Pijl (Efraim) en Boog (Juda)

Israël en Juda zullen weer één zijn in de Hand van de Heer (Ezech. 37) en zullen allemaal weer terug keren uit de ballingschap, en Jeshua zal terug keren als de beloofde en lang verwachte Messias, als Israëls Koning.
De HEERE zal voor Zijn Volk strijden door Juda en Israël/Efraïm (Efraïm die de pijl is en die vele volkeren vertegenwoordigen die het evangelie naar de 4 hoeken van de aarde brengen). Hij voert in de eindtijd door de geroepenen en uitverkorenen de strijd.
Hosea 10:11 zegt, “Ja, Ik zal hen tuchtigen, en volken zullen tegen hen verzameld worden, terwijl zij getuchtigd zullen worden om hun beide zonden.

”De HEERE zal Juda spannen als Zijn boog en Efraïm zal Hij richten als Zijn pijl als van vuur en bliksemstralen en Hij zal Sions kinderen opwekken wiens harten besneden zijn tot de strijd met de Grieken (is een beeld van heidenen en wereldvolken).
De machtige krijgers van Efraïm (in het Lichaam van Christus), de pijlen in de koker van de Heer. Deze groep zijn de gepolijste pijlen die verblijven in de ‘pijlkoker’ van de Heer en zal deze pijlen verspreiden wanneer hij terug keert als de wereld in duisternis is gehuld. Ze zullen zijn als een zwaard van een held in Gods Hand.

Jesaja 49 zegt, Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte. De Here heeft mij geroepen van moeders lijf aan, van de schoot mijner moeder aan heeft Hij mijn naam vermeld. 2 En Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak Hij mij. 3 En Hij zeide tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie Ik Mij zal verheerlijken”.

Vanuit de hemel neergedaald vertoond de HEERE zich boven het aardse strijdende Machtige Leger in de eindstrijd en geeft een teken van de bazuin tot aanval om aan de helden van Efraïm die als een vurige pijl is en die zal zijn als bliksemstralen om uit te gaan ten strijde.
De HEERE trekt op als de Doorbreker aan het hoofd van Zijn Volk, voorwaarts met kracht van Zuiderstormen die zeer hevig zijn als wervelstormen in orkaankracht. De HEERE zelf is hun schild en zal Zijn volk dat tegen de wereldmachten strijd beschermen maar ook de volle overwinning geven en zullen hun vijanden onder hun voeten treden. De wereldmachten zullen ten onder gaan en verdelgt worden. Hij zal de hitte van de stormen gebruiken om Zijn Bruid te zuiveren en haar volkomen te heiligen en reinigen.

In Psalm 18 staat:
“En Hij boog de hemel, en daalde neer, en donkerheid was onder Zijn voeten. En Hij voer op een cherub, en vloog; ja, Hij vloog snel op de vleugelen van de wind. Duisternis zette Hij tot Zijn verberging; rondom Hem was Zijn tent, duisterheid der wateren, wolken des hemels. Van de glans, die vóór Hem was, dreven Zijn wolken daarheen, hagel en vurige kolen. En de Heere donderde in de hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn stem, hagel en vurige kolen. En Hij zond Zijn pijlen uit, en verstrooide ze; en Hij vermenigvuldigde de bliksemen, en verschrikte ze. Hij zond van de hoogte, Hij nam mij, Hij trok mij op uit grote wateren. Hij verloste mij van mijn sterke vijand, en van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik.

De HEERE zal hun redden, Juda en Efraïm, de dapper helden in de strijd, en ze zullen als edelstenen, fonkelend als in een Kroon van Gods overwinning in het Land zijn.
De HEERE gaat het huis van Juda versterken en het huis van Jozef/Efraïm behouden, allen zullen ze terug keren en wonen in het land.
Hij gedenkt het verbond en het zal wezen alsof Hij Zijn volk nooit verstoten heeft en belooft hen als zij terug keren met de zegen “ Ik zal u dubbel vergoeden “.
Hij fluit en lokt ze allen terug en verzamelt ze als één kudde onder één Herder. Niets zal de HEERE weerhouden. Hij zal hen in alles sterken en bekrachtigen en ze zullen wandelen voor Zijn aangezicht en Zijn Naam vertrouwen.

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *