Het boek Ezechiël NIET Millennium

Het boek van Ezechiël bestaat uit 13 rollen die hem van tijd tot tijd zijn gegeven gedurende een periode van meer dan vijfentwintig jaar. De volgorde waarin deze boekrollen werden samengevoegd, hebben veel verwarring veroorzaakt, waarbij mensen ervan uitgaan dat de tempel herbouwd moet worden en er opnieuw een offerdienst moet komen. De sleutel om het boek van Ezechiël te begrijpen ligt in het feit dat de sluitende hoofdstukken ouder zijn dan in het begin,  de openingstijd van 5 jaar, waardoor we lezen dat er een paar verzen, vers 2 en 3,  niet door Ezechiël zijn geschreven maar door een ander, een derde persoon. Zodra dit wordt begrepen, valt alles op zijn plaats en het boek Ezechiël lijkt niet langer meer in tegenspraak te zijn met het evangelie van Jeshua de Messias en de brieven van Paulus. Hebreeën is een boek dat van betere dingen spreekt.  In Hebreeën 12 staat: ”Want wij zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.”

De OT priesters verrichten dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse. Jeshua verrichte Zijn dienst in het Heiligdom, de ware Tabernakel in de hemel, die de Here opgericht heeft. Met ander woorden de eredienst in het verleden werd gedaan onder types en schaduwingen die de werkelijkheid nooit konden bereiken. Want Jeshua, het Lam van God,  heeft door Zijn bloed eeuwige verlossing verworven, want zonder bloedstorting geschied er geen vergeving. Jeshua de Messias is het Heiligdom binnen gegaan om voor Gods aangezicht te komen en heeft zichzelf als éénmalig offer gegeven en heeft de zonde op zich genomen en die voor ons voor eeuwig weggedragen.

Terwijl hoofdstukken 40 tot en met 48 van Ezechiël NIET verwijzen naar de Millennium Tempel en priesterschap in Jeruzalem, maar naar een Tempel die zou kunnen zijn als het Huis van Israël zich van hun nationale zonden had bekeerd en berouw hadden getoond over hun zonden om daarna terug te keren naar God nadat zij in Assyrische gevangenschap/ ballingschap  waren genomen en weggevoerd waren. De laatste negen hoofdstukken 40-48 van Ezechiël moeten dus niet worden beschouwd als een voorspelling van wat komen zal maar alleen als een voorwaardelijke schets van “wat zou zijn geweest”.

Maar als we de tempel van Ezechiël in Ezechiël hoofdstukken 40-48 vergelijken met het nieuwe Jeruzalem in Openbaringen hoofdstukken 21-22, laat dit duidelijk zien dat dit niet dezelfde zijn. Het laat zien dat de tempel van Ezechiël niet in het boek Openbaring terug wordt gevonden. In het Duizendjarig Vrederijk zal de stad Jeruzalem hier op aarde het voorhof zijn, hier zal een overgang zijn, de poort waar de poortwachters, de priesters (aards lichaam)  zullen dienen in het huis op naar het hemelse, wat als een drempel, een doorgang is naar de tempel in het Nieuwe Jeruzalem die de Bruid is, op de hoge berg Sion, daar waar de ware Tempel is (Openb. 21:9,10). En het priesterschap van Sadok (met verheerlijkt lichaam), deze zal van het hemelse naar het aardse gaan om daar te dienen en te regeren met Christus. Hemel en aarde zullen zich dus hier verbinden. Hier worden we opgeroepen om God te aanbidden, in het Hemelse heiligdom (Hebr. 10:19-22) Er zal zeker geen tempel in het duizendjarig vrederijk komen naar het ontwerp van Ezechiël, dat was een eenmalig aanbod als zij zich hadden bekeerd, maar ze hebben zich niet bekeerd. Het zal een Huis zijn  ZONDER  offerdienst en rituelen, want we gaan niet terug naar Oud testamentische offerdienst. Daarom zegt Jeshua bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. (Hebr. 10:5-7,10) Wel zal dit boekrol van Ezechiël een type en afschaduw zijn voor de toekomst, voor de ware Tabernakel en Heiligdom, dit moeten wij zo accepteren en mag beslist niet in tegenspraak zijn met het boek Hebreeën, want het offer is Volbracht.

In het duizendjarig Vrederijk zullen er twee soorten typen van Priesterschap naast elkaar blijven staan, een hemelse en een aardse priesterschap. Het ware hemelse Priesterschap is naar de orde van Melchisedek (de zonen van Sadok) en zal vanuit het hemelse zijn vanuit Gods Heiligdom vanuit het Nieuwe Jeruzalem, daar waar Jeshua de Hogepriester voor eeuwig is. De zonen van Sadok worden onderscheiden van de levieten die de rest van de Gemeente vertegenwoordigen, zij zullen op die dag de mensen in het buitenste voorhof besturen, maar alleen de zonen van Sadok zullen naast over mensen ook samen met God besturen. De naam Sadok betekent rechtvaardig, gerechtigheid, wat overeenstemt met bestemming. En we zien dat zijn naam een gedeelte bevat van Melchisedek.

Het Heiligdom hier op aarde, daar zal de voorhof zijn daar waar ook een priesterdienst zal zijn wat aards zal zijn, vanuit een aards lichaam, deze zal verricht worden door hen die van Gods afgedwaald waren achter de afgoden aan en gehoereerd hebben en hardnekkig waren en die God dienden met het valse vuur en een verdeeld hart hadden wat Hem een afschuw was en wat een struikelblok tot ongerechtigheid was, zij zullen in het heiligdom dienst doen als wachters bij de poorten van het huis en zullen daar als dienaren het volk dienen. Deze priesters zullen God niet naderen om Hem als priester te dienen en zullen niet naderen tot al Gods heilige, ja tot al Gods allerheiligste dingen, maar alleen zorgdragen voor het huis en voor het gehele dienst daarvan.

“Voorzeker, de Levieten die zich ver van Mij hebben gehouden toen Israël afdwaalde … moeten wel hun ongerechtigheden dragen; toch moeten zij in Mijn heiligdom dienst doen en de ambten bij de poorten van het huis vervullen, en ook dienstdoen in het huis .. 13 En zij mogen niet tot Mij naderen om Mij als priester te zijn “ (Ezech. 44:10-13)

Maar de priesters naar de orde van Melchisedek (Sadok) deze is hemels, deze zullen dienen vanuit verheerlijkt opstandingslichaam, deze zullen dienst doen in Zijn Heiligdom, de Stad op de Hoge Berg, de Stad met zijn vele woningen.

“Maar de levitische priesters, de zonen van Sadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen om Mij te dienen, en zij zullen in mijn dienst staan om Mij vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Here Here. 16Die zullen mijn heiligdom binnengaan, en die zullen tot mijn tafel naderen om Mij te dienen, en zij zullen mijn dienst waarnemen”. (Ezech. 44:15,16)

Na het schaduwbeeld van Ezechiël 40-48, zal het Heiligdom des Heren, het heilige deel niet in het midden van het aardse Jeruzalem zijn maar in het midden van het land, te midden van de Heilige Heffing. Dat houdt in dicht bij Siloh, deze Heiligdom zal in verbinding staan met de Heilige weg, het Nieuwe Jeruzalem, de Levende Stad van God.

Deze Stad van God deze zweeft als het ware tussen hemel en aarde, daar zullen de priesters van Sadok tot God naderen om Hem te dienen. Zij zullen zich bewegen tussen de geestelijke en fysieke dimensie zoals Jeshua deed en zullen niet meer gebonden zijn door normale beperkingen van het vlees. Zij zullen in Zijn dienst staan en zullen het Heiligdom binnengaan, en die zullen tot de tafel van de Heer naderen om Hem te dienen, en zij zullen zijn dienst waarnemen. Het draait om de hemelse Tabernakel die naar de aarde komt en ons bekleed met Zijn Heerlijkheid – het verheerlijkt lichaam. Zij zullen zowel in Zijn Heiligdom dienen aan Zijn tafel als in het buitenste voorhof het volk waar zij de heerlijkheid van God aan anderen in de buitenplaats zullen openbaren. 

Wanneer zij het volk bedienen zullen ze elke keer hun kleren moeten verwisselen, omdat in strijd met de wet is om het volk te dienen in linnen kleding. Ze zullen hen in wollen kleding in het voorhof dienen.

Wanneer zij dan de poorten van de binnenste voorhof ingaan, zullen zij linnen klederen aantrekken; zij mogen geen wol dragen, als zij dienst doen in de poorten van de binnenste voorhof of in het huis. 18 Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen, zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. 19 En wanneer zij uitgaan naar de buitenste voorhof tot het volk, dan zullen zij hun klederen waarin zij dienst gedaan hebben, uittrekken en die neerleggen in de vertrekken van het heiligdom, en andere klederen aantrekken, opdat zij door hun klederen het volk niet heiligen.  (Ezech. 44:17-19)

Linnen is afkomstig van planten en wol is een dierlijk product. Linnen stelt de rechtvaardige daden van de heiligen voor (Openb. 19:8) , en stelt het geestelijk opstandingslichaam voor waarbij ze tot God in het Heiligdom mogen naderen en Hem mogen dienen. En wol stelt het vleselijke en fysieke lichaam voor en zo zullen ze wanneer ze naar de aarde keren het wol aan doen om zo het volk in het voorhof te dienen.

En zo zullen ze hen onderscheid leren tussen heilig en onheilig en het onderscheid doen kennen tussen rein en onrein. Ook zullen zij optreden bij een geschil om recht te spreken. Maar ook leren Gods wet en inzettingen hoe ze die moeten onderhouden, en de feesttijden en sabbatten.  Zij zullen geen erfdeel en bezitting in Israël hebben wat de Heer zegt, Ik ben hun erfdeel, Ik ben hun bezitting. 

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenkomen, machtige naties zullen zeggen: “Laten wij optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons richten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreek de Heer. Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog et zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is (Jes. 2:2-4). 

In het duizendjarig vrederijk kan dit Huis, deze Stad van God nog niet op aarde nederdalen, omdat het oude Jeruzalem nog niet verwijderd is en daar de buitenste voorhof is, maar eenmaal zal het Nieuwe Jeruzalem met Zijn ware Tabernakel, Gods Heiligdom op aarde nederdalen en dan zal er zijn een Nieuwe hemel en een Nieuwe aarde, en de HERE zal aldaar zijn.

De volgorde van het boek Ezechiël wat bestaat uit 13 boekrollen  moet als volgt worden gelezen.

1.  8:1 – 19:16   6de jaar.

Spreekt over Israël en de tempel problemen.
Ze hebben God verlaten maar ze zullen een kans krijgen om weer  terug te komen maar ze zijn schuldig.

2.  20:1 – 23:49 7de jaar.

Ezechiël vertelt Israël hoe rebels en opstandig ze zijn geweest en ze denken wat hebben we gedaan en waarom verdienen we dit. Zij zullen een kans krijgen voor herstel maar zullen wel met berouw moeten komen en hun schuld moeten erkennen.

3.  24:1 – 25:17  9de jaar.

Proclamaties tegen de omliggende gebieden

4.  29:1 – 30  10de jaar

Profetie tegen Egypte

5.  26:1- 28;26   11de jaar

Profetie tegen Tyrus

Tyrus betekend satan of tegenstander.

Toekomstige zegen die er aan verbonden is.

6.  30:20-30:26   11 de jaar

Profetie tegen Farao Egypte

7.  31:1-31:18    11de jaar

Egypte wordt afgekapt als een boom.

8.   32:1  – 32:16    12de jaar

Klaaglied voor Egypt 

9.  31:17-33:20   12de jaar

Egypte wordt toegewezen aan de kuil (in de groeve)

(de val van Jeruzalem was hier ergens),

10.  33:21 – 39:20  12de jaar

De val van Jeruzalem (we weten dat de val van Jeruzalem na de val van Egypte kwam)

2 Koningen 25:8 ; Jeremia 52:12

11.  40:1 – 48:35  25 ste jaar

Nadat na 14 jaar Jeruzalem werd ingenomen krijgt Israël een eenmalig grondwettelijk aanbod van natieherstel, maar alleen als beide huizen zich bekeren. Maar ze hebben het niet geaccepteerd

12..  29:17 – 30-19  27 ste jaar

Dat laat ons met slechts één boekrol over (Ze waren een hardnekkig volk)

Babylon gaat Egypte plunderen

13.  Nu gebeurde het in het dertigste 30 ste jaar 1:1 – 7:27 (dat dat wil zeggen, vijf jaar NA die in de hoofdstukken 40-48 ) Israël heeft God afgewezen.

De enige datum die niet door Ezechiël geschreven is en nu weten we waarom (hij brengt het zwaard van de 13 rol) Ze hebben zich niet bekeerd.

De vorsten waren hoogmoedig en verwierpen zijn prachtige aanbod. Nu maakt het alles meer  begrijpelijker en zien we de zin er van in.

De afsluitende hoofdstukken (incl. de tempelvisioenen) dateren 5 jaar vóór de openingshoofdstukken! Hierbij bevestigt de nummer en volgorde van de boekrol  uit Ezechiël 1:2-3 in het 5 de jaar dat deze twee verzen niet geschreven zijn door Ezechiël zelf maar door een ander, het is geschreven in de 3 de persoon. Ook Jeremia wist dat ze hun niet zouden bekeren en gaf hen een Nieuw Verbond in Jeshua.

De SLEUTEL om het boek Ezechiël te begrijpen is het FEIT dat de afsluitende hoofdstukken 5 jaar VOORAFGAAND aan de eerste. Als dit eenmaal is begrepen, valt alles op zijn plaats en lijkt het boek Ezechiël niet langer in tegenspraak met het evangelie van de Messias en de brieven van Paulus!

JP/2 september 2017

One thought to “Het boek Ezechiël NIET Millennium”

  1. Hartelijk dank voor deze uitleg. Ik begrijp het nog niet allemaal, maar dat er geen tempel komt waar offers gebracht worden is me nu duidelijk. Ik vroeg me al lang af hoe er een tempel zou kunnen zijn terwijl Jesjoea Zich eenmalig als offer heeft gegeven. Ik was hierover wel eens in discussie met mensen van Israël en de Bijbel (niets ten nadele van hen overigens), maar zij hebben daar bepaalde verklaringen voor, die er bij mij niet in gingen, maar bij sommige anderen wel. Ik begrijp nu dat zij spreken vanuit onwetendheid op dit vlak. Ik ben blij dat ik dit goed ‘aanvoelde’ want het geeft mij moed daar er bij meer bewegingen beweringen worden gedaan, die bij mij niet klikken. Ik durf nu eerder te denken dat ik niet zomaar iets moet aannemen, maar dat er wel eens een heel andere verklaring zou kunnen zijn die me wel duidelijk wordt t.z.t. In Jesjoea verbonden,

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *