Ik zal het dal van Achor maken tot een deur der hoop

HOSEA 2

13 Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. 14 Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dage toen zij trok uit Egypte.15 En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord des HEREN, dat gij Mij noemen zult: mijn man, en niet meer: mijn Baäl. 16 Ja, Ik zal de namen der Baäls verwijderen uit haar mond; hun naam zal niet meer genoemd worden. 17 Te dien dage zal Ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal Ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken, en hen veilig doen wonen. 18 Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; 19 Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen. 20 Het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, luidt het woord des HEREN: Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren, 21 en de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren, en die zullen Jizreël verhoren. 22 Dan zal Ik haar voor Mij zaaien in het land, en Mij ontfermen over Lo-Ruchama, en tot Lo-Ammi zeggen: Gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen: Mijn God!

De Heer wil ons land lokken naar de woestijn naar het dal van Achor om daar tot ons hart te spreken omdat dit een deur van hoop en herstel voor Nederland is.
Hij wil ons losmaken van al ons verkeerde denken en overleveringen en van onze valse goden.
Een dal spreekt van vernedering maar wel een nieuw begin met God.
In deze dal zal God ons op de proef stellen om te zien wat in ons hart is, Hij wil ons daar vormen. Golgotha heeft deze deur van hoop wijd opengezet.
Als God over lokken spreekt zegt Hij niet van dat Hij ons zal slepen of zal overreden of dwingen, nee God lokt ons , Hij spoort ons aan om dichterbij Hem te komen, omdat hier Zijn liefde in schuil gaat en Hij ons weer voor Zichzelf wil hebben en het niet met een ander laat delen.
God wil dat we Hem in liefde en ontzag dienen met een rein en zuiver hart.
We hebben een roeping in ons land die we verzaken om volkeren te roepen naar de Berg des Heren, naar de berg Sion.
Maar het lijkt of we blind zijn voor de deur die God juist op dit moment opent.
Hij wil ons ontdoen en ontgiften van alles wat ons van Hem afhoudt of wat Zijn plaats inneemt.
Hij wil alle toverijen uit onze handen uitroeien en we zullen geen waarzeggers meer hebben.
In deze tijd zien we velen afwijken van het ware evangelie en dienst aan God en is er veel vermenging gekomen door valse en misleidende leringen en het brengen van een andere evangelie en een andere Jezus, dat God ons in de woestijn leidt waar we alleen op Hem en op Zijn Woord en Geest gericht zijn.
Velen hebben het Woord van God gefilterd door hun eigen manier van leven en van denken en vermengd met allerlei verschillende leerstellingen die niet uit Gods Geest zijn voortgekomen en velen onteren hier God mee.
We zien door dit alles heen dat God op een lijn komt te staan met de vele Baäls, en Hij wil Zijn eer niet delen met en Zijn Naam niet verbinden aan andere goden, want dat is overspel en geestelijke hoererij.
Ze offeren hun aanbidding aan de Baäls en niet aan de ware Levende God en spreken met leugengeesten.
Wanneer er geen bekering komt zal de Heer geestelijke en stoffelijke gaven waarmee Hij ons zo gezegend heeft in ons land van ons afhouden en terugnemen, zodat het arm wordt en ontbering zal lijden.
God zal doornen gebruiken en allerlei nood en lijden om te weerhouden de Baäls te dienen. Ze zullen zien dat hun Baäls hen niet helpen in hun nood en hun niet verlossen en genezen en hun vrede geven.
Als de liefde tot de waarheid niet meer aanwezig is en men andere goden en leringen blijft volgen wordt Hij eigenlijk gezien als een van die alle andere vele goden aan wie men zich onderwerpt.
Want er is niet zo een groot verschil tussen de dienst aan God en de dienst aan Baäl, allebei zeggen ze “ zo spreekt de Heer” .. Maar toch is er degelijk een groot verschil.
De Heer ijvert met een grote ijver en blijft ons in Zijn liefde lokken, de Heer zegt ze zullen me niet meer Mijn Baäl noemen maar Mijn Man.
Ik zal de namen van de Baäls uit hun mond wegdoen en zij zullen niet meer aan hun namen denken.

Een volk dat eerst niet meer mijn volk was, zal Ik “Mijn” volk noemen, en wij … wij zullen zeggen O, Mijn God ..!!

One thought to “Ik zal het dal van Achor maken tot een deur der hoop”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *