De tweede exodus

JHWH onze God is aan het werk en Hij heeft een geweldig soeverein Heils Plan met deze wereld die Hij ten uitvoer zal brengen. Niemand kan dit Plan van Hem weerhouden.

Maar ook de duivel, satan heeft zijn zogenaamde meesterplan en brengt die ten uitvoer en dat wil hij door een totalitaire regering (globalisering), door een Nieuwe wereldorde te vormen om zo zijn controle over de mensheid te krijgen en om tevens de mensen te pushen zich massaal te laten vaccineren, een strafrechtelijk vaccin gevuld met genetisch materiaal waardoor hij uiteindelijk vrij over hun lichamen kan beschikken en hen wil vermengen en transformeren met elektronica door o.a. te werken met nanotechnologie (de mens 2.0) , maar ook om de mens hierdoor ernstig te beschadigen om zo de aarde te ontvolken en velen uit te roeien. Het is een misdaad tegen de menselijkheid, en een aanval op God die zegt dat Hij de mens heeft geschapen als Kroon op Zijn Schepping.

Ja zeker, ook God in ZIJN PLAN zal de mensheid verdunnen, en ontvolkt de wereld en dat doet Hij door oordeel, als gevolg van de goddeloosheid en al het kwaad. Zo wordt in Openbaring 6:8 gesproken over het vierde deel der mensen, dat om zal komen als gevolg van het zwaard, de honger, de zwarte dood (pestziekten) en de wilde dieren (slangen, beren, leeuwen), maar in Openbaring 9:18 over het derde deel der mensen, dat zal omkomen. Maar ook Jesaja 24 neemt ons mee naar de Eindtijd, als de aarde dreigt te bezwijken onder Gods rechtvaardige oordelen. God laat dit toe deze plagen opdat de mensen zich zullen bekeren. Hebreeën 10 vers 9 zegt ‘Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God’

Voordat het volk Israël Egypte verliet door Gods sterke Hand en Hij hen droeg als op arendsvleugelen waren ze slaven van de Farao. Vergelijkbaar nu in onze tijd zijn ook wij slaven aan het worden van de overheid, van deze nieuwe wereldorde, zij die ons willen vasthouden door leugens en verdraaierijen, zij die ons dingen willen verplichten en onze (grond)rechten willen opheffen, die zelfs onze huizen willen besturen. Deze satanische overheden en regeerders die zelfs over kerken, over onze Godshuizen willen beslissen en hen willen besturen waardoor ze twee H(h)eren en twee hoofden hebben, hoelang zal de kerk nog buigen en wanneer vluchten uit Babylon ?Maar voor de Heer terugkomt zal Hij ons uit de slavernij bevrijden en ons uit Babylon leiden door een tweede Exodus en ons op arendsvleugelen dragen om naar de woestijn te vliegen, buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en halve tijd (1260 dagen).

Satan wil door chaos, angst en paniek en geweld deze tweede Exodus voorkomen. De lockdowns zullen ons onder dwang en straffen gevangenhouden in ons eigen huizen en landen.De Heer zal al de verloren stammen van Israël terughalen uit al de natiën, allen die aan hun harten besneden zijn door de Geest, om ze onder de Herdersstaf doen doorgaan en ze in Zijn Schuilplaats brengen in Zijn schaapskooi en Hij zal ze door de oordelen heen veilig bewaren. JHWH, onze Heer zal Zijn Gemeente, Zijn Volk en Bruid bijeenbrengen en vergaderen. Er zal een nationale verzoening zijn van alle stammen van Israël met God.De Here zal daarin Jacob vrij maken en verlossen uit de macht van wie sterker is dan hij. Door de verdrukking en Jacobs benauwdheid heen zal de Gemeente het instrument zijn in de Hand van God.

Maar daar waar God wil bijeenbrengen en wil vergaderen drijft satan de mensen uiteen en verhindert ze op elk gebied samen te komen en te vergaderen en verbied het vrij reizen om ze terug te brengen en houdt alles tegen. Satan wil verhinderen dat Israël uit de volkeren door de tweede Exodus terugkomen, hij wil ze uitroeien en elimineren en plant een massale ontvolking door de maatregelen die worden gemaakt en door de vaccinaties die ons DNA wil veranderen en zo wil hij de Naam van JHWH die in ons DNA in elk van ons cel in ons lichaam is geschreven uitroeien, Zijn Handtekening waarmee Hij zegt “Ik heb je gemaakt”. Satan wil het corrupt maken, het manipuleren, onteren en verontreinigen met menselijke foetuscellen en het DNA onherstelbaar maken en vervuilen door een DNA muterend vaccin (door genetisch hercodering).

Gods Plan gaat door om Zijn Gemeente, Zijn volk Israël, de twee huizen Israël en Juda waarmede Hij een verbond heeft gesloten, en waar alle gelovigen uit de heidenvolken deel aan mogen hebben en worden toegevoegd en geënt op de edele olijf, om hen samen te vergaderen en om ze samen te brengen in het beloofde land en Hij zal niemand achterhouden. Hij verlangt er vurig na om Zijn volk bijeen te brengen.Maar het lijkt wel of de politiek ons ter slachting wil brengen. Het is een spel die ze uitspelen want ze willen ons overnemen, vooral de vrije natiën waar de vele Israël volken zich bevinden. Want toen Israël de twee zonen van Jozef wilde zegenen, zette hij Efraïm vóór zijn oudere broer, en zei dat hij groter zou moeten zijn en dat zijn nageslacht “een menigte van volkeren zou worden” (Gen. 48:17-19).

We worden aangevallen en verraden door onze eigen regeerders die een vazal (helper, leenman van de elite) zijn van Europa en waar ze het “PLAN” van het satanische Babylonische Nieuwe wereldorde uitvoeren. Ze voeren naar dat “Plan” hun beleid bewust uit. Het Plan heeft groter prioriteit dan de zielen van mensen en ze maken zich drukker om hun plan dan om hun mensen die ze zijn toevertrouwd. Onze vrijheden worden weggenomen en ze willen met uiting van psychologische machtsmisbruik ons verkrachten en met dwang binnendringen van het lichaam met hun vaccinaties.Je merk dat je niets meer in handen hebt, en machteloos en kwetsbaar bent, alles schudt om ons heen.De Bijbel zegt, in Psalm 118, vers 8 “Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen, 9 het is beter bij de Here te schuilen dan op edelen te vertrouwen.Maar ook in vers 6 “De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? 7 De Here is met mij, onder mijn helpers, daarom zal ik op mijn haters neerzien.Het is nu alleen de Heer en we moeten alleen ons vertrouwen op Hem stellen, we moeten ons hoofd opheffen en het niet van edelen (regeringsleiders) en koningen verwachten maar van God JHWH, Hij die ons Leidsman is en Voleinder van ons geloof.

Het is tijd om Babylon te ontvluchten, Jesaja zegt:“Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heengaan: de Here immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël. “

JP🌿

5 gedachten over “De tweede exodus”

 1. De Waarheid zit in Abba en in het DNA van Zijn volk. Diegenen, die op Hem, Zijn Zoon en Heilige geest vertrouwen. Waarheid in het Hebreeuws is Emet : Alef-Mem- Tav. De Alef staat voor koploper/ eersteling/ voortrekker van de Waarheid.

  Elohiem begint met een Alef. Haal je de Alef uit het woord Emet= Waarheid dan staat er Meet =Mem-Tav
  in het Hebreeuws. Meet betekent dood!

  Samengevat: Een leven leiden zonder YHWH / Elohiem is een geestelijk dood leven hebben! Dus met de wijsheid van Het Woord, wat waarheid brengt, zullen de gelovigen niet buigen voor de “dood ” van de tegenstander. Zullen zij elke vorm van DNA vervuiling in hun lichaam afslaan. Om zo rein en onbesmet het zaad van Abba te blijven dragen tot de dag van de Wederkomst van Yahoshua!

  Daarom is het belangrijk, om de woorden die staan opgetekend in Korinthiers ter bemoediging, te onthouden.
  1 Kor. 15:57-58
  57.Maar God gedankt, want Hij geeft ons de overwinning door bemiddeling van onze Heer, Yahoshua de Messias.
  58. Dientengevolge, mijn geliefde broeders, wordt standvastig, onwrikbaar in het werk van de Heer, wetend dat uw arbeid ( geloof* ) niet tevergeefs is in verband met de Heer.
  *=eigen inbreng

 2. Goed artikel en reactie van Lennie.
  Wat ik dan niet begrijp is dat juist Israël de koploper is in de vaccinatie campagne.
  Hoe moeten of kunnen we dit verklaren?

  1. Ja, dat is echt niet te begrijpen. Terwijl Netanyahu en de Knesset, het parlement van de staat Israël, weet wat het is om buitengesloten te zijn in de tweede wereldoorlog dat ze een Jodenster moesten dragen. Ik weet dat B. Netanyahu een 33 graads vrijmetselaar is (maar ook waren Simon Peres, Ehud Olmert, Ehud Barak vrijmetselaars) en hebben een diepgewortelde haat tegen het christendom. In Eilat staat een vrijmetselaarsgedenkteken in het midden van de straat. Hun doelstelling is om samen met andere organisaties de NWO tot stand te brengen en de weg te openen voor de antichrist.

   Ja hoe moeten we dat verklaren …

   Het enige waar ik aan denk is aan Ezau, Edom, Amalek.
   Amalek nam de haat van zijn grootvader Ezau over tegen Israël.
   Ezau streeft na wat Jacob belooft is, “wereldheerschappij” vanuit het beloofde land.
   En Zoals Jacob zich bij Isaak’s vaderzegen vermomde als Ezau en het eerstgeboorte recht naar zich toetrok, zo zijn er vele aanwijzingen dat Ezau in de eindtijd de vermommingstactiek van deze verkleed-methode van zijn broer zal overnemen om het verlorene recht met list terug te winnen.
   Ezau zit onder de Joden en christenen, hoewel Ezau christen wordt blijft hij de bron van alle ondermijning van het geloof en van alle christenvervolgingen. Hoewel Ezau Jood/Israëliet wordt blijft hij de vijfde colonne van de vijand van Israël. Daarom ervaar je onderling zoveel strijd en kan ik dat wat Netanyahu nu doet plaatsen in wat er nu gebeurd in Israël. Hij vertrouwd niet op de God van Israël, maar speelt met de levens van het volk. We zien nu dat niet het zaad van Jacob regeert maar die van Edom (het anti-christelijke rijk) .

   Ook werden de Edomieten onder Leiding van Johannes Hyrcanus in ongeveer 125 v.Chr. gedwongen opgenomen en ingelijfd in het Joodse volk, zij moesten zich laten besnijden en werden Joden. Hier zie je Edom als aartsvijand van Juda en Israël in de kleren van het Joodse Volk (Juda) Het is als tarwe en onkruid dat immers sprekend op elkaar lijkt en niet is te onderscheiden. Dus er zijn twee soorten Joden, Joden die van Jacob zijn en Joden die van Ezau (Edom) afstammen en wie houdt ze uit elkaar? De Edom-Joden zijn heel gevaarlijk en verscholen onder het Joodse Volk en bederven het altijd zowel voor de echte Joden als ook voor de ware Israëlieten (het huis Israël) en de volgeling van Jeshua onder hen, zij berokken dus veel schade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *