Waarheid in liefde spreken

God wil ons trainen en zal daar goed tijd voor nemen en ons in de woestijn leiden om ons daar te tuchtigen, ons te vormen en te kneden en kan ons zo door omwegen, soms langer dan we zelf denken, naar ons bestemming brengen waar nieuwe dingen geboren zullen worden. Hij zal ons leren om helemaal afhankelijk van Hem te zijn en Zijn stem te leren verstaan en om volkomen te vertrouwen op Hem als de soevereine God en dat Hij hun sterkte en toevlucht is.

Zoals Jeshua niets zonder de Vader kon doen, zullen ook wij niets zonder Hem kunnen doen en daarin mogen we rusten en slecht datgene doen wat de Heer ons door de Heilige Geest opdraagt en dat is niet meer en ook niet minder. Het doel van Gods training is dat wij aan onze oude natuur, ons vlees zullen sterven en de Messias het door ons heen zal doen. Hij zal ons trainen van kind-zijn naar volwassenheid en Zonen Gods door ons daar in de woestijn te tuchtigen en te corrigeren en dat soms door heftige en zware gebeurtenissen heen die ons zullen vormen en ons steeds meer zullen maken naar Zijn beeld en naar Zijn karakter en natuur. Het is aan ons wat doen wij met deze omstandigheden en hoe gaan wij daar mee om, het zijn Gods uitdagingen en beproevingen voor ons om ons te vormen en te zien wat in ons hart is en hoe we daar op zullen reageren, en hoe we daarin op Hem zullen vertrouwen.

Er zal een tijd komen waarin de zalving van God krachtig zal toenemen. Velen zullen voor de Heer terug komt tot radicale keuze en beslissing moeten komen wie ze werkelijk dienen want velen zullen wanneer de tijd van benauwdheid daar is of verdrukking die komt van hun geloof afvallen en weigeren ze zich volkomen over te geven en te gehoorzamen aan Jeshua en hebben ze hun eerste liefde verloren en is hun geloof een religie geworden. Daarom is dit nu de tijd van voorbereiding en moeten we besluiten om klaar te willen zijn, niet te klagen en ongehoorzaam te zijn en te weigeren naar zijn stem te luisteren maar voorbereid te zijn voor de komst van Jeshua, wat ons ook te wachten staat en waar we misschien ook nog doorheen moeten gaan.

We kunnen overwinnen door het bloed van het Lam en door het Woord van ons getuigenis, maar ook dat we ons leven niet lief zullen hebben tot in de dood. Is dat ook een besluit van jou, mag het je leven kosten !

Alles zal moeten wijken, alle vrees en angst voor mensen en omstandigheden maar zelfs angst om hun eigen leven te verliezen, omdat ze dan overal wat er ook gebeurd en in welke ontberingen ze zullen komen, zoals beproeving en ellende en ziekte zij daarin Gods Hand zien en weten dat Hij in alles voorziet, beschermt en zorgt.

Maar aan de andere kant wanneer de duisternis zal toenemen over de aarde zal ook Gods Licht en kracht en zalving toenemen, zal er een nieuwe groep van mensen opstaan die bekrachtigt en gezalfd zullen worden door Gods Geest en zullen we niet alleen ‘proeven’ de krachten van de toekomende eeuw maar er ook ‘in staan’, dat is de zalving van het Loofhuttenfeest, die met volheid over de eerstelingen, de overwinnaars zullen komen.

Hun roeping is om Jeshua de Messias aan de rest van de wereld te openbaren met zo een kracht en heerlijkheid zodat er een grote oogst zal worden binnengehaald. Dit zal een tijd zijn waarin we Gods Heerlijkheid op zo een bijzondere wijze zullen zien.

De Bruid zal worden gereinigd en gelouterd, ook al zal dat door verdrukking gaan, zodat er geen vlek of rimpel meer zal zijn om haar geliefde Bruidegom te ontmoeten. Alle zuurdesem zal uit ons midden verwijderd moeten worden, en dat kan alleen door die vernieuwde kracht die op deze groep mensen komt.

Maar de Heer zal ons in de woestijn leiden om een tijd in afzondering te leven en ons tot volwassenheid te brengen. We moeten het karakter van Jeshua weerspiegelen en in staat zijn om wijs en met recht en gerechtigheid te kunnen regeren.

Velen worstelen en kunnen zicht niet meer vinden binnen de kerk en hun daar in thuis voelen, sommigen worden door omstandigheden buiten de Gemeente geplaatst of gestoten zonder hun eigen wil omdat de Heer hun daar traint voor de roeping die Hij voor hun bereid heeft. Je ervaart een strijd van mensen in de kerk en de mensen die naar buiten zijn geleid, maar de ene heeft de andere nodig en kan niet tot zijn doel komen zonder de ander. De overwinnaars hebben soms de tegenstand en vervolging van de kerk (mensen) nodig en deze helpen hen om overwinnaars te worden. Ze kunnen zich nergens op beroemen dan alleen op de genade van God.

In deze weg leren we dienen en zachtmoedig te zijn en als de Heer een opening geeft om waarheid in liefde te spreken of hulp te bieden aan hen die gebonden zijn of hen die vasthouden aan hun afgoden in hun hart, of hen die verblind zijn voor een bepaalde waarheid moeten we leren de juiste woorden op de juiste tijd te spreken in liefde en we moeten aanvoelen in de Geest als ze daar al klaar voor zijn. Geestelijk groeien gaat geleidelijk en in niveaus naar volwassenheid en dat is aftasten in de Geest waar ze staan, en wachten op de Heer wanneer te spreken of wanneer te zwijgen, want niet wij maar God is verantwoordelijk voor iets wat God wil doen.

De harten moeten zacht worden gemaakt en voorbereid om een woord van waarheid te horen en dat kan alleen door de liefde van Jeshua in ons en door de kracht van de Heilige Geest. Hoe meer we op Jeshua lijken hoe groter ons mogelijkheid is om levens ten goede te kunnen veranderen.

We kunnen nooit mensen dwingen om een waarheid onder ogen te zien en kunnen die ook nooit iemand opleggen want dan doen we meer kwaad dan we goed doen. We moeten de eigenschappen leren van geduld, liefde en vergevingsgezindheid. Waarheid zonder liefde is als schellende cymbalen en richten zij meer schade aan. We moeten altijd waken om Gods vrede in ons hart te bewaren en geen aanstoot geven door ons humeur te verliezen of ons beledigt te zijn of boos te worden en daaruit reageren, daardoor verliezen wij vaak het respect en zullen velen het woord verwerpen omdat het niet in liefde en vergeving wordt gesproken.

Ook moeten we niet klakkeloos iemand met de waarheid om de oren slaan en mensen opdringen, maar God bidden voor die mensen wie hun ogen nog gesloten en verblind zijn dat die geopend mogen worden voor de waarheid zodat ze in liefde het woord vrijmoedig mogen delen en ze kunnen horen en aannemen. Het is de Heilige Geest die naar de waarheid leidt zodat ze kunnen horen en niet dieper in een veroordeling terecht komen. We moeten spreken woorden in wijsheid, in liefde en raad van God. Hier moeten we ons allemaal in oefenen en wijsheid in leren en dat is een proces en groei naar volwassenheid.

We moeten iemand zijn die de gedachte van God leert kennen, zijn wegen kan waarnemen en een goed onderscheidingsvermogen heeft om te zien waar God zijn volk heen wil leiden. Ook traint de Heer ons om ons geloof en geweten te sterken en daarom hebben we tijd voor nodig om met Hem alleen te zijn.

Soms denken we dat we al heel volwassen zijn en heel wat kunnen en kennis hebben en dan komen we er achter hoe verblind we soms zelf nog zijn voor onszelf en we eigenlijk helemaal niets weten en dat we zijn training hard nodig hebben om inzicht te verkrijgen en om zelf verandert te kunnen worden.

Deze lessen kunnen soms heftige weerstand in ons oproepen omdat we veel dingen zelf nog niet onderscheiden en het ook te maken nog heeft met het sterven aan ons zelf. Onze lessen zijn niet alleen in kennis maar ook in Goddelijk agape liefde en daarin de gedachten van God te tonen.

Door deze grote lessen mogen we opwassen en tot volle Zoonschap komen en in liefde te dienen door ons Geliefde, de Messias Jeshua.

JP/13 Januari 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *