Onderscheid oude en nieuwe Jerusalem

Om dit beter te kunnen begrijpen en te onderscheiden en het verschil te laten zien van deze twee Jeruzalems wil ik een voorbeeld gebruiken uit Jesaja 51 en 52, het is goed om deze eerst goed door te lezen. Jesaja roept in deze hoofdstukken Jeruzalem twee keer op om wakker te worden. In hoofdstuk 51 zie je het aardse Jeruzalem en in hoofdstuk 52 het hemelse Jeruzalem.

In Jesaja 51:17 staat: Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem; gij, die uit de hand des Heren de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, de kelk der bedwelming hebt leeggedronken.”

Hier spreekt Jesaja tot Jeruzalem zonder aan te geven welke Jeruzalem. Geen van de OT-profeten maken een duidelijk onderscheid tussen het hemelse en het aardse Jeruzalem, behalve in het feit dat de naam ‘Jeruzalem’ eigenlijk meervoud is in het Hebreeuws Ierushalayim. Het einde van Ierushalayim, namelijk ayim, zorgt ervoor dat het woord een dubbele betekenis heeft en dus zou het opgevat moeten worden als ‘twee Jerusalems, twee steden van vrede’. Paulus en Johannes daartegenover  namen de OT profetieën van Jeruzalem en pasten die toe op het nieuwe Jeruzalem, zoals in Openbaringen 21: 2, 27. Daarom moeten we ons altijd afvragen naar welke Jeruzalem wordt verwezen.

Waar in het algemeen de profeten spreken over Jeruzalem in haar zondige toestand en goddelijke oordeel, zoals in 51:7 verwijst altijd naar de aardse Jeruzalem.  De Stad van vrede is een bloedstad geworden. In Ezechiël 22:2 En u, mensenkind, wilt u berechten, wilt u de bloedstad berechten? Dan moet u haar al haar gruweldaden bekendmaken. De Bijbel leert in 1 Kor. 15:50 dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven.

Maar wanneer de profeten spreken in termen van toekomstige heerlijkheid, spreken ze over de hemelse Stad, het Nieuwe Jeruzalem. Het is de stad waar de onbesnedenen en de onreinen niet mogen komen.

Zoals beschreven in Jesaja 52: 1 Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of onreine zal meer in u komen. 2 Schud het stof van u af, welaan, zet u neder, Jeruzalem; maak de banden van uw hals los, gevangene, dochter Sions.

Zoals Johannes Jesaja zijn profetieën aanhaalde en toepaste op het Nieuwe Jeruzalem en niet op de oude stad. Openbaring 21 vers 2 “En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En vers 27 “Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Paulus legt het uit in Galaten 4 vers 22 tot 25, en identificeert het aardse Jeruzalem als Hagar en als de slavin, en het hemelse Jeruzalem met Sarah, het hemelse Jeruzalem.

Hagar – Oude Verbond – Aards Jeruzalem – Berg Sinaï (vlees)

Sarah – Nieuw verbond – Nieuwe stad Jeruzalem in de hemel – Berg Sion. (Geest)

In 2 Korintiërs 5 vers 17 staat “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” Zo is het ook met Jeruzalem. Het oude Jeruzalem sterft net zoals de oude mens; en het hemelse Jeruzalem is een nieuwe Schepping en zal verheerlijkt worden. Het zijn twee verschillende steden. Net zoals wij als gelovigen geen oude mens meer zijn, het oude is in de dood, deze bestaat niet meer. Zo zal het oude Jeruzalem niet meer bestaan en zal ondergaan (Jer. 19: 10,11), het vleselijke aardse is dood, deze zal worden weggedaan, het nieuwe is gekomen en deze zal leven door de Geest, door een Nieuwe Geboorte wordt Jeruzalem opgewekt onder het Nieuwe Verbond, en zijn we van oud naar nieuw gegaan.

In hoofdstuk 51 is het het aardse Jeruzalem en in Hoofdstuk 52 het hemelse Jeruzalem.

In Hoofdstuk 51 verteld Jesaja dat ze wakker moeten worden en zich moeten bekeren van hun zonde en vleselijkheid, dat ze berouw moeten hebben van hun zonde.  Zij moeten uit de hand van de Heer de beker van toorn drinken, de beker van goddelijke oordeel, deze ontvingen ze volgens hun eigen onreinheid en goddeloosheid. Babylon is een gouden beker geweest in de Hand van de Heer, die de hele aarde bedwelmt, de volken hebben van haar wijn gedronken, en daarom worden de naties gek. Babylon ontving goddelijke recht om de wereld te regeren gedurende de tijd van oordeel (Jer. 27;6-8).

Van Hoofdstuk 52 zou dit niet nodig zijn, want de hemelse Stad kan niet in zonde vallen, want ze wandelen in zuiverheid en goddelijke natuur (goud) en zij is altijd Verlicht, omdat God zelf haar licht zal zijn, en ze zijn bekleed en versierd voor haar Man en zijn bekleed met de klederen des Heils en de Mantel der gerechtigheid (Jes. 61). Het Nieuwe Jeruzalem is de uitverkoren vrouw van het Lam die de Heerlijkheid van God heeft (Openb.21:11). Ze heeft fijn linnen gekregen om zich te kleden, glanzend en schoon dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Deze Stad, deze Jeruzalem, is een gebouw, een tempel heilig in de Here, een woonstede van God in de Geest, niet een huis met handen gemaakt, een eeuwig huis, maar van levende stenen om een heilig koninklijk priesterschap te vormen naar de orde van Melchizedek. De muren van het Nieuwe Jeruzalem zijn 144 el, dat zijn de herrezen overwinnaars die de heerlijkheid van God hebben en de vurige wet in hun hart hebben en de muren zijn Heil (redding) en haar poorten zijn Lof en men moet gered zijn om de Stad binnen te komen. De Berg Sion is de regeringszetel van “de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem ” van waaruit onze Heer zal regeren, de Koning der Koningen (Hebr. 12:22).

We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk, daar waar het einde van het aardse Jeruzalem is en de opkomst van het hemelse Jeruzalem.  Er zal niet meer gedacht worden aan de oude Stad ” de vroegere dingen zullen niet worden herinnerd of in gedachten komen”, vertelt Jesaja 65:17. Babylon zal niet langer de zonen van Jeruzalem gevangenzetten en over hen heersen, de mensen worden vrijgemaakt en zijn verankerd in het Nieuwe testament, daar waar het oude sterft en het nieuwe wordt opgewekt. Het Nieuwe Jeruzalem zal op aarde niet volledig tot openbaring komen totdat de kerk zich bekeert en het oude Jeruzalem wegjaagt en zoals Gal. 4 vers 30 het zegt “totdat de slavin weggejaagd is”.

Christelijke zionisme richt zich niet op het hemelse Jeruzalem maar om het aardse Jeruzalem, ze denken dat het aardse Jeruzalem het herstelde nieuwe Jeruzalem zal worden en deze valse doctrine is ontworpen om christenen terug te brengen naar in het Jodendom onder het Oude Verbond wat leidt naar de dood. Paulus waarschuwt de christenen in Galaten daar ernstig voor. Daarom zegt Openbaringen 3 vers 9, ze zeggen dat ze Joden zijn, maar zijn het niet maar een synagoge van satan.

In Jesaja 52 vers 11 staat Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. 12 Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heengaan: de Here immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël.

Hier wordt niet over Babylon geschreven uit de context te lezen, maar om te vertrekken uit het aardse Jeruzalem, dat verworpen zal worden. Want in Openbaringen 11 staat de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. Het is een bloedstad en een onreine plaats. Want wij als priesters van een Koninklijk Priesterschap dragen de vaten des Heren. We mogen niets onreins aan raken. De Here zal voor ons uitgaan en de achterhoede is de God van Israël. Hij zal ons beschermen als wij het oude Jeruzalem achterlaten en vertrekken.

Hallelujah                                                                               

 JP oktober 2022

6 gedachten over “Onderscheid oude en nieuwe Jerusalem”

 1. Shalom J P

  Mooi geschreven. Hoe zie je in deze context de profetiën welke gaan over het huis van Juda en het huis van Israël. Dat ze samen zullen optrekken uit het Noorderland en alle landen waarheen YHVH hen verdreven heeft.
  Ze zulken weer in hun land wonen. O.a. Jesaja 11
  Of Jeremia 50,51 en nog veel meer teksten.

  Bedankt in ieder geval voor de mooie onderwerpen en gedachtes hierover die je met ons deelt.

 2. Ik zal even de teksten plaatsen,

  En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee. 12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. 13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven.
  Jesaja 11:11-13.

  4In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des Heren, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tezamen; al wenend zullen zij voortgaan en de Here, hun God, zoeken; 5naar Sion zullen zij vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht (gericht) zijn; zij komen en zoeken gemeenschap met de Here in een eeuwig verbond, dat niet zal vergeten worden. Jeremia 50:4-5

  Het zal een overblijfsel zijn (dus niet iedereen), de verlosten, de zonen van de levende God van de twee huizen Israël (eerstgeboorterecht) en Juda (scepter) opnieuw en voor de tweede keer terug brengen, verenigt samen in de Messias Jeshua, in het Nieuwe Verbond in Zijn bloed, ze zullen uit de dood opgewekt worden en opstaan als een geestelijk lichaam, de nieuwe schepping. De twee takken van Israël en Juda zullen herenigd worden (Ezech. 37 v.a. 16) en Eén Koning zal over hen zijn, Jeshua. Er zal een grote exodus komen, groter dan de eerste, en de Heer zal ze buitmaken die over zijn gebleven en gaat ze verzamelen en terug brengen van de vier hoeken van de aarde. De HERE zal hun herstellen en tot Hemzelf brengen. Maar Numerie 15 zegt in vers 16, Eén dezelfde wet en éénzelfde voorschrift zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft en “nog anderen zal ik tot hen verzamelen, tot degenen die al verzameld zijn.” Jes. 56:8. Dus samen met Israël en Juda en allen die op de edele olijf zijn toegevoegd en ingeënt uit alle heidenvolkeren, de gehele Gemeente zullen in een grote exodus komen en worden getrokken uit de volkeren, uit Babylon en het beestsysteem en zullen bewaard worden in de woestijn der volken tot de Heer op de wolken wederkomt. Jeshua heeft ze gekocht met Zijn eigen bloed mensen uit elke stam en taal en volk en natie , en zal hen tot een Koninkrijk en tot priesters voor onze God maken en ze zullen heersen op aarde, maar vanuit een nieuwe positie, zoals Abraham zocht een beter land, dat is een hemels land, want Hij heeft een stad met fundamenten voor hen bereid waarvan God zelf de ontwerper en bouwmeester is. (Hebreeën 11:10,15,16). Het zal een hele andere dimensie zijn van waaruit ze zullen heersen en regeren met God, onder de Orde van Melchizedek.

  Dus zoals het Nieuwe Jeruzalem niet het zelfde is als het aardse vleselijke Jeruzalem zo is ook het nieuwe Israël niet het zelfde als het aardse vleselijke Israël die wij in de afgelopen eeuwen hebben gezien. Het oude is voorbij het nieuwe is gekomen.

 3. Shalom Jelly,

  Wederom een zeer goede uitleg. Het verschil in het fysieke/ geestelijke Jeruzalem. De teksten spreken voor zich. Dank je wel! het blijft óók in de Messiaanse ‘denkwereld’ m.i een foute leer betreft dat de fysieke Joden/ Jeruzalem / Israël. Het geeft veel scheuringen en verdeeldheid! Paulus had hiermee al veel moeilijkheden en het is tot op de dag van vandaag niet anders. Het “kruispunt” / offer van en in het bloed (offer) IS Yahshua . Alleen in HEM kun je redding krijgen. Daarom vermeldde Paulus dat het niet uitmaakt wie je bent. Jood, Griek, vrije slaaf man of vrouw.

  Het overblijfsel zijn diegenen, inderdaad die verlost zijn in het bloed. Het is jammer en verdrietig dat nog steeds door toedoen van leerstellingen, de muur die Paulus probeerde af te breken d.m.v. het goede nieuws, dat ONZE redder, Koning en Hogepriester gestorven weer omhoog getrokken is. Joden en “Grieken= gelovigen uit de heidenen. Dat was voor de dood van Messias. DAAROM zijn wij allemaal in dit bloed kinderen van Abraham.

  Het zal een overblijfsel zijn (dus niet iedereen), de verlosten, de zonen van de levende God van de twee huizen Israël (eerstgeboorterecht) en Juda (scepter) opnieuw en voor de tweede keer terug brengen, verenigt samen in de Messias Jeshua, in het Nieuwe Verbond in Zijn bloed, ze zullen uit de dood opgewekt worden en opstaan als een geestelijk lichaam, de nieuwe schepping. De twee takken van Israël en Juda zullen herenigd worden (Ezech. 37 v.a. 16) en Eén Koning zal over hen zijn, YAHSHUA.

  Amen.

 4. Hallo Jelly…
  Dank voor deze mooie uitleg over het verschil tussen het aards en hemels Jeruzalem.
  Ik loop ook al vele jaren tegen dat gedachtengoed aan.

  Wat is steeds meer zie en besef… dat men alles door elkaar haalt.
  Ook vooral het moeilijke punt, waar vele broeders en zusters mee zitten, de terugkeer van Israël.
  Ik zag het ook al aan de reactie van broeders, in de vragende vorm, hoe zit dit?

  En die geweldige terugkeer is allang geweest, of gezegd… voltooid verledentijd.
  De teksten uit Ezechiël 37 over de beenderen, plaats men ook in het heden… omdat het zo geleerd wordt.
  Als we beseffen dat Ezechiël met zijn volk nog steeds in ballingschap zit, de straf was nog niet voorbij….
  Waarom zou er dan een profetie komen die pas in een verre toekomst zou moeten plaatvinden??
  Het volk was afgesneden van alles, als doods beenderen waren ze.
  En dat de 12 stammen weer één werden, lezen we ook in het O.T.
  Dan krijgt Ezechiël, een geweldige belofte van de HEERE.
  Dan lezen we ook in dat hoofdstuk over de komst van de Spruit, ( Jezus).
  Hij moest eerst komen… om de belofte van het nieuwe Verbond te laten gelden.

  Ik zeg niet dat ik het allemaal zo goed weet, maar weet wél, dat héél veel gewoon te lezen is in Gods Woord.
  Toets ook mijn schrijven, ik zou niet willen om iets te leren, terwijl het niet klopt.
  En komt men er niet uit, laten we dan altijd gericht blijven op de Heere Jezus.
  Want dat… is toch het allerbelangrijkste voor een gelovige in de Heere.

  Ik begrijp het ergens ook wel… Het wordt ook geleerd vanuit de kerk/gemeente richting, waar velen inzitten.
  Men leert, zoals in de Bijbel staat over het einde, en men leert dat het over deze tijd gaat, het einde met Jezus komst. En zelfs dáár zit verschil van leer in.

  Als het Oude Testament regelmatig ook over het einde, of iets van die gelijke strekking staat, is het zo belangrijk om het onderscheid te zien.
  Er was óók nog een einde aan de Mozaïsche wet, óók wel het Oude Verbond…
  En juist dáár zit vaak het knelpunt. Daar kwam een einde aan… wat met regelmaat geschreven werd in het O.T.
  In de Heere Jezus verdween dat allemaal, omdat met Hem Jezus, het Nieuwe verbond kwam.

  En juist dan wordt het ingewikkeld… omdat men de mensen niet leert over de twee Verbonden, waar tenslotte ook de hele Bijbel uit bestaat. Het Oude en het Nieuwe Verbond. Wij kennen het als het Oude Testament en het Nieuwe Testament.
  Het zijn er maar twee… en daar zit enorm veel verwarring in.
  Omdat men leert, om de beide Verbonden door elkaar te halen.

  De uitleg die je gaf Jelly, de teksten uit Jesaja 51 het aards/vleselijk Jeruzalem.
  En Jesaja 52 over het reine, schone hemelse Jeruzalem.
  Het grote verschil tussen het aards en Hemels Jeruzalem heb je mooi uitgelegd Jelly.

  Er is nog zoveel wat zo rijk is en mooi, en het wordt pas duidelijk als men het onderscheid weet/ziet tussen de beide Verbonden. Dan ziet men de realiteit over de Joden/Israël. Over het aardse en hemelse Jeruzalem, en vele zaken en situaties die voorbij komen in het O.T.
  Ook Lennie haalde het al aan… een overblijfsel blijft over.
  Het Oude Testament staat er vol mee.

  Ooit verdwaalde ik er met veel punten ook in vast.
  Dank zij de Heere Jezus… Hij laat het zien.
  Men hoeft het alleen te vragen aan de Heere, Hij is de Waarheid, de Heere weet het beste hoe alles in elkaar zit, zodat de verwarring gaat verdwijnen.

  Vaders zegen Jelly, ook voor de andere reageerders.
  En hartelijke groet van mij, Esther de V.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *