De EERSTE en ACHTSTE dag van LOOFHUTTENFEEST

De ‘eerste’ opbrengst aangeboden.

De Heer zegt heel duidelijk over de eerstelingen dat zij niet op het veld (dat is op de aarde) mogen blijven liggen maar direct in het huis van God gebracht moeten worden wanneer zij rijp zijn. (Ex.34:26).

Alle eerstgeborenen zullen God geheiligd worden en zal Zijn eigendom zijn.

“Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de Israëlieten het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn eigendom”. (Ex.13:1)

De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, de eerstelingen van God en het Lam die het eerste rijp en volwassen zullen zijn en die tot de volheid van Christus en tot de mannelijke rijpheid zijn gekomen en die Hem ten volle zullen openbaren aan heel de schepping. De vrouw uit Openbaringen 12 baart in geestelijke zin vanuit de verborgenheid van haar schoot het volgroeide mannelijke zoon voort, dit is een speciale groep van mensen die als eersteling gekocht zijn voor God en het Lam (Openb. 14). Zij zullen zichtbaar en openbaar worden en naar voren treden en iedereen zal ze zien.

Deze Zonen van God, de eerstelingen van God en het Lam zij zullen door de Heer worden ingewijd en in Lev. 8 vers 33 staat “En van de ingang van de tent der samenkomst zult gij gedurende zeven dagen niet weggaan, tot de dag waarop de dagen uwer wijding vervuld zijn; want zeven dagen zal uw wijding duren. Zij zijn de EERSTE GERSTE OOGST en worden op de eerste dag van Loofhutten geboren en geopenbaard en worden op de ACHTSTE dag besneden aan het hart wanneer ze gekleed zijn in fijn linnen en zonder vlek of rimpel zijn, dit zijn voorwaarden voordat de zonen van God op de ACHTSTE dag getoond kunnen worden aan de Vader. Vervolgens beloofde God om op Zijn ACHTSTE dag Zijn heerlijkheid te openbaren en in Lev. 9 vers 1-4 staat “Op de ACHTSTE dag riep Mozes Aäron, diens zonen en de oudsten van Israël en zeide tot Aäron: Neem u een kalf, een jong rund, ten zondoffer, en een ram ten brandoffer, beide gaaf, en breng ze voor het aangezicht des Heren. 3 En tot de Israëlieten zult gij spreken: Neemt een geitebok ten zondoffer, en ten brandoffer een kalf en een schaap, elk één jaar oud, en gaaf. Daarbij een rund en een ram ten vredeoffer om ze voor het aangezicht des Heren te offeren, benevens een spijsoffer, met olie aangemaakt, WANT HEDEN ZAL U DE HERE VERSCHIJNEN. Dan zal Zijn Heerlijkheid, Gods volheid van Zijn Geest en wezen over deze Zonen Gods komen en zal deze grote legermacht gezien worden in heel de schepping. Het is een nieuw begin.

Joel 2 zegt van hen in vers 3 ‘Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam’. Het is een machtig legermacht als sprinkhanen die opgewekt wordt door de Heer bij de bazuinen . In Joel 2 is het een machtig leger van sprinkhanen wat vooruitgaat. Maar daar tegen over en gelijkertijd zijn er ook sprinkhanen, machten die geïnspireerd worden door de geesten van de afgrond, van de put die geopend worden wat openbaringen 9 beschrijft wanneer satan uit de hemel zal worden geworpen (Openb. 12). Joel 3 zegt de dag van de Heer is nabij en roept tot op tot berouw en men zal moeten komen in het dal van beslissing en oordeel.

Openbaringen 20 vers 6 zegt ons dat de eerstelingen van God en het Lam, die deel hebben aan de eerste opstanding, priesters zullen zijn .. : ”Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.”

Deze eerstelingen priesters die een levende eenheid vormen met Christus zullen naar de orde van Melchizedek zijn. Deze eerstelingen van God en het Lam zullen een offer brengen op de ACHTSTE DAG, en dit zal een offer zijn Gode volkomen welgevallig en Hij zal het antwoorden met vuur en Zijn heerlijkheid tot volkomen openbaring laten komen. Leviticus 9 vers 24 “En er ging vuur uit van de Here en dit verteerde op het altaar het brandoffer en de vetstukken; toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht.

Het brandoffer wat zij zullen brengen is een geestelijk offer, een offer dat God aannemen zal en wat Hij dopen zal met vuur. Een ‘brandoffer’ is een vrijwillig naderen en iets kostbaars aanbieden aan God, het is een offer van volkomen toewijding, het jezelf overgeven als een liefelijk geur, volkomen sterven aan je zelf, je vleselijke wil op het altaar leggen, opdat Christus door je leeft. Alleen in Hem, en door ons volkomen toewijding aan Hem kunnen we in Zijn voetsporen wandelen en kunnen wij voor God een brandoffer zijn en kunnen wij ons lichamen stellen tot een levende en God welgevallig offer en een liefelijke geur zijn. Als wij ons zo laten leiden worden we door Zijn vuur aangestoken, een vuur dat onreinheid uitbrand en heiligt maar ook een vuur van liefde en passie en zal een vurige wederliefde doen ontvlammen. Het zal hen volkomen veranderen en Hij zal hen toerusten om met Hem te regeren en Christus te openbaren aan de rest van de wereld. Het zal een Lichaam zijn, uitgerust en met Zijn karakter zullen ze het werk voltooien onder een grote krachtige zalving.

Het Pinksterfeest was een begin van de uitstorting van Gods Geest het was een onderpand van onze erfenis en voorschot van de Heilige Geest (Efez. 1:14) maar het Loofhuttenfeest is het de volheid van de Heilige Geest die op de ACHTSTE dag in zijn volheid zal worden uitgestort.

Loofhuttenfeest duurt ZEVEN dagen maar er was op de ACHTSTE een speciale eind plechtigheid en die werd bekroond met Gods Heerlijkheid.

De eerste opgetekende viering van het Loofhuttenfeest is in de tijd van Salomo. Wanneer Salomo de tempel toewijdt vult de heerlijkheid van de HEERE deze tempel op de ACHTSTE dag van het Loofhuttenfeest. 2 Kronieken 5:1-3

“Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij ZEVEN dagen het feest des Heren vieren; op de EERSTE dag zal er rust zijn en op de ACHTSTE dag zal er rust zijn. Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Here, uw God, zeven dagen lang. Gij zult het als een feest des Heren vieren zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. Leviticus 23:39-41

In Johannes 7:37-39 profeteerde Jezus op de ACHTSTE dag van Loofhutten over de uitstorting van de Heilige Geest: “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)

De ACHTSTE DAG is de belangrijkste dag waarin na volkomen reiniging de Heerlijkheid van God zich zal verschijnen en er een uitstorting van de volheid van de Heilige Geest op de ‘eerstelingen, de zonen Gods’ uitgestort zal worden en hun onsterfelijkheid aan zal doen . Dit is volgens de wet van het presenteren van de eerstgeborene aan God. We zien dat het oude testament een afschaduw is van het nieuwe, wat komende was, alles heeft een profetische betekenis.

De najaarsfeesten, de Bazuinen, Verzoendag en Loofhuttenfeest zullen bij de tweede komst van Jezus in vervulling gaan. De Feest van de Bazuinen is de tijd van de (eerste) opstanding van de doden (een nieuw begin) en zij de eerstelingen die als eersten aangeboden worden aan de Heer worden weggevoerd naar de troon van God (mannelijk kind openbaringen 12 en 14). Dit is de eerste gebeurtenis in relatie tot Jezus zijn tweede komst. Bij het blazen van de laatste Bazuin, zal de eerste opstanding uit de dood plaatsvinden.

Dan zal er de Grote Verzoendag zijn en zal er een tijd van voorbereiding zijn van verzoening en reiniging. Al het gezuurde (zonde) zal uit ons leven worden verwijderd. Alle onbeleden zonden die niet beleden zijn en waar geen berouw over was zullen daar verzoend worden en alle zonde en ongerechtigheid uit onze lichamen weggenomen worden. Dan zal daar in het Loofhuttenfeest een verandering in ons lichaam plaatsvinden, waarbij de overwinnaars, de eerstelingen als eersten hun verheerlijkt lichaam zullen ontvangen. Ons sterfelijkheid, onze roep om met Hem te sterven, zal onsterfelijkheid aan doen, dit is naar de belofte waarin we een nieuw verheerlijkt opstandingsleven ontvangen. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, dat zijn de Eerstelingen die regeren dan duizend jaar met Christus; daarna het einde. Deze onsterfelijkheid is de geboorte van Jezus de Messias, de Gezalfde in ons, wanneer wij volledig naar Zijn beeld en gelijkenis gemaakt zullen worden.

In deze ‘eersten’ zal Gods Licht en Heerlijkheid opgaan en volkomen zichtbaar worden en een ieder zal het zien wat voor heerlijkheid ze uitstralen en dan zullen de volken opgaan en komen naar dat stralende licht en ze zullen komen en voor Gods aangezicht uitgaan om Zijn Woord te spreken.. en op hun zullen ze wachten ..!!

Halleluyah ..!!

JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *