Duisternis wordt tot licht

Mogen wij Bijbels gezien nog een opleving verwachten in Nederland in deze tijd van verval. In mijn gedachten schep ik een beeld van Jesaja die profeet was van het Zuidelijk deel van Israël, het huis Judah. Jesaja kreeg een Woord van de Heer wat staat beschreven in hoofdstuk 8 vers 23-9:1 :

“ Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen.  1.Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.

Hier staat het volk dat in diepe duisternis wandelt zal een groot licht zien, dit staat in verband met“ het land Zebulon en het land Naftali”.

Zebulon en Naftali zijn twee stammen van het Noorderrijk, van het Huis Israël, de 10 stammen ook wel Efraïm genoemd  wat nu tot de dag van vandaag nog steeds in ballingschap is, verstrooid onder de volkeren, net zoals al de andere broers van dit Huis die nog niet thuis zijn gekomen maar wat in de toekomst spoedig zal gebeuren.

Mattheus 4  vers 13 citeert de tekst “ En Hij (Jeshua) verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaüm, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide: Het LAND Zebulon en het LAND Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen: het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan.

Jesaja profeteerde over de Messias Jeshua die komende was en die voor het eerst met Zijn zegen begon te spreken in dat gebied het landstreek der heidenen, het land Zebulon en het land Naftali  wat verachtelijk heette, het land waar Hij in het verleden smaad bracht een gebied waar iedereen op neer zag, zo verachtelijk.

Omdat het huis Israël nog steeds niet terug was gekeerd uit hun ballingschap door de Assyriërs en nog in de woestijn der volkeren was noemde men deze landstreek Galilea wat een afkorting is van ‘galil ha-gojiem’,  “district der heidenen”.

Al was Zebulon niet meer in het land zelf aanwezig maar als zaad gezaaid onder de volkeren toch kreeg hij beloften voor de toekomst waarin wij weten waar ze zich nu bevinden en ze zich gevestigd zouden kunnen hebben en dat hij zou wonen aan de zee en aan het strand, bij de schepen en dat is dus aan de kustlanden.

Maar ook dat Zebulon een belofte en een zendingsroeping had om de volkeren naar de berg van de Heer te roepen. (Gen.49:13 en Deut.33.19).

In de tijd dat Zebulon nog in het land Israël woonde is er van hen niets bekend geworden dat er van hen een opwekking tot de andere stammen van Israël zou zijn uitgegaan omdat de Messias toen nog niet geboren was, en in de tijd dat Jeshua rond ging in Galilea waren ze nog in ballingschap en onder de volkeren. Daarom heeft deze profetie van Jesaja een verre strekking, dat namelijk in het gebied waar het VOLK van Zebulon en Naftali zich dan nu bevinden en zich gevestigd hebben ze daar een opwekking of opleving mogen verwachten, zoals Jesaja zegt in Hoofdstuk 8 dat Jeshua in de toekomst eer over de weg der zee zal brengen en daar een licht op zal gaan.  Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.

Wat frappant was is dat Zebulon in de landsverdeling van Kanaän  geen aan de zee grenzend gebied werd toegewezen !!  terwijl hij in de toekomst, na de zegen te hebben ontvangen, wel met de zee en schepen in verband werd gebracht en aan de kustlanden woonde.

Maar waar is Zebulon, als Jeshua IN DE TOEKOMST  over de weg der zee, de landstreek der heidenen eer brengt, als die nog in ballingschap zit en aan de kust (kustlanden) zich moeten bevinden en zit aan de zee en aan het strand en bij de schepen ? !

Na vele openbaringen en profetisch aanvoelen die zijn geweest mogen we nu met zekerheid aannemen dat Zebulon zich in Nederland bevindt wat door velen is bevestigt.

Jesaja 24 zegt terwijl het buiten donker is  :

“Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des Heren juicht men van de zee af.  Eert daarom de Here in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de Here, de God van Israël. Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige.”

Jeshua begon te spreken in Galilea, in het LAND Zebulon en het LAND Naftali.

Nu een vraag .. !!

Zou de Heer weer kunnen beginnen aan de vooravond van het duizendjarig vrederijk voor Hij terug komt, in het VOLK van Zebulon en Naftali ?

voor de grote en geduchte dag des Heren komt ?

Zijn er dan misschien dan toch nog beloften voor ons land ?

Mogen wij als Nederland dan toch nog wat verwachten, hij die een blinde knecht is ?  (Jes. 42:19)

En mogen we dan toch nog een zegen zijn voor de volkeren ?

Nederland heeft een zendingsroeping om de volkeren naar de berg des Heren te roepen.

Is Nederland bereidt hiervoor, ach .. natuurlijk zijn wij niet bereid, er is zo een donkerheid in dit land en diepe duisternis, maar als wij niet bereid zijn dan zal Hij er wel voor zorgen dat wij bereidt zijn .. niets is er voor de Heer onmogelijk als Hij een plan met Nederland heeft. 

Maar dan mogen we misschien verwachten dat uit die diepe duisternis er een licht op mag gaan waarvan Jesaja 60 zegt :” Sta op,word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.  Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

Joel 2 zegt

23 En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.

Ook Jacobus 5 spreekt invers 7 over de late regen ”Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft…

… voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden …  (28,31,32)

Jelly P.

3 gedachten over “Duisternis wordt tot licht”

 1. Ik kan bevestigen dat dit ook aan mij geopenbaard is en dit inderdaad waar is.
  Vele jaren geleden was ik in een klein berg dorpje in een kerkje in de filipijnen en daar was een Amerikaanse voorganger met de gave van profetie.
  Ik stond daar tijdend de aanbidding dienst altijd achter in dat kerkje.
  1 In uw land zal het beginnen maar daar na zal het over de gehele wereld komen en Ik zal al mijn liefde in u geven.
  2 Ik zal eerst komen met vuur want het is beter voor u dat Ik eerst met vuur kom als dat jullie allemaal verloren zouden gaan maar daar na zal ik komen met een zachte regen.
  3 Achter in de kerk zal het gaan beginnen.
  (Bij deze laatste profetie verontschuldigde de voorganger zich en vertelde dat hij ook niet wist wat dit betekende)
  In 1 Johannes 2 staat; Een ieder die zegt dat hij Mij lief heeft maar Mijn geboden niet bewaard is een leugenaar en daar in is de waarheid niet, daaraan onder kennen wij dat wij in Hem zijn, indien wij Zijn geboden bewaren.
  In Jesaja 56 zegt hij dat een ieder die de wil van de Vader heeft gedaan en Zijn sabbatten bewaard heeft de heilige berg zal beërven.
  Hij zegt ook; Niet een ieder die zegt Here Here zal de hemel binnen gaan maar hij die doet de wil van de Vader.
  Er staat geschreven dat Zebulon de volkeren tot de Heilige berg zal roepen en in openbaringen 22 vers 17 staat; En de geest en de Bruid zeggen kom En wie het hoort zegge; kom! En wie dorst heeft, kome en wie wil, neme het water des levens om niet.
  De nazaten van Zebulon die Zijn geboden bewaard hebben zullen dan ook ten huwelijk worden genomen.

 2. De werkwoordsvorm van Zebulun betekent letterlijk in het Hebreeuws: omheinen, inpalen, en dan bewonen. Vandaar dat Zebulun kan betekenen omheinde plek, of ons begrip beveiligd erf, en dan ook woning of opgeheven worden.
  Zebulun is samengesteld uit drie Hebreeuwse medeklinkers
  Z – Zaín betekent omhoog brengen, opvijzelen en dan ook harpoen of enterhaak (dit is dus een middel waarmee iets op een ander niveau wordt gebracht)
  B – Beïth is woning, thuis, of ons typische Hollands woord binnenhuis als een behoedende bescherming tegenover de buitenwereld rondom.
  L – Lamed betekent beweging, vooral in de zin van aandrijven of in de gang zetten door een kracht, een impuls.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *