YHWH zijn eigen troetelkind

Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.

(SV1637 staat niet verwekt maar gegenereert wat betekend voortbrengen, doen ontstaan, de Hebreeuwse grondtekst van dat woord, H3205 – Yalad  ; wat betekend voortbrengen). Psalm 2 :7

Ik denk dat we nooit ten diepste kunnen bevatten Gods geheimenis van wie Hij ten diepste is, we kunnen er onze gedachten over laten gaan naar goed geweten wat er over in de Bijbel staat beschreven maar kunnen nooit ten volle weten.

Hij is JHWH, de IK BEN DIE IK BEN Ik en die er altijd zijn zal en dat is Zijn Naam voor eeuwig en zo wil Hij aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. (Ex. 3:14,15)

Jeshua Gods Zoon is niet geschapen of gecreëerd zoals velen beweren door het Woord van God gesproken zoals de hele Schepping de hemel en de aarde en al wat daarin is geschapen, toen Hij bij de Vader was. Maar hoe was dan Jeshua zijn Zijn. Als ik aan Jeshua denk geloof ik dat Hij is voortgebracht, voortgekomen, uitgesproten is uit de Vader JHWH, als het ware uit Zijn baarmoeder, want God is Geest en heeft Hij zowel vrouwelijk als mannelijke eigenschappen.  Jeshua is deel van de Vader, Hij is het Beeld van de Onzienlijke  God, Elohim, in Hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk.

Wij zijn geschapen naar het beeld van God (Genesis 1:26-28). In God zit het manlijke en vrouwelijke, bij God is geen geslacht al noemen we Hem Vader.

El Shaddaï wordt vaak vertaald met ‘God de Almachtige’ het woord ‘Shaddaï’ is een meervoud van het Hebreeuwse woord ‘shad’ wat ‘borst’ betekent; letterlijk betekent de naam ‘El Shaddaï’ dus ‘de God van de borsten’. Jeshua werd niet scheppend door Gods Woord geschapen door Zijn spreken, maar alles enige, als Gods Zoon, uit Hem voortgekomen. Hij is de Eersteling, de eniggeboren Zoon van JHWH. Jeshua is bij wijze van spreken uit dezelfde DNA als de Vader die is God en samen met de Vader is Hij Eén, is Hij Echad. En met de Eersteling (Jeshua) schiep God de aarde, want “in den beginne was het WOORD en het WOORD was bij God en het WOORD was God”. Dit alles, de gehele schepping is geschapen door Zijn Woord, want Jeshua is zelf het Woord, het Levende Woord wat bij God was en is, en het Woord schept zichzelf niet. Wij allen werden door Hem geschapen. Want Hij, Jeshua was eer Hij geboren werd uit de Maagd Maria, voortgebracht, voortgekomen, uitgesproten uit de Vader, Hij was Gods troetelkind, Zijn Lievelingskind, en werd niet scheppend door Gods Woord geschapen maar alles enigste uit Hem voortgekomen.

Spreuken 8 vanaf vers 22

22 De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. 23 Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 24 Toen er nog geen diepe wateren waren, werd Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. 25 Voordat de bergen waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik geboren. 26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. 27 Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, 28 toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte, 29 toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, 30 was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, 31 al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen. 32 Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen. 33 Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet. 34 Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken. 35 Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE. 36 Wie echter tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die Mij haten, hebben de dood lief.

One thought to “YHWH zijn eigen troetelkind”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *