De SADOK Priesterschap

Sadok betekend: ‘rechtvaardig gerechtigheid, wat overeenstemt met bestemming’

Hij was een Priester naar de orde van Melchisedek zoals ook Jeshua was en stamden van de zelfde geslachtslijn af.

1 Samuël

30 Daarom, luidt het woord van de Here, de God van Israël, Ik heb duidelijk gezegd: uw huis en uws vaders huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen, maar nu luidt het woord des Heren: dit zij verre van Mij! Want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden. 35 En Ik zal Mij een betrouwbaar priester aanstellen, die naar mijn hart en in mijn geest handelt en Ik zal voor hem een duurzaam huis bouwen, zodat hij te allen tijde voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal.

Hier zien we in 1 Samuël een vloek over een soort Priesterschap komen en God roept profetisch op in deze eindtijd een blijvend heilig overblijfsel als Priesterschap. Je merkt dat velen de laatste tijd over een overblijfsel spreken en van de Heer horen dat Hij mensen opricht een overblijfsel naar Zijn hart. God richt zelf een Priesterschap op, een heilig apart gezet Priesterschap.

Ezechiël 43:19 .. zult gij aan de levitische priesters die behoren tot het nageslacht van Sadok, die Mij het naaste zijn – luidt het woord van de Here Here – om Mij te dienen, een jonge stier tot een zondoffer geven.

Dit dienen is alleen het dienen van de Heer, en niet het dienen van Zijn huis, maar de Heer alleen. Dat is de Sadok Priesterschap.

De Sadok Priesterschap stamt van het Aaronische Priesterschap.

De Abjatar bediening stamt af van Eli, die corrupt, weerspannig en ongehoorzaam zijn.

Zo zien we twee Priesterschap bedieningen naast elkaar.

In de eindtijd richt de Heer, voor het komende vrederijk een heilig Priesterschap op, een overblijfsel (naar de orde van Melchisedek)  om in het duizendjarig vrederijk met Hem als een koninklijk priesterschap te regeren. In deze duizendjarig vrederijk zullen ook deze twee priesterschap bedieningen naast elkaar staan en dat lezen we in Ezechiël 43.

Priesterschap van Sadok (hemels, vanuit verheerlijkt opstandingslichaam)

19 Daarop zeide Hij tot mij: Mensenkind, zo zegt de Here Here: dit zijn de inzettingen van het altaar: ten dage dat het voltooid is om er het brandoffer op te offeren en er bloed op te sprengen, 19 zult gij aan de levitische priesters die behoren tot het nageslacht van Sadok, die Mij het naaste zijn – luidt het woord van de Here Here – om Mij te dienen, een jonge stier tot een zondoffer geven;

Ezechiël 44 :15 Maar de levitische priesters, de zonen van Sadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen om Mij te dienen, en zij zullen in mijn dienst staan om Mij vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Here Here. 16 Die zullen mijn heiligdom binnengaan, en die zullen tot mijn tafel naderen om Mij te dienen, en zij zullen mijn dienst waarnemen.

Priesterschap van Levieten (aards, vanuit een aards lichaam)

Ezechiel 44: 10 Maar wat betreft de Levieten die zich ver van Mij verwijderd hebben, toen Israël afdwaalde – zij zijn immers van Mij afgedwaald achter hun afgoden aan – zij zullen hun ongerechtigheid dragen: 11 zij zullen in mijn heiligdom dienst doen als wachters bij de poorten van het huis en als dienaren van het huis; zij zullen voor het volk het brandoffer en het slachtoffer slachten en te hunner beschikking staan om hen te dienen. 12 Omdat zij hen gediend hebben voor het aangezicht van hun afgoden, en voor het huis Israëls een struikelblok tot ongerechtigheid geweest zijn, daarom heb Ik mijn hand (ten ede) tegen hen opgeheven, luidt het woord van de Here Here, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. 13 Zij zullen tot Mij niet naderen om Mij als priester te dienen en om te naderen tot al mijn heilige, ja tot de allerheiligste dingen; maar zij zullen hun smaad dragen en de gruwelen die zij bedreven hebben. 14 Dus zal Ik hen aanstellen om voor het huis zorg te dragen, voor de gehele dienst daarvan en voor alles wat daarin te doen valt.

In 1 Koningen 1 en 2 kun je de twee typen van Priesterschap naast elkaar zien wat ook in de eindtijd zal zijn, de priesterschap van de priester Abjatar die zelfgericht en rebels is en zich zelf aanstelt, en de priesterschap van de priester Sadok, dat op God gericht is en Zijn gerechtigheid en door God geroepen is.

De Heer is nu een Priesterschap, een overblijfsel aan het voorbereiden.

Bij welk Priesterschap wil jij horen in deze eindtijd en in het komende Vrederijk.

Bezint ..!!

We gaan het komende Loofhutten tijdperk in  en deze aanvang zal spoedig beginnen en waarvan de eersten een opstandingslichaam zullen ontvangen en behoren tot het Sadok Priesterschap waarin de volheid van de Messias Jeshua op zal zijn en dezen velen nog tot gerechtigheid zullen brengen.

JP

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *