De wet van Christus

We zijn uit Egypte getrokken en hebben de wet ontvangen in Sinai, maar wij die Gods Geest ontvangen hebben in het Vernieuwde verbond zijn de Sinai voorbij gegaan en verder getrokken een weg hoger dan Mozes.
Hebr 12:18. . . . wij zijn genaderd tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.’

Hebreeën 3 zegt “Want Hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. 4 Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. 5 Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, 6 maar Christus als Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, [tot het einde onverwrikt] vasthouden.”

Hebreeën 12 zegt v.a. vers 18
“Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, 19 tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd; 20 want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. 21 En zó ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving. 22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

Wij moeten leren de wetten en geboden van Jeshua/Jezus te onderhouden door de leiding van de Heilige Geest, door de wet in ons hart geschreven.. De Heilige Geest werkt door onze beschikbaarheid, overgave en ons geloof en gehoorzaamheid heen. Hij werkt het in ons en wij werken het uit. Als wij dan zo door de Geest wandelen en ons door Hem laten leiden en steunen op Hem dan wordt de wet in ons vervuld, door het leven van de Messias Jeshua zelf, die in ons woont en werkt.
En zo mogen we ons verlustigen in Zijn wetten want zijn wetten zijn niet zwaar omdat we het niet uit eigen kracht hoeven te doen maar uit kracht van God.
Voor ons geldt ook de eis van de Liefde daar moeten we naar wandelen.
In het onderwijs van de apostelen worden bijna alle wetten van Mozes herhaald en bekrachtigd.
De morele wetten vanuit de wetten van Mozes daar hebben we nog steeds mee te maken, de apostelen bevestigden ze en pasten ze toe op de christenen.
Morele voorschriften zijn opgenomen in de wet van Christus en zijn zelfs nog aangescherpt.
Ik ben blij met de wet van Christus, het beschermd ons, want als die er niet meer zijn en de wet er niet meer toe doet omdat we zogenaamd alleen onder de genade zijn, dan kan je ontucht plegen, verkrachten of incest plegen, mag je sex hebben met dieren .. dan mag je doden raadplegen en afgodsbeelden plaatsen, occultisme e.d. plegen en dat staat allemaal onder de wet en dan zou dat geen misdaad meer zijn , zou je die afschaffen .. waar blijven we dan .
Dan zijn we wetteloos toch ..!!
Of willen we ter bescherming toch wel de wet van Christus …
Het is de Heilige Geest die ons door de Wet van Christus in ons hart geschreven overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel.
Jeshua, die zelf het Levende Woord is heeft de wet vervuld, en heeft die uitgeleefd en bevestigd maar nooit en ten nimmer afgeschaft ..
En zo zal Jeshua, door de Heilige Geest de Wet van Christus in onze harten en levens uitwerken en bevestigen en ons in overeenstemming brengen met Christus tot we, samen met de hele gemeente, Zijn Lichaam, tot de volle wasdom en volheid van Christus komen.
De wet van Mozes staat niet tegenover de wet van Christus maar is er juist de vergeestelijking, de verdieping en de verrijking er van.
Een verschil tussen de wet van Christus en de wet van Mozes is dat de wet van Mozes soms wat toegevend is. God stond dan iets toe waar Hij eigenlijk niet achter stond, maar God deed dat om erger kwaad te voorkomen, vanwege “de hardheid uws harten” (Math. 19:8).
De wet van Christus kent die toegevendheid niet meer, zie b.v. de Bergrede in Math. 5, met het telkens herhaalde “Gij hebt gehoord …, maar Ik zeg U …” . Lees en overdenk Matheus 5:17-48 maar eens rustig door. Daarom is de wet van Christus een zuiverder uitdrukking van de wet van God, een zuiverder uitdrukking van het karakter van God. In de Bergrede scherpt de Jeshua de wet van Mozes aan tot volmaaktheid: “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is” (Math. 5:48).
Het grote verschil tussen het oude- en het vernieuwde Verbond is dat Christus is gekomen, wiens persoon en werk de basis vormen voor de vervulling van de beloften die God al onder het oude verbond aan de mens had gedaan.
De wet van Christus is de wet van de Liefde. Wie liefheeft vervuld Gods wet. Tegen dat soort mensen is de wet niet (Gal. 5:23) Dus wanneer een gelovige in Jeshua vrijwillig en uit liefde andermans moeilijkheden helpt dragen, dan leeft hij volgens de wet van Christus (Gal. 6:2).
Alleen de ceremoniële wetten zijn afgeschaft en ten einde gebracht door God zelf, dat was tijdelijk want zij is opgelegd tot op de tijd van herstel door Jeshua, door zijn eigen bloed, die is vervuld..
En het priesterschap is een priesterschap voor een ieder geworden die gelooft.
Verder is de wet van Christus juist aangescherpt dan onder de wet van Mozes en de morele gedeelte van de wetten zijn nog steeds van grote waarde, huwelijkswetten en voedingswetten en is daarom nog steeds van kracht als leefregel en deze komen allemaal overeen met de Wet van Christus en het karakter van God.
Ook wij hebben het nog steeds nodig als kinderen van God om ontdekt te worden aan onze zonden. Niet om behouden te worden, want dat zijn we al, maar om geheiligd en gereinigd te worden en tot volheid van Christus te worden. Bij ons werkt de wet nog steeds als tuchtmeester tot Christus.
Dat heeft dus niets te maken met ons behoud maar met ons wandel als gelovige in Jeshua.
De wet overtuigt van zonde en dat doet ons steeds bij het kruis blijven, voor vergeving en reiniging door het Bloed van Jeshua. Als we het uit ons eigen kracht doen lopen we vast en daarom mogen we het alles van Christus en zijn genade verwachten.
De leefregels die God ons heeft gegeven, goede instructies, het is geen wet van GIJ MOET .. maar het zijn Gods liefdesbewijzen aan ons..
Iemand die deze instructies niet wil volgen is gewoon vrij .. niemand legt je die last op ..
Je bent vrij ze te volgen of niet .. maar God gaat nooit tegen zijn eigen woord in Paulus beschouwt zich vrij van de wet van Mozes enerzijds en anderzijds als wetplichtig aan de wet van Christus, zodat al wordt hij voor degenen die zonder de wet zijn ook als zonder wet zijnde, maar hij nochtans niet wetteloos is ten opzichte van God en Christus.
De wet van Mozes eist maar de wet van Christus is uit liefde.


En liefde vervuld de ganse wet ..

One thought to “De wet van Christus”

 1. Ook wij hebben het nog steeds nodig als kinderen van God om ontdekt te worden aan onze zonden.
  Niet om behouden te worden, want dat zijn we al, maar om geheiligd en gereinigd te worden en tot volheid van Christus te worden. Bij ons werkt de wet nog steeds als tuchtmeester tot Christus.
  Dat heeft dus niets te maken met ons behoud maar met ons wandel als gelovige in Jeshua.
  We worden gerechtvaardigd door het Bloed van het Lam, tot vergeving van al onze zonden. Juridisch geeft dit dus aan dat de wet voldaan is met de betaling voor onze zonden en heeft daarom geen autoriteit meer over ons omdat hij alleen de rechtsbevoegdheid heeft over zondaars (Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, 9 wel wetend, dat de wet NIET gesteld is voor de RECHTVAARDIGE, maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, 10 hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, 11 in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd. (1 Tim. 1:9-11)
  Op dezelfde manier heeft de Nederlandse juridische systeen geen rechtsbevoegdheid over mij totdat ik een van zijn wetten overtreed. Zo is het ook met Gods Koninklijke wet, Die heeft geen rechtsbevoegdheid over me totdat ik zondig en daardoor een schuld veroorzaak, want alle zonde wordt gerekend als een schuld. Op het moment dat de schuld betaald is door het bloed van Yeshua de Messias heb ik geen schuld meer en ben ik vrij.

  De wet overtuigt van zonde en dat doet ons steeds bij het kruis blijven, voor vergeving en reiniging door het Bloed van Jeshua.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *