Breng de Israëlieten thuis …

We horen vaak dat de Joden weer thuis komen, God roept hen uit alle volkeren weer thuis naar het beloofde land, en nu komt de stam Manasse uit India thuis, maar wie zijn die stammen, zijn dat Joden ? Joden en Israëlieten zijn dus niet hetzelfde, Israëlieten zijn geen Joden, en Joden zijn niet de tien stammen Israëls. Eigenlijk komt het hier op neer dat Manasse niet Joden zijn maar Israëlieten, maar hoe zit dat dan toch ..!! en wie zijn ze dan  ..

In Johannes 10 vers 16 zegt Jezus ook: “ Nog ANDERE schapen heb ik (huis Israël), die niet van DEZE stal zijn (huis Judah), ook die moet Ik leiden…. En het zal worden één kudde en één herder!” (Ezechiël. 37) En Ezechiël ( 37) profeteert dat er weer samenbinding zal zijn, en dat zal alleen zijn in de Messias in Jeshua, wanneer de scheidbrief wordt verbroken door Zijn dood, dan worden ze weer samengevoegd en zal het zijn één kudde en één Herder.

Deze beide huizen Israël en Juda komen samen in een Vernieuwde verbondsrelatie met God en elkaar te staan, dus eigenlijk is daar het begin van samenbinding van de twee staven (Ez. 37), en dit gaat door tot de volheid bereikt is en ze uiteindelijk samen uit het Noorderland terug zullen terug keren (Zie ook Jer. 50:4-6).
In Hosea 2 v.a. vers 18 staat (wat hoofdzakelijk geschreven is voor de 10 stammen Israël/Efraïm) “Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen. Hieruit blijkt dat Israël de bruid van God is.
Maar het huis Israël/Efraïm die een Scheidbrief kreeg (Jer. 3:8), waarmee God hen wegzond als niet meer Zijn vrouw en zij de naam van haar eerste Man verloor en niet meer Israël maar Lo Ammi is en niet meer mijn volk genoemd werd, wat in Hosea 2 vers 1 heel duidelijk staat, “Klaagt uw moeder aan, klaagt haar aan, WANT ZIJ IS MIJN VROUW NIET, EN IK BEN HAAR MAN NIET”, deze Scheidbrief is nu vernietigt en de schuldbekentenis genageld aan het Kruis van Golgotha.

De reden waarom God de 10 stammen ‘echtscheidde’ was omdat ze hun harten verhard hadden en Gods wetten afwezen. Als gevolg hiervan waren ze werkelijk niet meer Israël.
Maar nu is de weg weer open voor het huis Israël na de dood van haar eerste Man (Jeshua), nu mag ze weer hertrouwen en opnieuw de bruid worden van de nieuwe opgestane Man. God is heel duidelijk over het huwelijk en echtscheiding, en als je scheiden gaat van iemand mag je niet zomaar weer terug keren niet eerder dan dat de eerste man gestorven is. (Deut. 24: over echtscheiding)

De nieuwe testamentische gemeente bestaat teneerste uit het huis Juda, dat zijn de Joden, en het verheidenste huis Israël, dat zijn de 10 stammen en uit de heidenen uit de heidenvolken die mede-erfgenamen en medegenoten van de belofte in Christus Jezus worden door het evangelie.
De Bijbel leert ons, eerst voor de Jood dan voor de Griek, dat houdt in .. eerst voor het Joodse volk.
Maar helaas het Joodse volk verwierp het evangelie en werden gedeeltelijk verblind en werd afgekapt door ongeloof van de Edele Olijf.
Het huis Juda kreeg geen scheidbrief vanwege haar overtredingen zoals haar zuster Israël, ofschoon Juda het wel bonter had gemaakt want God had hier een reden voor, niet omdat ze beter waren dan Israël maar Hij gebruikte hen, het huis Judah, om de Verlosser voort te brengen.
Ten eerste was het evangelie voor de Jood, ten tweede voor de Griek en dat zijn hier dus de 10 verheidenste 10 stammen Israëls die hun identiteit en naam van haar eerste Man kwijt waren en aan de heiden gelijk waren, en ten derde voor de heidenen uit de heidenvolken, en samen worden zij door het geloof in de Messias, Jezus Christus (Jeshua) ingelijfd en geënt op de Edele Olijfboom en vormen een éénheid in Christus.
Dus in de Gemeente zit de Bruid, de Messiaanse gelovige Joden in Jeshua samen met de 10 stammen Israëls en de gelovigen uit de heidenenvolken, die mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten, en mede geënt worden op de edele Olijf.

Dus elke keer als ik hoor dat de stam van Manasse  is teruggekeerd weet ik voor mezelf dat dit onmogelijk is en on-Bijbels.

Manasse is één van de 10 stammen die nooit als Jood terug kan keren omdat hij niet uit Juda komt maar uit het huis Israël, daarom moet men leren onderscheiden de 10 en 2 stammen, deze zijn heel verschillend en gaan hun eigen weg in Gods reddingsplan.

Maar dat geldt ook voor de Falasha’s die zeggen dat ze afstammelingen van Dan zijn, de legitieme afstammelingen van de 10 verloren stammen, maar net als de stammen uit India die zeggen dat ze Joods en Manasse zijn,  is dat onmogelijk. De Falasha’s zijn geen nieuwe testamentische gelovigen die Jeshua hebben aangenomen als Redder en Verlosser, en zijn geen wederomgeboren gelovigen gerechtvaardigd door het Bloed van het Lam, het Bloed wat gevloeid heeft van het vernieuwde verbond en wat de enigste manier is voor het herstel van het huis Israël, NA HUN SCHEIDBRIEF OM TERUG TE KOMEN voor de 10 stammen.

Daarom zijn deze stammen, de Falasha’s en de  Joden uit India die zeggen dat ze Manasse zijn, dus niet van de 10 stammen Israëls omdat ze hen zelf Joden noemen en ze Joodse gewoonten hebben en misschien hun DNA hebben, dus als zij hen Joden noemen moeten ze uit de stam Juda of Benjamin komen, of levieten zijn, dat zou mogelijk kunnen zijn, maar zeker geen stam vanuit het huis Israël, Jozef of Efraïm, want dat zijn geen Joden maar Israëlieten.
Deze Falasha’s werden zelf verplicht door de Rabbi´s tot een soort van bekering tot het Jodendom te komen vanwege afwijkende gebruiken (o.a. het Jodendom ging van vader op zoon).
Het huis Israël is nog steeds in ballingschap en zijn tot deze dag toe nog nooit weer terug gekeerd. De vraag “Wanneer mogen ze dan terug keren ?” dat is na de dood van de eerste Man, de Vader die in Jeshua naar deze aarde is gekomen ! Door de dood en opstanding van Jeshua is de weg weer open en mag het huis Israël weer terug keren naar haar eerste Man, door het geloof in de Messias zal het huis Israël de Naam weer mogen aannemen, Hij heeft de Scheidbrief tenietgedaan.
Het verheidenst 10 stammen (het huis Israël) die hun identiteit kwijt was als Israël, kan weer terugkomen tot de eerste Man. Zij behoren dan alleen tot het Lichaam van Christus, net zoals de heidenen uit de volkeren.
De stam Joodse stam uit India of de Falasha’s , deze kunnen alleen als Jood terug keren van het huis Juda, maar nooit en te nimmer als Manasse of Dan of welke stam van het huis Israël van de 10 stammen, dan moeten ze eerst de Messias Jeshua aannemen, dan worden ze als de stam Manasse of Dan, uit het huis Israël weer herstelt.

Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. (Efez.2).

One thought to “Breng de Israëlieten thuis …”

 1. Reacties

  Winand op 21-12-2013 20:11

  Gho, kwam zomaar op deze pagina terecht.
  Wat een waarheid om Bijbels gefundeerd dit te mogen weten.
  Dat is nu genade, en meer is dat een ieder daar deel aan kan hebben.
  We zien uit naar de komende bruiloft.
  Shalom,
  Winand


  7Gabriel73/edeleolijf op 02-02-2015 13:05

  Antwoord naar aanleiding van een vraag van iemand :

  Als we nu naar het land Israël kijken zien we dat het nu nog een wereldse staat is op de manier van Saul gegeven: “ geef ons een koning en een koninkrijk zoals alle volkeren er een hebben. Hierin zien we Ezechiël 37 waarin het begin van het fysieke herstel van Israël is maar nog niet een Koninkrijk naar Gods hart. De staat Israël heeft een ommekeer nodig naar de status van een Koninkrijk van Priesters. Er moet een ommekeer komen en het moet een Koninkrijk van David worden, door God gegeven en niet door de mens. Wanneer dit Koninkrijk van God zijn aanvang zal hebben en Jeshua zijn Koningschap zal aanvaarden dan zullen alle twee huizen van God teruggekeerd zijn in het beloofde land.Een Koninkrijk met de Messias op de troon van David met de Thora die uit Sion komt. Maar er zal nog heel wat moeten gebeuren voor dat komende Koninkrijk hier op aarde komt, Amos 9:11 spreekt de profeet over het herstel van de vervallen hut van David , maar God wilde EERST een volk voor Zijn naam uit de heidenen vergaderen.De vervulling van Ezechiël 37 zal een geestelijk herstel zijn maar ook een fysiek herstel waarin God belooft heeft aan Israël hen terug te brengen en hen het beloofde land te geven.Je ziet dat zowel het huis Israël als het Juda dat deze verblind zijn en dat de Heer door zijn blinde dienstknechten tot zijn doel komt in deze wereld en in tussentijd een volk voor Hemzelf vergadert.In Jesaja. 42 vers 19 staat “Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die Ik zend? Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des Heren?Het huis Juda zij zijn verblind voor de Messias en hebben de Thora en het huis Israël is verblind voor hun eigen identiteit en hebben de Messias maar zijn vaak Thora-loos. Deze bedekking over de twee huizen van Israël was een oordeel over hun ongehoorzaamheid en zonde en afgoderij.Wanneer de straftijd afgelopen is zal het geheimenis wat eeuwen verborgen is geweest openbaar worden, en het is nu de tijd dat het aan het licht zal komen.De bedekking zal weggehaald worden wanneer de straftijd van het huis Israël is voorbij is (lees Ezechiël 4) .Deze twee staven uit Ezechiël 37 is het begin van de twee huizen van samenbinding, dit is door het hout(kruis) van Jeshua, dus eerst geestelijk, daarna zal het in het natuurlijke zijn. Deze twee huizen zullen één in de Messias Jeshua worden als één Lichaam die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft.Omdat de straftijd nog niet om was kon het huis Israël nog niet terug keren totdat de Heer zelf de Bazuin laat klinken en tevens de ongerechtigheid van de Amorieten vol is (Gen.15:16) (deze zijn de stichters van Babylon) Later werd Babel onderdeel van het Koninkrijk van Nimrod (Ge.10;10). Het geestelijk Babylon met haar afgoden en toverijen leeft vandaag tot de dag van vandaag nog steeds voort. Dit is de reden dat Efraïm nog niet volledig naar het beloofde land is teruggekeerd. We mogen geen deel hebben aan haar zonden want Babylon zal ten gronde gaan. Wanneer Babylon valt, zegt Jeremia 50:4 “In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zullen de ISRAELIETEN komen, zij EN DE JUDEEERS TEZAMEN; al wenend zullen zij voortgaan en de HERE, hun God, zoeken; 5 naar Sion zullen zij vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht (gericht) zijn; zij komen en zoeken gemeenschap met de HERE in een eeuwig verbond, dat niet zal vergeten worden.” 20 In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal de ongerechtigheid van Israël gezocht worden, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overblijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *