DE EERSTELINGEN (van God en het Lam)

Er zijn twee groepen van 144.000.
Openbaringen 7 en Openbaringen 14, ze zijn beide een soort van eerste vruchten (Eerstelingen) van de nieuwe en het oude verbond van gelovigen.

De 144.000 in Openbaring 7 zijn Israëlieten en Joden die verzegeld zijn uit alle 12 stammen van Israël.
Zij zullen op aarde zijn tijdens het Duizendjarig Vrederijk, samen met de schapen, de overlevende uit alle landen van de Armageddon. Zij zullen de aarde bevolken en naar de Gods beloften die Hij aan de Joden en Israëlieten gemaakt had in het Oude Testament vervullen.
De 144.000 in Openbaring 14 zijn christenen, ze zijn volgelingen van het Lam.
Zij stonden voor de troon in de hemel en zongen een nieuw lied die alleen de verlosten konden leren.
Ze hadden de naam van het Lam en de Naam van de Vader op hun voorhoofd geschreven.
Ze zijn zuiver en onbevlekt en er is geen leugen gevonden in hun mond.
Ze waren onberispelijk en zij volgden het Lam waar hij ook ging.
Ze werden gekocht uit de mensen als een offer, een eerstelingen voor God en het Lam.
Ze werden verlost van de Aarde (in tegenstelling tot de 144.000 Joden en Israëlieten die werden verzegeld op Aarde)
De Eerstelingen van de oogst vormen slechts een klein deel van de totale oogst.
De Eerstelingen zijn eerst rijp en worden aangeboden aan God en het Lam nog voordat de meerderheid van de gelovigen zullen volgen. Ze waren onberispelijk en God beloofde hen te worden gespaard van de ure der verzoeking.
Als de 144.000 worden gespaard van de ure der verzoeking, zouden we kunnen zeggen, dan worden ze opgenomen naar de hemel om samen met Christus te zijn vóór de Grote verdrukking begint.
Zij zijn de eerste vruchten uit de levenden, Christus was de eerste vrucht uit de dood.

De meerderheid van al de gelovigen zullen opgenomen worden na de verdrukking, maar voor de grote Toorn van God over de Natiën.
De 144.000 Eerstelingen (Openb. 14) zijn verschillend van de andere christenen die later worden geoogst in het zelfde hoofdstuk na de drie engelen die bazuinen zullen. Zo wordt de kerk, de Gemeente van Christus geoogst in meerdere delen.
Er zal dus een VOOR en een NA opname zijn van de verdrukking.
De laatsten bevatten de meerderheid van de gelovigen.
De grote menigte van gelovigen uit elke stam, natie en taal zijn niet opgenomen maar worden bewaard tot het einde van de Grote verdrukking wanneer het Zevende Zegel geopend wordt en de Zevende Trompet zal klinken.


Er zijn vele benamingen voor de Eerstelingen, o.a. het mannelijke Kind of de Overwinnaars, deze zijn allemaal dezelfde.
De Bijbel leert in Leviticus dat de oogst in DRIE fasen wordt binnengehaald, de Eerstelingen (Mann. Kind in Openb. 12, Overwinnaars) (Lev. 23:17), de oogst (eerstelingen volk) (Lev. 23:22) en het oplezen of ‘ nalezen’ (Lev. 23:22).
Je kunt niet zeggen dat de gehele Gemeente uit Eerstelingen bestaat. De Eerstelingen zijn zowel mannen als vrouwen want ” hierbij is geen sprake van ” mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.
De Eerstelingen zijn de eerste van de volle rijpe oogst, en dezen zijn het die eerst opgenomen zullen worden, zoals beschreven staan in Exodus 23 vers 16: ” Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God brengen.
De Eerstelingen zijn degenen die in iedere generatie trouw op deze roeping zijn ingegaan en die zich hebben laten trainen door de Heilige Geest, en in hen wordt het heiligingsproces volkomen in geest, ziel en lichaam, ze zijn gewassen die het eerste gerijpt zijn, en zij worden als eerste binnengebracht in het huis van God. Op geestelijk gebied zijn de mensen die Eerstelingen zijn, de voorlopers, die eerder rijp en volwassen zijn dan de anderen.

Dus Jezus is dus DÉ EERSTELING voor God en de 144.000 zonen Gods EERSTELINGEN voor God en voor het Lam (Op14:4).
Maar Gods plan reikt nog verder. Al Gods kinderen samen gaat God tot een EERSTELINGEN-VOLK maken.
Jacobus zegt, dat “naar Zijn raadsbesluit Hij ons heeft voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin EERSTELINGEN te zijn onder Zijn schepselen” (Jac.1:18).

Ieder begrijpt, dat God niet het wereldsgezinde en aards-gerichte christendom heeft bestemd om een volk van Eerstelingen te zijn. Dat is de ware gemeente, het hemelse Jeruzalem (Op.21-22). Zij is de “stad, die op Sion ligt en die niet verborgen kan blijven” (Mat.5:14, Op.21:10). Zo haalt God de volle oogst binnen, ieder in zijn eigen rangorde en alles op Zijn tijd: EERST DE ZONEN ALS EERSTELINGEN, dan ZIJN VOLK ALS EERSTELINGENVOLK, DAN ALLEN..

J.P.One thought to “DE EERSTELINGEN (van God en het Lam)”

 1. Reacties
  7Gabriel73 op 04-03-2013 19:13

  Een Boer begint met het oogsten wanneer het koren rijp is. Wat hij afmaait verzamelt hij in de graanschuur: hij laat het koren niet op het veld liggen. Het tijdstip van de opname wordt dus in zekere zin bepaald door de mensen en niet door God. Het oogsten begint pas wanneer het koren rijp is. De eerstelingen zijn die christenen die het eerst rijp zijn, en daarom worden zij als eerste binnengehaald. Na de eerstelingen komt de oogst, en als de oogst in de lucht verzameld wordt moeten de eerstelingen wel in de hemel verzameld worden. En zo zullen zij, de 144.000 eerstelingen, die eerst rijp zijn en tot volwassenheid zijn ook het eerst opgenomen worden uit de gehele gemeente naar de troon van God. Voor het begin van de Grote Verdrukking zullen deze mensen al opgenomen zijn naar de Berg Sion, en niet zoals iedereen ons leert dat de gehele gemeente in zijn geheel zal worden opgenomen, dat is van latere orde. Sommigen worden eerder opgenomen anderen later.In vers 4 van Openbaringen 14 wordt ook gesproken dat zij maagdelijk zullen zijn omdat ze hen niet bevlekt hebben.Paulus geeft een sterk getuigenis hiervan dat de gemeente REEDS met Christus verloofd is: Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één Man, OM U ALS EEN REINE MAAGD VOOR CHRISTUS TE STELLEN (2 Kor. 11:2).

  7Gabriel73 op 22-07-2015 14:28

  Het mannelijk kind is al door de verdrukking van het leven heen gegaan en als eerste gerijpt van de oogst wanneer het weg wordt genomen naar de Troon van God, voor de Grote verdrukking, dat lees je uit de context dat toen het mannelijk kind naar de hemel ging (zij zijn samen met Jeshua de gerste oogst) er oorlog in de hemel kwam en satan, de draak met zijn engelen uit de hemel werd geworpen. De vrouw blijft dus achter en wordt dan verder verzocht tot een bepaalde tijd om gelouterd en beproefd te worden om zo tot volle rijpheid te komen en dat voor de grote Toorn van God Openbaringen 7 en 14 zijn wel verschillend : Openbaring 7 zie je dat het een overblijfsel van Israël is, een uitverkoren groep mensen onder de Israëlieten, de 12 stammen, die verzegeld worden, ze dragen het zegel van de levende God maar niet de Naam van het Lam zoals de andere uit Openb. 14. En voor de winden, vers 1 (oordelen) over de aarde komen worden zij verzegeld omdat de Heer hen wil bewaren en behouden. (Als de late regen komt, geloof ik dat deze tot levend geloof komen, maar zijn dan nog niet gerijpt om naar Gods troon te gaan en blijven door de oordelen door God bewaard en behouden hier op aarde) Openbaringen 14, dit is een hele andere categorie mensen, want dit zijn de losgekochten van de aarde, hier wordt niet specifiek over Israël gesproken , maar meer over de losgekochten van de aarde, die verbonden zijn met het Lam en die zijn Naam dragen en die van de Vader en die Hem volgen, dezen zijn de eerstelingen, de 144.000 losgekochten van de aarde van God en het Lam. Hier zie je dat het mannelijk kind, die de 144.000 eerstelingen van Openb. 14 zijn voor het begin van de grote verdrukking al opgenomen zijn naar de berg Sion. In 14:5 lees je over de eigenschappen die deze mensen hebben die niet bij Openb. 7 worden genoemd. Deze categorie zijn dus de overwinnaars in de Gemeente, en je kunt niet zeggen dat de gehele Gemeente uit overwinnaars bestaan, kijk maar naar de Gemeente uit Openb. 2 en 3, waar steeds staat, “Wie overwint “.

  Jeshua en de 144.000 eerstelingen van God en het Lam zijn in eenheid verbonden en zijn de gerste oogst samen .. en tarwe de rest, en in de nalezing komen zij die tot geloof komen in de Verdrukking tot leven geloof komen maar die dan gedood zullen worden (nalezing tarwe). In Obadje zie je de 144.000 eerstelingen hoe ze genoemd worden samen met Jeshua ” Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.”

  7Gabriel73 op 23-11-2016 13:56

  Er is een volgorde in de opstanding , de Bijbel leert van een rangorde, In 1 Kor. 15 vanaf vers 20-24, eerst in vers 20 “Christus is eerst opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn” , dus dat is de eerste.

  In vers 23 zie je een rangorde. In deze tekst is een vertaalfout gemaakt en dat kun je goed zien wanneer er de Engelse vertaling er bij naast wordt gelegd.

  Er staat Christus als eersteling vertaald, dat is niet goed vertaald, want boven hadden we het over Christus die opgewekt werd, dan komt de rangorde, elk mens volgens zijn eigen orde.

  Het woord orde is ‘tagma’, wat eenheid betekent. Dus dan wordt het, omdat Jezus geen eenheid is maar een enkelvoud, een eenheid van mensen.

  De King James 1611 heeft in vers 23 staan: ‘Christ the firstfruits’!

  Dat is meervoud. Christ is gezalfde, dus de gezalfde eerstelingen . (meervoud)

  7Gabriel73 op 02-03-2018 11:23

  We zien dat in Openbaringen 7, over de 12.000 verzegelden uit elke stam van Israël, totaal 144.000. En in Openbaringen 14 over de 144.000 eerstelingen van God en het Lam, waar de Naam van het Lam en de Vader op hun voorhoofden staan geschreven. 144 betekent ‘opstanding’, de Heiligen die als eerste zullen opstaan. De Griekse term voor “uitverkorenen” heeft een numerieke waarde van 144.

  Het boek Openbaringen spreekt over 2 groepen van 144.000.

  Als eerste in Openbaringen 7 waar we de verzegelden zien, deze worden geassocieerd met een militaire macht, een legereenheid, wat mannelijk is.

  Deze schaduwbeeld staat beschreven in Numeri 31, het is goed om die in het geheel te lezen, de wraak op de Midjanieten, de vijanden van Israël. Mozes gebood het volk een aantal mannen ten strijde toe te rusten om de wraak van de Heer te voltrekken. Uit elke stam van alle 12 stammen van Israël zullen ze er elk 1000 ten strijde zenden, wat samen uitkomt op 12.000 strijders, die een grote Legermacht vormen om de vijand, de Midjanieten weg te vegen en te vernietigen. En in Num. 31 vers 49 staat :”Uw knechten hebben het getal van de krijgslieden opgenomen, die onder ons bevel stonden en er wordt er niet één vermist”. Er is van deze selecte groep niet één gestorven.

  Als tweede zien we in Openbaringen 14 dat de overwinnaars, de eerstelingen worden afgebeeld in “vrouwelijke” termen als “Maagden”. Vrouwen gingen eigenlijk niet in militaire dienst. Deze beschrijven meer de muzikanten die de harp spelen en een “nieuw lied” zingen.

  In vers 4 staat ´Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk.”

  In de grondtekst staat in vers 4

  “Dit zijn zij die niet besmet waren met [“met” is het woord voor “meta”, wat betekend “te midden van, of in het midden”] vrouwen, want zij zijn maagden ….

  Dus het woordje “met” betekend “Meta” = Grieks voorvoegsel wat betekend “te midden van, in het midden van.”

  Strong’s Number G3326 komt overeen met de Griekse μετά ( meta ).

  Meta betekent dus niet ‘met’ in de betekenis van ‘door’, alsof vrouwen verontreiniging veroorzaken, maar eerder “met” in de betekenis van “te midden van” of “in het midden van.”

  Bv. in Mat. 1 vers 23 staat : “ God met ons”

  Het woordje “met” is “meta”, is Strong’s Number G3326.

  Wat dus eigenlijk betekend God “te midden van” ons. (en niet “door” ons, zie voorbeeld boven).

  Dus kort gezegd als we de tekst veranderen zoals het werkelijk word bedoeld in de grondtekst, staat er in vers 4 “: ´Dezen zijn het, die onder de vrouwen zich niet verontreinigt hebben, want zij zijn maagden”. En in de Bijbel wordt de term “maagd” eigenlijk nooit op een mannen toegepast, maar het zijn maagdelijke vrouwen die zich niet verontreinigt hebben. Zij zijn het die het Lam volgen waar Hij ook gaat, deze hebben zich niet verontreinigd met de trouweloze religieuze systemen van de hoer, maar waren in plaats daarvan trouw om uit de godslasteringen en afgoderij en corrupte leer van Mysterie Babylon te komen toen ze geroepen werden om dat te doen.

  Het laat zien dat deze twee groepen, deze zonen en dochters van olie, die grondig getraind zijn, samen Gods Leger zijn, dat het mannelijke (7) en het vrouwelijke (14) verenigt zullen worden als een Eénheid, als in één Geest. Samen vertegenwoordigen ze de Volheid van God, en van het Lam.

  Dus in Eénheid is het 144.000 mannen + 144.000 vrouwen = 288.000 overwinnaars, de eerstelingen van God en het Lam.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *