Tweede Exodus

Over de tweede Exodus wordt weinig gesproken in de kerken en wordt weinig of geen rekening mee gehouden. Maar de Bijbel laat heel duidelijk zien dat er nog een grote Tweede Exodus zal zijn, nog groter dan de eerste die er geweest is en deze zal de eerste overtreffen en ver te boven gaan. De HERE Zelf zal opnieuw Zijn volk met Zijn sterke Hand uitleiden en dragen als op arendsvleugelen en ze uit de ballingschap terugbrengen en uit de slavernij trekken en verlossen van hen die sterker zijn dan zij. Vergelijkbaar nu in onze tijd zijn ook wij slaven aan het worden van de overheid, van deze nieuwe wereldorde, zij die ons willen vasthouden door leugens en verdraaierijen, zij die ons dingen willen verplichten en onze (grond)rechten willen opheffen, die zelfs onze huizen willen besturen. Deze satanische overheden en regeerders die zelfs over kerken, over onze Godshuizen willen beslissen en hen willen besturen. Maar voor de Heer terugkomt zal Hij ons uit de slavernij bevrijden en ons uit Babylon leiden door een tweede Exodus en ons op arendsvleugelen dragen om naar de woestijn te brengen. Deze Grote Exodus van Gods Volk zal uit alle vier hoeken van de einden der aarde zijn, dat is dus wereldwijd.

Maar voor wie is deze Grote exodus !

Het is voor de Vrouw Israël, zij die de beloften en verbonden dragen, Israël die bestaat uit het Huis Juda (de twee stammen, de Joden) en het huis Israël (de 10 stammen, de Israëlieten die nog steeds in ballingschap zijn en verstrooit zijn over de hele aarde en die gerekend word als onder de heidenen nadat zij met een Scheidbrief weggezonden zijn Jer. 3:8) De Vrouw Israël van hen wier hart door het geloof in Jeshua de Messias door de Geest besneden is, en alle gelovigen uit de heidenvolken die in Jeshua de Messias geloven en die mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, en geënt zijn op de Edele Olijf (Rom. 11:11-24). Zij horen er helemaal bij, Zij allen tezamen zullen als één Lichaam uitgeleid worden uit alle volkeren en hoeken van de aarde met Gods opgeheven Hand en gebracht worden in het Beloofde land, de plaats die God bereid heeft.

Want Israël en de vreemdelingen, dus de gelovigen uit de heidenvolken zullen de HERE gelijk zijn. (num. 14:15, Lev. 19:34) De vreemdeling zij gelijk de geboren Israëliet, want Ik ben de HERE, uw God (Lev. 24:22). De vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder u kinderen verwekt hebben, deze zult gij als onder de Israëlieten geboren beschouwen.

We zullen enkele teksten hieronder laten zien die over de tweede Exodus gaan.

En het zal te dien dage geschieden, dat de Here WEDEROM (dus opnieuw, voor de tweede keer) zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde. Dan zal de afgunst van Efraïm (HUIS Israël, 10 stammen) verdwijnen en zij die Juda (HUIS Juda, 2 stammen) benauwen, zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen. Jes.11:11-13

Maar Ik ben de Here, uw God, van het land Egypte af. Ik zal u WEER (H5750 opnieuw, nogmaals) doen wonen in tenten als in de dagen der samenkomst. Hosea 12:10.

Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Ik zal u brengen naar DE WOESTIJN der volken en daar met u in het gericht treden, van aangezicht tot aangezicht. Zoals Ik met uw vaderen in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte, zo zal Ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van de Here Here. Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen die tegen Mij overtreden hebben; wel zal Ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten, dat Ik de Here ben. Ezech. 20:34-38

Lees ook Jeremia 16 vanaf vers 14-21, en Jeremia 23 v.a. vers 3-8, Deut. 30: 1-10 (Hij zal u WEER bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de Here, uw God, u verstrooid heeft).

Openbaringen 12 laat ons dat ook zien, vers 6 “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.” En vers 14 “En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.”

God zal de Vrouw (de wijze maagd) 1260 dagen dus 3,5 jaar buiten het gezicht van de slang houden en hun beschermen en voeden en onderhouden in de woestijn, zoals Noach met zijn gezin in de Ark gered werden, zo zal ook de Vrouw, de Gemeente gered worden uit het Babylon, het Beestsysteem. De verdrukking is voor het overblijfsel van Zijn volk (Openb. 12:17) om hen te bekeren en ze terug te roepen naar Zijn wegen, naar Zijn instructies, maar blijft het overblijfsel ongehoorzaam en weerspannig, dan zendt de Heer het oordeel. De opstandigen en ongehoorzamen zullen in slavernij aan de antichrist worden overgegeven.

Maar nu, zo zegt de Here, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik, de Here, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser; Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven. Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb. Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren. Jesaja 43 :1-8

Is het geen wonder dat deze Tweede exodus groter en heerlijker zal zijn dan de eerste en die zal overschaduwen ?

We mogen weten, zoals in het verleden de Heer Israël op een bovennatuurlijk wijze heeft beschermd en uitgeleid, en waarin ze op een bovennatuurlijke wijze gevoed werden en dronken uit de Rots, waar hun klederen niet sleet en verteerde en waar alleen de HEER hun Heelmeester was en Hij hen leidde en voorop ging in een vuur- en wolkkolom, om voort te gaan dag en nacht, zo zal Hij ook opnieuw Israël, de Gemeente uit het oordeelsvuur wat komende is leiden en hen op een veilige Schuilplaats brengen, in de woestijn, buiten het bereik van de slang.

JP / 2 oktober 2023

6 gedachten over “Tweede Exodus”

 1. Shalom Olivebranch,
  Wat een bijzonder duidelijke uitleg. Ik ga het in de bijbel nog eens nalezen,
  Dank je wel. Ben er heel blij mee.
  Groet

 2. Een opmerking m.b.t. het Huis van Juda
  Het huis van Juda, de nakomelingen van Juda worden Judahieten genoemd, alsook de Here Jezus een Judahiet is en geen Jood. Het woord jood is ooit eens door (fonetische) vertalingen in de Bijbel geslopen. Vergeet niet dat de Edomieten zich vestigden in Judea en zichzelf Judeers (Joden) zijn gaan noemen. Hier zijn historische verslagen van.

  1. Klopt, De eerste maal dat deze naam in de Nederlandse vertaling voorkomt is in Nehemia 1:2 (Ester 2:5).
   De Hebreeuwse tekst heeft hier het woord “Yehuwdy” wat betekent: een JUDAHIET, een afstammeling van Jacobs vierde zoon Juda (“yehuwdah”).
   Van dit woord heeft “men” een “vertaling” willen geven als “JOOD” in onze taal, “Jew” in het engels, “Jude” in het Duits, enz.
   In plaats van nu dit woord “JOOD” uitsluitend en terecht op te vatten als “Judahiet” of eventueel “Judeeër” (een man uit het land Juda) heeft men de naam “JOOD” ook gegeven aan mensen die helemaal niet van Juda afstammen of uit het land Juda afkomstig zijn. Het is een vermenging geworden.
   Deze naam is ook gegeven aan al diegenen die het Joodse geloof hebben aangenomen, onverschillig tot welk volk zij door afstamming behoorden.De volksgroepen hebben in de historie hetzij gedwongen, zoals de Idumeërs of Edomieten, hetzij vrijwillig, zoals de Chazaren (verzameling van verschillende volkeren), dit geloof omhelsd.
   Ook in Israël zelf werd de naam JOOD uitgebreid. Zo schrijft de “Christelijke Encyclopedie” dat deze naam later werd gegeven aan allen, die van Abraham afstammen. Maar na deze opvatting zouden ook de nakomelingen van Abraham en Hagar en Ketura “JODEN” zijn. Abraham en Isaäk en Jacob waren geen Joden, alleen uit de vierde zoon van Jacob dus Juda komen de Joden, (en enkele levieten).
   In de Bijbel is geen enkele aanduiding te vinden waaraan men de bevoegdheid zou kunnen ontlenen om de naam “Yehuwdy” in het oude of nieuwe testament op iemand anders toe te passen dan op “een man van Juda” dan wel op “een man uit het land Juda”.
   De naam “Jood” geldt daarom alleen voor hun nakomelingen, niet voor hun voorouders en ook niet voor de (andere) 10 stammen. Die waren zelfs de naam “Israël” kwijtgeraakt. De Joden zijn dus slechts een klein deel van het volk Israël, dat uit de 12 stammen bestond.
   De Joden (het huis Juda) vervullen zeker een taak in het plan van God; de 10 stammen (het huis Israël) zouden echter volgens de profetie in de toekomst eveneens een voorname rol spelen, omdat het belangrijkste “geboorterecht” (het huis van Israël, Jozef of Efraïm) hun was toebedeeld.
   De beide Huizen zijn tot op de dag van vandaag gescheiden – hoewel we zullen zien dat er een vereniging voorspeld is. Dan zal het Messiaanse tijdperk beginnen, een tijd waarin iedereen in een vredige universele broederschap zal leven. Er zal samenbinding komen.
   De Joden zelf zeggen dat zij van slechts twee van de twaalf stammen afstammen en dat zij niet, of bijna niet, vermengd zijn met de tien stammen.
   Wat we nodig hebben, zijn meer leraren die de sleutel gevonden hebben tot de verborgen waarheden in de Schriften aangaande Israël.
   Het is belangrijk dat het verschil tussen het huis Israël en het Huis Juda, zoals dat in de Bijbel aangegeven is, helder begrepen wordt.
   Door dit verschil goed onder ogen te zien, zijn we ook in staat de profetie en de huidige wereldgebeurtenissen te begrijpen.
   Er zijn maar weinig bijbelleraars die het onderscheid tussen het huis Israël en het Huis Juda ter harte nemen. De Bijbel laat de positie van het Huis Israël in een geheel ander licht zien dan dat van het Huis Juda. Voor wie het verschil tussen deze twee huizen niet ziet of niet wil erkennen blijft de Bijbel een gesloten boek.

   1. Dank, hier kan ik mij aardig in vinden, ik had er trouwens wel bij moeten zetten dat de naam Yehuwdy in de King James Version eerst fonetisch is neergezet en later is verbasterd naar Jew. Maar..de twee stammen zijn Juda en Benjamin (Judahieten en Benjamieten) Benjamin is een Israeliet geen “Jood”, dus je kunt beter die opmerking weglaten en het houden bij twee stammen en een aantal uit de stam Levi (Levieten).
    Dat Joden beweren dat ze van voornamelijk van de twee stammen nakomelingen zijn is grappig want de Jewish encyclopedia schrijft notabene dat “modern Jewry is Edom”, terwijl de Talmoed (die Jezus totaal verwerpt dus ook anti-Christen is), waarvan ik grote delen gelezen heb (in het Engels) de blanke Christenen als Edom zien en dan ook vinden dat ze het recht hebben om ons uit te roeien, waarvan ik alleen maar om me heen hoef te kijken, is het niet via gemengde huwelijken dan is hetwel via oorlogen of gevaarlijke prikken. Jezus heeft ons keer op keer gewaarschuwd wie onze vijanden zijn en dat je ze kunt herkennen aan hun vruchten, maar zoals je al stelt “onze herders” horen dit ons te vertellen maar op het ogenblik wordt er een hoop verzaakt.
    Mieke

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *