Uittrekken in geloof zonder te weten waar je komt

Steeds krijg ik weer de tekst op mijn hart uit Hebreeën 11 vers 8 dat Abraham in geloof en gehoorzaamheid uittrok naar een plaats die de Heer hem wijzen zou en dat hij vertrok zonder te weten waar hij kwam. Het geloof van Abraham werd tot het uiterste getest en door deze testen ontwikkelde hij een diepere en totale gehoorzaamheid aan Gods stem.

Ook voor ons zal er een tijd zijn dat wij uit het Babylonische systeem moeten komen en uit moeten trekken en misschien niet weten waar wij heen moeten gaan en niet weten waar wij uit zullen komen, maar in geloof en gehoorzaamheid zullen we op Gods tijd, wanneer Hij roept, uit moeten trekken. Loslaten wat je soms zo dierbaar is en gaan waar de Heer je wil hebben is best moeilijk. We bemerken dat we beetje bij beetje uit het systeem worden getrokken. Door volkomen vrij te worden van (Mysterie) Babylon, de Nieuwe Wereld Orde (NWO), van deze slaven-dictatuur moeten we door de woestijn van beproeving heen en zullen we op het punt komen waarin wij belangrijke keuzes moeten maken om geheel los te komen van het huidige economische, religieuze en financiële en politieke antichristelijke wereldsysteem. We moeten in het geheel afhankelijk worden van God en leven voor Hem en Hem volkomen vertrouwen.

De Heer gebruikt altijd de woestijn, een proces van loutering en reiniging en dat gebeurt meestal niet onder al te gunstige omstandigheden om ons los te maken. We zullen onderweg in de woestijn vele blokkades en obstakels tegenkomen, de reuzen, de giganten van de NWO, die zo in het verborgene werken en ze zullen alles proberen om ons tegen te houden en om ons te elimineren en om te voorkomen dat wij uit dit systeem komen. Ze hebben het op ons als mens voorzien, en dan met name op onze DNA en de bloedlijn, net als in de voortijd. Zij willen dat wij slaven zullen blijven van deze NWO en de Illuminatie (wat betekend verlichting, een schaduwregering dat andere regeringen domineert en die die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is) waarvan satan het hoofd is.

Maar we mogen weten, zoals in het verleden de Heer Israël op een bovennatuurlijk wijze heeft beschermd en uitgeleid, en waarin ze op een bovennatuurlijke wijze gevoed werden en dronken uit de Rots, waar hun klederen niet sleet en verteerde en waar alleen de HEER hun Heelmeester was en Hij hen leidde en voorop ging in een vuur- en wolkkolom, om voort te gaan dag en nacht, zo zal Hij ook opnieuw Israël, de Gemeente uit het oordeelsvuur wat komende is leiden en hen op een veilige Schuilplaats brengen, in de woestijn, buiten het bereik van de slang.

Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des HEREN draagt”

Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen.

Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren. Jes. 54:15,17

Want wij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar wij hebben ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

JP

6 gedachten over “Uittrekken in geloof zonder te weten waar je komt”

 1. Ik vraag mij af of die PCR test niet bedoeld is om uit te zoeken welk DNA wij hebben en uit te zoeken wie uit het zaad van de slang en wie uit het zaad van de vrouw zijn?

  1. Ik heb gehoord dat op het vliegveld kantoren waren van de Central DNA Database, en daar nemen ze monsters. Het doel van deze test is om DNA te verzamelen. Waarom hebben ze ons DNA nodig op het vliegveld ? wat kunnen ze daar in zien en vinden …. Ik denk wel dat ze daar in kunnen vinden als iemand gevaccineerd is of niet, maar met wat voor doel ..!! Zou kunnen wat je zegt …
   In Israël zijn er wetenschappers die vast hebben gesteld dat wanneer men DNA uit een database neemt dat ze die exact kunnen namaken en de mensen genetisch veranderen kunnen. Ze kunnen nu ook testen om echt DNA te onderscheiden van namaak DNA.
   Door vermenging of toevoeging van DNA, van wetenschappers van de Global Elite, kunnen ze mensen veranderen die naar het beeld van God zijn geschapen naar het beeld van het beest door middel van genetische manipulatie.
   Ook gevallen engelen hebben hun eigen DNA en ze willen het DNA van gevallen engelen gaan mengen met menselijke DNA. Satan wil de mensen verderven net zoals in Genesis 6.
   Mensen kunnen dus worden geïmplanteerd met vals namaak, of gevallen engelen DNA (zaad), door middel van VACCINATIES!!

   Maar wat zegt Daniel 2:43
   Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

   Door deze demonische besmetting, deze genetische vermenging was de Heer genoodzaakt de aarde te oordelen met de zondvloed om dit corrupte vermengde zaad te vernietigen. Hij kon het niet laten gaan en het niet tolereren toen niet en nu niet.
   We leven als in de dagen van Noach, ook deze dingen zullen in onze tijd zich herhalen maar de Heer geeft ons waarschuwingen.

  2. Wat is het zaad van de slang? Er wordt door bepaalde onderzoekers en deskundigen gesteld dat er satanische bloedlijnen zijn. Alle Europese koningshuizen die ook weer allemaal aan elkaar verwant zijn werden daarbij in verband gebracht. Maar wie of wat zijn dan de nakomelingen van Kain?

 2. Een paar punten ter bemoediging

  In deze tijd van doortocht en overgang zal het boek Hebreeen meer en meer belangrijk worden. Dat boek zegt onder meer dat JEZUS die al op de troon (van God) is alles beheerst door het gesproken woord van Zijn kracht ( hfdstk 1:3).

  Ook staat centraal dat HIJ Jezus de Hogepriester van onze belijdenis is ( ch 3:1). Dit houdt in dat HIJZELF het Woord dat wij van Hem horen en dat wij in geloof uitspreken (of zingen) werkelijk maakt en tot uitvoering brengt.

  Ook is Jezus De Hogepriester naar de orde van Melchizedek
  hfdst 5:6 ( en 6 andere plaatsen in Hebreeen)

  Melchizedek, zonder vader of moeder, verschijnt opeens op het toneel in Genesis 14. We hebben hier met de Hemelse dingen die voor ons in onze huidige staat onzichtbaar zijn te maken.
  Hebreeen vertelt ons in de engelse King James Version dat Jezus Zelf de ‘Prince of Peace’ is, Melchizedek is ‘the King of peace’, zo gezien mogen we zien dat De Vader Zelf in Melchizedek voorafgeschaduwd wordt toen HIJ Abraham ontmoette en hem zegende en brood en wijn voortbracht. Dit is mogelijk ook niet vreemd wanneer we bedenken dat Abraham de Vader van het geloof is. Als we dit in gedachten houden is het mogelijk niet zo vreemd dat God De Vader Zichtbare lichamelijke vorm zou aannemen om Zijn vriend te bemoedigen na de overwinning over de vijanden.

  Het brood en de wijn die Melchizedek bracht zijn voorafschaduwingen van het Lichaam en het Bloed van onze Heer Jezus , gegeven en vergoten op het kruis.
  Wanner wij avondmaal vieren zien wij op Golgotha terug , ook met brood en wijn net zoals Melchizedek en Abraham indertijd vooruit keken naar wat er op het kruis gegeven zou worden.

  Uit de Hemelse dimensie waar Melchizedek als het ware uit te voorschijn kwam zullen ons ook voorzieningen zoals eten en drinken worden toegebracht in de komende tijd wanneer dit nodig zal zijn.
  We zien dit in de Bijbel soms al gebeuren bijvoorbeeld met Elijah toen hij uitgeput was, maar dit zal De Heer voor de Zijnen veel meer gaan doen. Daarom is er ook zo’n nadruk op ‘geloof’ in Hebreeen (bijvoorbeeld het 11e hoofdstuk staat daar vol van). Geloof wordt in ons hart gelegd wanneer wij net zoals Maria indertijd God’s gesproken Woord ( Rhema) horen en dat in geloof aannemen. De Heer zorgt dan Zelf voor de vervulling.
  Andere nieuw testamentische voorbeelden van gebeurtenissen uit de onzichtbare Hemelse dimensie zijn bijvoorbeeld het lichamelijke verschijnen en verdwijnen van Onze Heer met de Emmaus gangers ( Lukas 24: 31 en 36), en Zijn discipelen (Johannes 20:19).

  Net voor de eigenlijke Exodus van God’s volk plaatsvond uittocht plaats vond was er in de tijd van Mozes en de Exodus een confrontatie tussen Het Woord Gods en de pharmakeia-machten die toen beslissingen van de machthebber ( = uiteindelijk satan – Ephese 6:12) bepaalden.
  We weten ook dat uiteindelijk er geen vergelijking was tussen wat God (door Mozes en Aaron) en wat de tegenstander (door de de tovenaars) kon doen.
  In geloof vooruitziende mogen wij dan ook zien hoe God al de dood die o.a. de NWO probeert te bewerkstelligen zal verslinden in de Volle uitwerking van Jezus’ overwinning .

  Voor onze tijd mogelijk ook bemoedigend te weten dat
  Het woord voor toverkunsten van de Egyptische tovenaars zoals gebruikt in Exodus 7: 11,22 and 8: 18 in de Griekse vertaling van Exodus het woord’ PHARMAKEIA” is; niet onbekend (helaas) in verband met wat er momenteel in de wereld gaande is waar de grote farmaceutische eigenaren (en anderen) willen bepalen wat en wat niet er aan de bevolkingen ‘gegeven’ mag en moet worden.

  Als laatste dit: we mogen en kunnen niet vergeten dat wij In Christus een Nieuwe Schepping zijn gemaakt. Wij zijn verlost door letterlijk Het Bloed VAN GOD ( Handelingen 20 : 28). Dit feit van een Nieuwe Schepping wordt ook o.a. bevestigd in
  2 Cor 5 :17 en Hebreeen 9 vers 11.
  Deze Nieuwe schepping verslindt de dood, net zoals de staf van Mozes, die tot slang geworden was toen Aaron hem op de grond wierp, de tot slangen gemaakte staven van de Egyptische tovenaars verslond, zo heeft onze Heer Jezus Christus in Zichzelf en ook voor ons de dood in al zijn dimensies overwonnen.

  Hebrew 12: 2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

  Hebreen 13:8 Jezus Christus is gisteren en HEDEN Dezelfde en tot in alle eeuwigheid

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *