Feest der Bazuinen

Nog een korte tijd dan beginnen de najaarsfeesten en de eerste van de drie is het Feest der Bazuinen (zilver trompetten). Het is goed om ons daar in te verdiepen want het weerspiegelt de tweede komst van Jezus/Yeshua, maar is het een waarschuwen voor het komende oordeel over de aarde.

Blaas te bazuin op Sion

Word wakker, wees klaar, de Koning komt

Lev.23:23-25 “de Eeuwige sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden.

Numeri 10:1-10. De Here sprak tot Mozes: Maak u twee zilveren trompetten; van gedreven werk zult gij deze maken, om u te dienen tot het samenroepen van de vergadering en tot het opbreken van de legerplaatsen ……. 10 Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de Here, uw God.

Tussen de voor- en najaar feesten zijn 7 maandelijkse nieuwemaansdagen die hun hoogtepunt hebben in het Feest van de Bazuinen. Op elke nieuwemaansdag wordt er op de bazuin geblazen voor het aangezicht van God tot gedachtenis en zijn een heenwijzing naar de volheid van het Feest van Bazuinen die oproepen tot berouw en bekering en ter herinnering van het naderende oordeel dat men opgeroepen wordt om voor God terecht te staan en herinnert ons eraan dat wij allen voor de Rechter stoel van Christus openbaar moeten worden. Dit is een jaarlijkse oproep tot bekering en nalaten van zonden. De eerste bazuin klinkt op Pinksteren, en de laatste, de zevende bazuin op Jom Teruah, op het Feest van de bazuinen. Het geluid van de laatste zevende bazuin, die is op de eerste van de zevende maand, die is bedoeld om onze harten op te wekken en wakker te maken en voor te bereiden voor het komende oordeel, en voor de eerste opstanding uit de dood. Ook de 7 bazuinen in Openbaringen zijn een jaarlijkse waarschuwing om tot berouw en bekering en om verzoend te worden met de Levende God, die genadig is in zijn oordeel.

We zien het typebeeld van dit feest in Jozua hoofdstuk 6, bij de verwoesting van Jericho aan het eind van de veertigjarige periode in de woestijn, de exodus. Zeven priesters, met de ark van God in hun midden, liepen met zeven bazuinen zes keer om de stadsmuur van Jericho. Op de zevende dag liepen zij zeven keer rond de stad. Aan het eind van mars, werden de bazuinen geblazen, het volk begon te schreeuwen, en God zorgde ervoor dat de muren van Jericho instorten. De overwinning was compleet.

De dag van de Bazuinen (Jom Teruah), is het eerste feest in de najaarsfeesten dat nu op Gods kalender staat om vervuld te worden. (Ik gebruik hier geen vaste kalender, er zijn verschillende visies over kalenders en datums). Het is een dag van bazuinen, van roepen en schreeuwen, van prijzen en aanbidden van Gods Grote Naam in blijdschap en vreugde. Dankend Jeshua voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan, het offer wat Hij voor ons heeft gebracht.

De eerste gebeurtenis, in relatie tot de tweede komst van de Messias die volgens de profetische kalender staat te gebeuren is “de opstanding van de doden, om een vernieuwd opstandingslichaam te ontvangen “(1 Kor. 15:51), die in rangorde geschieden zal. In 1 Thessalonicenzen 4:16 “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen EERST opstaan. Het is een aankondiging van Opwekking en Opleving en oproep tot verzameling. Het is een dag van waarschuwing, van alarm en oproep tot waakzaamheid, die een jaarlijkse oproep is om ons voor te bereiden en gereed te maken voor dat wat komen gaat, en een oproep voor de wederkomst van Jeshua als Koning hier op aarde. Het roept Zijn bruid om wakker te worden en zich gereed te maken om de Koning te ontmoeten en haar voor te bereiden voor de komende Bruiloftsfeest (waarin we in Zijn Loofhut mogen zijn), dat ze gereed zal zijn als een reine Bruid zonder vlek of rimpel of iets dergelijks.

Maar het herinnert ons er ook aan dat God ons roept tot de strijd (zoals het typebeeld van Jozua), God zoekt overwinnaars om samen met Hem te regeren, en Hij zal hen macht geven om samen met Hem de heidenen te hoeden met een ijzeren staf. Het zal een tijd zijn van genade in Gods oordeel en een tijd van verzoening. Joël zegt het zal een dag van duisternis en donkerheid zijn, van wolken en dikke duisternis en dat zien we over de aarde trekken als een dikke zwarte deken. Jammer genoeg worden de najaarsfeesten ons niet meer in de kerk geleerd waardoor er veel onduidelijkheid en verblinding is in de dingen die komende zijn.

De bazuinen zullen klinken en Zijn schapen zullen vergadert worden. Wanneer de laatste, de 7e bazuin klinkt zullen alle stammen van Israël verzameld worden, want het herinnert ons eraan dat voor het Loofhuttenfeest er de komende verzameling van alle stammen van Israël zal zijn en dat dit één groot Leger zal zijn, ze zullen worden Eén Kudde en één Herder.

Jes.27:13, zegt “Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de Eeuwige neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.

Bijbels gezien is ‘het Godsdienstig nieuw jaar’ door God zelf ingesteld, rond Maart/April, 1 Nissan, deze is het hoofd en begin van het jaar, en laat het nieuwe jaar met Pesach beginnen. Zoals we zien is Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar, niet in het najaar (sept/okt) zoals de Joodse kalanders weergeven, want deze kalender is afkomstig uit het oude Babylon daar waar hun wortels liggen en is een resultaat van heidense Babylonische invloed geweest op het Joodse volk en begonnen toen hun maanden te gebruiken. De Rabbijnen/Farizeeërs werden beïnvloed door de heidense Babylonische religie en proclameerden Jom Teruah tot Nieuwjaarsdag. Jom Teruah viel vaak gelijk met het Babylonische Nieuwjaars-festival van ‘Akitu’ De naam Akitu is afgeleid van een Sumerisch woord dat ‘festival van het binnenhalen van het graan’ betekent. Akitu (Nieuwjaarsdag) was op de 1ste dag van de Babylonische maand Tishrei, wat samenviel met de 1ste dag van de Zevende Maand; de dag van Jom Teruah. Het grootste gedeelte van de Hebreeuwse kalender is overgenomen van de Babylonisch kalender ten tijde van de Babylonische ballingschap van de Joden (6e eeuw voor Christus). Voortaan moest de Joodse kalender gelijk lopen met de zonnekalender en dus moesten er elf dagen toegevoegd worden. Tevens ontstond er rond deze tijd ook een nieuwe kalender op basis van de Misjna, de mondelinge leer (Talmoed), waarbij het jaar halverwege september begint met de maand Tishrei en een jaar later eindigt met ‘elloel’. Vandaag de dag wordt de Misjna variant van de Hebreeuwse kalender vrijwel uitsluitend gebruikt voor de viering van Joodse feestdagen. Zo begint het jaar traditioneel met het feest van Rosj Hasjana, dat ‘hoofd van het jaar’ betekent maar helemaal tegen Gods Woord in druist die juist zegt dat (Exodus 12:2) de 1 ste Nisan maart/april het Hoofd van de maanden is.

In Exodus 12 vers 2 lezen we: “Deze zelfde maand zal voor u het HOOFD van de maanden zijn, zij zal u de EERSTE van de maanden van het jaar zijn”.

De Bijbel leert ons juist om niets toe te voegen en er ook niets van af te doen maar om Zijn Woord in acht te nemen. (Deut. 4:2).

De verlossing door het Bloed van het Lam is daarbij het fundament en uitgangspunt en deze zijn exact op de daarvoor Bijbelse kalenderdagen vervuld en dat zal ook bij Zijn wederkomst zijn.

Het begin van de Godsdienstig jaar (voorjaarsfeesten) verwijst naar de EERSTE komst van Jeshua, het begin van de najaarsfeesten verwijst naar de TWEEDE komst van Jeshua.

Exodus 34:22 Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren, en het feest der inzameling (oogst) bij de WISSELING DES JAARS.

In Exodus 34:22 wordt in vele vertalingen gesproken over een omwenteling van het jaar; een symbolisch keerpunt van het jaar.

Dus het Loofhuttenfeest (najaarsfeesten) moet gehouden worden aan het einde van het jaar – dat is de herfst – en bovendien bij de wisseling, of omwenteling van het jaar, dus zo dicht mogelijk bij 23 september. Het Loofhuttenfeest begint met de eerste dag op de herfstequinox (23 september) of zo kort mogelijk daarna. (Er vindt op aarde tweemaal per jaar een equinox plaats, namelijk op of rond 20 maart en op of rond 23 september, dit is een keerpunt van het jaar).

Exodus 23:16 Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling aan het einde (keerpunt) des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.

Hier staat een aanwijzing wanneer het feest der inzameling, dat is het Loofhuttenfeest, moet worden gevierd: aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt. Zodra de oogst van de vruchten is binnengehaald, moet het Loofhuttenfeest gevierd worden. Dus bij Loofhuttenfeest wanneer de gehele oogst (van mensen) binnen wordt gehaald, is dit het keerpunt van het jaar.

JP