Dit zijn de waarachtige woorden van God

Hoe kunnen zij, die in een stille opname van de Gemeente voor de verdrukking geloven en zeggen dat er een hemelse bruiloft in het Vaderhuis van 7 jaar is, terwijl er in Openbaringen 19 staat “nadat de Here het koningschap heeft ervaart”… de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt.

“En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende:
Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Hoe kan er dan na die stille opname van de Gemeente voor de verdrukking er een hemelse bruiloft zijn. Dat staat nergens in de Bijbel. We lezen dat Jeshua het Koningschap heeft aanvaard, maar ook dat de vrouw zich gereed heeft gemaakt en schrijft zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal.

En in Openbaringen 21 lezen we dat er een engel sprak met Johannes en zei : 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 9 “Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God”.

Dus na de Grote verdrukking en de oordelen over de aarde wanneer de Heer op de wolken terug keert en elk oog Hem zal zien, en Zijn Gemeente een verheerlijkt opstandingslichaam verkrijgt, en dus voor het duizendjarig Vrederijk zegt de Bijbel dat de vrouw zichzelf gereed gemaakt heeft (maar spreekt niet over het bruiloft van het Lam) maar dat het Bruiloft van het Lam ‘gekomen is’.
Na de duizendjarig rijk, dus daar waar 1000 jaar tussen zit, dan zal de bruid van het Lam komen, er staat “ ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is en dat Johannes zag de bruid, de vrouw van het Lam, en zag de heilige stad, Jeruzalem uit de hemel nederdalen.

De vrouw en de Heilige Stad zijn één. De bruid woont dus niet in de Stad maar de Stad is de bruid zelf, wat bestaat uit Levende stenen, het is de Stad van God waarin Hij Zelf woont. De bruid zal pas werkelijk en volkomen in volheid de vrouw van de Messias zijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en niet gedurende de tijd van het Koninkrijk.

Dit is wat Efez. 5 zegt en wat in de nieuwe hemel en aarde ten volle bereikt is “ evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.”

We zien dus in het duizendjarig Vrederijk een aardse Jeruzalem (mensen met een aards lichaam) en het hemelse Jeruzalem (mensen met een verheerlijkt opstandingslichaam).
De Gemeente, het Lichaam van de Messias zal regeren hier op aarde met Hem als Koningen en Priesters en functioneren vanuit het hemelse nieuwe Jeruzalem in die duizendjarig Vrederijk, dat is haar thuis, de stad met haar vele woningen. Mensen met een verheerlijkt opstandingslichaam kunnen dus in allebei zowel in het aardse als in de hemelse dimensies bewegen.

De bruiloft duurt 7 dagen (7000) dat is het duizendjarig Vrederijk waarin ook de gasten worden uitgenodigd en waarin er een afsluiting ceremonie een speciale plechtigheid werd gehouden wat op de 8 ste dag (8000) zal zijn die bekroond wordt met Gods volle Heerlijkheid. Op de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal dan de ingewijde bruid volkomen Zijn volmaakte vrouw zijn. Na de eerste opstanding na de Bazuinen zullen de eersten het loofhuttentijdperk ingaan en komen in Zijn tent, onder zijn Choepah, daar worden ze bewaard en leven ze uit ( en manifesteren zich in en tussen het aardse en hemelse) tot de 8 ste dag aanbreekt waarin de laatste ceremonie zal zijn en zij, de priesterbruid, het nieuwe Jeruzalem voorgesteld zal worden als de vrouw van God die vanuit de hemel op aarde nederdalen zal. De bruiloftsfeest zal op de Berg Sion zijn en er zal een Feestmaal komen met heerlijke vette spijzen en wijnen gezuiverde gedegen wijnen op de Berg Sions zijn daar zal Jeshua een feestmaal aanrichten, uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure rijpe wijnen (Jes.25).

Bij de eerste opstanding hebben we het oude aardse sterfelijke kleed afgedaan, onze oude woning/tent en worden we bekleed met de woning vanuit de hemel die onsterfelijk is. Nadat we in een onsterfelijk lichaam zijn gekomen leert de Bijbel voor de 8ste dag er 7 dagen van reiniging nodig zijn (dus nog 1000 jaar) voordat we wettig aan de Vader gepresenteerd kunnen worden en bekroond worden met Gods Heerlijkheid.

(Leviticus 8 en 9 staat over de priester(bruid) wijding van 7 dagen en toen ze uit de tent kwamen, de 8 ste dag, worden ze voor Gods aangezicht gebracht en zullen ze voor de Heer verschijnen waar Zijn volle Heerlijkheid over hen zal komen.)

Dit zijn de waarachtige woorden van God

JP/ 15 maart 2019

4 gedachten over “Dit zijn de waarachtige woorden van God”

 1. Het is inderdaad onbegrijpelijk dat er een stille opname wordt verkondigd, wat zal deze misleiding een teleurstelling en afval teweeg brengen! Persoonlijk dacht ik eerst ook dat er een stille opname zou plaatsvinden totdat ik Jezus woorden tot mij liet doordringen. Daar lees ik onomwonden dat de gelovigen door de verdrukking zullen gaan, met de belofte dat de gelovigen zullen worden weggenomen voordat de toorn van God wordt uitgestort. Of we onder Zijn Choepah zullen worden bewaard weet ik niet, naar wat ik heb onderzocht heeft dit een heidense oorsprong. Wanneer ik 1 korinthe 15: 52 lees, begrijp ik daaruit dat de lichamen van de gelovigen, op het moment van de wederkomst van Christus, zullen worden veranderd, ik ging er vanuit dat dan ook het nieuwe Jeruzalem zou nederdalen en dat dit de woonplaats van de gelovigen zou zijn, zie ik dat goed?

  1. Dankje Henk voor je reactie,

   In de verdrukking worden we uit dit beestsysteem getrokken en bewaard in Zijn Schuilplaats, waar Hij ons Zelf beschermen en onderhouden zal, en ons buiten het bereik van de slang zal houden. Ik heb het Choepah genoemt, maar misschien is het beter zoals Psalm 27 zegt : “Want Hij laat mij in Zijn loofhut schuilen ten dage van het kwaad, Hij verbergt mij diep in het verborgene van Zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. “ Dan is misschien het woord loofhut, Zijn tent, Zijn tabernakel beter.
   Zoals Korinthe 15 ons leert krijgen we een verheerlijkt opstandingslichaam wanneer de Heer op de wolken terugkomt en wij Hem tegemoet gaan, wij zullen dan veranderd worden zoals je ook zegt. Dan zullen de Zonen Gods, Zijn Lichaam, als Koningen en priesters met Hem regeren de duizendjaar lang, na deze duizendjaar zegt Openbaringen 21, zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, en zal de heilige Stad, het Nieuwe Jeruzalem nederdalen uit de hemel van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is, de Bruid, de vrouw van het Lam, is de Heilige Stad Jeruzalem.

 2. Goedenmiddag,
  Ik ben het helemaal eens met deze mooie en duidelijke uitleg, ik heb persoonlijk ook altijd in een stille opname gelooft voor de verdrukking, totdat ik de bijbel goed ging lezen en onderzoeken, totdat ik erachter kwam dat deze leer, totaal niet op bijbelse argumenten gebaseerd is, nu rest mij de vraag wie of wat moet geregeerd worden in het messiaanse millennium? Als wij als koningen en priesters zijn ? en wat is de rol van Israël hierin ?
  Hoop dat u me daar op grond van Gods woord een uitleg over kan geven? Vriendelijke gr meneer barendsen

 3. Een Opname voor de grote verdrukking is inderdaad on-Bijbels en de wereld in gebracht door de jezuïeten en later nieuw leven ingeblazen door een 15 jarig meisje, Margareth Mc Donald, en Francisco de Ribera.
  En heden ten dage bijna door alle zogenaamde kerken overgenomen. Het zal inderdaad een enorme teleurstelling zijn voor heel veel mensen die hier tevergeefs op hopen. Maar toch bied de Bijbel, het onfeilbare woord van GOD, ons hoop op redding.
  Openbaring 3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

  Mattheus 23:39 9 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren

  De Heer Jezus/Yeshua zegt dit specifiek tegen het Joodse volk, omdat het merendeel, de gezaghebbende autoriteiten hem niet wilde erkennen. (baruch haba b’shem Adonai)
  Maar de tijd gaat komen dat een overblijfsel zal zeggen, Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.
  Dat gebeurd op het einde van de eerste drie en een half jaar van de grote verdrukking, als de antichrist de twee getuigen heeft vermoord en ze dood op straat laat liggen, ten aanschouw van de hele wereld.
  (internet en satelliet TV wat dit mogelijk maakt)
  Na drie en een halve dag maakt GOD ze weer levend, zet ze op hun voeten en neemt ze ten aanzien van de hele wereld op in de hemel. Door dit wonder komt een derde tot geloof.
  Openbaring 11:7-13
  7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.

  8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.

  9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.

  10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

  11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.

  Openbaring 11:13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.
  Dit sluit naadloos aan op Zacharia 13:8-9
  8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.

  9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.
  Maar het gaat nog verder..
  Openbaring 12:6 6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
  Openbaring 12:14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.
  Hier is dus geen sprake van een opname..maar wel van een Goddelijke ‘wegname’ .
  Natuurlijk is iedereen bang om onthoofd en gemarteld te worden om het woord van Jezus/Yeshua en GOD.
  Daarom probeer ik nog zoveel mogelijk kennis in mij op te nemen om mijn geloof te versterken en in gebed te vragen om geloof, want geloof is pure genade.

  Efeziers 2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

  https://www.youtube.com/watch?v=Fe0s228Dgiw

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.