Bijbelse Kustlanden

De Naam “EUROPA” is van Griekse oorsprong en ontleend aan “Ereva”
Dit betekent : Waar het zonlicht in de avond daalt in het westen.
Het werelddeel Europa is het continent van de westelijke windstreek en wordt daarom Avondland genoemd.
Het werelddeel Europa heeft door zijn grillige vormen en lange kustlijnen verreweg de meeste kilometers zeekust.
Vanuit Jeruzalem dat door God het middelpunt der aarde wordt genoemd is
Europa met haar vele volken het Avondland in de verte :

“Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert gij natiën”
Jes. 49:1

“Hij die de geslachten (=12 stammen Israëls) van de aanvang heeft geroepen; Ik, de HERE, die de Eerste ben, en bij de Laatsten ben Ik Dezelfde. De kustlanden zagen het en werden bevreesd; de einden der aarde sidderden “

“Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert gij natiën”
Jes. 41; 4-6.

Jeremia 31:9, dit is de boodschap voor ons volk: “Hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israël verstrooit, zal het verzamelen en het behoeden als een HERDER zijn kudde. Want de Here maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij” (vers 11)

4 Ezra 13 (uit de apocriefe boeken van Ezra)  laat zien dat het huis Israël optrokken in Noordelijke richting, naar West Europa:

39. En dat gij gezien hebt, dat hij een andere vreedzame menigte tot zich vergaderd heeft; 40 Deze zijn de tien stammen, die uit hun land gevangen zijn genomen in de dagen van de koning Hosea, die Salmanasser de koning der Assyriërs gevankelijk weggevoerd heeft, en heeft hen over de rivier gevoerd, en zij zijn overgebracht in een ander land. 41Doch zij besloten, dat zij de menigte der heidenen zouden verlaten, en in een verder land vertrekken, waar geen menselijk geslacht ooit tevoren gewoond had. 42Daar wilden zij hun rechten onderhouden, die zij in hun land niet gehouden hadden. Zij zijn dan daarin getogen door de enge ingangen van de rivier Eufraat. 44. Want de Allerhoogste deed hun toen tekenen, en hield de aderen der rivier op, totdat zij daarover gegaan zijn. 45 Want door dat land was een weg van een lange reis van anderhalf jaar, daarom wordt die landstreek Assareth genoemd. 46 Toen hebben zij daarin gewoond tot de laatste tijd;

In de oudheid is Europa bedekt met dichte oerwouden en doorsneden met rivieren. Deze vormden de enige verbindingen met de Germaanse stammen in Noord Europa. In het zuiderlijke deel rond de Middellandse zeegebied hebben zich de Latijnse volkeren gevestigd.
Vooral de lange kustlanden hebben Europa de Bijbelse naam “Kustlanden” gegeven.
Waar zijn de verloren schapen van Israël ?
Volgens de profeten zijn ze grotendeels naar het noorden en het westen vertrokken (Jes. 49:12; Hosea 11:10, Zacharia 6:1-8)
Vanuit Jeruzalem gezien is dat in onze richting.
Dat verloren deel van Israël is sinds de Assyrische ballingschap een eigen weg gegaan.

We zien dat Gods Woord, de profeten vaak spreken over een volk dat DICHTBIJ en VERAF is.

In Daniel 9:7 “Bij U, Here, is de gerechtigheid, maar bij ons een beschaamd gelaat, gelijk heden ten dage, bij de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en bij geheel Israël, bij hen die DICHTBIJ (Juda) en die VERAF (Israël/Efraim) wonen in al de landen waarheen Gij hen hebt verstoten om de ontrouw die zij jegens U hebben gepleegd.

Geografisch zijn ze gaan wonen op de “eilanden der zee en in de kustlanden” in het westen, Hos. 11.10 “Zij zullen achter de Here aan gaan, als een leeuw zal Hij brullen. Wanneer Hij brult, dan zullen zonen uit het WESTEN bevend komen.

In de dagen van Jacobs benauwdheid (het gericht over de aarde) waar ook Jesaja 24 over spreek 19 “De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; 20 de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.

Klinkt in het WESTEN te midden van de oordelen en dwars door het vuur heen … vanaf vers 14 :

“Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des Heren juicht men van de zee af. 15 Eert daarom de Here in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de Here, de God van Israël. 16 Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige.”

Maar ééns zullen de Joden het overige deel van Israël opzoeken,
en zo zal het gebed van Mozes uit Deuteronomium 33:7

“Hoor, Here, de stem van Juda, en breng hem tot zijn volk”.

in vervulling gaan.
Wie is zijn volk ….
Natuurlijk zijn broeder … het huis Israël …
Samen zullen zij optrekken uit het Noorderland (Jer. 3:18).
De beide huizen van Israël en Juda worden weer één onder het Nieuwe Verbond.


Het Nederlandse volk heeft in het verleden vaak in het bijbels licht een rol gespeeld. Afkomst en status werden zelfs voorgesteld als zijnde Israël.

Bekend zijn in dit verband de profetische woorden van Isaäk da Costa
(1798-1860), uit zijn gedichtenwerk, de Geestelijke wapenkreet. Da Costa zag namelijk een overeenkomst tussen Nederland en Israël, het uitverkoren volk .


“Nederland gij zult eens weer
Het Israël van het Westen worden.
God zal uw kerk met licht omgorden,
Uw koningen met Davids eer.”

Nog eens zal Vorst en onderdaan
de wondren van Zijn arm getuigen!
Nog eenmaal zal zich alles buigen
voor Holland, onder Jesses vaan!
Nog eenmaal zal het woord der waarheid,
in al zijn kracht, in al zijn klaarheid
verkondigd worden aan dit volk;
haar bronnat van de predikstoelen
het slik der lasteringen spoelen,
hier aangeslibd uit ’s afgronds kolk!

Nog éénmaal, ja! zal Herders stem
ons Neêrlands lammrenwei regeeren,
wy, weêr de Oranjehelden eeren
als trouwste wachters onder Hem!
’t Land, in de kerken boezem bloeiend,
van melk en honig overvloeiend,
gesterkt door d’echten hemelwijn,
zal, wederom, als in de dagen
van ’t snood verbeurde welbehagen,
een wonder op het aardrijk zijn!

JP

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *