Wie zijn Gods uitverkoren volk

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor DE BOUW VAN EEN GEESTELIJK HUIS, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van GEESTELIJKE OFFERS, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

9 Gij echter zijt een UITVERKOREN GESLACHT, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, EEN VOLK (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

1 Petrus 2:4-10 NBG51

Uit deze bovenstaande tekst blijkt dat wij als Gemeente van Christus Zijn Lichaam, Gods GEESTELIJK HUIS en  Gods UITVERKOREN geslacht zijn en dat we Zijn eigen volk zijn, Zijn eigendom,  en dat we alleen uitverkoren zijn door het geloof in Jezus Christus.

Uitverkoren te zijn in het Nieuwe verbond hangt dus niet meer van genealogie af en wordt niet beperkt tot etnische Joden en Israëlieten, of van het burgerschap van Israël,  maar van geloof en daarin heeft Hij voor alle natiën gekozen, zodat allen vertegenwoordigd zijn in Zijn Koninkrijk. Gods erfenis vereist trouw en gehoorzaamheid om daarvoor in aanmerking te komen en om met Hem te regeren. Het huis Juda, de Joden waren uitverkoren om de Messias voort te brengen, en dat is in Jezus de Messias vervuld. ‘De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen’ (Genesis 49:10).  Totdat Silo komt, dat is Jezus de Messias. Silo betekent rustbrenger en Vredestichter. De Israëlieten van het huis Israël zij zijn uitverkoren om de Zonen van God voort te brengen, zij hebben het eerstgeboorterecht.

In Openbaringen 5 vers 9 en 10 staat “Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, UIT ELKE STAM EN TAAL EN VOLK EN NATIE; 10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Deze nieuwe uitverkoren natie Israël, die bestaat uit het Joodse volk, het huis Juda de twee stammen, en de Israëlieten van het huis Israël de 10 stammen en alle heidenen uit de heidenvolken, dus samen wordt deze natie Israël bevolkt door mensen alleen door het geloof in Christus uit alle stammen, talen en natiën en zijn daardoor Gods uitverkoren geslacht. Het is niet de huidige vleselijke staat die “Israël” wordt genoemd en die voornamelijk bestaat uit mensen zonder geloof in Christus. De ware Israëlische natie wordt niet bepaald door genealogie van Abraham, maar door Abrahamitisch geloof dat de ware kinderen van Abraham karakteriseert. En als jullie van Christus zijn, zijn jullie kinderen van Abraham. Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie. (Galaten 3:29 ). En in Romeinen 2 vers 28 staat “Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis, wat uiterlijk aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgene is, en de ware besnijdenis  is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter.”

Het oude natuurlijke Israël stierf in gevangenschap en ballingschap en wordt opgewekt in een geestelijk lichaam, het Lichaam van Christus. En Hij bouwt Zijn tempel, Zijn geestelijk huis,  uit levende stenen, omdat Hij zelf de hoeksteen is. Zacharia 6 zegt Zo zegt de Here der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heren bouwen. 13 Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon; heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. 14 En de kroon zal tot gedachtenis aan Chelem, Tobia, Jedaja en Chen, de zoon van Sefanja, in de tempel des Heren blijven.

Jezus/Jeshua is de Hoge Priester naar de orde van Melchizedek, Hij is zowel Koning als Priester op de troon, Hij is het die Zijn tempel van Levende stenen bouwt. Wij zijn Zijn huis. God is de Ontwerper en Bouwmeester, Hij heeft ons een Stad een geestelijk huis bereid. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. (Efez. 2:20-22) Wij hebben een gebouw van God niet met handen gemaakt een eeuwig huis, en wij begeren en verlangen er na om met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen worden bevonden.

Tegenwoordig scheiden velen Israël en de Gemeente van elkaar, dat is on-Bijbels, maar dat komt uit de bedelingenleer. De Bijbel leert dat er uit Israël altijd een overblijfsel is, een rest, na de verkiezing der genade, zij zullen steunen op den HEERE, den Heilige Israëls. Het overblijfsel van Israël wordt gevormd door Joden en Israëlieten die God trouw zijn gebleven en/of door God zijn overgelaten. Het is alleen aan Gods trouw te danken dat er nog iets van Israël is overgebleven. Dat er slechts een overblijfsel is, duidt erop, dat Gods oordeel over Israël is gegaan. Het overblijfsel kan alleen overblijfsel zijn, wanneer ze Jezus als de Messias aanvaarden. Het verharde deel van Israël (de vijanden naar het evangelie) zijn niet het uitverkoren deel maar toch wil God uit hen een deel door Hem bepaald behouden wanneer ze niet bij hun ongeloof blijven.

Hebreeën 8 vers 8 zien we dat het Nieuwe verbond dus niet gesloten is met de kerk, maar met het huis Israël en het huis Juda, dàt is de Gemeente, Zijn bruid. Zij zijn in Christus, door het geloof, het zaad, de drager der belofte, uit Israël het uitverkoren deel, samen met alle uitverkoren gelovigen uit de heidenvolkeren. In Romeinen 11 staat, Zijn de eerstelingen (Israël) heilig dan ook het deeg (de Gemeente).

Christus was gekomen om de scheidingsmuur af te schaffen die in de tempel was opgetrokken en mensen in raciale (in ras) categorieën scheidde als “uitverkoren” of “niet-uitverkoren” mensen. Dispensationalisten herbouwen die scheidingsmuur weer die de Joden scheiden van de “heidenen”.

In Efez. 2 staat in vers 14-16 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.


Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. 1Korintiërs 12:12-13.

De Bijbel maakt duidelijk dat de oudtestamentische offerwetten door Jezus werden vervuld toen Hij zichzelf aan het kruis aan God offerde. Als NT gelovigen moeten we een heilige priesterschap vormen om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. Nu blijkt dat je ZELF bestemd bent om als offerdier op te treden, dat is in navolgen van onze Heer, Jezus de Messias. En met een beroep op Gods barmhartigheid moeten wij onszelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst stellen, want dat is de ware eredienst. En zo wordt elke nieuwtestamentische gelovige opgeroepen om een offer te zijn, en voortdurend een lofoffer te brengen, namelijk de vrucht van ons lippen, die Zijn Naam belijden. Dat zijn lofoffers, dankoffers en aanbidding. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.

JP/22-4-2024

3 gedachten over “Wie zijn Gods uitverkoren volk”

 1. Hallo zuster Jellie;
  Ben altijd weer blij om die Bijbelse waarheid te lezen. Geweldige uitleg heb je gegeven.
  En helemaal als het onderwerp gaat over het grote hangijzer … “Israël”.

  Toen ik de vraag las, “” Wie is Gods uitverkoren volk…”” kwam meteen in mijn gedachten… dat is ieder mens die in geloof bij de Heere Jezus hoort.

  Gods volk is niet het aardse Israël.
  Het geestelijk Israël, bestaande uit gelovigen Joden/Israëlieten en de gelovigen uit de heidenen.
  En die grote groep, in en alleen door de Heere Jezus… is volledig Gods volk.

  Zo ook de oudtestamentische gelovigen uit Israël, juist zij die hun geloof en hoop stelde op de beloofde Messias. Zo ook de vreemdelingen als ingezetenen van het volk Israël.
  Alleen door geloof en vertrouwen op hun God waren ‘zij Gods volk’.
  Waar er ook velen niet dat geloof hadden

  Als we de woorden lezen uit 1 Korinthiërs 10 : 1-13, moet dat eigenlijk genoeg zijn.
  “” Israël een waarschuwend voorbeeld””.
  Een volk waar velen zo mee heulen, het is een afgod geworden.
  Het schijnt dat God de Almachtige er wel iets anders over dacht.
  Het trouwe, gelovige deel van het volk Israël, zowel vanuit het oude als het nieuwe Testament, samen met de gelovigen uit de heidenen… dát alleen is Gods volk.
  Laten we bidden en ook die enorme rijke boodschap van de Heere Jezus uitdelen… zodat nog
  velen toegevoegd worden bij de Heere Jezus, oftewel Gods Volk.

  Ik eindig met een geweldige tekst uit Zacharia 2 : 10-11.
  Toen werd er al een stukje van de sluier opgelicht.

  “” Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, IK kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heere.
  Veel heiden-volken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen MIJ tot volk zijn,
  en IK zal ik uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten Mij tot u gezonden heeft””.

  Mooi… Jezus eerste komst, en Hij kwam en leefde tussen het volk.
  Met Jezus alleen, wordt het één volk.
  Met elkaar zijn we Zijn bruid, Zijn schapen, Zijn volk, etc.

  Dank je Jellie, soms moet ik even dimmen. Er is zoveel verwarring over dit onderwerp.
  Dat velen het inzicht mogen krijgen door de Heere.

  Vaders zegen en liefdevolle groet, Esther.

 2. Hallo Jellie,

  Toen ik mijn reactie terug las, zag ik de zin,
  ” Een volk waar velen zo mee heulen, het is een afgod geworden.””

  Ik bedoel dan de léér “Israël'” waar we momenteel zo mee overladen worden…
  Maar, ik had het niet over de mensen.
  Het kwam mijzelf een beetje vreemd over.

  Joh. 3 : 16, “Zo lief heeft God de wereld gehad…”.
  Daarom gaf Hij Zijn Zoon als grootste offer.
  Een offer voor alle mensen wereldwijd.

  Fijne dag Jellie en je gezin.
  Hartelijke groet van mij Esther.

 3. Dag Jelly en Esther

  Voor jullie beiden; Chapeaux!!! Het is in het Nederlands: ‘Petje af’ of maw de spijker op z’n kop slaan. Het is jammer dat velen bovenstaand niet willen of kunnen accepteren. Binnen de Messias belijdende gelovigen. Ik ben het eens met jou Esther ivm de leer & betreffende Israël .De verkeerde kijk hierop. m.i. is wat Jelly perfect uitlegt “Het struikelblok” de staat Israël en de verwarring in geloof etc voor de Messiaanse wereld/ gelovigen. Ik hoop dat velen dit stukje en de toevoeging/ aanvulling van Esther gaan begrijpen. Vriendelijke groeten, Lennie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *