“Hij die U geroepen heeft “ – De Orde van Melchizedek

De Eeuwige zei als jullie van de goede weg af zouden gaan naar links of naar rechts, zullen jullie achter je horen zeggen ‘dit is de weg, wandelt daarop’.

Yeshua is de Koning der Gerechtigheid, Koning van Shalom, Hij is Priester in eeuwigheid naar de orde van  Melchizedek. Melek betekent Koning en tsedek betekent gerechtigheid.

Maar waar komt Melchizedek vandaan, hoe is het opgericht.

Er wordt niet veel over Melchizedek vermeld, slechts op drie plaatsen, in Gen.14: 17-24, Psalm 110, en het boek Hebreeën  5,6,7. De  allereerst keer dat het woord “priester” in de Bijbel voorkomt verwijst naar Melchizedek. JHWH is de grondlegger en koning van gerechtigheid

Yeshua is de Rechtvaardige, maar ook alle heiligen worden verondersteld rechtvaardig te zijn. En rechtvaardig te zijn is Tsadiek. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid (Tsadiek) voor ieder die gelooft. Rom.10:4. Noach vond genade in de ogen van God, hij was rechtvaardig voor God (Tsadiek) Abraham was rechtvaardig voor God (een Tsadiek). Tot Mozes leefden de voorvaderen door het geloof onder het verbond (boek des verbonds) en in rechte relatie met JHWH, als rechtvaardigen (Tsadiek)  en niet onder de “boek der wet” van Mozes want die was er toen nog niet, die kwam pas 430 jaar later. Gods Woord zal je altijd naar Melchizedek leiden die ons alleen veranderen kan. Want het boek der wet is geen geloof maar om het doen van de wet. Door de wet te houden ontvangen wij niet ons erfenis want die heeft niets te maken met Gods belofte aan Abraham, want deze boek der wet was trouwens onbekend voor Abraham, die kwam later pas. Was Abraham dan wetteloos, nee hij leefde onder een orde, en wel die van Melchizedek. In Genesis 26 staat dat Abraham al “Mijn” wetten gehoorzaamde, vers 5 omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten.

Gods eeuwig Verbond is een bloedverbond wat we zien in Genesis 17:10 die Hij met Abraham sloot, dit bloedverbond is altijd een verbond onder de orde van Melchizedek. Deze (boek des) verbond (vs7) werd later “bevestigt” met Mozes in Exodus 24:8, wat afgesloten werd met een maaltijd en zij aanschouwden God en zij aten en dronken. De boek van de wet (Exodus 24:12 – Deuteronomium 31:26 die ook al de vloeken van het verbond bevatten), wat voorwaardelijk was, werd binnen 40 dagen verbroken en geschonden door het gouden kalf, ze verontreinigden zichzelf en pleegden afgoderij wat een doodzonde is. 

De boek der wet, (wat onder de orde van Aäron was) werd opgeschreven om Israël te onderwijzen (vs 12) en deze werd naast het Verbond ‘toegevoegd’ . Dit is niet een bloedverbond omdat het tijdelijk was. Na deze verbondschending van het gouden kalf, zou deze niet langer meer een natie van Melchisedek priesters zijn (Ex. 19:5-6), en moeten ze wachten totdat Silo (wat betekent “aan wie het toebehoort” ), het zaad kwam waarop de belofte  sloeg, Yeshua de Messias. Ze zouden vanaf nu een natie zijn met levitische priesters, onder de orde van Aäron.

Door heel de Bijbel heen en dat van Genesis tot Openbaring is het bloed een rode draad door de Bijbel en niets is zo vaak de nadruk  gelegd dan op het Bloed. Vaak wordt het in verband gebracht met het Verbond die YHWH met Zijn volk Israël sloot en bevestigt met bloed (en maaltijd). God sluit opnieuw een bloedverbond. Het is niet het bloed van dieren, maar het onschuldige bloed van Zijn zoon Yeshua de Messias, die Hogepriester is naar de orde van Melchizedek, Hij is degene die het nieuwe verbond inwijdt met het huis Israël en het huis Juda, door Zijn eigen bloed, als het volmaakte offer dat de zonde der wereld wegneemt. (Johannes 1:29). Het verbond wordt bekrachtigd door het bloed van Yeshua en het bloed stelt ons in staat het Priesterschap van Melchizedek binnen te gaan. Yeshua stelde het Verbond in Zijn bloed in werking toen Hij in de nacht dat hij overgeleverd zou worden, het Heilig Avondmaal met Zijn discipelen vierde, waarbij Hij zei: ‘.. doet dit tot Mijn gedachtenis.’ Het Avondmaal is het gedenken van Yeshua, wiens bloed vergoten is tot verzoening van onze zonden. Maar het drinken uit de avondmaalsbeker herinnert ons aan Zijn belofte: ‘Ik zal haar met u opnieuw drinken in het Koninkrijk van mijn Vader ’het Bruiloftsmaal van het Lam”.

De Orde van Melchizedek (in Hebr. 5:6), “Orde” is het woord TAXIN strong G5010, wat betekent, “volgorde”, dat wil zeggen een vaste opeenvolging, “in juiste volgorde”, “benoemde opvolging” in de volgorde van Melchizedek.

In Psalm 110:4 is “orde” in het Hebreeuws “dibra” H1700, dit betekens : in orde brengen (door te spreken) “volgorde”.

Maar waar in de Bijbel vinden we een verwijzing naar een persoon of meerdere personen die verwijzen naar deze Koninklijke priesterschap voor of na Melchizedek. Waar in de Bijbel vinden we een verwijzing naar een persoon wiens Koning rechtvaardig is. Malchi (koning) tsedek (rechtvaardig, gerechtigheid).

2 Petrus 2:4  staat KJV letterlijke vertaling “but the eighth person, Noach, of righteousness a preacher ” … “maar de achtste persoon, Noach,  een prediker der gerechtigheid”.

Er staat niet in deze tekst dat er 7 anderen waren die gered werden met Noach, het zegt dat Noach de 8ste prediker was van gerechtigheid. KJV één van de acht mensen.

Dus wie waren de vorige zeven ?

Nu we kunnen niet zeggen dat Noach de achtste van de generatie van de mensheid was omdat we weten dat hij de tiende was :

1. Adam

2. Seth

3. Enos

4. Kenan

5. Mahalaleel

6.  Jared

7.  Henoch

8.  Methuselah

9.  Lamech

10. Noach

Hoe kan dan Noach de achtste zijn ?

Noach is niet de 8ste generatie van de mensheid, Noach is de 8ste in de lijn van opvolging, die begint met Adam Predikers van gerechtigheid – Noach is de achtste Melchizedek !

Toen Jared (6) stierf nam Methuselah (8) zijn plaats in omdat Henoch was opgenomen (Gen.5), en daarom werd er 1 in de rij van opvolging (in de orde) overgeslagen. Toen Methuselah (8) stierf, nam Noach de rol op zich omdat Lamech (9) al was overleden. Als Noach, een prediker der gerechtigheid, een prediker van de Melchizedek was is hij de 8ste in de rij was van opvolging vanaf Adam. Noach was de 8ste toen hij stierf, dan zou Sem de 9de volgende zijn geweest in opvolging van deze eeuwige Koninklijke Melchizedek Priesterschap, en zou dan leven in de dagen van Abraham. Dus Melchizedek in deze lijn en volgorde aangegeven is niet God, maar een voorafschaduw, een type van deze waarheden over de Messias. Melchizedek had een vader en moeder, maar hij had geen geslachtsregister waarin deze opgenomen waren. Dit heeft de HERE zo toegelaten omdat dezen een profetische beeld van de Messias-JHWH zou zijn.

De Melchizedek orde, die als Priesters van de Allerhoogste God worden genoemd zijn zij  die het ware geloof en woord van God doorgaven. Deze orde van Melchizedek die eeuwig was en de werkelijkheid is heeft niet de genealogie zoals bij de orde van Aäron en de levieten, die tijdelijk was, en die dienst verrichten bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, en die door bloedlijn door overerving werden verkoren om als priester te dienen, die werden daarin niet vermeld, daarom konden ze zeggen zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, omdat het de Melchizedek orde voor eeuwig was, deze met een eed en belofte bekrachtigt,  Koning der gerechtigheid (Tsadiek), vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes.

Als we deze priesterschap binnen willen gaan zullen we voortdurend, en zonder onderbreking leven met de Tsadiek’s die ervoor zijn geweest. Redding komt alleen door verbond en deze verbond wordt bekrachtigd door bloed en het bloed van Melchizedek stelt ons in staat het Priesterschaps-verbond binnen te gaan.

Zo zien we dan nu in onze tijd dat het oude priesterschap van Aäron achterhaald is en dat het tijdelijk en niet eeuwig was, en dat we in Yeshua door Zijn bloed in het nieuwe verbond over zijn gegaan naar een eeuwigdurend priesterschap naar de orde van Melchisedek.

Want de wet van Mozes geldt slechts voor Israël tot Johannes de Doper. (Luc.16:16).

Yeshua is Koning die ondergedompeld is in het water en weer opgestaan, een Koning der Gerechtigheid, een Koning in wie alle gerechtigheid vervult is, een Melchizedek, en hier was de overdracht van de orde van Aäron naar de orde van Melchizedek.  Hebreeën 7 vers 12 “Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet”, beschrijft hier de overdracht, terug naar het oorspronkelijke. Deze ‘verandering’ is een terugkeer naar het origineel – terug naar het Melchizedek priesterschap.

Dus de regelgeving of Goddelijk gebod van Adam tot Mozes is de Melchizedek Priesterschap en wetgeving (Exodus 19: 5 – 24:8 Boek van het Verbond, wat een bloedverbond is) , de koninklijke Thora/wet waar Jacobus over spreekt. De beide Priesterschappen zijn Thora, beide wetten zijn Thora-wet, maar een is Melchizedek en de andere Aäron, levitisch.

Mozes was de laatste Melchizedek, een middelaar, hij die werd geroepen vóór het Priesterschap van Aäron er nog was.  JHWH heeft Mozes in deze priesterschap geroepen wat we kunnen lezen in Exodus 3.

Romeinen 5 vers 14 zegt”.. toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes”, dit is de tijdsperiode voor het geven van de boek der wet. In die periode van Adam tot Mozes was er zonde en dood maar er was geen wetsovertreding, want die was er niet en wat er niet is kan niet worden toegerekend. De zonde was aanwezig maar ze werd niet beschouwd als overtreding voordat de wet kwam.

Het (boek der) verbond is uit geloof (orde van Melchizedek, die onvoorwaardelijk is) en de (boek der) wet ( orde van Aäron, levitische priesterschap, die voorwaardelijk is) is geen geloof maar als men ze doet, dit is geen geloof maar uit werken. De boek der wet die is oplegt wat staat onder Exodus 24:12 – Deuteronomium 31:26. In het “boek der wet” werd het verbondsgebod meer in detail gegeven en konden ze meer inzicht verzamelen.

Deut. 17:18 “Schrijf een kopie van deze wet in een boek”, waarom ? Mozes had al een boek van het verbond (Ex. 24:7,8.)  Hebreeën 9 zegt dit zijn vleselijke verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd van herstel, de betere orde. “We werden door (de boek der) wet bewaakt, bewaard voor het geloof dat later zou worden geopenbaard, Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. 24 Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. 25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester”. Gal. 3:23-25.


Geloof wordt ons tot gerechtigheid gerekend en de wet uit werken, deze doet zonde kennen en brengt ons tot Yeshua. Want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Laten we de Koninklijke weg gaan, Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht (1 Petr. 2:9).
Het is een Koninklijk en het enige Koninklijke Priesterschap in de Bijbel, en die is van de orde van Melchizedek.
We hebben een Verbonds-Thora/wet die Koninklijk is, een echt nieuw verbond wat ons erfenis is en waar we onder blijven en die we lief hebben en trouw aan blijven, nee niet wetteloos, we hebben een Koninklijke wet/Thora (Jac. 2:8) door het geloof, wandelen door de Geest van God, met de wetten in onze harten geschreven en in ons verstand gelegd, waar onze Middelaar Yeshua de Messias de Hoge Priester van is, dit is een wet van liefde, van vrede en die trouw is aan zijn verbond. De Melchizedek Verbond levens-geboden zijn van Genesis 1:1 – Exodus  24:11. Wat bijv. de shabbat, de Feesten van de Heer omvat en de dieet-geboden, maar dan wel onder een andere hogere Koninklijk orde.

De Verbonden van beloften
A. Genesis 12 is de eed, eeuwigdurend, een formele overeenkomst die JHWH met zichzelf heeft gesloten  (mijn verbond zal Ik niet breken, en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen. Psalm 89:34. Hij zwoer bij zichzelf. Maaltijd eerste Pascha Ex. 12.
B. Genesis 15 belofte, maaltijd gen. 18:3-8.
C. Exodus 19: 5 – 24:8 Boek van het Verbond, huwelijksverbond Maaltijd Ex. 24:9-11, antwoord “Alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen, binnen 40 dagen verbroken was, gouden kalf. – Exodus 32:1-4 / Jeremia 31:32 “niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE.?
D. Het nieuwe / hernieuwde verbond (Jer. 31:31-33  huwelijksverbond/ Hebr. 8 : 8-10). : ‘.. doet dit tot Mijn gedachtenis.’ Het Avondmaal is het gedenken van Yeshua, wiens bloed vergoten is tot verzoening van onze zonden.
E. Openbaringen 19:7 Het huwelijk en huwelijksmaal van het Lam met zijn bruid Israël. Maar het drinken uit de avondmaalsbeker herinnert ons aan Zijn belofte: ‘Ik zal haar met u opnieuw drinken in het Koninkrijk van mijn Vader.

Hierdoor kun je zien dat in deze bekrachtiging van deze bloed-verbonden er een maaltijd van bevestiging is verbonden en dat deze allemaal verwijzen naar een Melchizedek priesterschap en dit een Koninklijk verbond is.

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:
1 Petrus 2:9 NBG51

Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van (Melchizedek) priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.
Exodus 19:5-6 NBG51

Op dat punt toen Mozes deze bovenstaande woorden van YHWH kreeg bestond het Aäronisch / Levitische priesterschap nog niet eens. Niemand had op dat moment ooit gehoord van een Levi-stam alleen priesterschap. De enige overgebleven keuze is het Melchizedeks priesterschap. Dus wat we zien in Ex. 19: 5-6 is het aanbod van JHWH dat als de mensen het verbond zouden houden, zij van Hem zouden zijn Koninkrijk van (Melchizedek) priesters,  maar zij hebben gefaald door het gouden kalf waardoor er een Aäronisch / Levitische priesterschap kwam, als tussenvoegsel om hen te brengen vanuit de schaduw naar de werkelijkheid, Yeshua, de Messias, de ware Melchizedek.

Een ding valt op wanneer Mozes voor de tweede keer de twee tafelen der getuigenis  kreeg waar JHWH de woorden op zou opschrijven en deze aan beide zijden beschreven waren, aan de éne en aan de andere zijde waren zij beschreven, dat deze in de Ark van het verbond moesten worden gelegd maar het Boek der wet moest NAAST de Ark van het verbond van de HERE gelegd worden (Deut. 31:26) waarom ? opdat het daar tot getuige tegen hen zij. Hier zien we weer dat het twee boeken zijn.

Er is een priesterschap maar welke priesterschap volgen we !!  

naar welke priesterschap ben je geroepen !!

En zo zien we door alles heen dat we niet gered zijn om terug te gaan onder bemiddeling van het Boek der wet, maar onder het boek der Verbond daar waar ons beloofde erfenis in ligt, dat we mogen zijn onder Yeshua de Messias, onder Zijn Koninklijk Priesterschap, onder de orde van Melchizedek, waaronder wij priesters mogen zijn een heilige natie, een volk Hem ten eigendom om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

JP

5 gedachten over ““Hij die U geroepen heeft “ – De Orde van Melchizedek”

 1. En zo zien we ook dat er in het OT 2 Priesterschappen in dezelfde tijd naast elkaar staan, het Sadok Priesterschap (die is als de Melchizedek) die de bewakers waren van het verbond, en de Abjatar bediening stamt af van Eli, die corrupt, weerspannig en ongehoorzaam zijn.
  Sadok betekend: ‘rechtvaardig gerechtigheid, wat overeenstemt met bestemming’.
  De profeet Ezechiël prijst de zonen van Zadok als trouwe tegenstanders van het heidendom tijdens het tijdperk van heidense aanbidding en geeft hun geboorterecht aan unieke plichten en voorrechten in de toekomstige tempel (Ezechiël 44:15, 43:19).
  Dus aan de ene kant de orde van Aäron/ levitische priesterschap en aan de andere kant de Melchizedek Koning priesterschap die van hoger orde en rang is en meer autoriteit en heerschappij heeft en die gezegend was met hoger zegen bij God en deze heeft in Yeshua zijn vervulling heeft en dat als Koning en Priester en Profeet.
  Melchizedek begon vóór het Aäronische / levitische priesterschap en startte bij Adam en is eeuwigdurend.
  De Aäronische / levitische priesterschap begon in een bepaalde tijd en eindigde in een bepaalde tijd, het startte met Aäron en eindigde met Christus, die er een einde aan maakte, en Hij zal het offer en de offerande doen ophouden.
  Elke offer voor de zonde, alle bloed vergoten voor de zonde voor verzoening na de dood van Yeshua de Messias is een gruwel. Yeshua moest het Levitische Aäronische priesterschap vernietigen, dus laten we niet terug gaan.
  Het is een gruwel, de volslagen belediging tegenover een heilige God.

  Kijk onder de 2 linken :

  De SADOK Priesterschap
  Het boek Ezechiël NIET Millennium

 2. Alle Bloed-verbonden zijn altijd Melchisedek verbonden, verbonden van de Allerhoogste God, deze verbonden worden bekrachtigt met bloed en met een maaltijd afgesloten.
  Abraham (Isaak en Israël) zijn beloften die Hij van JHWH ontving zijn onvoorwaardelijke beloften en zullen eeuwig durend zijn en kan niet door de mens verbroken worden, en in Gen. 15 zie je de verbond sluiting met bloed.

  Maar het verbond met Mozes is voorwaardelijk en kan wel verbroken worden en daar staat de doodstraf op. Het verbond met Mozes is ook een bloedverbond met maaltijd. Exodus 19: 5 – 24:8 is het Boek van het Verbond, een huwelijksverbond met Zijn volk.
  Het blijkt door dat de Thora niet chronologisch is en dat tijds-volgorde kan verschillen.

  We zien direct nadat Mozes de berg afdaalde met de eerste twee tafelen die hij kreeg die met de Vinger van JHWH zelf was geschreven en niet door mensen, en die terug bracht op Gods bevel dat ze een gouden kalf hadden gemaakt waarvoor ze zich neergebogen en geofferd hadden, waardoor direct het eerste gebod, die ze onder ede hadden genomen overtreden hadden, de ergste zonde afgoderij, “gij zult geen andere goden dienen”. Dus er was direct een verbondsbreuk dat JHWH zeer ernstig neemt, daar staat de DOODSTRAF op, en de zonde kon niet ongedaan worden en niets kon de schuld uitwissen. JHWH wilde het volk vernietigen en uitroeien, en Mozes werd zo een “middelaar” voor het volk en pleitte voor hen op de beloften van Abraham dat Hij ze niet zou doden, en de Heer kreeg berouw over het kwaad dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Toen Mozes neerdaalde met de twee tafelen der getuigenis, die aan beide zijden beschreven waren, de tafelen die het werk van JHWH en het schrift was het Schrift Gods, op de tafelen gegrift, verbrijzelde hij ze op de voet van de berg, en verbrandde en vermaalde het gouden kalf.

  Later dat kun je lezen in Ex. 24:12 riep de Heer Mozes weer voor de tweede keer op de berg en “De Here zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen. Hier kreeg Mozes de boek der wet wat GEEN bloedverbond is en geen bloed voor gevloeid heeft, De boek der wet die tussen gevoegd is en is niet IN het Ark van het Verbond ligt maar er naast. De boek van de wet en de boek van het verbond zijn zeker niet in tegenspraak met elkaar dat leert Galaten 3:19-29, maar zijn niet hetzelfde. De ene is eeuwig, de andere is tijdelijk.
  Maar het probleem van de zonde en de doodstraf blijft, daardoor is de orde van Aaron er tijdelijk tussen gekomen met het Levitische priesterschap met zijn verschillende offers en offerande die de zonde tijdelijk bedekt, tot de tijd van wederoprichting, van herstel waarvan God gesproken heeft.
  Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.” Samuël en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. U bent de erfgenamen van de profeten; met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten toen hij tegen Abraham zei: “In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden.”

  Hadden ze niet gezondigd en verbondsbreuk gedaan was deze Priesterschap van Aaron er nooit geweest. Daarom moest iemand sterven om ons onder de slavernij, onder de ‘boek van de wet’ weg te halen die ons onder het juk van slavernij houd wat leidt tot de dood. DE DOODSTRAF MOEST BETAALD WORDEN, want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen.5 Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; 6 in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. 7 Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen.

  Christus heeft ons bevrijd om in vrijheid te leven (niet wetteloos). Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en buig u niet opnieuw onder het juk van de slavernij. Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven;

  De nieuwe ordening, De volmaaktheid van het offer van Christus

  11 Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, 12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. 13 Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, 14hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? 15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.
  16 Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; 17een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. 18 Daarom is ook het eerste (verbond) niet zonder bloed ingewijd. 19 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, 20 zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven. 21 En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. 22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. 23 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. 24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; 25 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, 26want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. 27 En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, 28zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

 3. Sem is Melchizedek

  Om aan te tonen dat Sem Melchizedek uit Gen. 14:18 is zullen we een stuk uit Jasher 16:11-12 citeren, dat ons over het verhaal van Abrahams ontmoeting met Melchizedek vertelt, nadat hij Lot bevrijd had:
  En Adoni-Zedek koning van Jeruzalem, die ook Sem is, ging uit met zijn mannen om Abram en zijn mannen met brood en wijn te ontmoeten, en in vallei van Melech verbleven zij. 12 En Adoni-Zedek zegende Abram, en Abram gaf hem van alles wat hij van zijn vijanden had buitgemaakt een tiende deel, want Adoni-Zedek was een priester van God.
  Velen hebben Melchizedek verkeerd begrepen, denkende dat hij een incarnatie van Jezus Christus was. Hun geloof is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van Heb. 7:1-8. Vers 3 zegt het volgende over Melchizedek:
  Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt.

  Dit moet in de context van vers 6 begrepen worden. Heb. 7:6 zegt:
  Hij echter, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tienden genomen, en hij heeft hem gezegend die de beloften gekregen had.
  De Statenvertaling zegt:
  Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen.
  Met andere woorden, de genealogie van Melchizedek is niet door een Bijbelse schrijver getraceerd of OPGETEKEND, en op deze manier is hij eveneens een beeld van Christus. Het betekent NIET dat Melchizedek letterlijk geen ouders had. Het zegt alleen maar dat hij slechts vanuit het niets in dat Bijbelverhaal ten tonele verschijnt, zonder de achtergrondinformatie van wie hij was en wie zijn ouders waren. Deze goddelijke stilte binnen dat Bijbelgedeelte werd bewust op deze manier opgetekend om van hem een beeld van Christus te maken, ofwel ‘aan de Zoon van God gelijkgemaakt’.
  Sem zelf leefde tot de volle leeftijd van 600 jaar. Hij was een eeuw oud toen de vloed kwam en leefde na de vloed vervolgens nog eens 500 jaar. Als iemand de genealogieën uit Gen. 11 op een rijtje zet, zoals wij in ons boek ‘De geheimen van tijd’ hebben gedaan, dan zien wij dat Sem Abraham overleefde. Sem stierf in wezen toen Izak 50 jaar oud was.
  De Joodse tradities leren dat Sem Jeruzalem gesticht heeft en dat hij zodoende ook haar koning was. Tijdens heel het leven van Abraham was hij in leven. Op deze manier is het alleen maar logisch dat Abraham aan hem tienden betaalde, want hij was de ware koning over heel de aarde en de houder van het eerstgeboorterecht. Omdat Sem Abraham overleefde heeft Abraham in feite nooit het eerstgeboorterecht ontvangen, hoewel hij er wel voor in aanmerking kwam. Daarom ging het eerstgeboorterecht direct van Sem op Izak over, en dit is de reden waarom het Bijbelverhaal niets over het eerstgeboorterecht zegt totdat de zonen van Izak erom gaan vechten.

  De Strijd om het Eerstgeboorterecht

 4. Levi was als afstammeling van Abraham ‘in de lendenen van zijn vader’ toen Abraham tienden aan Melchizedek betaalde. Dit is een toepassing van de wet voor zover het autoriteit betreft. Toen Abraham tienden betaalde, betaalde hij ze namens al zijn kinderen en al zijn nakomelingen die nog zouden komen. Dit omvatte Levi. Dus het punt dat hier wordt gemaakt, is dat de Levitische Orde van het priesterschap ondergeschikt was aan die van Melchizedek. In één woord, Levi en het lagere priesterschap betalen tienden aan Melchizedek, de grotere priesterorde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *