De Machtige helden van Efraïm

De Bijbel spreekt van een groep Machtige Strijders uit Efraïm (Efraïm betekend vruchtbaarheid,  die de zonen van God voortbrengen). Efraïm is de leidende stam van het huis van Israël de Noordelijke 10 stammenrijk. Dezen zijn de gepolijste pijlen die in de koker van de Heer verblijven.  De Heer zal deze pijlen verstrooien wanneer de wereld in duisternis is gedompeld.  De Bijbel zegt, velen zijn geroepen maar weinig uitverkoren. De HEERE zal hun beschermen en redden de dappere helden in de strijd, en ze zullen als edelstenen, fonkelend als in een Kroon van Gods overwinning in het Land zijn. (Zach. 9:13-17).

Efraïm is Mijn eerstgeborene, de eerstelingen verlost van de aarde, zij zullen de helden zijn (Zach. 10:7). Efraïm die de pijl is en die vele volkeren vertegenwoordigen die het evangelie naar de 4 hoeken van de aarde brengen. De Heer voert in de eindtijd door de geroepenen en uitverkorenen de strijd.

”De HEERE zal Juda spannen als Zijn boog en Efraïm zal Hij richten als Zijn pijl als van vuur en bliksemstralen en Hij zal Sions kinderen opwekken wiens harten besneden zijn tot de strijd met de Grieken (is een beeld van heidenen en wereldvolken). De machtige krijgers van Efraïm, die in het Lichaam van Christus, zijn Gemeente zijn, zijn de pijlen in de koker van de Heer. Deze groep zijn de gepolijste pijlen die verblijven in de ‘pijlkoker’ van de Heer en zal deze pijlen verspreiden wanneer hij terug keert als de wereld in duisternis is gehuld. Ze zullen zijn als een zwaard van een held in Gods Hand. Vanuit de hemel neergedaald vertoond de HEERE zich boven het aardse strijdende Machtige Leger in de eindstrijd en geeft een teken van de bazuin tot aanval om aan de helden van Efraïm die als een vurige pijl is en die zal zijn als bliksemstralen om uit te gaan ten strijde.

Jesaja 49 zegt, Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte. De Here heeft mij geroepen van moeders lijf aan, van de schoot mijner moeder aan heeft Hij mijn naam vermeld. 2 En Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak Hij mij (Efraïm is de pijl in de Hand van de Heer). 3 En Hij zeide tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie Ik Mij zal verheerlijken”.

Want de dag is daar, dat de wachters roepen op het gebergte van Efraïm: Komt, laat ons opgaan naar Sion, tot de Here, onze God! Want Ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Jeremia 31:6

De HEERE trekt op als de Doorbreker aan het hoofd van Zijn Volk, voorwaarts met kracht van Zuiderstormen die zeer hevig zijn als wervelstormen in orkaankracht. De HEERE zelf is hun schild en zal Zijn volk dat tegen de wereldmachten strijd beschermen maar ook de volle overwinning geven en zullen hun vijanden onder hun voeten treden. De wereldmachten zullen ten onder gaan en verdelgt worden. Hij zal de hitte van de stormen gebruiken om Zijn Bruid te zuiveren en haar volkomen te heiligen en reinigen.

En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. En zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en oudsten, en niemand kon het gezang leren dan de 144.000, de losgekochten der aarde. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. Openbaringen 14: 1,3,4

En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Openbaringen 5:9

Ezra ziet de Zoon van God

Ik, Ezra, zag op de berg Sion een grote schare, die ik niet kon tellen, en zij loofden allen de Heer met gezangen.  In hun midden was een jongeman van grote gestalte, langer dan een van de anderen, en op het hoofd van elk van hen plaatste hij een kroon, maar hij was meer verheven dan zij. En ik werd betoverd gehouden. Toen vroeg ik een engel: “Wie zijn deze, mijn heer?”  Hij antwoordde en zei tegen mij: “Dit zijn zij die sterfelijke kleding hebben afgelegd en de onsterfelijke hebben aangetrokken, en zij hebben de naam van God bekend; nu worden ze gekroond en ontvangen ze palmen. “Toen zei ik tegen de engel:” Wie is die jonge man die kronen op ze legt en handpalmen in de handen legt? “Hij antwoordde en zei tegen mij: “Hij is de Zoon van God, die zij in de wereld hebben beleden.” Dus begon ik degenen te prijzen die moedig hadden gestaan ​​voor de naam van de Heer. Toen zei de engel tot mij: “Ga heen, vertel mijn volk hoe groot en velen de wonderen van de Here God zijn die u hebt gezien.” 2 Ezra 2 :42-48.

Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef (Efraïm) de vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de Here heeft het gesproken. Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here. Obadja 1:17,18, 21.

Het Boek van Henoch, hoofdstuk 1, vs. 9

En zie! Hij komt met tienduizenden van Zijn heiligen om aan allen het oordeel te voltrekken, en om alle goddelozen te vernietigen: En om alle vlees te overtuigen van alle werken van hun goddeloosheid die zij goddeloos hebben bedreven, en van alle harde dingen die goddeloze zondaars tegen Hem hebben gesproken.

Judas vs. 14 was bekend met het Leger van Gods tienduizenden heiligen dat op zal gaan staan en kende het doel van het Leger om ware gerechtigheid te brengen en Gods wegen en wetten te onderwijzen.

Deut. 33 Hij zei in vers 2

De HEERE is van Sinaï gekomen, als de zon kwam Hij uit Seïr op. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran, Hij kwam met tienduizenden heiligen, aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen.

Over Jozef zei hij: 17 (De zegen van Mozes aan Jozef die zich onderscheidde van zijn broers, omvat zowel Efraïm als Manasse) Hij heeft de pracht van de eerstgeborene van zijn rund, en zijn hoorns zijn hoorns van de wilde os; daarmee zal hij volken stoten, allemaal, tot aan de einden der aarde. Dit zijn de tienduizenden van Efraïm (Openb. 14,= 144.000  “tienduizenden” (Efraïm, wordt niet beschreven onder Openbaringen 7), en dit zijn de duizenden van Manasse! (Openb. 7 = 12.000 is “duizenden”).

De belofte van God was dat Efraïm “een menigte van naties” zou worden, wat ook de belofte was die aan Abraham werd gegeven, het is de belofte van het zoonschap door het geloof in de Messias Jeshua.

Psalm 60 zegt in vers 8 God heeft gesproken in Zijn Heiligdom dat Efraim de schutse (helm) van Zijn Hoofd is.

De twee legerscharen

Zij (het beest en de koningen) zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen  – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen –en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en getrouwen. Openbaringen 17:13,14.

En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. Openbaringen 19:19

We zien hier dus twee legers opstaan, de legerscharen van het beest en de koningen der aarde, en een legermacht van het Lam, de Koning der Koningen, het is een leger dat opgewekt is uit de dood, het zijn de Zonen Gods. Het is een leger dat de werken van satan zal vernietigen en onder de voeten van Jezus zal treden, zij zijn als het ware de weerhouders van het kwaad. Dezen zijn het die door God zelf zwaar getraind zijn in geloof en liefde en karaktervorming om overwinnaar te worden naar Zijn soevereine wil. Daarom ondervinden ze in hun leven veel tegenstand waardoor ze gevormd worden.  

En met deze komst van dit Leger brengen ze de late regen mee van de Heilige Geest, Gods Ruach op aarde en zal de profetie van Joel 2 geheel vervuld worden.  We zien dat deze twee legers steeds meer zichtbaar worden in de eindtijd en er een grote strijd zal zijn voor de tweede komst van Jezus die Hij zelf zal beëindigen. Maar in dit alles is er hoop. Joël 2 heeft een belofte van ‘de late regen’ een profetie die nog niet ten volle is vervuld. De vroege regen is geweest maar de late regen komt nog. Maar in deze tijd wanneer er de grote afval zal zijn zal de Heer de late regen geven om Zijn Gemeente te verfrissen en te vormen en tot volmaaktheid te brengen.  

Joël 2:23 En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.  

JP/ 22-2-2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *