Verblinding wet van verdrukking

Er ligt een verblinding door de Heer zelf geleidt over de volkeren omdat Hij recht verschaffen wil tegenover Ezau zodat hij geen aanklacht meer zal hebben tegenover God en Jacob, omdat Jacob niet op God vertrouwd heeft en zijn blinde vader en broer bedrogen heeft en Jacob geen geduld had om te wachten totdat Ezau zich onwaardig zou bewijzen waardoor God Ezau zelf kon onterven en Jacob de zegen en het eerstgeboorterecht met recht zou geven. (Het eerstgeboorterecht die later op Jozef en zijn zonen zijn overgegaan). Leviticus 25 vers 14 zegt “Wanneer je een stuk grond aan een ander verkoopt of van een ander koopt, mag je elkaar niet benadelen, 17 En niemand mag zijn naaste uitbuiten. Vrees echter uw God, want Ik ben de HEERE, uw God.  Jacob overtrad deze wet, hij benadeelde zijn broer en maakte misbruik van de situatie om zijn eerstgeboorte recht te krijgen voor een kop linzensoep ook al verachte Ezau zijn geboorterecht.

Blindheid verborg het oordeel van God over Jacob zijn misdaad tegenover Ezau. God vervult zijn profetieën niet door leugen en bedrog. De profetieën en zegen voor Jacob en Ezau blijft hetzelfde en blijven bestaan, maar de uitwerking zal anders zijn, zoals de meeste mensen verwachten.

Het einde is Ezau en het begin zal Jacob zijn.

Omdat er een vermenging van het Jodendom is, o.a. Jacob Joden en Ezau Joden  (en andere volkeren), zijn er ook twee soorten eindtijd-profetieën die in het Jodendom vervult worden, o.a. die van Juda en die van Edom.

God leidde Isaak er toe om een zeer belangrijke zegen  over Ezau uit te spreken een zegen die pas in de twintigste eeuw zal worden vervuld. In Gen 27:40 Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn JUK van je nek afrukken. (HSV)

Hier zie je nu dat Ezau tot macht zal komen en hij zal het van Jacob van zijn nek afrukken. Maar God is trouw aan zijn woorden en beloften. Hij zal eerst alles terugdraaien en recht verschaffen aan Ezau, maar zal nu op Zijn eigen manier, dus Zelf Jacob zijn beloften vervullen, dus niet door verraad en misdaad en leugen, maar God zal het Zelf rechtzetten en het vervullen. God zal Ezau niet voor altijd de heerschappij geven, zijn tijd zal teneinde zijn als zal blijken dat ze tirannen zijn, en God zal niet toelaten dat tirannen Zijn Koninkrijk zal regeren met geweld en wreedheid.

In 1948 vervulde God de verplichting jegens Ezau door middel van hun nakomelingen die opgingen in het Jodendom. De Joden konden naar Gods wetten Kanaän niet innemen onder de vlag van Juda maar wel onder de vlag van Ezau. Het enige wat Juda moest doen om terug te keren is zich te bekeren van hun vijandschap jegens hun Wetgever, Jeshua de Messias. De wet verbood hen terug te keren zonder berouw, wat staat geschreven in Leviticus 26:40-42 en Deut. 28 :48,49.

Naar aanleiding van Leviticus 26 wanneer geheel Israël niet luistert en zich tegen God blijven verzetten en Zijn geboden niet houden en Zijn verbond blijven verbreken, dan verbiedt God de stammen uit geheel Israël om uit de ballingschap te keren zonder eerst hun vijandschap tegen God te bekeren. Juda kon niet wettig terugkeren naar aanleiding van Lev. 26, maar Edom kon dat wel vanwege de profetie van Isaak.

Leviticus 26:40 Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen, in de ontrouw waarmede zij tegen Mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen Mij verzet hebben, – ook Ik verzette Mij tegen hen en bracht hen in het land hunner vijanden – of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boeten zij dan hun ongerechtigheid, dan zal Ik mijn verbond met Jakob gedenken; ook mijn verbond met Isaak en ook mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en Ik zal het land gedenken.

Omdat veel christenen de wet van verdrukking niet kennen, over het houten juk en ijzeren juk, steunen en kiezen ze de kant van de Joden in hun zionistische streven, niet wetende dat de Joden de wet van verdrukking overtreden en het voor hen nog zwaarder wordt omdat ze ongehoorzaam zijn aan God.

De HERE kan in Zijn oordeel een mens of volk twee soorten van jukken opleggen, een HOUTEN juk, dat is een mildere vorm van oordeel en slavernij in eigen land door buitenlandse overheersers, en een IJZEREN juk dat is de meest zware laatste maatregel, door overheersing en tirannie, waarbij vaak deportatie (ballingschap) onder dwang voorkomt en verwoesting van het land volgt.

Dit gebeurt als een volk van God ongehoorzaam, weerspannig en wetteloos blijft handelen waardoor steeds meer zonde, afgoderij, toverij en onrecht zal toenemen in het land waardoor de HERE hen een last geeft te dragen en hen in verdrukking en slavernij brengt en de vijand hen uiteindelijk verwoesten zal indien zij zich niet bekeren. Gods hart en weg leidt altijd tot berouw en bekering. Dit is de enige weg tot herstel om het juk te breken en om weer terug te kunnen keren naar het land vanuit ballingschap.

Een juk op de mens duidt altijd op slavernij en is een symbool van onderwerping en onderdrukking. (lees Deut. 28: v.a. vers 48 en Jeremia 28).

Maar menselijke inspanningen en eigen kracht om zich te bevrijden van een juk spreken de mensen vaak meer aan dan zich voor de HEERE te verootmoedigen en te vernederen onder Zijn Machtige Hand. De Heer laat deze twee soorten jukken toe om zijn volk te tuchtigen en hen wakker te schudden en ze tot Hem terug te laten keren.

God was Ezau een kans verschuldigd om het geboorterecht en het heerschappijmandaat te bezitten en te gebruiken (misbruiken naar zijn karakter zoals we zien in de NWO). Daarom deed God dit en zal dit zijn voor een korte tijd. Maar dat is ook de reden waarom de zionisten het door geweld, zwaard en diefstal hebben overgenomen. Dat is het karakter van Ezau. God had een wettelijke verplichting jegens Ezau na te komen, opdat zijn nakomelingen geen juridische reden tegen God zouden hebben en Hem zouden kunnen beschuldigen van onrechtvaardigheid bij de Grote Witte Troon, aangezien het Juda zelf verboden was terug te keren zonder eerst berouw te hebben, konden de Joden alleen terugkeren onder de belofte die aan Ezau was gegeven in Gen. 27:40. Jacob zou het eerstgeboorterecht aan Ezau moeten teruggeven en God toestaan ​​het aan de rechtmatige zoon te geven op Zijn eigen vastgestelde tijd en wijze. Net zoals Jacob misbruik maakte van Isaaks blindheid, zo heeft Ezau ook misbruik gemaakt van de blindheid in de kerk om het terug te krijgen. Hoewel dit onrechtvaardig lijkt, is het in feite de gerechtigheid van “oog om oog”.

Maar het einde ZAL Ezau zijn en het BEGIN zal Jacob zijn.

3 gedachten over “Verblinding wet van verdrukking”

 1. EZAU / EDOM / BABYLON JACOB / ISRAËL / SION
  Ezau was een uitgekookte en bedrieglijke man, en een uitstekend [veld] jager [boek der oprechten 26;17 Jacob was iemand die volmaakt was en wijs, hij woonde in tenten [sukkot] weidde zijn kudden, leerde de inzettingen van JaHWeH en de instructies van zijn vader en moeder [ boek der oprechten 26;17
  Ezau denkt alleen aan de dood, hij jaagt op dieren, maar ook op mensen, hij is een rivaal van Nimrod, en vermoord uiteindelijk Nimrod. Jacob denkt aan leven, hij is een herder en past op het gezin, hij leert voortdurend de inzettingen van de Heere.
  Misleid en verdraait beloftes en afspraken, hij heeft lak aan het eerstgeboorterecht, en neemt nul verantwoordelijkheid voor zijn vaders huisgezin. Gaat helemaal zijn eigen gang, en trouwt met “foute” vrouwen. Hij heeft ontzag voor God [wijsheid] en wijkt van het kwade [inzicht] Hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn vaders huis en de kudden schapen, zoals de oudste zoon behoort te doen. Trouwt met Rachel en Lea.
  Staat met zijn rug naar de toekomst, leeft in het nu en denkt alleen aan zichzelf en hoe hij snel rijk kan worden en de macht kan grijpen, hij gaat daarbij over lijken. Kijkt met open blik naar voren, open ogen en open oren, hij kijkt vooruit in de toekomst en houd rekening met de toekomstige erfenis, en in al zijn handelingen nederig en behulpzaam. Hij wil niet moorden.
  Beeld Antiochus Epifanus, afgoderij, handel in geld, handel in mensen [zielen] Dood aan de rechtvaardigen die het beeld niet aanbidden.

  Beeld Hitler; dood aan de Joden en anders denkenden, creëren van een Arische supermens.
  Beeld Jesjoea en het levende Woord van God, zorg voor armen, wezen en wezen is het allerbelangrijkste.

  Bescherm het kwetsbare leven, Het LEVEN voor alles, zelfs voor de THORA!
  Slavernij vrijheid
  Opstand tegen God en vervolging volgelingen van Jesjoea Gehoorzaam aan Gods Woord, en Jesjoea volgen in liefde en nederigheid.
  Teken van afgoderij en dood, afgodische en occulte symbolen gebruiken. Misleiding in deze symbolen, al ware het goed. Teken van het licht, de MENORA laten schijnen.
  DOLIK Het giftige graan GOEDE GRAAN de UITGELEZENDEN [Ruth]
  80% 20%
  Edomieten die zich Joden noemen Israëlieten welke Judeërs genoemd worden.
  Verderfelijk hart, zwart, de duisternis Schone handen en een puur hart
  Gericht op fysiek LAND Israël, opgericht door handlangers vrijmetselaars en nieuwe wereldorde. Psalm 105;10 Gericht op VOLK Israël, welke ook SION is.
  God zelf zal volgens de profetieën en beloftes zal het volk herstellen. Psalm 102;14
  Gericht op creëren nepwereld nep waarheid zoals nu heel actueel METAVERSE
  You will own nothing and you’ll be happy, geef de mensen een digitale wereld, zodat ze de echte wereld niet meer nodig hebben. Gericht op oprichting het mooie vrederijk en het nieuwe Jeruzalem / Sion.

  Gemeenschap van gelovigen, in éénheid, JaHWeh dienende
  Alles draait om ego, geld en macht [Mammon] Delen in alle rijkdom, handelingengemeente.
  Geen oog voor kinderen, moord op kinderen het brengen van kinderoffers, het dienen van de afgoden. Jesjoea zegent de kinderen en zegt dat we allemaal het geloof en het vertrouwen moeten hebben als deze kinderen
  Rijk worden door stelen van de armen.
  Profiteren en uitbuiten. De armen helpen, Jesjoea zegt dat we alles wat we aan de armen doen, aan hem is gedaan.
  Controle door wereldwijd controle systeem, d.m.v; WWW=666, gif injecties, QR Codes, alle mensen beheersen op alle gebieden van hun leven. Vrijheid en een ieder zijn eigenverantwoordelijkheid geven, gezin als hoeksteen van de samenleving. Aansporing om Gods Woord te leren en door te geven.
  Vals reddingsplan voor de wereld; The Great Reset Jesjoea komt om de uitgeroepenen aan te nemen als bruid.
  Geest valse vroomheid Religie, brengt dode werken voort, en misleid. Geest van ruimte en vrijheid, Gods Roeach Zijn geest, wat een beeld is van levend water.
  Listig als een slang, kronkelt over al doorheen.
  Lijkt zo mooi, zoals de sustaineble development goals, maar is uit op macht. Onschuldig als een duif, geen bitterheid.
  Houd het Woord vast en gaat staan op Gods beloften, zal de erfenis toebedeeld krijgen.
  Dogma’s, liturgieën, vaste drukkende denkbeelden, de volgelingen worden dom gehouden, en gedwongen om mee te doen. Vrijheid en blijdschap, leren van nieuwe liederen en altijd zoekende naar de waarheid en de werken van de duisternis openbaren.
  Organiseren oorlogen en regiseren rampen Maken vrede en zoeken samenwerking
  Sturen legers aan en ontwikkelen allerlei [massa vernietigings] wapens.
  Wereldse legers, doden en brengen ellende. Door priesterdienst en waarheid leiden ze medemensen naar God en Leven.
  Geestelijk leger, brengt leven en gerechtigheid.
  Schijn van Godsvrucht, maar in werkelijkheid koudheid, en egoïsme en verkilling van liefde, ongehoorzaam aan ouders. Vrucht van de Geest, liefde blijdschap vrede, goedheid trouw, vriendelijkheid en gastvrijheid.
  Laodicea Filadelfia
  Verlangen naar Openbaring 13 Verlangen naar Openbaring 21
  Edom zal Israël dienen De God van Israël dienen, Jesjoea zal regeren
  Babylon zal worden veroordeeld en vernietigd Het hemelse Jeruzalem Sion zal worden opgericht, de uitgelezenden zullen mét Hem regeren.
  De antichrist, het beest wil de mensen onderwerpen. Mensen MOETEN hem aanbidden Jesjoea, wil de mensen vrijmaken, zijn volgelingen WILLEN HEM aanbidden.
  DE DODE MENS, DE ZONDE VEROORDEELD.
  ONRECHT WORD UITGEBANNEN! DE ECHTE LEVENDE MENS, GEKOMEN TOT ZIJN UITEINDELIJKE DOEL!

  Er zijn 2 kinderen in uw baarmoeder, en daar zullen 2 natiën uit voortkomen. Éen natie ZAL sterker zijn dan de ander, en de oudste zal de jongste DIENEN.
  Luister zegt Jesjoea; IK KOM GAUW, wat ik beloofd heb, heb ik bij me; Ik zal iedereen loon naar werken geven. IK BEN de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
  Gelukkig te prijzen zijn zij die hun gewaden wassen en daardoor het recht hebben om de vrucht van de levensboom te eten en door de poorten de stad binnen te gaan. JACOB
  Maar buiten blijven de vuile honden, zoals mensen die magie en ontucht bedrijven, moordenaars, afgodendienaars en allen die de leugen aanhangen en woord en daad. EZAU
  Ik Jesjoea, heb u mijn engel gestuurd om hiervan in de gemeenschappen van de Allerhoogste te getuigen. Ik ben de telg uit de het geslacht van David: IK BEN de stralende morgenster.
  De GEEST en de BRUID zeggen KOM! Ook wie dit hoort moet zeggen, KOM!
  Laat wie dorst heeft, komen: laat wie wil, voor niets het water nemen dat LEVEN geeft.

 2. De gelijkenis van de koekoeks-zoon

  Er was eens een gezin, een prachtig gezin waar blijdschap en vrede altijd aanwezig waren. De Vader was echter niet aanwezig, maar zijn goede gezindheid rustte op alle kinderen.
  De oudste zoon Jehosjia had de leiding over het gezin, hij zorgde dat alle kinderen genoeg voedsel en liefde ontvingen. Hij had zelf een dubbel deel van de vader ontvangen, omdat hij ook zorg droeg voor moeder en zijn ongetrouwde zusters.
  In die tijd komen er ook andere kinderen langs die ook graag deel willen maken van dit gezin. Zo ook een zekere Diablo. Hij gedraagt zich zo dat hij schijn wekt dat hij ook een echte zoon van het gezin is zodat hij liefdevol wordt ontvangen. Echter is hij heimelijk jaloers op oudste zoon en veracht het gezag van Jehosjia. In zijn hart begint hij plannen te beramen om hem te doden.
  Op een zekere dag wordt Jehosjia bevolen om een lange reis te maken, en zijn vader te bezoeken. Hij mag bij de vader meehelpen om een nieuw huis te bouwen voor zijn hele familie. Hij zegt bij zijn vertrek dat hij lang weg moet blijven, maar dat hij zeker terug zal komen om hen allemaal op te halen en naar het nieuwe land en de nieuwe stad zal brengen en in het nieuwe grote waar vele woningen voor hen allemaal zullen zijn. Ook zal er een rivier zijn met levend water welke uit de hemelse tempel stroomt.
  Gelukkig blijven de broers en zusters niet achter met lege handen, want Jehosjia geeft hen een groot verbondsboek met alle beloftes er in geschreven, en ook wat ze kunnen verwachten in de toekomst. Bovendien stuurt hij hen ook nog een innerlijke trooster welke de woorden van de vader op hun harten zal schrijven zodat ze het nooit zullen vergeten.
  Diablo ziet zijn kans schoon om nu de leider te worden van de familie, hij wil dat ze naar hem luisteren en haalt de belangrijkste beloftes en belangrijke hoofdstukken van de zoon uit het verbondsboek, en schrijft in plaats daarvan talloze geschriften, donker en verwarrend van aard, omdat hij geïnspireerd wordt door Nero, de vorst van de duisternis. Hij eist dat het gezin van de vader hem moet dienen, hem moet voeden en naar hem moet luisteren. De broers en zusters weigeren dit in de eerste instantie te doen, omdat ze in hun hart weten dat hun oudste broer ooit terug komt. Ze bewaren alle woorden van het verbondsboek in hun hart. Diablo wordt hierdoor gefrustreerd en laat steeds meer en meer zijn ware gemene en jaloerse aard zien. Hierdoor komt hij geweldig in de problemen, en krijgt de familie een hekel aan hem. Ze gaan voorzichtig met hem om, wetende dat hij de zoon haat.
  Maar Diablo geeft niet op, hij eist door een list dat hij zeker de erfgenaam van de vader is, en claimt het toekomstige land met de toekomstige stad voortijdig voor zichzelf. Ook vraagt hij verschillende bondgenoten welke ook de zoon haten om hem te helpen, om dit land te veroveren. Maar listig als hij is gaat hij met mooie verleidingen ook naar de originele erfgenamen, om hen te manipuleren door een vals schuldgevoel om hun erfdeel aan hem te overhandigen. Zij doen dit echter hartelijk. Ze geven hem zelfs zoveel dat ze hun eigen erfdeel vergeten, en denken dat hun oudste broer Jehosjia ook net zoals hen Diablo alles zal geven.
  Zo raken de broers en zusters hun erfdeel kwijt, en zijn ze net zoals de echte kleintjes van de onschuldige duif over de rand van het nest gegooid door het koekoeksjong, terwijl het onechte koekoeks jong alles neemt; Diablo heeft nu alles toegeëigend. Maar geeft toch het gezin het gevoel dat ze de erfenis noch hebben.
  Een paar kinderen uit het gezin hebben deze list doorzien, en weigeren hun erfdeel aan Diablo te geven, hen word egoïsme verweten en nog veel meer, ze worden soms zelfs veroordeeld! Maar deze kinderen weten dat ze moeten wachten op hun oudste broer, hij komt immers spoedig want het is al zo lang geleden dat hij is vertrokken, en uit hun verbondsboek kunnen ze opmaken dat het niet meer lang zal duren.
  Dan op een dag; De Zoon komt terug, op een wolk en haalt zijn familie zijn broers en zusters op welke wél hun erfdeel hebben bewaakt en die hun lampen brandende hebben gehouden en extra olie hebben bewaard. De Zoon is verbaasd dat zoveel van zijn broers en zusters in de val zijn gelopen van Diablo…en zijn verleidelijke woorden hebben aanvaard. Hij zet zijn voeten op de stad en het land van Diablo en het land breekt in 2 stukken, en de stad verdwijnt inde aarde, vanwege al het onrecht en het kwaad wat Diablo heeft aangericht. Hij heeft niet alleen de familie beschadigd maar hij heeft zelfs uiteindelijk de hele wereld verleid.
  Echter de Zoon Jehosjia komt, met de belofte van een nieuw land en een nieuwe stad. Hier zullen de echte broers en zusters met hem leven, en zij zullen met hun oudste broer alles weer recht maken, en zorgen dat alle leugens van Diablo ongedaan zullen worden. De hele wereld zal de Zoon zien en weten dat Hij het is die hun Koning voor altijd zal zijn.
  Maranatha Jehosjia, kom spoedig!

 3. Dank voor dit artikel. Goed om te weten, er zal een echte remnant van Messiaanse Joden zijn in het beloofde land. Joden = Judeans. Tribe of Juda, Benjamin en klein gedeelte van Levi. Volgens de Schrift is naast de 9 verloren stammen (Noordelijk Koninkrijk Israel) die in ballingschap zijn gegaan en verspreid zijn geraakt ook echte Joden, Juda (koninkrijk Juda en dus Juda, Benjamin en Levi) verspreid geraakt en verspreidt over de gehele aarde. Die zijn verkocht aan de Grieken volgens de Schrift. Er zijn meerdere deportaties geweest wat we weten en op de dag dat Edom, Jeruzalem binnentrok wordt Juda afgevoerd.

  Nu is het zo dat er nog steeds echte Joden zijn, die dus NIET eens meer weten dat ze Joods zijn…
  Ik en mijn man hebben van God begrepen nadat Hij ons wakker heeft gemaakt in 2020, van Juda te zijn en wij wisten eerder van niets…
  Ook heeft God gezegd dat Nederland een ‘Joodse parel’ is. Hij zal hen OPWEKKEN en is dat ook aan het doen / zal Hij gaan doen…

  De NEP Joden van Ezau die vermengd zijn met Juda of nog steeds enkel Edom / Ezau zijn = GEEN echte Joden. Openbaring 2:9 en Openbaring 3:9
  Ook lees je in het boek Esther dat er iets ‘verkeerds’ gaat, “velen werden die dag Joods”, maar dat kan uiteraard niet zomaar…

  Israel moest volgens de Schrift met Israel trouwen. En ja God kan die lijnen helemaal zuiver houden, want God kan alles. In Messiah zijn wij een en de heidenen zijn ‘crafted in’ net als in het Oude Testament. Maar de echte Israel lijnen naar het vlees en de stammen heeft God nog steeds zuiver gehouden, komen wij achter. Ook wellicht voor de 144.000

  Praise God / praise YAH / YHWH!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *