ARIEL Jeruzalem (Jesaja 29)

In Hoofdstuk 29 vers 1, noemde Jesaja Jeruzalem de stad van David “Ariël”. Ariël heeft een dubbele betekenis, ten eerste “leeuw van God” en de tweede is “vuurhaard”. De Heer zegt Ik zal een zwaar gericht over u laten gaan en Jeruzalem zal Mij als een Ariël zijn, als een offerplaats een Vuurhaard, en God zal haar vijand zijn en tegen haar strijden en haar vernietigen waardoor velen zullen worden gedood. De leiders en het volk van Jeruzalem waren Gods vijanden geworden, omdat ze weigeren Zijn wil te gehoorzamen, zij bedroeven Hem tot de dag van vandaag toe en verwerpen Hem en willen niet dat Jeshua de Messias als Koning over hen regeren zal (Luc 19:12-14). Omdat Juda vijandig was geworden jegens God, werd God op zijn beurt vijandig tegen Juda  en was God uiteindelijk de vijand tegen Jeruzalem geworden, en zo wekt Hij de vijandelijke legers uit alle volkeren op om tegen Jeruzalem ten strijde te gaan.  Zo is De Here ook de bevelhebber van die legers die de stad belegeren en gebruikt hen in Zijn oordeel. De vele vijandige volkeren die naar Jeruzalem zullen optrekken en tegen haar zullen strijden en haar in het nauw zullen drijven, zij zullen uiteindelijk tot stof worden en als kaf in de wind. In een oogwenk (atoom/ kernoorlog?) zal het gebeuren, plotseling zegt de Heer zal Ik Mij op hen werpen met donder, aardbevingen, geweldig gedreun, wind storm en vuurvlam (dit moet nog gebeuren). Alle vijanden die optrekken naar Jeruzalem en strijden tegen de berg Sion zullen als een droom vervagen. Is dit misschien dan de reden dat Jeruzalem niet meer wordt opgebouwd ?

Het aardse Jeruzalem is niet voorbestemd om het Koninkrijk van God voort te brengen en is niet de “eeuwige stad”, zoals zovelen denken. Het aardse Jeruzalem zal Gods Vuurhaard/Ariël worden de plaats van vuur en offer (Jes. 29 en Jeremia 19:10-12) en zal niet meer hersteld en opgebouwd worden.

Naarmate de tweede komst van Jeshua nadert zullen vele profetieën vervuld worden.

Misschien is dit Gods manier waarop “Hagar – Jeruzalem” moet worden uitgeworpen (Gal 4:30). Jeruzalem moet weggestuurd worden om mensen te bevrijden uit de slavernij van Hagar- Jeruzalem. Want kinderen van het vlees zullen niet erfgenamen van het Koninkrijk zijn. De Messias zal regeren vanuit het “hemelse Jeruzalem” dat bekend staat als de berg Sion, de Stad van de Levende God. (Hebr. 12:22).

Weinig profetische mensen hebben het goddelijke plan begrepen over het aardse Jeruzalem.

God plaatste als het ware een zegel op het boek zodat er maar weinig mensen het lot van Jeruzalem zouden begrijpen en zouden zien, ook al is het duidelijk geschreven voor mensen met ogen om te zien. Velen zijn ziende blind zonder het te beseffen. Daarom behandelen ze de staat Israël alsof het het Koninkrijk van God is. Ze verdedigen Hagar en haar kinderen alsof ze uitverkoren zijn, maar zijn het niet. Deze verblinding komt als oordeel over de ongehoorzaam, en de Heer zegt Ik zal de wijsheid van de wijze mensen wegnemen en het verstand van de verstandigen verborgen houden.

Nog een korte korte tijd en Hij zal er zijn,  en Hij zal wanneer de bazuin van God weerklinkt Zelf uit de hemel nederdalen, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Want wanneer de Here uit de hemel nederdaalt en wij Hem tegemoet gaan in de lucht (niet hemel) en wij altijd bij Hem zullen zijn, zullen we mogen zijn  in het huis met de vele woningen, het Nieuwe Jeruzalem, ons thuis, daar zullen we altijd bij de Here zijn. De Berg Sion, het Nieuwe Jeruzalem van waaruit Jeshua als Koning regeren zal en wij met Hem. Het Nieuwe Jeruzalem die als het ware zal zijn tussen hemel en aarde.

HalleluYah

JP/26 aug. 2022

Even enkele linken ter verduidelijking :

Oude Jeruzalem / Nieuwe Jeruzalem

Wie is je moeder, Sarah of Hagar

One thought to “ARIEL Jeruzalem (Jesaja 29)”

  1. Heel erg bedankt voor deze wederom zo mooi verwoorde uitleg van hetgeen ik zelf ook probeer duidelijk te maken, maar wat mij door de meeste christenen niet in dank wordt afgenomen.
    Het is gewoon heerlijk om iemand zo als u te mogen ontmoeten die het ook heeft begrepen want ik voel mij vaak als een roepende in de woestijn.
    Het moment van Zijn wederkomst moet nu zeer dichtbij zijn gekomen want die door het weste veroorzaakte kern ramp waar Rusland straks de schuld van zal worden gegeven zal vrijwel direct en volledige kern oorlog tot gevolg hebben die het westen volledig in radioactieve as zal veranderen.
    Hier mee gaat dan ook die profetie uit 1968 van die oude vrouw uit Noorwegen in vervulling en zullen wij als wij waardig bevonden worden op dit zelfde moment samen met hen die nu nog in het graf liggen te slapen, weg worden genomen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *