IK HEB TEGEN U … !!!

De Izebel (Absalom) geest is vandaag de dag nog steeds een grote bedreiging voor de Gemeente, het Lichaam van Christus, deze geest manifesteert zich door mensen en misleidt de Gemeente tot hoererij en afgodendienst.
De voornaamste eigenschappen zijn, afgoderij, hoererij (overspel) en toverij, verwarring, chaos, leugens en valse profetie, ziekte, afgunst (jaloezie) en een afkeer van de door God geschonken gezag. Dit kan leiden, als ze zich niet bekeren, tot een lichamelijke of geestelijke dood, of beide.
Jeshua zegt dat Hij meedogenloos met hen zal handelen als ze hen niet bekeren.
In tegenstelling tot de Izebels die door de zegel van de koning werkt slaan de Absaloms de koningen neer. Mannen karakteriseren meer een Absalom-geest maar handelen in dezelfde geest als Izebel. Jaloersheid of begeerte is een diepe wortel van de hang naar overheersing. Het is een antichristelijke geest, een demonische kracht. Het demonische zal altijd proberen verwarring te zaaien in een poging verdeeldheid te brengen.
Er wordt ons opgedragen hen niet te tolereren, aangezien zij uit zijn op de vernietiging en val van Gods volk, de bediening en het door God gestelde doel.
Als je te maken hebt met deze demonische religieuze geest realiseer dan dat je vaak te maken hebt met verwonde en halsstarrige mensen die handelen vanuit de ziel. Deze geest is zeer hardnekkig en volhardend. Het is bijna altijd sprake van een geschiedenis van pijnlijke relaties. Izebel en/of Absalom hebben hun huwelijkspartner zover in een keurslijf gedwongen zodat ze mede met hen de Baäls vereren die hun samen naar de afgrond leidt.
Bij de geest van Izebel hoort een geest van Achab. Ze zijn altijd samen. Achab lijkt heel onschuldig maar vaak laat hij Izebel het vuile werk doen. Ze vullen elkaar wederzijds aan en zo onderhouden de geesten van Achab en Izebel stilletjes een relatie waarin ze van elkaar afhankelijk zijn. Beide zullen de ander nodig hebben en zich ermee voeden om hun doelen te bereiken.

De Heer zegt Ik heb haar tijd gegeven om te bekeren van haar hoererijen. Deze tekst leert dat God Izebel (Absalom) tijd geeft om zich te bekeren. Wij weten niet hoe lang die periode is. Het kan weken, maanden of zelfs misschien jaren zijn. Wij weten het gewoon niet want iedereen is weer anders en niet iedereen is met elkaar te vergelijken.
Het is tijdens deze periode dat de Heilige Geest ruimte en mogelijkheid geeft deze persoon, met deze Izebel/Absalom geest genade te geven om vrijlating te krijgen.
De enige die deze persoon kan confronteren en in zijn kraag kan grijpen is Jeshua zelf, alleen Hij kan bevrijden en genezen, aanraken en heel maken.
God is een lankmoedig God die niet wil dat iemand verloren gaat en geeft ruimte en tijd tot bekeren waarin ze later, wanneer ze de Heer zullen ontmoeten geen verontschuldiging meer hebben.
Vaak zie je drie fasen van waarschuwingen, de eerste waarschuwing zal in het verborgene zijn en zal de Heer iemand op zijn of haar weg brengen die haar/hem confronteert met de zonde en situatie. Bekeren ze hen niet dat gaat de Heer het openlijk openbaren en zullen ze ten toon worden gesteld, bekeren ze hun dan nog niet, dan zal de Heer ze op het ziekbed werpen, zoals in Gods woord aan de Gemeente te Tyatira is opgeschreven, maar niet alleen aan haar maar ook met hen die overspel met haar bedrijven en haar kinderen.

“Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren.
En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.

Vervolgens wijst Jezus de bron van deze afgoderij en hoererij aan als verborgenheden van satan (Op.2:24) Jeshua die zijn ogen als vuurvlammen ziet door alle leugens heen en ziet wat er in het verborgene in de mens is.

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament toont Izebel alle werken van het vlees.

Gal.5:19-21
“Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven”.

Wanneer wij voortdurend toegeven aan één van deze zonden die tot gebondenheid leiden, stellen wij onszelf open voor deze geest.
Deze geest is op zoek naar een plek om te wonen en wij hebben de opdracht gekregen in Ef.4:27: Geef de duivel geen voet.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *