De drie Feesten en oogsten van de Heer en de Bruiloft van het Lam

De mannen van Israël werden drie keer per jaar opgeroepen om voor het aangezicht van de Heer te verschijnen.

Driemaal in het jaar zult gij Mij een feest houden. 15 Het feest der ongezuurde broden (Pesach) zult gij onderhouden; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, op de bepaalde tijd van de maand Abib, want daarin zijt gij uit Egypte getrokken; maar men zal niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen. 16 Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, (Pinksterfeest) die gij op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling (Loofhuttenfeest) aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt. 17 Driemaal in het jaar zullen al uw mannen voor het aangezicht van de Here Here verschijnen. (Exodus 23: 14-17).

PESACH, betekent rechtvaardiging door het geloof, PINKSTERFEEST, ontvangen van de Heilige Geest als onderpand en de doop in de Heilige Geest, en LOOFHUTTENFEEST (INZAMELING), ontvangen van de volheid van God en binnenbrengen van de Grote oogst, met vervolg de Grote Bruiloft van het Lam. Deze drie Feesten zijn ook drie profetische feesten voor het oogsten van zielen.

Ten eerste trekken deze drie Feesten en oogsten zich door Israël als volk heen toen ze uit Egypte trokken onder leiding van Mozes en ze daar een huwelijks(verbond) ontvingen op de berg Sinaï (PESACH) (Exodus 19:19). Een verbond waar ze helaas in gefaald hebben door hun afgoderij en er een nieuw verbond kwam door het bloed van Jeshua (Jer. 31:31-34). We zien de eerstelingen van Israël en de gelovigen uit de heidenen die mede-erfgenamen werden, de eersten uit het vernieuwde (huwelijks) verbond die Gods Geest ontvingen en werden gedoopt in de Heilige Geest (PINKSTERFEEST), maar ook deze heeft tot nu toe gefaald en heeft ook nog niet de volheid van Christus bereikt.

Maar er is wel een klein overblijfsel de eersten die volwassen zijn (de gerste-oogst), de overwinnaars die als eersten tot volheid van Christus zijn gekomen, tot mannelijke rijpheid, zij die als eersten uit de Gemeente een verheerlijkt opstandingslichaam en de volheid van Christus zullen ontvangen.

We zullen overgegaan naar het LOOFHUTTEN tijdperk waarin een Grote oogst van mensen binnen zal worden gehaald. Jacobus zegt, dat “naar Zijn raadsbesluit Hij ons heeft voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin EERSTELINGEN te zijn onder Zijn schepselen” (Jac. 1:18). De Bijbel leert “zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg” . Als wij het eerstelingen volk zijn dat heilig is, waar is dan de rest “het deeg” de grote oogst die nog komen moet. De eerste rijpe halmen worden binnengehaald, de eerstelingen van God en het Lam (Openb. 12, 14), en daarin ligt de belofte van God voor de hele oogst. Dit zal gebeuren wanneer het Loofhuttentijdperk zijn aanvang zal hebben wanneer we de volheid van Gods Geest zullen ontvangen (we hebben nu alleen nog maar een onderpand).

Ook deze drie bovenstaande Feesten moeten ook door ons persoonlijk leven heentrekken en door het leven van de Gehele Gemeente, het Lichaam van de Messias Jeshua waar uiteindelijk de Vrouw van God, het Nieuwe Jeruzalem zal nederdalen op deze aarde in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Wanneer de zevende engel de bazuin blaast zullen er luide stemmen klinken in de hemel die zeggen (Openb. 11:15): “ Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

We zien dan dat Gods Koninkrijk is ingeluid en Zijn heerschappij is begonnen. In Openbaringen 18 zien we dat voor het komende bruiloft van het Lam God eerst de Hoer, Babylon oordeelt.

In de Bijbel was het zo dat het huwelijksverbond werd gesloten al bij de verloving. Dat is de eerste status van het huwelijk. God “verloofde” zich met Israël op de berg Sinai, maar ze pleegde echtbreuk en kreeg een scheidbrief (het huis Israël Jer. 3:8, en in Ez. 23 omschrijft hier goed de weg van de twee vrouwen). Het gehele huis Israël is in eerste instantie als bruid gekozen ook na deze scheidbrief en kreeg een belofte, dat Hij haar als bruid zal werven voor eeuwig (Hos. 2:18,19). Deze belofte is een nieuw (huwelijks)verbond in het bloed van Jeshua, en na de dood en opstanding van de Eerste Man is de bruid weer vrij, de scheidbrief is aan het kruis genageld en de vrouw mag weer terug keren.

Ook het (huwelijks)verbond met de het huis Juda (de Joden) werd ontbonden verklaard (Rom. 7:1-5), als één van de twee echtgenoten sterft, en dat is op Golgotha gebeurd. Maar in vers 4 komt Gods advies aan het huis Juda om dan toch vooral met een Ander te trouwen, namelijk met Jeshua, Hij die uit de doden is opgestaan. Op deze manier zijn dus alle 12 stammen van Israël, het huis Israël (10 stammen) en het huis Juda (2 stammen) van hun Echtgenoot gescheiden, en hebben dat Nieuwe Verbond in Zijn bloed nodig. Zo weten we dat in het Nieuwe verbond Israël aanwezig is en zij de Gemeente zijn en de heidenen, de gelovigen uit de heidenvolken mochten deel hebben aan dat nieuwe verbond en worden toegevoegd en geënt op de edele olijf en ingelijfd in de Gemeente en niet langer vervreemd van het burgerrecht van Israël, zo zijn ze dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God en worden samengevoegd als levende stenen.

De verloving door dat Nieuwe (huwelijks)verbond was dus rechtsgeldig en bindend maar nog niet het officiële huwelijk, die werd pas later gesloten. Wij zijn dus, na tot het geloof te zijn gekomen verlooft met Jeshua en hebben als onderpand Zijn Heilige Geest ontvangen. We zijn dus nu in onze verlovingstijd in dat vernieuwde (huwelijks) verbond. Het Hoofd van de Gemeente. Jeshua komt terug als Koning om met Zijn Bruid te trouwen. En Bijbels gezien komt de Bruidegom altijd naar de bruid toe, en niet omgekeerd.

In Openbaringen 19 in vers 7,8 staat “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.”

We zien dat de bruid inmiddels klaar is en dat haar een blinkend en smetteloos fijn linnen kleed gegeven is. Wanneer de Bruiloft van het Lam komt zal de bruid gereed zijn. De Messias zal een bruid krijgen wat zonder vlek of rimpel of iets dergelijk is. In vers 9 staat Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En de engel zei, “Dit zijn de waarachtige woorden van God”.

Wanneer de Heer de gereedheid van de overwinnaars ziet, (de eerstelingen van God en het Lam, het mannelijk kind Openb. 12,14), dit zijn ‘de vrienden’ van de bruidegom, rekent Hij die gereedheid aan de gehele Gemeente toe, die Zijn Lichaam is, dan kan er gezegd worden dat de vrouw zichzelf gereed gemaakt heeft. (Joh. 3:29 De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort.) We moeten in gedachte houden dat hetgeen de overwinnaars volbrengen, niet alleen voor henzelf is, maar voor de gehele gemeente. De overwinnaars strijden tegen satan namens de gehele Gemeente. Omdat de overwinnaars zich gereed hebben gemaakt voor God rekent Hij het feit aan het hele Lichaam toe. We leven niet voor ons zelf, maar we leven voor het Lichaam. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal er geen klein deel overwinnaars meer zijn, want allen zullen ze daar overwinnaars zijn. Vers 7 spreekt nog niet over een bruiloft van het Lam maar zegt eenvoudig dat de bruiloft van het Lam gekomen is. Tussen het gereed zijn uit Openb. 19 en de Vrouw van het Lam zijn Openb. 21 zit verschil. Johannes zag in Openbaring 19 het huwelijk van het Lam nog in de toekomst. In het Duizendjarig Rijk is het Nieuwe Jeruzalem de BRUID van het Lam, maar in de nieuwe hemel en de nieuw aarde is het Nieuwe Jeruzalem de VROUW van het Lam. We zien in het duizendjarig Vrederijk een overgang en een aardse en hemelse Jeruzalem. De bruidsgemeente, de Vrouw zal regeren vanuit het hemelse nieuwe Jeruzalem in het duizendjarig vrederijk die later zal nederdalen op aarde, dat is haar thuis, de stad met haar vele woningen.

In Ezechiël 40-44 zie we het hemelse en aarde Jeruzalem met een tempel naast elkaar functioneren. In de eindtijd richt de Heer, voor het komende vrederijk een heilig Priesterschap op, een overblijfsel (naar de orde van Melchisedek) om in het duizendjarig vrederijk met Hem als een koninklijk priesterschap te regeren. In deze duizendjarig vrederijk zullen ook deze twee priesterschap bedieningen naast elkaar staan en dat lezen we in Ezechiël 43.

Het Priesterschap van Sadok, naar de orde van Melchisedek (hemels, vanuit verheerlijkt opstandingslichaam) waarin de volheid van de Messias Jeshua zal zijn en zij velen tot gerechtigheid zullen brengen, en het Priesterschap van Levieten (aards, vanuit een aards lichaam) Ez. 44:10-14 “zij zullen in mijn heiligdom dienst doen als wachters bij de poorten van het huis en als dienaren van het huis..”.

De uiteindelijke vervulling van Loofhuttenfeest is de Bruiloft van het Lam, daar zullen we Hem ontmoeten. Israël zal de Heer haar eigen Man weer ontmoeten op de derde dag. Hos.6:2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.

De Heer neemt de ontrouwe vrouw die Hij eens weggestuurd had weer terug. Er zal een bruiloft zijn, en alle volkeren zullen deze heugelijke dag vieren, want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijd, zal uw God Zich over u verblijden (Jes. 62:4,5)

Bij de bruiloft te Kana in Galilea kwam Hij ook op de derde dag, (Johannes 2), dit is zinnebeeldig de toekomstige Grote Bruiloft die we verwachten. Dat zal een huwelijksfeest zijn waar de beste wijn gereserveerd gaat worden en de beste spijzen. (Jes. 25: 6). En de Here der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. De DERDE dag is zoals we wel weten een beslissende dag en is een dag van een nieuw begin, van nieuw leven.

Het Loofhuttenfeest daar waar de gehele oogst van mensen zal worden binnengehaald en verzameld zal worden in Zijn tent, in Zijn Loofhut. Het zal een tijd van grote vreugde en blijdschap zijn. Dat is het moment in Gods ogen dat de vrouw van het Lam volkomen gereed is want in Openbaring 21 staat vanaf vers 9 “En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; 11 en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.

Het is de vreugde van het bruiloftsfeest, de volheid van onze eenwording met Hem.

Het grote bruiloftsfeest van de Bruidegom en de Bruid zal zijn op de Berg Sion, daar zal Jeshua een feestmaal aanrichten (Jes.25). Daar zullen we samen met de Heer de nieuwe wijn drinken die Hij bewaard heeft voor deze bruiloftsfeest. Jesaja 4 vers 6 zegt ” en over alles wat heerlijk is, zal zijn beschutting wezen”, Hebreeuws voor “Choeppah”.

Ook ons eigen lichaam zal verandert zijn want ons oude lichaam was sterfelijk en onvolmaakt en in de zonde en zal een verlost en verheerlijkt opstandingslichaam krijgen een lichaam als de Heer gelijk. Ieder lichaam zal schijnen naar zijn aard en licht. Naar de mate wij gestorven zijn aan ons zelf na die zelfde mate zullen wij ook vervuld en verheerlijkt worden met Hem en Zijn Heerlijkheid en licht weerspiegelen. Zo zal een ieder in zijn eigen mate de Heerlijkheid van God in de eeuwigheid reflecteren. Dat blijkt onder andere uit de tekst van 1 Kor. 15:41.

“De heerlijkheid der zon is een andere dan de heerlijkheid der maan, weer anders is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn.”

En na de 7 dagen komt de 8ste dag waarin Zijn volheid van Zijn Geest op ons zal zijn en Zijn Heerlijkheid over ons gezien zal worden in zijn volle kracht. En met een verheerlijkt opstandings lichaam kunnen we ons zowel in het hemelse als aarde dimensie bewegen.

En waar is de berg Sion waar het bruiloftsfeest zal zijn, Hebreeën 12 kun je zien waar dat is in vers 22 “Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.

En in Openbaringen 21: 1 staat “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

We zien hier dat de vrouw van het Lam wordt omschreven als de Heilige stad Jeruzalem, een woonstede van God in de Geest, maar ook wordt Israël door Jeshua en de profeten vaak aangesproken met Jeruzalem (Math. 23:37) en samen met alle gelovigen uit de volken zijn ze in éénheid met het gelovig deel van Israël, dat besneden is naar het hart deze woonstede in de Geest. De gelovigen uit de heidenvolken worden ingeënt op de edele olijf, de boom Israël, waarvan Jeshua de saprijke wortel is en die alles draagt. Als gelovige uit de heidenen behoren we bij Israël en gevolg daarvan hoor je ook bij de bruid. We moeten erkennen dat een éénwording van de twee huizen van Israël, de twee vrouwen, noodzakelijk is want Gods Woord spreekt over één bruid en één Bruidegom.

Tegen die tijd zullen al de leden van de verborgen bruid volledig zichtbaar zijn in haar verheerlijkt opstandingslichaam, in hun gelijkheid aan Christus. Het zal nog geopenbaard worden wie we zijn en waar we zullen staan, als de vriend van de bruid, de Bruid, of de jonkvrouwen van de bruid (de bruidsmeisjes, maagden Ps. 45:15, Mat. 25:1).

De maagden, de vriendinnen van de bruid en de bruidegom delen in dezelfde heerlijkheid en redding en vergeving en genade en het zelfde Koninkrijk en mogen ook in het paleis binnen naar de Bruiloftszaal, daar waar de bruid is en mogen zij ook meedoen met het feest.

Maar nu is nog verborgen en nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. (1 Joh. 3:2).

En de Geest en de bruid zeggen : Kom ! en wie het hoort, zegge : Kom !

Ja, Ik kom spoedig.

Amen, kom Here Jezus kom !

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *