Het Nieuwe Jeruzalem

Spreuken zegt wijsheid verkrijgt kennis en inzicht door overpeinzing en overleggingen.

Het Nieuwe Jeruzalem, dat vrij is, is boven, deze is de bruid/vrouw van het Lam, zij is een geestelijke Stad. Deze Stad wordt gevormd door levende stenen, door engelen, eerstgeborenen en geesten van rechtvaardigen (Hebr. 12 v.a. vers 22), allen die geschreven zijn in het boek des Levens van het Lam van de grondlegging der wereld af.
De bruid is de Nieuwe verheerlijkte mens (Ef. 2:15), een nieuwe Schepping.
De bruid woont dus niet in de stad maar de stad is de bruid, het is de Stad van God waarin Hij Zelf woont.
De Bijbel wijst er op dat Israël Gods vrouw is, Hos. 2:18–22; Jes. 54:5,6. De gelovigen uit de heiden-volken zijn geënt op de edele olijf want Israël is de Olijfboom en Jezus is de saprijke wortel waardoor zij samengevoegd hun levenssappen ontvangen en kunnen opgroeien in Hem.
Maar wie is nu de bruid en wie is de bruidegom ?
We weten dat niet iedereen de bruid zal zijn, de bruid is de volheid van de door de Heer verloste gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de heiden-volken. Wij weten dat de 10 stammen van Israël nog verborgen zijn onder de heidenvolkeren en zijn met een Scheidbrief weggezonden (Jer. 3:8 ) en zijn hun identiteit kwijt. Maar door de dood van de eerste Man is de Scheidbrief aan het Kruis genageld en is de weg weer open voor Israël om terug te keren tot God om te komen in het vernieuwde verbond in Zijn Bloed, en zitten deze verborgen in de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Maar wie is de Bruidegom, net als de bruid heeft de Bruidegom ook een geestelijk samengesteld Lichaam, de Bruidegom is de volheid van de Hem losgekochte eerstelingen van de aarde, de eerstelingen van God en het Lam, de overwinnaars. (Openb. 14) Zij zijn Zijn Lichaam en hebben een uniek intieme gemeenschap met Hem, zij zijn de genodigden, de vriend van de Bruidegom.
Het Oude testament spreekt vaak over het volk Israël en de vreemdelingen die met hen optrekken, zij, de vreemdelingen, de niet Israëlieten, werden gelijk behandeld als de Israëlieten, daar was geen onderscheid in en zo is het ook in het vernieuwde Verbond, de heidenen zijn mede erfgenamen, medeleden en redegenoten van de belofte in Christus Jezus (Efez. 3:6). God voegt hen samen in Zijn stad, het Nieuwe Jeruzalem.
Het nieuwe Jeruzalem heeft niets met het oude aardse Jeruzalem te maken, deze zijn verschillend en worden in de Bijbel als twee verbonden gezien (gal. 3:21-27). Maar het aardse Jeruzalem is wel een schaduw van het hemelse Jeruzalem.
We zien dat ook in het geslachtsregister van Jezus waarin ook twee heidense vrouwen, Ruth, de Moabietische en Rachab, de hoer, als voorouders van de Here Jezus worden genoemd. In Hebreeën 11 wordt Rachab ook onder de geloofsgetuigen beschreven. En Ruth zei Uw volk is mijn volk en uw God mijn God” (Ruth 1:16). het huwelijk tussen Boaz en Ruth een beeld van de relatie van de Heere met Israël in het nieuwe verbond.
Ook David en Mozes (Exod. 32:32) en alle geloofshelden en profeten wisten zich in het boek des levens te staan en ook Abraham die de stad met fundamenten verwachtte, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is (Hebr. 11:10) en laat daardoor zien dat ook alle oudtestamentische gelovigen deel hebben aan het Nieuwe Jeruzalem.
Het nieuwe Jeruzalem bestaat uit al de gelovigen uit het Oude en vernieuwde Verbond omdat op de poorten de namen van de 12 stammen van de zonen van Jacob waren geschreven en op de 12 fundamenten van de Stad de 12 namen van de 12 apostelen.
In het Nieuwe Jeruzalem zal God bij hen wonen en zij zullen Zijn VOLKEN zijn en God zal Zelf bij hen wonen. Het Nieuwe Jeruzalem zal bestaan uit vele volkeren. En de Almachtige woont in haar. In de toekomende eeuw zullen de volken tot de berg Sion in het hemelse Jeruzalem stromen om de weg van de HEERE te leren (Jes. 2:2-4)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *