PROFETISCH WOORD VOOR DE TIJD VAN NU van JULIE WHEDBEE

ONZE HARTEN EN BLOEDLIJNEN REINIGEN

Een grote en geduchte vijand probeert in het bloed van Mijn kinderen binnen te dringen door het DNA van jullie te veranderen. Vanwege de vloek die ontstond na de val van de eerste mens Adam, kwam ik om een ​​weg voor jullie te banen. Je bent vernieuwd en weer rein gemaakt door je geloof en redding in Mij, jullie Koning en Messias, gezonden door Mijn Vader om jullie te verlossen door Mijn bloedoffer aan het kruis van Golgotha.

Alleen door Mij, de Deur, wordt vergankelijkheid onvergankelijk gemaakt, wat onherstelbaar was weer hersteld. Ik heb je vrijgekocht om de schepping terug te brengen naar haar Schepper, de Creator.  Onze Schepper JHWH werd vleesgemaakt om de dood, de hel en het graf te overwinnen, en om te nemen wat bezoedeld en onrein was en het weer heel te maken.

De geestelijke strijd die nu woedt, is uiteindelijk om jullie te ontdoen van het Goddelijke beeld van Mijzelf dat in het DNA van Mijn schepping is geplaatst.  Vraag Mij om meer wijsheid en openbaring hierover en het zal je gegeven worden.  Het voorhangsel was gescheurd en jullie werd toegang verleend toen Ik Mijn bloed vergoot, stierf en weer op stond.  Wij hebben je naar Ons beeld geschapen, en wanneer je wandelt in heiligheid, gerechtigheid en zuiverheid en Mijn geboden gehoorzaamt, troon ik op je hart.

Je wordt dan getransformeerd naar lichaam, ziel en geest.  Wanneer deze transformatie (vernieuwing) plaatsvindt, resoneert de frequentie van je cellen met Mij en brengt je dichter bij je Schepper en verder weg van het lagere aardse rijk en lagere frequenties die je gebonden houden.  Dit is zo ontworpen, en wanneer het wordt bewoond zal Mijn Heilige Geest de poortwachter van je hart en van je hele wezen zijn, Mijn heiligdom en de plaats waar Ik in jou verblijf.  Wanneer dit gebeurt, is Mijn Koninkrijk op aarde, net als in de hemel.  Het is dan dat ik in staat ben om u de overwinning over de vloek te bezorgen, en het behoud van het Goddelijke ontwerp dat ik in je DNA heb geplaatst.  Er zijn vele lagen van openbaring om te weten wat daar gecodeerd en verborgen is, geheimen die alleen aan degenen die overwinnen worden onthuld.

Echter, als de poorten worden doorbroken door zonde, gebrek aan gehoorzaamheid, compromis of lauwheid, zet de vijand tronen (bolwerken) op in plaats van Mij, omdat mijn wetten, Mijn Woord niet in jullie harten geschreven zijn.  Je hebt een gezworen vijand wiens ultieme missie is om jou te vernietigen.  Hij zal voor niets stoppen, en zoals Mijn Woord heeft voorspeld, is de tijd daar dat het grootste van alle geweld en kwaad tegen Mijn volk, degenen die naar Mijn beeld zijn gemaakt, plaatsvindt.  De strijd is voor de ziel, en de strijd gaat over het bloed.  Satans ultieme doel vanaf het begin was om het zaad te bederven en corrupt te maken, het bloed te bederven dat Mijn blauwdruk in jou draagt, Mijn ontwerp voor degenen die gemaakt zijn naar Ons beeld, jouw DNA.

Er is maar één manier om ervoor te zorgen dat Mijn Troon op je hart rust en dat je eeuwige bestemming verzegeld is, anders zal je ziel voor altijd verloren gaan.  Je moet opnieuw geboren worden.  Je hart moet verzegeld worden met Mijn bloed.  Je moet er snel bij zijn om je vaak te bekeren en heiligheid te zoeken boven alles.  Houd van wat waar en rechtvaardig is.  Wees uiterst voorzichtig met wat uw ogen zien en uw oren horen.  Dit is het bewaken van je hart, het bewaken van zijn poort.  Het is het verzegelen van de poorten voor je ziel, door je geest te bevelen over de ziel te regeren en meester te worden, dat je overwint.  Je zult dan voorbereid zijn op Mijn terugkeer en beschermd worden tegen de boze.

Als je dat nog niet hebt gedaan, verzegel dan nu de portalen voor de vijand!  Belijd je zonden en heb berouw, want het middernachtelijk uur is hier!  Bind de toegangspunten die satan wettelijke rechten hebben gegeven in je tempels, in je lichaam, geest, ziel en geest.  Geef satan en heel zijn duistere koninkrijk een echtscheidingscertificaat en wees onmiddellijk vrij van de slavernij en van alle onderdrukking en bezit in uw bloedlijn!  Breek de vloek van je voorouders terug naar Adam.  Bedek het allemaal met Mijn bloed en beveel de vijand uit je bloedlijn te gaan, verzegel het ook, de poorten naar je hart, gebruikmakend van de autoriteit die je door Mij is gegeven.  Oefen heerschappij uit als een poortwachter en een zoon of dochter van de Allerhoogste God, terwijl je je posities inneemt als erfgenamen van Mijn Koninkrijk.  Mijn Heilige Geest zal dan toestemming hebben om je te gebruiken voor Mijn glorie en door jou te manifesteren in dit cruciale uur.

Dit moet op dit moment gebeuren!!  Dit is cruciaal!  Er blijven kostbare momenten over voordat het plan van de vijand wordt uitgevoerd om het DNA van Mijn schepping te vernietigen, waardoor je voor altijd onherstelbaar bent.  Het Koninkrijk der Hemelen lijdt onder geweld en het moet met geweld worden ingenomen!  Neem Mijn Heilig Woord en onteigent wat controle heeft gehad over jullie poorten en die van jullie familielijn door middel van verbonden, eden, zielenbanden en overeenkomsten gemaakt door jullie voorouders.  Doe het op dit moment!  In Mij word je VRIJ !

De uitvoering van de plannen om je DNA te veranderen en het programmeerbaar te maken door iets anders dan Mij, jullie Schepper, zijn hier.  Ik beheers en bestuur het DNA dat ik in jullie heb geplaatst, maar als je de mens iets in je lichaam laat toedienen, dat je DNA zal hercoderen, zal ik niet langer de controleur zijn.  Ik zal je niet langer herkennen als Mijn schepping.  Je bent een mengeling van iets anders geworden, een veranderde vorm van mens en techniek, en dus niet meer naar Mijn beeld.  Begrijp je wat ik zeg?

Echt het uur is hier dat je je moet voorbereiden om de keuze te maken om volledig mens te blijven, doordrenkt met Mijn Geest.  De vijand wil niets liever dan je te misleiden door middel van propaganda, angst en manipulatie en ervoor te zorgen dat je ofwel een merkteken of een implantaat (vaccin of digitale tatoeage) in je lichaam toelaat dat je voor altijd van Mij zal scheiden. Dit is nu jouw realiteit! Je moet weten wat je gaat doen.

Wanneer je deuren voor de vijand opent door zonde en door je keuzes in het leven buiten Mijn wegen, stellen de demonische geesten poortwachters aan over je hart, je verstand en je ziel.  Dan nodigen die geesten meer uit, en als er geen bekering plaatsvindt, ontstaan ​​er bolwerken.  Het hart van een onwedergeboren mens is boven alles goddeloos en bedrieglijk.  Maar Mijn Woord is snel, krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, het dringt zelfs zover door dat het je ziel en geest, je gewrichten en merg scheidt, terwijl ik de gedachten en bedoelingen van je hart onderscheid.

Sta Mij toe Mijn wetten in je hart te schrijven en je zult eindelijk de waarheid kennen.  U zult weten wat er nu direct voor u ligt en welke keuzes er voor u en uw dierbaren zijn.  Mijn mensen worden vernietigd wegens gebrek aan kennis, maar het hoeft niet zo te zijn.  Laat Mijn heerlijkheid in je geest doordringen, zodat je ziel onder onderwerping zal komen.  Dit niet toestaan, betekent dat je in slavernij blijft en dat je gemakkelijk bedrogen zult worden.  Als Ik niet volledig in je woon en je poorten zijn doorbroken, zal een ander je gemakkelijk beïnvloeden en het bestuur overnemen.

Mijn volk, Ik heb jullie de sleutels van het Koninkrijk gegeven.  Alles wat je op aarde bindt, zal in de hemel worden gebonden en alles wat op aarde wordt losgemaakt, zal in de hemel worden losgemaakt.  Bind de sterke man, bind de bolwerken in je leven en laat je verlossen!

De technologie voor het merkteken van het beest is er.  Het is aan jou.  Het wordt eerst aangeboden om vrijwillig te worden ingenomen, maar al snel daarna kunt u niet meer kopen, verkopen of werken.  Wacht niet nog een moment.  Kom uit Babylon en maak Mij Koning van je hart, de Goddelijke Poortwachter van je ziel.

De boosaardigen hebben hun slechte plannen in gang gezet, zoals het volgens Mijn Woord zo moet zijn.  Vele, vele oordelen zullen plaatsvinden als ik ze toesta.  Dit is om Mijn kerk wakker te maken.  Je moet weten waar je staat in je wandel met Mij, want in een oogwenk zal alles veranderen, en er zal geen andere mogelijkheid zijn om te kiezen, omdat de keuze voor jou zal worden gemaakt.  Of je bent all-in, of Ik geef je over aan je vleselijke geest en aard.  Jullie hebben de keuze Mijn Geliefden, kies het leven en de eeuwigheid in Mij boven de eeuwige dood in duisternis.

Nu is het moment..

 YAHUSHUA

 Bericht ontvangen op 27 juli 2020

5 gedachten over “PROFETISCH WOORD VOOR DE TIJD VAN NU van JULIE WHEDBEE”

 1. Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen. De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de heilige Geest niet krijgen. Want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. — Johannes 14:15-17

 2. De Almachtige is ook in staat om dodelijk gif ongedaan te maken als zei zich weer tot Hem keren.
  Mark. 16:15‭-‬18 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
  Als het Levende water weer gaat stromen door de Ruach Hakodesh zullen ze weer schoongespoeld worden.
  God is een liefhebbende en rechtvaardige Vader die niet wil dat Zijn kinderen die voor Hem kiezen verloren gaan. De Almachtige kan verbreken en herstellen als Zijn kinderen hier om gaan vragen, zelfs al zijn ze geprikt met de dna veranderende vloeistof.
  In de woestijn is nog zo’n wonder, ook hier genezen de mensen als zij naar de slang opkijken.
  Num. 21:7‭-‬9 HSV
  En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.

  1. Amen Paul,

   Ik kreeg de vraag op facebook als ik iet zeggen kon over gelovigen die in onwetendheid toch een injectie genomen hebben? En .. als je nu onder dwang een gen vaccin krijgt? Hoe ik dat zie en dit heb ik daar geantwoord.

   Heb je een prik gehad en wist je het niet en hebt oprecht spijt ! Hij ziet je hart aan en wil vergeven. Stop verder om elke Covid gen vaccinatie te nemen.
   De Heer is de Schepper en Herschepper en doorgrond en kent de harten en kent elke situatie en staat boven alles. Hij heeft mensen genezen van de ernstige bijwerkingen van vaccinaties en is er voor Hem dan niets te wonderlijk om het DNA te herstellen. Ik weet dat velen kwetsbaren onder dwang zijn gevaccineerd, zou Hij dan niet beschermen en over hun DNA waken, mijn God is een bewogen en barmhartig God.

   1. Hierover denk ik al een tijd, maar na uw reactie heb ik vertrouwen. God heeft mij ook genezen na een vreselijke bijwerking van deze demonische spuiten. Ik heb intense spijt maar ben helemaal misleid. Ik kon gewoon niet accepteren dat er zulke intens slechte door satan bezeten mensen vrij rondlopen die de wereld bevolking willen ombrengen. En ze stoppen maar niet. Nu gaan ze in USA en Australië schattige onschuldige baby’s vergiftigen. Het is niet te bevatten in je gevoel maar het verstand weet beter. We moeten vertrouwen hebben in God en zijn Zoon. Zonder hen is er geen enkele toekomst en wordt de hele aarde een totale hel.

 3. De Genezende Kracht is in Het Bloed Van Jezus gegeven voor ons op het kruis. Leviticus 17 vers 11 zegt dat Het Leven in Het Bloed is. Het Reine Zondeloze ( en vaccine loze !) Leven van Jezus werd als vervangwaarde gegeven voor onze Redding. Prijs Hem hier maar voor. Paulus kon ook niet aangetast worden op het eiland toes hij hij gebeten was door de slang. Ook hij kende de Kracht Van Jezus Bloed !

  Groeten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *