‘Zie, Ik zend u de profeet Elia

De Feesten van de Heer en het leven en werk van de profeet Elia kunnen ons veel inzichten geven in het handelen van God ook in de eindtijd en we zien dat de voorjaarsfeesten reeds vervuld zijn en we gaan profetisch op naar de najaarsfeesten (lev. 23), de Feesten die ook spoedig vervuld zullen worden. Deze Feesten zijn o.a.  de Dag van de Bazuinen (zilver trompetten, verzoening, dag van inkeer en zelfonderzoek, verootmoediging, maar ook aankondiging van het huwelijksfeest), de Grote Verzoendag (verzoening/reiniging, de Herrijzenis van 12 stammen Israël) en na deze grote opleving, de late regen, en dit heerlijk herstel komt het Loofhuttenfeest, wat ook wel de inzamelingsfeest is waarin de grote oogst wordt binnen gehaald en waarin God in Jeshua de relatie met zijn Volk Israël hersteld en waarin de ontmoeting met de bruid en bruidegom in het loofhut/bruidsvertrek zal zijn. Het is de vreugde van het bruiloftsfeest, de volheid van onze eenwording met Hem.

Vlak voor de tweede komst van de Messias Jeshua op deze aarde en voordat de oordelen van God over de aarde gaan (de dag der Wrake- Jesaja 61) zal er een schare van gelovigen, de overwinnaars, of de eerstelingen van God opstaan en vooruitgaan om de weg voor te bereiden  in de volheid van Gods Geest en in de geest en kracht van Elia. Dit is en groep gelovigen waarin de roeping en bediening van Elia herhaald zal worden. Het zijn de voorlopers voor Zijn tweede komst om het nieuwe Koninkrijk, het duizendjarig Vrederijk in te leiden en de gemeente, het Lichaam van Christus klaar te maken, op te voeden en te herstellen als een reine Bruid en dat zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. God heeft een overblijfsel klaar staan voor het land, waar God zegt Ik heb in dit land 7000, een overblijfsel overgehouden hen wier knieën zich niet gebogen hebben voor de Baäls en wier mond hen niet gekust hebben.Deze groep eerstelingen van God zijn door ernstige tijden van  beproeving en zuivering en loutering heen gegaan , door het reinigende vuur van Gods Geest als in een smeltoven. Dezen zijn het die zich gewillig en gehoorzaam door Gods Hand hebben laten kneden zoals een stuk klei dat wordt geslagen, gestampt en gedrukt om buigzaam en soepel te worden gemaakt om gevormd te worden als een vat tot Zijn eer, en worden in de hitte van het vuur van Gods Geest geplaatst om te worden uitgehard en te volharden  en om geduldig  te wachten tot de tijd is wanneer ze aan het licht komen om te worden gebruikt. Vele overwinnaars zijn zwaar getuchtigd en waren waardig bevonden om zware geloofsbeproevingen te ondergaan en zijn slachtoffer geweest van onrecht maar zijn gebleken rechtvaardig en trouw te blijven en hun vijanden te vergeven en zijn op een God welgevallige manier hier mee omgegaan en toonden hart en karakter van Jeshua, ze hebben geleerd hen te vergeven hen die hun ernstig onrecht hebben gedaan en zijn niet kwaad en verbitterd geworden.

Ook Israël heeft een grote verwachting voor de komst van de Messias en viert dat elk jaar weer. Elia is nooit gestorven maar zal de Messias vergezellen. Maleachi verbind Elia onherroepelijk aan de komst van de Messias dezen zijn als het ware met elkaar verbonden. Elia, (maar ook deze schare overwinnaars) zal komen om de harten van de kinderen tot de vaders te brengen en de harten van de vaders tot de kinderen, opdat het land niet met de ban zal wordt geslagen, en  om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en om zo het volk gereed te maken voor de Heer. Maar ook om het huis Israël (10 stammen) en het huis Juda/Joden (2 stammen) weer samen te brengen voordat de Grote Jozef de Messias komt voor zijn 12 broeders om zich samen met hen te verzoenen, en hen samen te brengen in het geloof in de Messias. Deze twee koninkrijken zullen overgaan in het ene Koninkrijk van de Messias (Ezechiël 37). Joden en Israëlieten uit de heidenen en gelovigen uit de heidenvolken zullen dan één zijn in dat Koninkrijk van de Messias en Israël zal hoofd van alle Natiën zijn.

We leven in onze dagen zoals Amos 8:11,12.schreef:

Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden – geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen. Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te zoeken het woord des HEREN .. Amos 8:11,12.
Dit zijn de woorden van de profeet Amos die direct kunnen worden gekoppeld aan de Gemeente, het Lichaam vaan Jeshua en ons land van vandaag . Er is zo een grote honger en dorst naar openbaring van Gods Geest en naar kennis van Gods Woord.  De hongersnood in de tijd van Elia was een beeld van een veel grotere hongersnood die zou aanbreken in deze eindtijd, er is gebrek aan het ware kennis van het Woord van God. De droogte is in de Bijbel bij herhaling een middel van God om afdwalende wegzwervende schapen terug te roepen. Maar wanneer deze scharen van gelovigen, deze overwinnaars komen in de geest en kracht van Elia, zullen de mensen bij hen komen en hongerig zoeken naar het Woord van God en zullen geleerd worden en ware geestelijk voedsel ontvangen. Omdat de kerk de wet grotendeels heeft verworpen ontvingen zij ook weinig openbaring uit de wet waardoor er een hongersnood heerst van het horen en begrijpen van de boodschappen uit Gods Feesten en vele andere onderwijzingen.

Velen laat de Heer toe, door ongehoorzaamheid en rebellie, die in deze eindtijd worden misleid door het valse vreemde vuur wat rond gaat en denken dat dit het ware vuur van God Geest is maar dit zal eerder tot afval leiden, deze mensen willen niet de prijs betalen door het schenken van hun zelf als brandoffer en toch het vuur willen hebben, dit vuur wat van Gods tegenstander komt zal gedoofd worden waarvan velen denken, net als Nadab en Abihu dat ze zelf het vuur wel kunnen ontsteken. Het zijn juist die mensen, degene die een belemmerde visie van God hebben, net zoals in de tijd van Elia, mensen die de valse (Baäl) profeten volgden, juist die zijn het die de ware gezalfden, de overwinnaars zullen vervolgen, zij die hun hele leven als een offer op het altaar hebben gegeven en hen die juist meer van God willen ervaren. Dit is een enorme geestelijke worsteling in de Gemeente.

De Heer had Mozes opgedragen om twee maal daags een offer te brengen, het ochtendoffer en het avondoffer. De profeten van Baäl probeerden hun god aan te roepen om vuur uit de hemel te zenden maar na de morgen en middag was er nog geen vuur uit de hemel en ze faalden. Het was tijd voor het avondoffer, Elia nam de 12 stenen als beeld van de 12 stammen van Israël om die weer bijeen te brengen en herstelde het altaar van God. Het getal 12 is ook Bijbelse getal van goddelijke regering, dat ook de zonen Gods, de overwinnaars vertegenwoordigt waarop de Geest zou neerdalen. Elia droeg het volk op om 12 kruiken water over het altaar te gieten dat duidt op de uitstorting van de Geest en het Woord van God. En het vuur van de Heer viel neer op het altaar en verteerde het brandoffer. Als God aanwezig is moet de mens zich wel ter aarde werpen als teken van berouw. Het gebed van berouw van de Gemeente van Christus zal God op antwoorden en hen de vijanden, die hun belagen zal Hij verdrijven en vervolgens zal de Geest van God worden uitgegoten en zal Hij komen als de laten regen, wat op het volk neervalt en wat tijden zullen zijn van verademing en verfrissing en om de oogst zwaar en rijp te maken en tot geestelijk volwassenheid te brengen,  om groei te geven en vrucht te brengen. Zo zullen de overwinnaars van God en het Lam in deze komende tijd de confrontatie aangaan door hun zalving van Woord en krachtbediening, en zullen mensen tot een radicale beslissing leiden wie ze nu werkelijk zullen dienen, en zij zullen het vuur brandende houden. De mensen zullen nu moeten kiezen wie ze willen volgen en kunnen niet meer hinken op twee gedachten.

Zonder begrip dan de Feesten van de Heer te hebben is het bijna onmogelijk om een helder beeld en zicht van de waarheid te verkrijgen in die zin wat betreft de komst van Jeshua. Maar een ding we zijn allemaal opweg en groeien door tot we zijn en aankomen in het Beloofde Land, Het Nieuwe Jeruzalem..

JP

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *