en daden maar ook zijn zuiverheid en betrouwbaarheid.
Een profetische leven is een leven waarin men Jezus ziet.
Jozef is een beelddrager van Jezus en zijn levensweg zijn daden en ervaringen lopen parallel met de levensweg van Jezus.
Wat is toch het geheim van een profetisch leven … !!
Over het leven van Jozef hing een ruach van de dood en lijden omdat Hij in en door Zijn leven Jezus liet zien als een voorafschaduw en God met heel zijn hart wilde dienen, in 2 Kor. 4:10-12 staat : “We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven.
Dat is profetische leven.
In het leven van Jozef zien wij profetisch voortdurend het sterven van Jezus, de graankorrel moet eerst de grond in en sterven om nieuw leven voort te brengen. Daaruit herrezen en opgestaan werd hij tot koninklijke hoogte verheven en in die positie heeft hij de hongerende wereld van zijn dagen het leven reddende graan kunnen geven.
Zoals Jezus werd ook Jozef door zijn broers verworpen in handen van de heidenen gegeven en onder hen vond hij in de gevangenis zijn graf.
Jozefs leven is uit God geboren, zijn leven is een leven uit God.
Jozef hing God aan en wil alles doen wat Hij zegt, hij had God ernstig lief en vreesde Hem.
En ware liefde zegt … neem heel mijn leven Heer want U hebt mij eerst liefgehad, alles behoort U toe, hier ben ik, alles is van U. Echte liefde geeft.
In Jozef zijn leven had “ik” geen plaats meer, hij had lief wie God liefhad.
We zoeken niet naar onszelf maar na de ander, het is dienstbaarheid.
Het is een leven gekruisigd zijn met Christus, niet meer “ik” maar Christus in mij, wij zelf moeten af van die troon en Christus die plaats geven.
Jozef was een wegbereider, een gezondene, en ging vooruit om zijn familie en alle volkeren te voeden en tot God te brengen.
Jozef was een bevrijder, en bevrijde Israël en de wereld van de hongersnood.
Jozef baande hun juist door het lijden dat zij hem aangedaan hadden de weg tot leven en verzoening. Er was genade op zijn leven om de moeiten en het lijden te doorstaan voordat hij zijn plaats van gezag en autoriteit bereikte.
Velen van ons hebben een soortgelijke proces doorgelopen waar je veel is afgenomen en waar veel van je geroofd is.
Je bent in de war en gekwetst, en kan je zelfs op bepaalde tijden door God verlaten voelen.
Wat vaak het meeste pijn doet is het voortdurend verraad van degenen die je het meest lief hebt en die jou hadden moeten liefhebben , maar het niet deden. Het doet pijn de hardheid van de ander te zien alsof je er niet meer toe doet.
Soms voelde je je verdoofd als gevolg van de acties van anderen.
Maar, hoewel ze alles van je afgenomen hebben, je beroofd, bestolen en verraden hebben, klamp je nog steeds aan God vast, omdat door eigen angst het zonder God zijn nog meer ondenkbaar is.
En zo kan het principe geboorte, dood, opstanding zich in bepaalde opzichten door ons leven heen voltrekken, ook op het gebied van roeping.
Soms moet een roeping als het ware sterven, voordat zij bruikbaar wordt voor God. Een werk van God is niet zomaar afgeschreven.
Na een stille periode kan de oorspronkelijke roeping weer opbloeien.
Hij kan het oorspronkelijke vuur van de roeping na een hele periode van stille jaren weer uit het as doen herrijzen.
Zij die uit de diepte weer tot leven komen en uit de baarmoeder van de dageraad weer te voorschijn komen, worden vaak met verbazing aanschouwd door anderen.

JP

2 gedachten over “Profetisch leven”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *