Tot wie behoort U

Ik zat aan de oorlog te denken tussen Rusland en Oekraïne, en aan welke kant God wel zou staan en voor wie Hij zou strijden, en hoe wij hierin bijvoorbeeld voorbede zouden kunnen doen om deze oorlog af te wenden zodat er weer vrede komt. De Heer weet de verborgen duistere plannen en doorgrond de harten en weet wat in het verborgene gebeurd en hoe kunnen wij daar voor bidden en dit beoordelen, dan alleen door Zijn Geest, wat Hij ons ingeeft. Ik voor mijzelf dacht aan een studie die ik eens geschreven had over Jozua.

Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg – zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: Behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: NEEN, MAAR IK BEN DE VORST VAN HET HEER DES HEREN. NU BEN IK GEKOMEN. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: Wat heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het heer des HEREN zeide tot Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilig. En Jozua deed dit. (Jozua 5:13-15)

Jozua was belast met de taak om Israël ten oorlog te leiden om het beloofde land in te nemen, het land Kanaän waarin zich zeven sterke volkeren bevonden, zou het geen wonder zijn als Jozua de grond onder zijn voeten voelde wegzakken. Maar hier bij Jericho werd hem een hemelse verschijning gegeven. Een man met een getrokken zwaard stond voor hem.
Jozua vroeg : BEHOORT GIJ TOT ONS OF TOT ONZE TEGENSTANDERS ?
En het antwoord was absoluut NEEN.
Het geval was dat Hij noch voor de ene, noch voor de andere kant was. Hij is niet gekomen om Israël te helpen om hulp aan te bieden, maar ook de vijand niet, Hij was gekomen om te leiden.
Hij laat zich niet indelen bij welk leger dan ook, Hij zal zijn eigen weg gaan en Jozua en ook wij hebben ons daarna te schikken. Wij willen dat alles om ons draait en onze belangen dient, maar God wil dat niet, alleen dat wij Hem vertrouwen.
Stil zijn en horen naar Hem alleen heeft alles te maken met geestelijke strijd en overwinnen. Leeg worden van jezelf en gevuld worden met Hem, met Zijn Geest.
God geeft geen voorkeur aan onze voor- of aan onze tegenstanders. Hij is het die leidt, en die met een rechtvaardig oordeel handelt naar ieders hart en werken en dat met individuele personen, met groepen en zelfs natiën zoals Rusland en Oekraïne. Er wonen tegenwoordig meer dan 1 miljoen immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie in Israël, de overgrote meerderheid van hen uit Rusland en Oekraïne. Ook zij hopen op bemiddeling vanuit Israël, maar hopen zij ook op hulp van de God van Israël, DE VORST VAN HET HEER DES HEREN.  Maar God maakt geen onderscheid tussen partijen, dat doen wij mensen met “wij” en “jullie”.
God is onpartijdig en ziet erop toe dat allen eerlijk en rechtvaardig behandeld wordt, naar wat een ieder verdient en toekomt. Hij staat niet midden in het conflict om dan hier en dan daar wat hulp te bieden.
Voor ons is de belangrijkste vraag niet die van het verkrijgen van hulp, maar van het aanvaarden van leiding. Wij kennen God niet als wij denken dat Hij een ondergeschikte rol kan spelen in de strijd. Hij moet leiden. God betoond dus geen partijdigheid tegenover omliggende volkeren, want God is ook een God van al de natiën.

Er komt steeds meer een scheidslijn wat zich meer en meer duidelijker zal aftekenen, het is dan VOOR Gods leiding, door Zijn Geest en op Zijn instructies ingaan, of het is TEGEN Gods leiding in en weerspannig en ongehoorzaam zijn en handelen naar het vlees.
Alleen dan zullen we verstaan wat het betekent als Hij Zijn zwaard trekt voor ons.

Met het van Jozua  “behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders” zal zich ook steeds meer in onze tijd aftekenen, maar in de volheid van de tijd, zal de storm, het oordeel komen als een vloedgolf over ons heen.
Hij zal een ieder vergelden naar zijn werken. Toorn, verdrukking en benauwdheid over de ziel van ieder mens die het kwade doet, maar heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede doet.

Maar zolang er nog tijd is ….. gaat jou of mijn tegenstander God aan, God is niet partijdig, en dan draait het niet om ons en ons recht maar om Gods hulp en leiding en instructies aan beide zijden. Want ze mochten zich eens bekeren ..
Gods wijze van oordelen is soms verborgen, maar nooit onrechtvaardig.
Omdat God de enige is die alles weet, ook de diepste gedachten, motieven, achtergronden en omstandigheden van de mensen is Hij de enige die een rechtvaardig oordeel kan geven van al onze daden en zal Hij Zijn zwaard trekken voor een ieder om in recht de overwinning te geven.
Hieruit blijkt dus dat het niet om ons en niet om onze vijanden gaat, maar om God als Vorst en Aanvoerder die ons leidt.
Als Hij ons dan zo leidt mogen we rusten in Hem en kunnen we alles loslaten en aan de Heer overgeven, ondanks de strijd en het woelen van onze tegenstanders en hoeven we ons zelf niet te verdedigen want de strijd is van de Heer.
De HEERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. …

JP / 2 maart 2022

5 gedachten over “Tot wie behoort U”

 1. Dank je wel voor wat je deelt hierover. Dit speelt de laatste week zo door mijn hoofd. Zoveel mensen met zoveel felheid, iedereen vindt er wat van. Rusland wordt in kwaad daglicht geplaatst. Ik heb er mijn twijfels over of dit wel is zoals we moeten reageren. En voelde het zoals jij het zo mooi beschreef, het is onze Almachtige Vader, Hij heeft alles in de hand en wij mogen ons laten leiden door Hem. Dank je wel voor het delen.

 2. Het is wel duidelijk dat wij ons in de tijd van het in Jesaja 66 beschreven eindgericht bevinden.
  Dat wat er in vers 15 t/m 17 staat kan allen van toepassing zijn op de christelijke kerken die zich nu met de roomse kerk hebben verenigd want de ene man in het midden kan vrijwel alleen betrekking hebben op de paus.
  Er staat; te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen en het lijkt er op dat hij met dit zwaard de oorlog en met dit vuur het gebruik van kern wapens bedoelt.
  Er staat tenslotte dat zowel deze door Hem verworpenen als de onreine dieren die ze eten, tezamen zullen verdwijnen.
  In vers 20 zegt Hij naar Mijn heilige berg naar Jeruzalem maar hier mee bedoelt Hij mijn inziens het hemelse en niet het aardse Jeruzalem mee en hier mee bedoelt Hij dus Zijn bruid.
  In Jesaja 56 beloofd Hij dan ook dat hen die Zijn sabbatten hebben bewaard en daar mee de wil van de Vader hebben gedaan, deze heilige berg zullen beërven.

 3. Afgelopen Zondag 27 February werd ik wakker met deze uitdrukking van Markus 3 vers 26 in mijn gedachten:

  en als Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld wordt, kan hij niet standhouden, maar heeft een einde…

  en moest ik denken aan het dreigende conflict tussen Rusland en hun bondgenoten tegen de nu door de WEF (Klaus Schwab etc.) gedreven ‘westerse’ landen.

  Dit gezegd te hebben wil ik ook vragen te letten op de clip die ik hieronder heb toegevoegd over Ezechiël 38:12.

  Op het eerste gezicht lezend lijkt het niet mogelijk dat een op Rusland gebaseerde aanval op het Westen die samenvalt met de aanval op ‘Israël’ in het Midden-Oosten Schriftuurlijk ‘mogelijk’ is omdat we niet in het geografische centrum van de aarde wonen, maar kijk naar de interpretatie van Ezechiël 38:12 hieronder gegeven en kijk of de mogelijkheid zich niet opent…

  (Ik heb de sleutel woorden benadrukt)

  Commentaar op Ezechiël 38: 12. ‘die in het midden van het land wonen’. Of die in het hart (letterlijk, navel) van de aarde wonen.’

  De eigenaardige uitdrukking, “de navel van de aarde, “heeft grotendeels dezelfde betekenis als die gebruikt in hfst. v. 5, waar Israël zou zijn geplaatst in het midden van de volken.

  Het geeft niet aan, zoals daar werd aangetoond, dat Jeruzalem, of Judea in het algemeen, fysiek in het centrum van de wereld werd geplaatst; maar dat het moreel een centrale plaats innam, en ook in elk opzicht gunstig gelegen om een ​​gelukkige invloed op de wereld uit te oefenen.

  De uitdrukking hier kan de twee punten bevatten – van een prominente positie en van grote volheid van zegen – die in beide opzichten geschikt zijn om de afgunst van anderen op te wekken. Het is hetzelfde idee, hoewel anders uitgedrukt, in Openb. 20 vers 9, waar wordt gezegd dat de gecombineerde krachten “het kamp van de heiligen en de geliefde stad omsingelen” – de stad die het voorwerp van speciale gunst was, en nam de vooraanstaande plaats in.

  Bron: http://classicchristianlibrary.com/library/fairbairn_patrick/Fairbairn-Ezekiel.pdf
  De indrukking kwam toen tot mij dat Ezechiël 38 enz. mogelijk nu begint te gebeuren.

  P.S. in het ‘westen’ (inclusief Canada en Noord Amerika) moeten wij NIET denken dat wij ‘veilig’ zijn voor dit mogelijk groot escalerende conflict, en ‘men’ moet ook niet denken dat Putin dit nooit zover zal laten komen omdat hij (Putin) blijkbaar ook de WEF training heeft gevold. Het gaat om dit: WAT wil de Heer doen en WAT staat er op ZIJN profetische klok. Daarom is het ook zo belangrijk Jelly wat jij deelt dat het om ZIJN strijd en Plan gaat. God’s Woord zegt .

  Onze Veiligheid is ALLEEN in DE Heer. Het was daarom ook zo bemoedigend toen mijn vrouw en ik 27 February Psalm 27 lazen, daarin staat onder meer:

  Psalm 27:

  3Al legert zich een leger tegen mij,
  mijn hart vreest niet;
  al verheft zich een krijg tegen mij,
  nochtans blijf ik vertrouwen.

  4Eén ding heb ik van de Here gevraagd,
  dit zoek ik:
  te verblijven in het huis des Heren
  al de dagen van mijn leven,
  om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen,
  en om te onderzoeken in zijn tempel.
  5Want Hij bergt mij in zijn hut
  ten dage des kwaads,
  Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent,
  Hij plaatst mij hoog op een rots.

 4. Mooi stukje geschreven. Onze broeders en zusters zitten overal. Zij kunnen Nederlands, Duits , Oekraïens of Russisch zijn. Het is niet aan ons om te (ver)oordelen. Wij mogen bidden dat ze onder de vleugels van Onze Machtige toekomende Koning mogen en kunnen schuilen!

 5. Wat een goed stuk. Ik had ook het gevoel dat partij kiezen geen optie is. En bidden? Hoe moet je bidden? Ik dacht, geloven, vertrouwen en bekering, dat is wat YHWH van ons vraagt, in wat voor omstandigheden wij ons ook begeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *