Aanvullingen op 2 Ezra 13   Zijn volk verzameld

Het nieuwe verbond is gesloten met het huis Juda (Juda, Benjamin en deel Levi) en het huis Israël (10 stammen) Hebr. 8:8. Het verbond is niet gesloten met de Kerk. Het huis Israël, de 10 stammen zijn met een Scheidbrief weggezonden (Jer. 3:8) maar deze kunnen volgens de wet niet zomaar terug keren, als een vrouw werd weggezonden met een scheidbrief mocht ze niet weer hertrouwen met haar eerste man. (Deut. 24:1-4). Ook mocht een gescheiden vrouw pas hertrouwen met een andere man nadat de eerste man was overleden anders pleegt ze echtbreuk. Hoe nu met Israël !! Juda had geen Scheidbrief gekregen. Volgens de Bijbel is er één manier waardoor het huwelijk echt tot een einde komt: de dood van de man of de vrouw. De enige weg tot herstel van het huwelijk was gelegen in het sterven van de eerste Man, Jeshua stierf, Hij nagelde de Scheidbrief aan het kruis, waarna IsraEL opnieuw de bruid kon worden van de nieuwe opgestane Man. Maar waar is Israël !! Ezra is daar heel duidelijk over:

***

39. Daarna zag u dat een vredelievende menigte zich bij Hem verzamelde. 40. Dat zijn de tien stammen die vanuit hun eigen land in ballingschap tijdens de regering van Hosea zijn weggeleid. Salmanasser, koning van de Assyriërs heeft hen uitgeleid, hij trok met hen de rivier over en zo zijn ze in een ander land terecht gekomen. 41. Maar zij maakten voor zichzelf een plan op om de menigte van naties te verlaten en naar een verder gelegen plaats te verhuizen, een plaats waar de mensheid nog nooit geleefd had. 42. Op die plaats konden zij tenminste de principes waaraan zij zich in hun eigen land gehouden hadden handhaven. 43. Via de smalle doorgang nabij de Eufraat zijn zij daarbinnen gegaan. 44. Op dat moment heeft de Allerhoogste hen tekenen gegeven, Hij (JHWH) heeft de stroom van de rivier gestopt om hen over te kunnen laten steken. 45. Aan de overkant aangekomen moesten ze een groot land doortrekken, anderhalf jaar reizen, dat land heet Arzareth (een ander land). 46. Daar zijn zij tot de laatste tijden gebleven. Nu is de tijd voor hen gekomen om terug te keren. 47. De Allerhoogste zal de stroming van de rivier opnieuw tegenhouden, zodat ze weer  over kunnen steken. Daarom zag u dat deze menigte vredelievend was samengekomen. 48 zij die van uw volk zijn overgebleven (dus die wederomgeboren zijn en van wie de harten besneden zijn, niet naar de letter maar door de Geest) , die zich binnen mijn grenzen begeven, zullen gered worden. 49. Daarom zal Hij de menigte van naties die zich verzameld hebben vernietigen omwille van de mensen die overgebleven zijn. 50. Daarna zal Hij hen vele wonderen laten zien.’

***

De 10 stammen Israël/Efraïm die terug zullen keren samen met het wederom geboren deel van Juda, zij zullen tezamen uit het Noorderland komen zegt Jeremia (Jer. 3:18), en Hij, Jeshua zal de stroming van de rivier de Eufraat opnieuw tegenhouden zodat ze weer kunnen oversteken naar het land van hun vaderen. De Heer spreekt in Zijn Woord als Hij tegen de twee huizen spreekt altijd over het “ganse huis Israël”, en samen met alle gelovigen uit de heidenen zijn ze één Lichaam, de ene Nieuwe Mens, de Gemeente, Zijn bruid. In Christus zijn ze allen één, want er is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrij, geen man en vrouw, want jullie zijn één in de Messias Jeshua.

De gelovigen uit de heidenen, zegt Ezechiël (47) die onder u vertoeven en die onder u kinderen verwekt hebben; dezen zult gij als onder de Israëlieten geboren beschouwen; en hem liefhebben als uzelf, en ze zullen samen in alles delen in de stam waarbij ze verblijven en ingedeeld zijn. (Jes.14:1) Eénzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet voor de vreemdeling die in uw midden vertoeft. (Ex. 12: 49 ; Lev. 19:34)

Dus de vredelievende menigte zijn de Gemeente, Gods volk, die door de verdrukking overgebleven zijn, want de 10 stammen zitten in de Gemeente, door het Nieuwe Verbond in het bloed van Jeshua, de Scheidbrief is verbroken en de weg is vrij om terug te keren. En in de laatste tijd, die nu gekomen zijn, zullen ze terug keren. Zij allen zullen getrokken worden uit de wildernis uit al de volkeren, uit Babylon en het Beest-systeem, en opgaan in de Grote exodus die komende is,  leunende op haar Geliefde en zij zullen bewaard worden onder Zijn vleugelen, in Zijn Schuilplaats.

***

Psalm 91 zegt dat Hij met Zijn vlerken ons beschermt en dat we onder Zijn vleugelen een toevlucht vinden, en dat Zijn waarheid ons schild en pantser is.  De Heer zegt dat we niet hoeven te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht en voor de pijl die des daags vliegt en voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. De HERE zegt al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Geen onheil zal u treffen en geen plaag zal uw tent naderen.

***

De vredelievende menigte, dat is een overblijfsel van de Gemeente, het Lichaam van Christus die over zijn gebleven door de Verdrukking heen. Onder hen zijn de 144.000 verzegelden uit alle stammen van de kinderen van Israël, het Leger van God op aarde, uit Openbaringen 7. Deze zullen de Gemeente, de vrouw ondersteunen en helpen in deze Grote Exodus, die groter zal zijn dan de Eerste onder Mozes. Deze 144.000 krijgers (kunnen mannen en vrouwen zijn) worden uitgeroepen door God en apart gezet en staan onder speciale bescherming van God. Zij zijn de vissers van mensen, zij brengen de verloren schapen van Israël binnen, en ze zullen schijnen als de zon met vuur in hun ogen en zullen deurwachters zijn naar de hemelse berg Sion. Deze 144.000 zullen de tekenen en wonderen doen van Jeshua, van Mozes en Elia.

De Gemeente, de vredelievende menigte is de vrouw Israël uit Openbaringen 12 zij die wederom geboren en een nieuwe schepping zijn en wier harten besneden zijn door de Geest,  die een mannelijk kind baarde, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Het mannelijk kind zijn de 144.000 eerstelingen van God en het Lam uit Openbaringen 14, die samen met Hem het Hemelse Leger vormen. De vrouw, de Gemeente, zal vluchten naar de woestijn, haar werd twee vleugels van de Grote Arend gegeven om daar heen te vliegen, waar zij een plaats heeft door God bereid, 1260 dagen, dat is door de Verdrukking, maar vóór Gods toorn, waar ze onderhouden zou worden en buiten het gezicht van de slang wordt gehouden.

De 144.000 eerstelingen van God en het Lam uit Openbaringen 14 zijn dus een hemels Leger, de Heer bepaalde me bij de tekst van 2 Ezra 13 vers 52 een klein stukje dat zich oplichtte ;   

evenzo kan niemand op aarde mijn Zoon zien “of hen die bij Hem zijn”, behalve als Zijn dag daar is.

“Hen die bij Hem zijn”, dat is het Hemelse Leger, de 144.000 die bij Hem, het Lam op de berg Sion stond.

Obadja 21 zegt van hen “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.”

Zij zijn als eersten gerijpt, ze zijn de eerste rijpe vruchten die tot mannelijke rijpheid en volle wasdom zijn gekomen en zullen worden weggerukt en staan met Jeshua op de berg Sion, en zijn de hemelse strijders en zullen met Hem regeren en de heidenen met een ijzeren staf hoeden.

Zij zullen doordrenkt zijn met bovennatuurlijke opstandingskracht van de Heilige Geest. Ze kunnen komen en gaan tussen hemel en aarde of waar dan ook.  Ze zijn zoals Openbaringen 17 zegt vers 14, de geroepenen en uitverkorenen en getrouwen.

Wat heel mooi is uit 2 Ezra 2 :42-48 waar Ezra de Zoon van God ziet;

42. Ik Ezra, zag op de berg Sion een grote menigte, ontelbaar was zij, en zij allen verheerlijkten de Heer met hun gezang. 43. te midden van hen stond een statige lange jonge man, groter dan wie dan ook, en op ieders hoofd was een kroon geplaatst, maar Hij was boven hen verheven en ik stond als aan de grond genageld. 44. Aan een Engel vroeg ik: ‘Wie zijn dit mijnheer?’ 45. Hij antwoordde en zei tegen mij: ‘Dit zijn degenen die hun sterfelijke kleding hebben afgelegd en het onsterfelijke hebben aangedaan, zij hebben de Naam van God beleden. Nu worden zij gekroond en ontvangen palmtakken.’ 46. Toen zei ik tegen de Engel: ‘Wie is die jonge man die kronen op hun hoofd zet en hen palmtakken in de handen geeft?’ 47. Hij antwoordde en zei tegen mij: ‘Dat is de Zoon van God (Elohiym) van wie zij in de wereld getuigd hebben.’ Dus begon ik hen die moedig in Naam van de Heer (Jeshua) waren opgetreden te prijzen.

Het “gezang” in Openbaring 14 kon niemand leren dan alleen de 144.000, de losgekochten der aarde, de eerstelingen van God en het Lam. In Openb. 5:8-10 staat “En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.” (naar de orde van Melchizedek).

Een palmtak is voor de overwinnaars wat de eerstelingen van God en het Lam zijn, het is een overwinningsteken en heeft met tot volle wasdom te maken in Christus, en met het bereiken tot mannelijke rijpheid. In Jes. 9 vers 13 heeft een PALMTAK  ook met vertegenwoordigers en leiders te maken.

De ontelbare aanstormende menigte die zich verzamelden om oorlog te voeren.

5. Toen zag ik een ontelbare menigte mensen die zich uit alle vier hemelse windrichtingen hadden verzameld om de strijd met de mens die uit zee opgekomen was aan te gaan.
8. Ik zag dat iedereen die zich verzameld had om oorlog met Hem te voeren ontzettend bang was, maar toch de strijd aan durfde te gaan.
9. Toen Hij de aanstormende menigte op Hem af zag komen, hief Hij Zijn hand niet op en ook geen speer of enig ander wapen.
10. Ik zag alleen dat uit Zijn mond een vurige vloed kwam, van Zijn lippen kwam een vlammende adem en vanaf Zijn tong kwam een storm van vonken.
11. Dit alles vermengde zich met elkaar, de vuurstroom, de vlammende adem en de turbulente storm. Dit alles viel bovenop de aanstormende menigte die het gevecht aan wilde gaan, het verbrandde hen volledig. Plotseling was er niets meer te zien van de ontelbare menigte, maar alleen het stof van as en stinkende rook.

Alle volken zullen ten strijde trekken en oorlog voeren tegen Hem.

Openbaringen 19 zegt vanaf vers 19: “

En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger (144.000). 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

In het bovenstaande vers 21 staat dat ze gedood worden met het zwaard dat uit Zijn mond kwam, dat is de door de vurige wet van God, ze worden geoordeeld na de vurige wet. (Hebr. esh dath, wat betekent besluit, bevel of wet) De vurige wet is goddelijke gerechtigheid.

Ezra vers 38 “Hij zal ze zonder uitzondering door de wet vernietigen, dit werd gesymboliseerd door de vuurstroom”.

Deuteronomium 33 2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinaï gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen.

Enkele aanvulling over een paar teksten


Nog even over vers 41 :

Maar zij maakten voor zichzelf een plan op om de menigte van naties te verlaten en naar een verder gelegen plaats te verhuizen, een plaats waar de mensheid nog nooit geleefd had.

Het is bekend dat de 10 stammen naar het Noordwesten zijn vetrokken naar de kustlanden , dus naar Europa, vanuit Engeland zijn ze naar Amerika gegaan. Amerika was een plaats waar de mensheid nog nooit geleefd had in die tijd. Er wordt gezegd dat Columbus die Jood was zijn 10 broeders wilde zoeken en ontdekte in 1492 Amerika. Na  Amerika/Canada zijn velen gevonden in Australië, New Zeeland en Zuid Afrika, en zo de hele aarde over.

Bij vers 49. Daarom zal Hij de menigte van naties die zich verzameld hebben vernietigen omwille van de mensen die overgebleven zijn” moest ik denk aan Jesaja 43: 4 “Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven. 5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. 6Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, 7 ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.

JP/ 17 augustus ‘22

4 gedachten over “Aanvullingen op 2 Ezra 13   Zijn volk verzameld”

 1. Even ter info:

  Het gebruik door Qumran van de 1e en 2e Esdra/Ezra is duidelijk en bewijst dat het in omloop was in ten minste de eerste eeuw voor Christus. 1e en 2e Esdras werd gevonden in de tempelbibliotheek die in Qumran werd bewaard door de zonen van Zadok, die de enige bijbels gewijde bewaarders van de Schrift waren. We zien dat deze boeken door de geschiedenis heen in de Schrift uiteindelijk verkeerd worden bestempeld als apocriefe boeken, wat betekent dat ze niet in de Farizeeërcanon stonden. Ze werden nog steeds vertaald en gepubliceerd met de Schrift in de Genèvebijbel van 1560 en de King James Version uit 1611, zelfs in sommige versies tot op de dag van vandaag. De historiciteit van de 1e en 2e Esdra is onmiskenbaar. De boeken van de 1e en 2e Esdra zetten Israël uiteen als het volk van God en zijn het eens met de Bijbel in zijn belang, terwijl de profetie wordt herhaald dat deze relatie verder zal worden uitgebreid tot de heidenen. De profetieën in 2e Esdra’s omvatten de komst van de Messias op datum, Zijn rol als Redder en Rechter, Zijn dood, Zijn Hemelvaart, Zijn Tweede Komst, de Dag des Oordeels, enz. Het demonstreert de Bijbelse visie in wezen als de oorsprong van delen van het Nieuwe Testament, inclusief Openbaring. Vroeger stonden deze boeken in de Bijbel in het Oude Testament en die zijn tussen de 17de en 18 de eeuw door de christelijke kerk verwijderd om de waarheid te verduisteren over de eindtijd, net als het Boek Henoch, die in de Bijbel wel aangehaald wordt. In de King James en de Statenvertaling staan ze wel vermeld.

 2. Shalom, fijn weer om te lezen over het ware verbondsvolk Jasharel, de Oprechten van JAH. En de grotere exodus die aanstaande is.

 3. Dag Jelly,

  Fijne en duidelijke uiteenzetting. Wat ik goed vind, is het; ‘out of the Messianic box thinking.’ M.a.w.. het benadrukken dat het Israël van toen en heden, na de dood / offer van Messias, veranderd is. Helaas is dat voor velen oprechten niet duidelijk. Wat tegenwoordig wordt bestempeld als vervangingstheologie. Dat is een misverstand en een slogan die naar andere gelovigen in De Verbondsleer wordt geroepen. De zinsnede uit je studie vind ik duidelijk. Ik citeer uit je werk:

  De Heer spreekt in Zijn Woord als Hij tegen de twee huizen spreekt altijd over het “ganse huis Israël”, en samen met alle gelovigen uit de heidenen zijn ze één Lichaam, de ene Nieuwe Mens, de Gemeente, Zijn bruid. In Christus zijn ze allen één, want er is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrij, geen man en vrouw, want jullie zijn één in de Messias Jeshua.

  Het Kruispunt is Yahshua/! Zijn dood/ offerande / Hogepriester voor allen en ALLEEN voor hen zijn …wie je ook bent. Jood, Griek, Vrije en noem maar op die besneden van hart WILLEN zijn. Dat is het uitverkoren volk, wachtende op de wederkomst. Inclusief Het koesteren van de leefregels, Shabbat, Moadiem . Inderdaad jammer dat bepaalde boeken bewust uit de Schrift zijn verwijderd. Echter met ABBA Zijn Geest zullen de Zijne het vinden en de waarde doorgeven. Voor een ieder Zijn Sjaloom toegewenst….waar wij ook mogen zijn!

  Bedankt voor de toelichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *