De honderdvierenveertigduizend (144.000)

Als we de profetieën van Openbaringen 7 en 14 goed bekijken, zien we dat dit twee verschillende groepen mensen zijn van 144.000.

In Math. 24 vers 30 staat .. en terstond na de verdrukking  …. dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel  .. en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid..” En dan  vers 31  Zal Hij zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de 4 windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere ..

In Numeri 10 zie je de betekening van de bazuin heel mooi beschreven wat een teken van vergaderen en samenroepen is. Zoals je ziet komt deze tekst over de engelen, en de vier hoeken der aarde en de vier winden ook in Openb. 7 voor , deze werden op aarde vastgehouden totdat de knechten 12.000 uit elke stam van Israël, dus 144.000 aan hun voorhoofd verzegeld waren. Dit is dus een overblijfsel van Israël, een uitverkoren groep mensen onder de Israëlieten ze dragen het zegel van de levende God Met winden in Openb. 7:1 wordt bedoeld de oordelen die over de aarde komen, daarom worden ze verzegeld omdat de Heer hen door de oordelen hen heen wil bewaren en behouden hier op aarde.

In Ezechiël 9 heb je ook zo een teken op de voorhoofd wat inhoud dat ze groep mensen die daar waren en dit teken hadden, dat niemand aan hen mocht komen en mocht aanraken of maar mocht doden. Ze werden bewaard in dat oordeel wat toen in die tijd speelde.

Het gaat in Math, 24 dus om mensen die verzegeld zijn met de zegel van God en die door de oordelen heen bewaard zijn en die de slang niet had kunnen doden. En die hier in Math. 24 vers 31 staat dat de Heer de uitverkorenen zal verzamelen uit alle vier windstreken.

Dus dit is wat hier allemaal gebeurd op aard, dit is letterlijk wat hier gebeurd en wat zal geschieden.

Velen hebben vaak een vooringenomen mening over openbaringen 7 en 14 en denken dat deze twee dezelfde zijn  maar maak deze maar eens los van elkaar en kijk dan ieder apart wat de Bijbel daar over zegt . Als Johannes H7 visionair ziet, worden de 144.000 op AARDE verzegeld, terwijl Johannes van de andere uit H14 de 144.000 hen in de hemel ziet op de berg Sion, en Johannes hoorde uit de HEMEL, een stem als vele wateren, dus dit is in de HEMEL wat hij hier ziet. Je ziet bij Hfd. 7 dat het hier letterlijk om het aardse Israël gaat, de 12 stammen. Het huis Israël, de 10 stammen en het huis Juda, dat zijn de Joden, 2 stammen. Maar bij Hfd. 14 zie je een hemels volk, de losgekochten of vrijgekochten (door het bloed van het Lam)  en dat is een hele andere groep.

Waar het in Openbaringen 7 specifiek en letterlijk over gaat is HET GEHELE HUIS ISRAEL (DE 12 STAMMEN), dat houdt dus in het huis Israël de 10 stammen en het huis Juda, de 2 stammen. (12 stammen x 12.000 van elk = 144.000).  Het gaat hier dus niet over de Gemeente van losgekochten door het bloed van Jezus maar hier zie je dat het een overblijfsel van Israël is, een uitverkoren groep mensen onder de Israëlieten, de 12 stammen, die verzegeld worden, ze dragen HET ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD maar NIET DE NAAM VAN HET LAM zoals de andere uit Openb. 14.

Want Israël uit Openb. 7 is niet een groep losgekochten der aarde maar een groep, een overblijfsel van Israël die apart wordt gezet. Zij zullen straks in het komende duizendjarig vrederijk met Christus heersen. Dezen zijn het ook uit Math. 24.:13, wie volhard tot het einde en uiteindelijk vers 30 waar hij de uitverkorenen zal verzamelen uit de 4 windstreken en van het uiterste der aarde.

Maar Openbaringen 14 (deze zijn dus de zelfde als het mannelijk kind van Openbaringen 12) dit is een hele andere categorie mensen, want dit zijn de losgekochten van de aarde, hier wordt niet specifiek over Israël gesproken , maar meer over de losgekochten van de aarde, die verbonden zijn met het Lam en die zijn Naam dragen en die van de Vader en die Hem volgen, dezen zijn de eerste opbrengst van de gerste-oogst die als offer moest worden gebracht.

Exodus 23 vers 16 zegt: ” Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God brengen.

De eerstelingen van God en het Lam zijn eerst rijp (gerst) en worden aangeboden aan God en het Lam nog voordat de meerderheid van de gelovigen (tarwe) zullen volgen. Ze waren onberispelijk en God beloofde hen te worden gespaard van de ure der verzoeking. Als de 144.000 eerstelingen worden gespaard van de ure der verzoeking, zouden we kunnen zeggen, dan worden ze opgenomen naar de hemel om samen met Christus te zijn vóór de Grote verdrukking begint. Zij zijn de eerste vruchten uit de levenden, Christus was de eerste vrucht uit de dood.

De gemeente heeft daarom een hemelse roeping (Hebr. 3:1) .Waarom de nieuw testamentische Gemeente ..!! omdat deze verbonden zijn met het Lam en ze Zijn Naam dragen en die van Zijn Vader de namen die op hun voorhoofden stonden GESCHREVEN (dus geen zegel), het gaat hier dus om de LOSGEKOCHTEN  (uit Israël EN de gelovigen uit de heidenen) en deze zijn verbonden met de Gemeente en die gekocht en betaald zijn met het Bloed van het Lam, en hebben Hem op aarde gevolg waarheen Hij ook ging, en deze zijn gekocht als EERSTELINGEN voor God en het Lam.

Dezen, de eerstelingen, de 144.000 losgekochten van de aarde van God en het Lam dezen zingen een nieuw lied een gezang die niemand zingen kan dan alleen deze 144.000, zij zijn de eerstelingen uit de gemeente van God en het Lam, een specifieke groep die uitverkoren is . In Openbaringen 12 zien we wanneer het mannelijk kind weggevoerd worden naar de Troon van God naar de Berg Sion dat er oorlog in de hemel komt en satan wordt op de aarde geworpen (12:9). Dit is dus een groep die voor de verdrukking wanneer satan op aarde wordt geworpen naar de troon van God worden gevoerd.

In 14:5 lees je over de eigenschappen die deze mensen hebben die niet bij Openb. 7 worden genoemd. Deze categorie zijn dus de overwinnaars in de Gemeente, en je kunt niet zeggen dat de gehele Gemeente uit overwinnaars bestaan. Na de wegvoering van de Eerstelingen van God en het Lam, het mannelijk kind zal de vrouw, het Lichaam van Christus, door God bewaard blijven zoals in Openbaringen 12 staat dat Hij de vrouw twee vleugels van de grote arend gegeven had om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden zal worden buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en halve tijd (3,5 jaar) . Het oordeel zal niet eerder over de aarde gaan voor het mannelijk kind naar de Troon van God is ende Gemeente in veiligheid is gesteld.

God verzorgt en beschermt haar in de woestijn op een bovennatuurlijke wijze zoals Hij dat ook deed na de uittocht uit Egypte. Dit zal als een tweede exodus zijnen het huis Israël en het huis Juda en de gelovigen die geënt zijn op de edele Olijf zullen samen terug keren naar het beloofde land. In Openb. 3 vers 10 zegt Jezus: “…zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal.” Hij verwijst hiermee naar de 3,5jaar van de verdrukking, waarvóór de eerstelingen opgenomen zullen worden naar de troon van God.

We weten dat alle wedergeboren gelovigen behoren tot de “losgekochten der aarde ”maar deze Eerstelingen van God en het Lam worden als eerste thuisgebracht. Zo zullen de 144.000 die hier op aarde gedurende de veelbewogen tijden van de laatste dagen rijpen voor de hemelse korenschuur in de hemel worden opgenomen zonder de dood te hebben gezien – en zullen zo een uitzonderlijke positie innemen en een groep gelovigen zijn die als Voorlopers zullen zijn voor de tweede komst van Jezus hier op aarde om het nieuwe Koninkrijk, het Duizendjarig Vrederijk in te leiden.

We zien dat de oogsten als eerste beginnen met de gerste-oogst en daarna de tarwe-oogst.Ex. 9,31-32: “Het vlas en de gerst waren neergeslagen, want de gerst stond in de aar en het vlas was in bloei, maar de tarwe en de spelt waren niet neergeslagen, want die waren donker en later rijp “. De gerst is vroeg in het seizoen al rijp. Dit zijn dus de eerstelingen van de eerste graan oogst die eerst rijp zijn. De gerst spreekt van opstandingskracht . De eerstelingen slaan dus op de eerste schoven maar de betekenis is dat de grote oogst nog komt. Jezus is de Eersteling en de 144.000 eerstelingen van God en het Lam zijn in eenheid verbonden en zijn samen de gerste-oogst. Niet alle gerst in het Land was tegelijk rijp, het beweegoffer werd gebracht van de eerste oogst (Jezus als Eerste) uit de gerst wat gereed was. De eerstelingen offers daarentegen (de eerstelingen van God en het Lam) die werden gebracht van de eerste gerste-oogst en konden dus in rijpheid variëren, van het in vuur geroosterde tot in volle rijpheid gekomen graan dat geplet of fijn gemalen werd gebracht.

Lev.2:14 : Indien gij de Here een spijsoffer (meeloffer) der eerste vruchten (eerstelingen) zult brengen, dan zult gij het in vuur geroosterde aren, fijngewreven graankorrels, als spijsoffer (meeloffer)  uwer eerste vruchten brengen.

De 144.000 eerstelingen van God en het Lam uit Openbaringen 12,14 zij zijn een rest, en een overblijfsel van de gerste-oogst, deze zijn de overwinnaars waarin God de overwinning gaat behalen over de vijanden. Deze worden als een beweegoffer bewogen en naar de hemel gevoerd.

Exodus 23 vers 16 zegt: ” Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God brengen.

De gerst wanneer die geoogst wordt, wordt in tegenstelling tot de tarwe, geheel  met wortel en al uit de grond getrokken zodat daar niets van overblijft  (dus los gemaakt en naar de hemel weggevoerd ). Dat is de eerste opstanding  in een vernieuwd lichaam. .Daarna komt de tarwe oogst wat is de Gemeente en de vrouw uit Openbaringen 12, tarwe word in tegenstelling tot de gerst niet geheel uit de grond getrokken maar wordt afgesneden en zij worden in de Graanschuur (Zijn Schuilplaats) bewaard. In de grote verdrukking is er nog een nalezing op de tarwe oogst zij die in deze tijd tot levend geloof komen maar die dan gedood zullen worden, zij gaan samen wanneer de Heer op de wolken komt met de rest de Here tegemoet in de lucht en zij zullen voor altijd bij Hem zijn.

Een mooi voorbeeld, of schaduw in de Bijbel van een eersteling (gerst) is van Gideon die de vijand moest verjagen uit het land. In Richteren 7:13 staat, “Toen Gideon aankwam (bij de legerplaats van Midjan waar hij van Godswege zou horen wat de vijand zou zeggen), vertelde juist een man een droom aan zijn makker en zeide: “ Ik heb een droom gehad; zie, een gerstebroodkoek rolde de legerplaats van Midjan binnen, kwam tot aan de tent, stootte die om, zodat ze neerviel, en keerde ze onderstboven, en daar lag de tent.

Gideon wordt hier genoemd in de droom een gerstebroodkoek die de legerplaats binnen rolde. Een gerstebroodkoek is een beeld van de eersteling en een overwinnaar  (met  opstandingskracht) en wordt als een verlosser gebruikt  om Israël te bevrijden van de vijanden  zoals de eerstelingen van God en het Lam samen met Jezus in de eindtijd met Hem zullen strijden om Israël van de (demonische ) vijanden te verlossen ..

Zij die het gerst zijn,  zijn vaak de onaanzienlijken die niet in tel zijn en die door diepten zijn gegaan, en die door vele vuurproeven heen zijn gegaan. Zij zijn verbroken maar hebben door alles heen door strijd en lijden, door smaad en laster stand gehouden. Ze blijven trouw aan hun roeping en bevestigen hun bediening. Maar God gebruikt de onaanzienlijken, een kleine leger om tot overwinning te komen. Gerstebrood is een teken van Gods voorzienigheid en dat God veel doet door weinig.

In Obadja zie je de 144.000 eerstelingen hoe ze genoemd worden samen met Jezus “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Ezau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.”

Een heel mooi voorbeeld van de werking van het mannelijk kind ( of de 144.000 eerstelingen van God en het Lam ) kun je zien in het werk van de Levieten voor Israël.
God koos de Levieten (stam Levi) uit om priesters te zijn uit het gehele volk Israël om hen allen tot zegen te zijn en om hen allen te vertegenwoordigen.
Zo is ook het werk wat het mannelijk kind zal doen als voor de gehele Gemeente. Het werk behoort hen toe en zij vertegenwoordigen de gehele Gemeente maar de Gemeente ontvangt de heerlijkheid en zegen van het werk wat het mannelijk kind doet.

Want de Here , uw God, heeft hem (de Levieten) uit al uw stammen uitverkoren, opdat hij voor de Here zou staan en dienst zou doen in zijn naam, hij en zijn zonen, altijd door. en dienst doet in de naam van de Here , zijn God, zoals al zijn broeders, de Levieten, die daar vóór het aangezicht des Heren staan, Deuteronomium 18:5, 7

Zo behoort ook het (eindtijd ) werk van de 144.000 eerstelingen van God en het Lam hen toe als voor de gehele Gemeente en zijn uitverkoren om voor de Here te staan en dienst te doen in Zijn Naam.

Dus omdat de Gemeente niet altijd zijn verantwoordelijkheid neemt kiest God een aantal gelovigen uit een groep die Hij verkiest, dit is het mannelijk kind, De vrouw,(moeder) vertegenwoordigt de gemeente in het geheel, en het mannelijk kind vertegenwoordigt een overblijfsel, het is dus niet 1 persoon maar een grote groep gelovigen. Het mannelijk kind wordt ook wel in 12::10 “de broeders” genoemd of in vers 12:11 met “zij”. En zij (dit houd in dat het een groep is) hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Hierin zie je dat het mannelijk kind, die de overwinnaars zijn, en de moeder verschillend zijn maar toch zijn zij in de gemeente in begrepen en zijn ze één. Wanneer het mannelijk kind, de overwinnaars hun positie innemen en doen wat de gemeente had moeten doen, dan zal het gevolg hiervan zijn. “Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalfde”
Het mannelijk kind overwint namens de Gemeente, daarom wordt satan, zodra het mannelijk kind wordt opgenomen en weggevoerd wordt naar God en Zijn troon, uit de hemel geworpen. Dan zal het Koninkrijk beginnen.

JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *