Gods voorlaatste geheim

Openbaringen 10 : De geopende boekrol

1 En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur, 2 en hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, 3 en hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. 4 En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. 5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, 7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. 8 En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, (hoorde ik) wederom met mij spreken en zij zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. 9 En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. 10 En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. 11 En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen.

De Intermezzo-engel

Met intermezzo wordt bedoeld dat God een tijdelijk onderbreking heeft van zijn handelen. Vóór het aanbreken van de grote Dag des Heren komt een intermezzo-engel met een bijzondere opdracht en taak.

“En ik zag een andere sterke engel afkomen van de hemel”

Het is dus een “andere” engel. Er komt dus iets, dat niet in hetzelfde vlak ligt als in het optreden van de bazuinende engelen uit hoofdstuk 8 en 9.

Het is een intermezzo-engel met een hemelse volmacht, en wel een volmacht die betrekking heeft op de wederkomst van de Heer. Hij wordt met nadruk sterk genoemd waaruit we mogen opmaken, dat hij een zeer zware opdracht zal moeten uitvoeren. De engel is bekleed met een wolk en wijst op zijn hemelse afkomst en gewichtige gebeurtenissen. En hij heeft een regenboog rondom zijn hoofd wat ons herinnert aan Gods trouw en wat in verband wordt gebracht met de Godsregering. De Here is getrouw ook in het donkerste uur van de geschiedenis. God zal dus op een zeer bijzondere wijze ingrijpen.

Als de oorlogen in de gedachtegang van de Openbaring een climax bereikt hebben en de wereld geestelijk ook in een diepte punt is terechtgekomen, richt God zich door dit tussenkomen en ingrijpen van deze intermezzo-gebeuren en het zal een nieuwe teken zijn van Zijn trouw.

“Zijn aangezicht was als de zon” is dat niet een heilboodschap in dit teken ?

Dit “licht” moet dus nog vallen over een chaotische wereld vóór de wederkomst. Zijn voeten waren als pilaren van vuur, de wereld wordt in gloed gezet door de naderende Rechter. Er komt een groot wereldomspannend vuurgericht. Pilaren zijn een beeld van stabiliteit, en vuur staat voor heiligheid en gerechtigheid van God. Dat deze sterke Engel zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde zet betekent dat Hij de aarde en de zee zal oordelen naar heiligheid en gerechtigheid van God. ‘Zetten” betekent ‘in bezit nemen’ elke plek waar Hij Zijn voeten neerzet neemt Hij in bezit.

“En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was”

Een boek beeldt uit hetgeen vast staat. Het boekje van Openbaringen 10 is in de hemel geopend. De beslissing, het plan, de kennis van de inhoud is geen zaak van beneden, maar hoort de hemel toe. De engel draagt het geopend naar omlaag. Naar Amos 3:7 zouden we kunnen zeggen “Voorzeker, de Here Here zal de verborgenheid der zeven donderslagen niet in vervulling laten gaan, zonder de profetisch aankondiging en bekendmaking daarvan er aan te laten voorafgaan”. Het gaat hier om de doorbraak van het Koninkrijk Gods en de binding van Satan. (Mattheüs 12:28; Openbaring 12:10), maar het betekent ook dat de volheid der heidenen in gaat, waardoor ook Israël tot zijn bestemde volheid komt. (Romeinen 11:25) maar wanneer het komt, maakt de Vader Zelf deze verborgen­heden tevoren bekend. God laat altijd eerst Zijn profeten waarschuwen éér Hij naderde ten gerichte.

En hij riep met een grote stem gelijk een leeuw brult.

Er staat niet bij wat hij roept maar aan het gelijk brullen als een leeuw geeft het wel aan het karakter van de boodschap. Een leeuw begint te brullen als hij op het punt staat zijn prooi te bespringen en brult nooit te vroeg. Deze stemmen zijn de uitbarstingen van de toorn die ons zullen doen beven en van ontzag voor God.

“En toen hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen”

Dit was een donderende reactie dus. Hun eigen stemmen, zeggen de grondtekst. Het is profetie, van een sterk en machtig ingrijpen van God vóór de wederkomst. God laat een profetische waarschuwing over het wereldrond gaan, een op het eindoordeel voorbereidende waarschuwing. De Intermezzo-engel is een hemelheraut, die voor de Koning uitgaat. Het roept nieuwe gebeurtenissen op.

We vinden het gebruik donderslagen voor gerichten niet alleen in de Openbaring op verschillende plaatsen, maar ook hier gaat het om de verheerlijking van Jezus en het oordeel over Satan en wereld.

“Wat de andere engel vóór alles verkondigt en wat als een geheel in zijn boekje staat, maar daarvan toch slechts een onderdeel is dat niet verder geopenbaard wordt is het gericht, dat vóór alles over satan gaat. De verzegeling vindt niet plaats om later geopenbaard te worden, maar de gerichten over de mensenwereld, waarover hier gehandeld wordt. Die gerichten over satan zijn zeer geducht, als donderslagen, maar juist in donderslagen worden ons steeds nog niet eindgerichten, maar voorlopige gerichten aangewezen. Johannes moet ze, de donderslagen niet opschrijven noch afzonderlijk vermelden, omdat het gerichten over satan zijn, omdat dit alles op de achtergrond ligt.

Er gebeurt iets op een buitenmenselijk vlak in de wereld der geesten en daar vindt een voorlopig gericht over satan plaats, helaas zonder gunstig gevolg voor de wereldgeschiedenis. Er zijn ongeschreven, onverklaarde gerichtswerkingen die aan ons niet zijn geopenbaard en deze maken duidelijk dat er altijd nog onvermoede mogelijkheden in de wereldgeschiedenis overblijven.

“Als de zevende bazuint dan zal de verborgenheid Gods vervuld worden.” Houden we ons stipt aan wat symbolen zelf zeggen, dan wordt ons hier verkondigd, dat God vóór de zevende bazuin waarschuwt, hevig waarschuwt, een boodschap doet dreunen over de hele wereld, de aarde in gloed zet een open boekje naar beneden doet komen, dat zoet is in de mond en bitter in de buik en daarom herinnert aan profetie, met een ontzaggelijk gevolg, dat de zeven donderslagen hun stemmen spreken. Een geestelijk gebeurden dus. Ze spreken. Een openbaring van Gods majesteit en heerlijkheid in gericht en genade.

De donderslagen zijn verzegeld maar niet opgeschreven. Hij moet het sluiten, dicht doen, zodat niemand het te weten komt. Het verzegelen gaat heel eenvoudig – door het gesprokene niet te noteren. Johannes moet dus een bladzijde blanco laten.

Het is Gods voorlaatste geheim.

De verberging is op zichzelf een openbaring een verborgenheid die nog in vervulling moet gaan, en eigenlijk hoort het bij het boek over hetgeen na deze geschieden zal, want het is een stukje, dat Johannes eveneens van Jezus ontvangen heeft. Maar het mag niet doorgegeven worden aan Zijn dienstknechten. Er is dus opzettelijk door God een verborgen centrum in de eindtijd ..

Het is Gods voorlaatste geheim! Een verborgenheid van God die eenmaal vervuld zal worden. Het is ons dus verkondigt hier in openbaringen 10 dat er een stukje uit de film geknipt is die Johannes wel heeft gezien maar wij niet weten en wat ons niet medegedeeld is.

Nee er zal nooit een andere evangelie naar omlaag komen en al kwam er een engel uit de hemel met een andere evangelie dan door onze apostelen, die zij vervloekt .. De voleinding der dingen, die pas ingaat met het bazuinen van de zevende engel, wordt hier genoemd het in vervulling gaan van de verborgenheid van God.

De apostel moest hier precies zoals Ezechiël, zinnebeeldig een handeling moest verrichten, het boekje opeten en zijn buik er mee vullen. In zijn mond was het als honing en zoet maar in zijn buik was het bitter (onaangenaam). Het heeft waarschijnlijk betrekking op de aankondiging van de gerichten die in de volgende hoofdstukken zullen worden beschreven. Daarna wordt zijn geest gericht op een nieuwe verte in de toekomst. Johannes hoort de opdracht “ Wederom te profeteren voor vele volkeren en natiën en talen en koningen.

Dus m.a.w. zinnebeeldig wordt ons hier te kennen gegeven, dat er voor het bazuinen van de zevende dag, dus voor het komen van de grote en zeer vreselijke dag de Heren profetie wordt uitgestoten. Er zal geprofeteerd worden met hemelse volmacht en deze profetie zal de gehele wereld overgaan.

J.Pietersma

Literatuur: “Gods voorlaatste geheim” van Ds. A.A. Leenhouts

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *