Onwankelbaar

“…  doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. “ (Hebreeën 12 vanaf vs. 25)

ONWANKELBAAR is

rotsvast, onveranderlijk, onversaagd, onwrikbaar, standvastig, vast.

Niet aan het wankelen kunnende gebracht worden, onwrikbaar; meest oneigenlijk.

Zonder te wankelen of zóó dat geen wankelen mogelijk is.

De woorden ‘nog eenmaal’ maken duidelijk dat alles wat geschapen is wat niet vaststaat zal verdwijnen, maar alles wat niet aan het wankelen gebracht kan worden, zal blijven. Alle dingen van God zijn blijvend en vast en wie de wil van God doet, blijft zelf ook tot in eeuwigheid.

We leven in een tijd dat de Heer ernstig aan het schudden is over de gehele aarde en alles is in beweging en de wereld is in angst en rep en roer en de Heer zal tot Zijn doel komen met de heidenen en met Zijn volk die Hij sterken zal door Zijn Geest, door het reinigende vuur heen. We zien de laatste jaren dat er veel gebeurd is en aan het licht is gekomen en wordt geopenbaard en het gaat nog steeds door, alles wat wankel en niet op Christus gefundeerd is gaat met alle zekerheid om. Alles wat verborgen is komt aan het licht en wordt (publiekelijk) zichtbaar en aan de kaak gesteld en is open in de hemelse gewesten. We zien dat dit proces van schudden en open leggen nog steeds doorgaat en er nog meer aan de oppervlakte zal komen tot de volheid hiervan is bereikt. Het ware aard en karakter in alle dingen wordt steeds meer zichtbaar, alle duisternis wordt ontmaskert, corruptie en samenzweringen komen aan het licht, seksuele schandalen en allerlei ondergrondse praktijken worden zichtbaar.

Door dit schudden en beven van Godswege toetst Hij wat in de hart van de mens is, zowel in het persoonlijk leven, als gemeentelijk, maar ook volkeren en natiën , het ware aard en karakter zal aan het licht komen en openlijk openbaar worden, alles zal aan de oppervlakte komen en niets zal meer verborgen blijven. De Heer kan soms de deur van zegen sluiten om ons te kastijden en te beproeven om teneinde te zien wat in ons harten is, Hij zuivert Zijn volk door onze dagelijkse omstandigheden heen. We hebben zelf de keuze om te kiezen , maar pas op, dat als God spreekt je hem niet de rug toekeert, en weigert naar Hem te luisteren, want dan kan het wel eens niet goed gaan en zal het uiteindelijk veel slechter met ons aflopen. We hebben nu nog tijd, en keuze zolang dit nog toelaat om ons hart voor God recht te maken. Weigert men te luisteren dan wordt je verborgenheid op de een of andere manier openlijk bloot gelegd, wat voor iedereen zichtbaar zal worden gemaakt, niets zal verborgen blijven, alles wat wankel is zal onwankelbaarheid aan doen.

Door het schudden wat over de aarde gaat zal de Heer tot Zijn doel komen met Israël en de Gemeente om hen te laten terugkeren uit de ballingschap wat een grote exodus zal zijn, heel dat schudden en beven over de aarde zal daarin meewerken om tot Zijn doel te komen en terugkeer van Zijn volk. Vele kerken in deze tijd heulen met de vijand en staan onder het valse vuur, sommigen bewust, anderen weer onbewust en goed bedoeld, maar het is wel vals en vermengd, daarom is de kerk ook zo veel verdeeld tegenwoordig. De mensen zijn vandaag niet meer gericht op God. Zij vrezen Hem niet meer, en er bestaat zo weinig eerbied voor Hem en Zijn Naam. Er gaat een geestelijke aardbeving door de kerken en de grond staat heftig te trillen en veel wankelt en wordt afgebroken en vernietigt. We zien op dit ogenblik dat de kerk weinig invloed heeft en weinig kracht en wordt heen en weer geslingerd en tot spot gemaakt, genegeerd en gekleineerd door de wereld.   De minderheid die daar niet aan mee wil doen en terug wil naar de bron van het Woord en zich niet onder het valse juk wil scharen en zich verzetten is een kleine groep, een overblijfsel. De samenleving probeert op allerlei manieren de kerk en de ware gelovigen buiten te sluiten, hun mond te snoeren en hun krachten te binden. Ze vinden steun onder elkaar en in Gods Woord. Sommigen worden verbannen en worden al snel een buitenbeentje.

De ware gelovigen, een kleine groep ware getrouwen, zij die zich laten zuiveren en oordelen, die dwars door de meerderheid heen gaat willen gehoor geven aan de Here om Hem trouw te blijven, om recht te zijn en om Hem niet te verloochenen wat het ook kost. Maar ook al hebben ze weinig kracht en zijn ze niet sterk, als ze maar doen wat Hij zegt en Hem trouw blijven. Dezen zijn het waarvan de Heer zegt “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen, en  houd vast wat gij hebt, want Ik kom spoedig, opdat niemand uw kroon neme. Het schudden van de Heer kan je soms persoonlijk zo diep en intens raken en de vloer, het fundament waar op je staat kan soms zo intens trillen en schudden wat je zo beangstigen kan en onzeker en machteloos kan maken en doet vertwijfelen waardoor heel je leven en je geloof aan je voorbij kan gaan, maar ook waarin je het gevoel hebt een speelbal te zijn te midden van de machten der duisternis. Het is alsof je soms angstig wakker wordt geschud en alle zekerheid in je leven en de zekerheid van Gods Woord kan weg vallen en alles wankelt en je voelt je klein en kwetsbaar, dan is er nog één draad naar boven, één houvast en dat is Jeshua.  Maar door alles heen zal alles wat wankelbaar is onwankelbaarheid aandoen. Alles wat onwankelbaar is zal vast staan. We zullen er altijd sterker en vaster uitkomen.

Maar waar ga je heen als jij je zo kwetsbaar voelt en houvast zoekt !!

In Psalm 11:3 lezen wij: ‘Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?’  Het woord ‘grondslagen’ wordt hier ook in algemene zin gebruikt. Als alles wankelt, waar kan de rechtvaardige dan nog vastheid vinden?

Er is maar een weg, een vaste grond, en dat is Jeshua, Hij die zegt de “Onwankelbare” te zijn, onze Steenrots, die onze Herder is. Hij wankelt nooit en aan Hem kunnen we ons vastgrijpen en vasthouden als alles instort en wankelt, want in Hem hebben we vaste grond en kunnen we standvastig op Zijn Woord vertrouwen, en dat is zeker moeilijk als het beeft, maar wel de enige weg van hoop en toekomst. De Heer wil ons standvastig maken in een onstandvastige onstabiele wereld, Hij wil ons onwankelbaar en vast maken in een wereld die wankelt. Blijf in beweging en blijf vertrouwen op Zijn Woord, vallen zullen we allemaal doen maar we mogen met Hem weer opstaan, Hij zal ons altijd weer oprichten en herstellen. We gaan samen op weg naar Sion, naar het Nieuwe Jeruzalem. Te midden van alles wat wankelt en verdwijnt, te midden van al het falen van de mens, verwachten wij de toekomst van God: de dingen die blijven, de dingen die niet wankelbaar zijn, een ónwankelbaar Koninkrijk. De Messias die ingaat in Zijn tempel, het Koninkrijk van God, Zijn heerlijke tempel hier op aarde.

Kom blijf niet staan .. we trekken weer verder ..!!

One thought to “Onwankelbaar”

  1. Door dit ‘schudden aan de boom’ zullen de bokken van de schapen ook worden gescheiden. Het schudden zal de rotte appels ook uit de geloofsgemeenschappen doen laten vallen. In deze toekomende tijd, op weg naar Het koningschap van Yahshua, zullen de Getrouwen uitkijken naar Zijn komst. Zullen wij ook worden getoetst op onze loyaliteit in woord maar zeker ook in daad, tav het na leven van Zijn leef instructies en onderwijs!Dat Zijn leefregels ‘gebrand ‘zijn in ons hart.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *