JERUSALEM VS JERUSALEM

Om Gods profetisch woord goed te kunnen begrijpen en te verstaan  zoals het in de Bijbel aangegeven is, moeten we het verschil zien tussen de twee huizen van Israël, het Huis Juda (de Joden) en het huis Israël (de Israëlieten). Velen maken de grote fout om geheel Israël als het Joodse volk aan te duiden en omgekeerd. Zien we het verschil niet slaan we vaak de plank mis en blijft de Bijbel grotendeels een gesloten boek.

Daarom om mijn aanhef “Jeruzalem vs Jeruzalem” goed te kunnen begrijpen moeten we het verschil van de twee huizen Israël en Juda goed zien, deze beide huizen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds gescheiden maar in Ezech. 37 wordt er zeker over de vereniging van de twee huizen gesproken. Vele Christenen (en christen-organisaties) en zionisten vertrouwen vandaag de dag op het oude Jerusalem en denken dat dit de vervulling is van de beloften van Abraham.

Maar Hebreeën 12: 12-24 zegt:

Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jerusalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

Wij zijn Gods tempel, de tempel van hout en steen is vervangen door een nieuwe tempel van levende stenen en Jeshua de Messias is onze enige fundament en een ander fundament is er niet.

ER ZIJN TWEE JERUZALEMS met verschillende bestemmingen.

Beide steden worden “Jeruzalem” genoemd, dus dat is meer dan één stad.  Jeruzalem wordt in de Schrift altijd in het meervoud geschreven.  Geen van de profeten maken een duidelijk onderscheid tussen het hemelse en het aardse Jeruzalem, behalve in het feit dat de naam ‘Jeruzalem’ eigenlijk meervoud is in het Hebreeuws Ierushalayim. Het einde van Ierushalayim, namelijk ayim, zorgt ervoor dat het woord een dubbele betekenis heeft en dus zou het opgevat moeten worden als ‘twee Jerusalems, twee steden van vrede’.

In Jeremia 18:1-6 droeg JHWH de profeet Jeremia op om naar het huis van de pottenbakker te gaan. Daar moest hij zien hoe de pottenbakker een pot van klei aan het maken was, de verzen 3-6 zegt ons:

“Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker, en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. 4 Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. 5 Toen kwam het woord des Heren tot mij: 6 Zal Ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls? luidt het woord des Heren. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls! “

We zien hier dat Jeremia dit profetisch Woord richtte tot het “huis Israël” en niet tot het huis Juda. Het was gericht tot de 10 verloren stammen van Israël, die met een Scheidbrief weggezonden werden (Jer. 3:8). Vele gelovigen zijn onwetend dat Israël en Juda twee verschillende naties waren. Hier zien we dat JHWH het Huis van Israël zou bouwen zoals een pottenbakker een nieuwe pot van klei maakt.

De rest van Jeremia 18 en hoofdstuk 19 richt JHWH direct tot het “Huis Juda en JERUSALEM”.  In deze gehele hoofdstukken laat Jeremia zien de twee naties en hun bestemming.

In Jeremia 18: 11,12 richt Jeremia zich tot het huis Juda en Jerusalem:

“Nu dan, zeg toch tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem: Zo zegt de Here: zie, Ik bereid rampspoed over u en beraam tegen u een plan; bekeert u toch eenieder van zijn boze weg en betert uw handel en wandel. 12 Doch zij zeggen: Het baat niet, want wij zullen onze eigen gedachten volgen en een ieder naar de verstoktheid van zijn boos hart handelen.”

Jeremia moest aan Juda en Jeruzalem zeggen dat JHWH evenals de pottenbakker bezig was voor het huis Israël, nu ook voor het huis Juda bezig was om een werkstuk te  maken. Hij is namelijk bezig rampspoed tegen hen te bereiden en een onheilsplan tegen hen te beramen. Ze hebben nog tijd om zich te bekeren om het onheil af te wenden, maar ze bekeerden hun niet.

Jeremia kreeg opdracht van JHWH om een pottenbakkerskruik te kopen in hoofdstuk 19:1-3 staat:

“ De Here zeide aldus: Ga heen, koop u een pottenbakkerskruik, en ga met enige van de oudsten des volks en van de oudsten der priesters, 2 uit naar het dal Ben-Hinnom, dat vóór de Schervenpoort ligt, en roep daar de woorden uit, die Ik tot u zal spreken, 3 en zeg: Hoort het woord des Heren, gij koningen van Juda en gij inwoners van Jerusalem. Zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël: zie, Ik breng rampspoed over deze plaats, waardoor ieder die ervan hoort, de oren tuiten zullen.. “

Jeremia moest tegen Juda zeggen vanwege hun opstand tegen JHWH, dat Hij de natie Juda en Jerusalem verwoesten zal en het volk met het zwaard al vallen. Hij moest door een zinnebeeldige handeling laten zien de ondergang van Juda en de stad Jerusalem, zodat die niet meer hersteld kan worden.

Jeremia 19:10-12

10 Breek dan de kruik ten aanschouwen van de mannen die met u zijn gegaan, aan stukken en zeg tot hen: 11 Zo zegt de Here der heerscharen: zo zal Ik dit volk en deze stad aan stukken breken, gelijk men pottenbakkersgerei aan stukken breekt, dat niet weder heel gemaakt kan worden; en in Tofet zal men begraven, omdat er geen plaats ter begrafenis is. 12 Zo zal Ik met deze plaats doen, luidt het woord des Heren, en met haar inwoners, en dat om deze stad te maken als Tofet.

Het oude stad Jerusalem zal uiteindelijk nooit meer hersteld worden en verwoest worden, de oude aarden pot werd stukgegooid.  En als je oude potten of kruiken eenmaal breekt, dan kunnen zij nooit meer gemaakt worden, en brengt men ze naar de “Schervenpoort”. De stad is tot nu toe ongeveer 9 keer verwoest geweest en telkens weer opgebouwd. Het is gedeeltelijk vervuld Gods Woord kan niet verbroken worden, maar Jerusalem zal op een dag volledig gebroken worden en nooit meer hersteld worden. Daarom heeft JHWH een nieuwe Jerusalem gevestigd. De oude stad bevindt zich onder een vloek van JHWH en zal nooit de zetel van Jeshua zijn regering worden.

In tegenstelling dus met het werkstuk van het Huis van Israël, mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Hier beloofde JHWH dat Hij het huis Israël zou herbouwen zoals de pottenbakker een nieuwe pot van klei maakt.

We moeten ons niet vereenzelvigen met het Judaïsme, het oude Jeruzalem want dan zijn we niet gekwalificeerd om te regeren met Hem en zijn we in slavernij en kunnen we Isaak naar de belofte, het nieuwe Jeruzalem niet voortbrengen. God heeft het Oude Jeruzalem wat naar het vlees is verlaten (wat Hagar is) en heeft Zijn Naam geplaatst in het Nieuwe Jeruzalem (die Sarah is) dat is wandelen door de Geest. Velen kijken naar het oude aardse Jeruzalem als zijnde het beloofde erfdeel, daarom kan het hemelse Jeruzalem niet volledig op aarde tot openbaring komen totdat de kerk zich bekeerd en het oude Jeruzalem wegjaagt, en de slavin Hagar met haar zoon wegzend. (zie link studie Wie is je moeder Sarah of Hagar ?!)

Wanneer Christenen zich beginnen te identificeren met het aardse Jerusalem, en met het Judaïsme, net zoals de vroege kerk, dan worden ze gezien als geestelijke kinderen van Hagar, en zullen dezen de belofte van Abraham nooit voortbrengen, deze kan alleen door Sarah komen, namelijk dat is het nieuwe Jeruzalem dat van boven is. Paulus geeft de oplossing om de slavin Hagar en haar zoon weg te zenden, (zo zal Jerusalem vernietigt en weggedaan worden). Maar velen op aarde kijken nog naar de oude stad als zijnde het beloofde erfdeel. De kerk moet zich hier van bekeren en het Oude Jerusalem wegjagen dan zal het Nieuwe Jerusalem volledig tot openbaring komen, dit is het “ware huis van David” die vanuit de hemelse berg Sion regeren.

De geschriften in het Oude testament gebruiken nergens de term “het nieuw Jerusalem”, en de profeten maken nergens onderscheid tussen de twee Jeruzalems, de twee steden, behalve dat je ze onderscheiden kan in de beschrijving. De nieuwe Testament maakte daar wel duidelijk onderscheid in, in het oude Jerusalem en het hemelse Jerusalem zoals in Hebreeën 12:22 en Johannes spreekt veelvuldig in het boek Openbaring over het nieuwe Jerusalem, waarbij hij uit Jesaja en Zacharia citeert. Waar Jesaja gewoon over Jeruzalem spreekt en Johannes in interpreteert als het nieuwe Jerusalem en niet de oude stad. In het oude testament was de oude stad Jeruzalem de stad van God. Maar de zonde van de oude stad en haar weigering om zich te bekeren zorgde ervoor dat JHWH Jeruzalem verliet op gelijke wijze zoals Hij ook enkele eeuwen eerder Silo (Ikabod, weg is Gods heerlijkheid) had verlaten (Jer. 7:12-15). Gods Heerlijkheid en glorie verliet Jerusalem, zoals het ook Silo verlaten had.  Vanaf dat moment werd Jerusalem een vloek voor alle volken, zoals Jeremia 26:6 ook zegt, Zo zal Ik dit huis stellen als Silo, en deze stad zal Ik stellen tot een vloek voor alle volken der aarde.

Met Pinksteren werd de Heilige Geest, Zijn heerlijkheid opnieuw geschonken als onderpand in Zijn heiligen, ditmaal in een nieuwe levende tempel, onze lichamen waarin Hij nu woont en waarin wij als geestelijke levende bouwstenen zijn want Hij gaat beslist niet terug naar dode gebouwen uit hout en steen.

Maar om de profetieën van “Jeruzalem” te vervullen zonder de Schriften te verbreken moest Hij een tweede Jeruzalem bouwen, het Nieuwe Jeruzalem. Op.3:12 zegt: Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.

De “inwoners van Jeruzalem” zijn dus degenen die in Jeshua de Messias geloven, zij die door het geloof in Hem het burgerschap van het Nieuwe Jeruzalem hebben verkregen.

Hoewel velen vandaag de dag de berg Sion toepassen op het aardse Jeruzalem, en het aardse “Zion”, past Johannes “de Berg Sion” op het nieuwe en Hemelse JeruzalemSion vertegenwoordigt de regeringszetel van het hemelse Jeruzalem. Het is de hoofdstad van het Loofhuttenrijk, dat zal worden geregeerd door de zonen van God wanneer ze dezelfde soort transfiguratie ervaren die hen verandert, vervolmaakt en hen volledige onsterfelijkheid geeft (1 Kor. 15:51,53). Het is de Berg Sion of ook wel de berg Hermon (wat slechts een type was van iets groters) waarvan Hebreeën 12 schreef in vers 22 “Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen”. De Olijfberg is de hoogste berg in Jeruzalem, en de Hermon de originele berg Sion is de hoogste berg in het land Israël (Deut. 4:48). Vandaar dat de berg Sion/Hermon de profetische plaats is waar de mensen van het Nieuwe Verbond samenkomen.

De berg Hermon is ook de plaats waar Jezus zijn drie discipelen mee naar toe nam naar de top van de berg daar waar Hij werd verheerlijkt. In Math. 17:2 staat: En Hij werd voor hen veranderd, en Zijn gezicht straalde als de zon, en Zijn klederen werden wit als licht”.  Met andere woorden een verheerlijkt lichaam straalt licht uit zo wit als de zon en het leven straalt vanuit het hart en hele wezen. Maar ook zal dit opnieuw de plaats zijn op de Berg Hermon (Sion) het hemelse Jeruzalem waar de zonen Gods zich zullen verzamelen om deel te hebben aan de verheerlijking, zoals Jeshua verheerlijkt werd. Ieder zal zijn eigen glans en heerlijkheid uitstralen in zijn verheerlijkt lichaam zegt de Bijbel, de ene als de zon en de andere als de maan en de andere weer als schitterende sterren. 1 Kor. 15:41.

Maar dit is ook de plaats waar JHWH verklaarde in Math, 17:5 “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!  Met andere woorden, Jezus was de WARE Zoon van God, terwijl de gevallen engelen VALSE “zonen van God” waren die probeerden de profetie op een onwettige manier te vervullen, maar ook was dat de plaats waar de “ware Zonen van God” worden verzameld. (Hebr. 12:22) en we hieruit mogen leren dat de berg Sion de verzamelnaam is voor de ware kerk. De ware zonen van God kijken dan naar de berg Sion als de berg van het Nieuwe Verbond. 

In Math, 16 staat, toen Jezus bij Caesarea Filippi was aangekomen, dat is bij de Berg Hermon, sprak Jezus “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?”  Waarop Petrus antwoorde “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” antwoordde  Jezus hem en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra (de rots, de berg Hermon) zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. (Math. 16)

(Zie link over studie de Berg Hermon)

J.Pietersma 🌿

2 gedachten over “JERUSALEM VS JERUSALEM”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *