Doortocht

We merken dat de wereld onrustig is en dat we diep in ons binnenste ervaren dat er iets staat te gebeuren, alsof er iets in de lucht hangt. Ook de dierenwereld kan instinctief aanvoelen dat er wat staat te gebeuren en weten dat er storm op komst is. Zo is het ook bij vele mensen het is een gevoelen en gewaarworden dat we op een vooravond staan van iets wat staat te gebeuren. Zoals een hoge vloedgolf en stormwind over het land komt en het water eerst vooraf zich terugtrekt de zee in waardoor er een hele lage waterstand komt, een bepaalde droogte, zo ervaart je nu een hele stilte, als een stilte voor de storm, de stilte voor de komende vloedgolf (de komende oordelen) die over de aarde zullen komen en je ziet dat het in zijn werking is … alle verborgen dingen worden openbaar en de wereld zal gereinigd worden van haar boosheid. We weten dat de tijd nadert dat die rampen over de aarde zullen komen om éénmaal de zonde te veroordelen, het zal een grote schudden en beven zijn zoals de Bijbel het beschrijft, maar voor hen die God vrezen en liefhebben weten we dat dit niet het einde is maar dat dit een nieuwe tijd zal inluiden, het Duizendjarig Vrederijk.

Voor het einde daar zal zijn en het nieuwe tijdperk wordt ingeluid zal er een tweede Exodus komen, een familiereünie en we staan aan de vooravond van deze hereniging van de twee huizen, de twee geslachten die de Here verkoren heeft, van het huis Israël en het huis Juda. (het Joodse volk, de twee stammen, en het huis Israël, de tien stammen). Deze zullen samen, het huis Juda met het huis Israël, uit het Noorderland weer terug komen.(Jer. 3:18). Alle Israël volkeren (Gen. 48:19) die zich in de Gemeente, het Lichaam van Jeshua bevinden door het geloof in zijn bloed onder het vernieuwde verbond, nadat de Scheidbrief (Jer.3:8) is verbroken op Golgotha en het huis Israël weer opnieuw mocht terug komen bij haar eerste Man. De sluier, de verblindheid over het gehele volk Israël zal vernietigd worden deze verblindheid was een oordeel voor hun zonden, het Joodse volk zal Zijn Messias zien en het huis Israël zal zijn identiteit ontdekking wie hij is en de Naam Israël aannemen.

Door de bazuinen worden mensen gewaarschuwd, plagen zullen volgen en een derde van de mensheid wordt door het vuur getroffen. (Openb.8:7) Gods volk, Zijn kinderen zullen thuiskomen door de “vuurzee” heen net zoals Hij ze getrokken heeft uit Egypte dwars door de Rode Zee, door het water (doop) heen naar het beloofde land. We zien hier voor Israël de verlossing maar voor Egypte (beeld van de wereld) het oordeel. God draagt zijn geschonden schepping door het reinigende vuur van het oordeel heen, “Op de dag des Heren zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan” (2 Petr. 3,12). Niet om geheel vernietigd te worden maar om samen met de kinderen van God gered en bevrijd en tot heerlijkheid gebracht te worden. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.’ (1Co 3:11-15). Zo zullen de werken van ieder mens duidelijk maken waarmee er gebouwd is. Gods oordeel brengt licht en zorgen voor een grondige reiniging en werkt als een zuiverend vuur en zullen zijn gerechtigheid openbaren en zal Hij als God erkend worden en zullen we Hem als God vrezen.

We gaan spoedig over in een nieuwe tijdperk, het Duizendjarig vrederijk. We staan aan de vooravond van de wederkomst van Israëls Koning. Toen Jeshua opstond uit de dood had Hij een nieuw lichaam, Hij ging de nieuwe werkelijkheid binnen en wij met Hem, geheel veranderd en nu zullen wij door de vuurdoop heen veranderd worden en tot heerlijkheid gebracht worden. God is aan het werk en Hij is aan het voorbereiden en het zal een tijd van Jacobs benauwdheid zijn. Deze benauwdheid is niet alleen voor het Joodse volk, het huis Juda wat uit twee stammen bestaat maar ook voor het huis Israël, de 10 stammen, wat uit vele Israël volkeren bestaat. De beide huizen, alle 12 zonen van Jacob zullen door een tijd van benauwdheid heen gaan.Want de Heer zegt in hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.”(Hosea 5:15) We zullen door een tijd van benauwdheid en verdrukking heen gaan, er zal een derde wereld oorlog komen (Ezech. 38,39). Gods doel hierin is om Zijn grootheid te laten zien en heiligheid aan Israël en de volken, zodat Israël zal weten dat Hij de Heer, hun God is. Er zal een nationale verzoening zijn van alle stammen van Israël met God. De Here zal daarin Jacob vrij maken en verlossen uit de macht van wie sterker is dan hij. Door de verdrukking en benauwdheid heen zal de Gemeente het instrument zijn in de Hand van God en velen zullen door Gods Geest overtuigd worden en velen zullen dan gelouterd worden en velen zullen tot berouw en bekering komen en de God van Israël aanroepen en gered worden.

Maar we zullen ook zien dat het hele religieuze Babylonische systeem tot aan het fundament vernietigd zal worden, zowel politiek, economisch en financieel, het hele antichristelijke wereldsysteem, alles zal ineenstorten. De “hoer van Babylon”, dat is de valse antichristelijke afvallige Kerk met haar vele dochters, waarin alle wereldgodsdiensten verenigt zullen worden, en dezen zullen allen tezamen ten val komen en vernietigt worden. Jeshua zal door Zijn Geest ons voorbereiden zodat we op Hem en dan alleen op Hem zullen vertrouwen. We zullen standvastig en volhoudend in ons geloof moeten zijn ook omdat we straks door de grote verdrukking heen moeten (en niet worden opgenomen zoals het Zoeklicht en velen ons leren) want er komen zware tijden en er zal benauwdheid en verwoesting zijn. Maar alleen voor hen die Hem vrezen en bij Hem schuilen zullen bemerken dat ze beschermd zullen worden, zoals de ark van Noach hen beschermde, terwijl de storm om hen heen woedde. Ook Noach werd niet weggenomen maar werd beschermd door de stormen die over de aarde heen kwamen. We zien dat de Ark redding bracht terwijl de zondvloed de wereld oordeelde.

De benauwdheid en oordelen die zullen komen over de aarde deze zullen ons louteren en reinigen en we zullen hierin onze ware aard en karakter leren kennen en zien wat er werkelijk ten diepste in ons hart is, en op wie wij ons vertrouwen hebben gevestigd en welk teken we zullen kiezen. Hier blijkt de volharding en het geloof van de heiligen. Maar de Here zegt in Joel 3 dat Hij een Schuilplaats is voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. God zal alleen onze Schuilplaats zijn en ons toevlucht en dat is ons enigste veilige plaats waar we onaantastbaar zijn. Ook Psalm 91 zegt : “Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Hier komt opnieuw in Joel 3 en Psalm 91 als bewijs Gods bescherming voor zijn heiligen maar tevens een bewijs dat ze niet opgenomen zullen worden maar nog steeds op de aarde zullen blijven te midden van benauwdheid en oordeel. Zijn Volk Israël en zijn Lichaam, de Gemeente zal zich te midden van al deze geweldige dingen bevinden, maar diegenen die Hem vrezen en bij Hem schuilen zullen ondervinden dat zij beschermd zullen worden zoals Noach, in de ark, terwijl de storm om hen heen woede. Noach werd niet ” weggenomen” maar werd beschermd in de storm.

Wanneer het tijd is en we zullen uittrekken door de hitte van de woestijn en we daar door Hem zullen worden onderhouden buiten het gezicht van de slang (Openb. 12:6,14) en we niet ons gehele vertrouwen op God stellen en ons aan Hem overgeven zullen we in de woestijn omkomen en sterven. Maar zoals in het verleden de Heer Israël op een bovennatuurlijk wijze heeft beschermd, en waarin ze op een bovennatuurlijke wijze gevoed werden en dronken uit de Rots, waar hun klederen niet sleet en verteerde en waar alleen de HEER hun Heelmeester was en Hij hen leidde en voorop ging in een vuur- en wolkom, om voort te gaan dag en nacht, zal Hij ook opnieuw Israël en de Gemeente uit het oordeelsvuur wat komende is leiden en we er ongeschonden door heen zullen komen en het beloofde land zullen beërven. Als we alleen op Hem ons vertrouwen zullen stellen, en nauwlettend Hem gehoorzamen en doen wat Hij zegt, zal het net zo zijn als bij Sadrak, Mesak en Abednego, (Dan.3) dat het komende oordeelsvuur geen macht over ons zal hebben en het ons geen letsel zal geven en ons hoofdhaar niet geschroeid zal worden en ons mantels ongeschonden zullen blijven, ja zelfs geen brandlucht zal aan ons komen. We zullen bemerken dat God in ons midden is zoals de vierde man, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden, dat Hij zich in ons midden bevind en wij niet hoeven te vrezen. Jeshua heeft gezegd, in de wereld lijdt je verdrukking maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

God belooft ons dat er na de komende oordelen Zijn tent voor altijd bij de mensen zal zijn en dat Zijn Koningschap gevestigd zal worden hier op aarde en dat de hele wereld het zal zien.

Wat een geweldige tijd zal dat zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *