Eerste en tweede HEMELVAART

Johannes 30:11: ” Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, 12 en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. 13 En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben. 14 Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was. 15 Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen. 16 Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! 17 Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. 18 Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen, dat zij de Here had gezien en dat Hij haar dit gezegd had. “

Hier zien we de eerste maal dat Jeshua opgevaren is naar de hemel om later weer terug te komen om zich te vertonen aan velen en om zijn discipelen 40 dagen te onderwijzen.

Maria mocht Jeshua nog niet vasthouden omdat Hij nog niet was opgevaren naar de Vader, Hij moest op de 1 ste dag van de week, de dag na de sabbat, bij het begin van het Feest van de ongezuurde broden heen en weer bewogen worden als de Eerstelingengarve.  Hij was het beweegoffer dat aangeboden werd en bewogen moest worden voor het aangezicht van God. Zo zien we de rituelen die de priesters uitvoerden zinnebeeldig waren, een schaduw en verwezen naar Jeshua de Messias die de volmaakte vervulling was.

Leviticus 23:10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen.

Deze hemelvaart is dus een opvaren om Zijn Vader te ontmoeten. Het beweegoffer beeldt de Levende opgestane en verrezen Heer uit, die naar de hemel ging om daar aan Zijn Vader voorgesteld te worden als Eersteling van de oogst van zielen.
De Messias Jeshua werd ‘afgesneden’ of ‘weggemaaid’ als de Eerstelings-garve en aan Zijn Vader aangeboden en voor Hem heen en weer bewogen. Dat binden van de schoven met gerst halmen kon do door de priesters alleen maar gebeuren als de gerst daadwerkelijk rijp was.
Was de eerste schoof eenmaal geoogst en gewogen voor de Vader dan was aan de wetseis voldaan en konden de Israëlieten het overige koren oogsten en deze binnenhalen.
Maar ook zoals Jeshua als Eersteling, als eerste Schoof opgewekt is uit de doden zo kon ook na Hem de eerste geestelijke oogst van mensen binnen gehaald worden, allen die met Hem levend gemaakt zijn.

Donderdag 30 mei vieren we Hemelvaartsdag wat eigenlijk Jeshua zijn tweede Hemelvaart is en gedenken dat Hij opgevaren en gekroond is met heerlijkheid in de hoogste hemelen en plaats heeft genomen op de troon nadat Hij hen de belofte van de Vader had gegeven om te blijven wachten op de vervulling en bekrachtiging en doop in de Heilige Geest. Hij is de Eerste der eerstelingen, de Eerste van velen die zullen volgen. Hij ging de lucht in tot een wolk Hem aan het gezicht onttrok. Maar Jezus beloofde zo Hij heen was gegaan om ook zo weer terug te keren. Wanneer de bazuin zal klinken zal Hij op de wolken wederkeren met grote macht en Heerlijkheid.
Maar als kinderen van God mogen wij weten toen Jeshua gestorven was wij mede met Hem gestorven zijn en toen Hij werd opgewekt wij ook mede met Hem opgewekt zijn en toen Hij is opgevaren wij ook mede met Hem opgevaren zijn en wij met Hem mede een plaats gekregen hebben in de hemelse gewesten vanwaar wij met allerlei geestelijke zegeningen gezegend zijn.
De kracht die Hem heeft doen opstaan heeft ook ons doen opstaan in nieuwheid van leven, we zijn een nieuwe schepping geworden. Toen Christus naar de hemel is gevaren en God Hem zette aan Zijn rechterhand, boven alle overheden, machten, krachten, heerschappijen en alle naam, hebben ook wij daar in Hem plaats gekregen.
Ook wij hebben daar in de Messias een bijzondere nieuwe positie gekregen.
En door middel van Zijn kinderen, de gemeente zullen aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend worden gemaakt. Wij zijn in de Messias Jeshua. Wij zijn in de Messias mede-erfgenamen van de belofte van Zijn verhoging tot aan Gods rechterhand.
We merken steeds meer om ons heen in deze eindtijd dat de goddelijkheid van Christus steeds wordt aangevallen en zijn hemelvaart wordt ontkend.
Zo nemen ze de kern van het evangelie eruit want als Jeshua niet God is en niet naar de hemel is opgevaren dan is Hij voor niets gestorven en heeft Hij voor niets geleden.
God wil dat wij stand houden in onze hemelse positie want wij hebben niet te strijden tegen vlees of bloed, maar tegen overheden, machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten… en God wil dat we ons taak geheel vervuld hebbende stand houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *