De Edele Olijfboom

De Edele olijf beschreven in Romeinen 9 -11 is ten eerste Israël waarin de Gemeente, het Lichaam van Jeshua op ingeënt is en waarin Jeshua zelf de saprijke wortel is, de bron van al het leven. In Jeremia 11 staat in vers 16 over Israël “ Een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de HERE u genoemd; …..17 Ja, de HERE der heerscharen, die u heeft geplant.. “ .

Israël is de Olijfboom, een groene olijf schoon van prachtige vrucht. In de dagen van Jeremia is het overgrote deel van Israël al van de stam van de olijfboom afgekapt. De noordelijke stammen, het huis Israël gaan als Lo-Ammi, “niet-mijn-volk” (Hos. 1:9) in ballingschap en worden weggezonden met een Scheidbrief (Jer. 3:8).
Hun toestand wordt als een wilde olijfboom. Ze komen daardoor op één lijn te staan met de niet-Israëlietische heidenvolken te staan. Er mogen wel veel takken zijn afgekapt toen Israël tot Lo-Ammi werd, de takken van Juda, Benjamin en Levi vertegenwoordigen evenwel de hele olijfboom. Het huis Juda (de Joden) staat tijdelijk voor geheel Israël. Maar ook zij zijn door hun afgoderij en ongeloof afgekapt.
De verwilderde olijftakken van de verloren 10 stammen Israël worden weer ingeënt op de olijfboom waarvan ze eerst afgekapt werden, deze enting kan weer geschieden na de dood van de eerste Man Jeshua en de opstanding, waardoor de weg weer vrij is om terug te keren, dan zullen ze weer door het geloof op hun eigen olijfboom geënt worden (Rom. 11:24).
Paulus gebruikt de olijfboom om te laten zien dat God zijn volk niet heeft verstoten en waarschuwt de heidenen om niet hoogmoedig te zijn want als God de natuurlijke takken niet heeft gespaard dat het mogelijke kan zijn dat Hij ook hen, de wilde olijftakken, de heidenen (en heiden-Israëlieten, het huis Israël), niet spaart.
Door deze inenting hebben nu ook de gelovigen uit de volkeren deel aan de belofte van de Geest en daarmee de geschreven wet in hun hart. Efeze 3: 6 staat (dit geheimenis), dat de heidenen mede–erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie.
Er is een gedeeltelijk verharding over geheel ISRAËL gekomen, het huis Judah (de Joden) is verblind voor de Messias en het huis Efraïm/Jozef (10 stammen) is verblind voor hun identiteit.
En wie bekommert zich nog om de breuk van Jozef (10 stammen Efraïm) Amos 6:3-6.
De verbreking van Jozef wordt bedoeld het verdriet van de breuk die er is tussen de beide huizen, wie maakt er zich nog druk om, en wie staat hier eigenlijk nog bij stil ?
Dit komt ook omdat het huis Israël zijn identiteit heeft verloren en er een bedekking over is wat Gods oordeel was, hij werd als de heidenen omdat deze met een scheidbrief weggezonden was (Jer.3). Ze zijn over de aarde verspreid, Amos 9:9 Want zie, Ik geef bevel, en Ik schud het huis van Israël onder al de volken, gelijk men met een zeef schudt, en geen steentje zal ter aarde vallen.
God gaat deze breuk helen voor het Koninkrijk hier op aarde zichtbaar wordt en de 1000 jarig Vrederijk begint.
LIEFELIJKHEID tussen deze twee huizen en SAMENBINDING was verbroken tussen Israël en Juda (Zach 14:10 en Zach. 11:14). Ze werden allebei in ballingschap gevoerd Juda naar Babel en Israël naar Assyrië.
De weg van Juda is open zij kunnen vrij terug keren, zij hadden geen scheidbrief gekregen alleen het huis Israël, om terug te keren naar het Land der belofte maar de profeet Ezechiël profeteert dat de twee huizen zullen terug komen en weer samengebonden zullen worden in die ENE Kudde, dat ENE Volk, in Ezech. 37 wordt die hereniging beschreven vanaf vers 15. Dus het herstel van de breuk tussen de Joden en de Israëlieten, de eenwording, die heeft nog niet plaatsgevonden. De Grote broer Jozef zal zich aan het hele huis, aan alle 12 stammen openbaren wanneer Hij terug komt .. wat een heerlijke toekomst ..!! en wat geweldige profetieën en beloftes ..
Dan zal de gehele Olijfboom vol en compleet zijn ..!! en zullen we drinken uit de saprijke wortel ..!!

JP

2 gedachten over “De Edele Olijfboom”

 1. Er zijn twee categorieën heidenen , de verheidendst 12 stammen van Israël, zij die afgekapt werden van de Olijfboom, en de ware heidenen uit de volkeren.
  Het verheidendste en verwilderde takken van het huis Israël is omhangen met een sluier, en die sluier draagt de naam “niet Mijn volk”(Lo Ammi) dat is aan de goyim gelijk geworden volk, maar de straftijd is voorbij waar Ezechiël 4 over spreekt, de weg is weer open voor dit deel van Israël en dat na de dood van de EERSTE MAN JESHUA. De scheidbrief is verbroken en de weg is open om in het vernieuwde verbond te komen door Zijn bloed.
  Paulus spreekt in Romeinen 9-11 over zijn broeder naar het VLEES (hij spreekt niet tot de heiden uit de volkeren).
  Paulus noemt de 12 stammen in de verstrooiing ‘heidenen’, naar Hosea 1:10 “Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet – zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God.
  2: 22 Dan zal Ik haar voor Mij zaaien in het land, en Mij ontfermen over Lo-Ruchama, en tot Lo-Ammi zeggen: Gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen: Mijn God!
  Want hunner zijn de verbonden en de beloften.

  Israël is “AM”, ammi ( = het volk) en de wilde heidenen volkeren zijn de echt goj(gojim). Dus twee groepen heidenen …
  En zo moet je de Bijbel zelf laten spreken en uitleggen.

 2. God heeft zijn volk niet verstoten en heeft voor Zich altijd een rest, een overblijfsel een kern na de verkiezing van de genade overgelaten, een vrijgekochte Israël, Hij zal zich eerstelingen nemen uit het huis Juda en het huis Israël en eerstelingen uit de heidenvolken, die mede-erfgenamen zijn.

  Jer. 11 stelt de olijfboom gelijk aan geheel Israël, de 12 stammen.

  Het overgrote deel van het huis Israël is in de dagen van Jeremia al van de stam van de olijfboom afgekapt en ging als een “verwilderde” olijfboom verder en komen daarmee op een lijn met de niet-Israëlitische heidenvolken.
  Maar het huis Juda werd door hun ongeloof afgekapt en “de Zijnen hebben Hem niet aangenomen”, want slechts enkelen geloofden in Hem en bleven staan en vertegenwoordigden toen in Paulus tijd de olijfboom als voor geheel Israël.

  Dus allebei huizen Juda en Israël , de 12 stammen, hebben nodig om weer opnieuw ingeënt te worden, en waren in die zin allebei als heidenen, “als niet mijn volk”, maar met een paar verschillen, Juda kreeg geen scheidbrief en wordt geënt op de tamme of edele olijfboom door het geloof, door de wedergeboorte en besnijdenis van het hart op zijn eigen natuur. Maar het huis Israël kreeg wel een scheidbrief, die was de Naam Israël en identiteit kwijt en als onder de heidenen, het gaat in Romeinen 11 dan ook niet echt om wilde takken, maar verwilderde takken, het gaat over tamme takken die verwilderd zijn, de verheidenste Israël, takken die in wezen tam waren, want hunner waren en zijn de verbonden, beloften en wetgeving, maar ze waren onvruchtbaar, aan de heiden gelijk geworden. En er is een tamme olijfboom, waar ten laatste alleen nog Joden als restant-takken over waren, en daar zijn de takken van de onvruchtbare olijfboom die van het verheidenst Huis Israël ingeënt, en kunnen ze weer vruchtdragen, en dan wordt zoals Hosea zegt Lo-Ammi weer Ammi.
  Want als je met een scheidbrief weggezonden wordt door de “eerste Man”, dan mag je niet zomaar weer terug komen, dat staat beschreven in Deut. 24, dan moet eerst de Man sterven, en Jeshua is eerst gestorven, zodat de weg voor Israël weer open was om te komen, en door het geloof, door de wedergeboorte, opnieuw geënt te worden op de Edele olijfboom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *