Tempelslaap

Waarom mensen massaal in (hun eigen) leugens geloven? Als mensen God keer op keer blijven negeren en weiger te luisteren straft Hij ze met een verblinding. Dan kan de waarheid je recht in het gezicht aanstaren, maar toch zie je hem niet. Zij zijn onder een tempelslaap.

Wat is tempelslaap ..!!

Tempelslaap is een bepaalde betovering en leid van God af en brengt mensen onder een valse geestelijke toestand. Tempelslaap is een soort van hypnose om ze in een bepaalde toestand te brengen waarin ze je kunnen overheersen en intimideren en je krachteloos kunnen maken (dat kan ook door bepaalde muziek). Deze slaap is verderfelijk waardoor je open staat voor de werken der duisternis. Dit is een latente verborgen kracht die je niet ziet en je zo makkelijk onder de macht van een ander komt en maakt dat je emotioneel gebonden en overheerst wordt en je in verwarring raakt. Het wil je van het Kruis afhouden om zo geestelijke mensen te scheppen buiten God om (religieuze eerzuchtige mensen). Onder deze betovering delen ze toverbanden uit en brengen mensen zo onder hun verbond met deze geest, maar ook kunnen ze zo gebonden raken onder deze macht en hun gedachten beïnvloeden door de toversluiers zodat je niet kunt zien. Deze tempelslaap komt uit de macht van toverij die heerst over Nederland en die de kerk onderdrukt waardoor de kerk slaapt en velen onder de ban liggen. Het aparte is dan dat mensen gewoon wel de emoties ervaren en alles voelen en waarnemen horen en zien, maar denken er niet meer over na en maken er eigenlijk geen probleem van en vallen steeds in geestelijke diepere slaap, als geestelijk dood. De Heer waarschuwt echt dat er steeds meer verduistering over ons denken komt zodat we de waarheid niet meer zullen zien en kennen, en als misleiding eenmaal inzet en er niet mee afgerekend wordt, dan trekt dit als het zuurdeeg door heel ons denken en wezen heen en kan op den duur tot afval leiden.

In de vertaling van de grondtekst van het Nieuwe Testament kom je de term ‘slapen’  tegen als woorden van :  ’hupnos’  en  ‘katheudo’  en  ‘Katanuxis’.

In de bijbel is slapen een beeldspraak voor de dood.

Slapen waar ik het hier eigenlijk over wil hebben in dit artikel over Tempelslaap is in de betekenis van “Katanuxis”- kun je b.v. denken aan gevoelloosheid, alsof een ledemaat ‘slaapt”, denk aan een verdoving of een narcose of hypnose, een comateuze toestand brengen.

Deze toestand van slaap verblind de wil, denken en beoordelings- en onderscheidingsvermogen.

Een geest van diepe slaap komt in de Bijbel diverse keren voor, o.a. in:

-Rom.11:8 “God gaf hun een geest van diepe slaap ..”

-Math.25:5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in.

Maar let vooral op de tekst uit –

-Jes. 29 vers 9-24, lees helemaal maar eens, waar staat: “De profeten zijn dronken, maar niet van de wijn, de priesters waggelen, maar niet door de drank. Want een geest van diepe slaap heeft de HEER over jullie uitgestort: hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en jullie verstand, de zieners, verduisterd.”

Deze tempelslaap is een straf van God en een hardheid van hart zodat ze geen gehoor kunnen geven aan het woord. Maar in Gods genade geeft Hij daarbij wel de mogelijkheid tot vergeving en terugkeer. Ze dienen de duistere machten die hun hebben verblind en daarom verblind God hen met de tempelslaap. Een slaap die over het huis van God is gekomen door ongehoorzaamheid, rebellie, trots en weerspannigheid, hardnekkigheid, weerbarstigheid, door hun hoererijen, afgoderij en toverijen. Dit is allemaal een gevolg van de geest van toverij, maar ook van de geest van Izebel die we laten begaan in de gemeente en niet optreden en haar uitwerpen. Zo raakt de kerk op een dwaalspoor met eigen verzinsels en maakt het tot een valse christelijke kerk die God met hun lippen eert maar doen niet wat Hij zegt. Ze verwaarlozen Gods Woorden en geboden en handelen daar niet naar. En zoals Petrus Simon de Tovenaar ontmaskerde, die via een andere weg om zijn boos en ijdel plan wilde verwezenlijken en hierop een valse christelijke leer wilde bouwen, een evangelie van genade zonder het Kruis en ontzag voor God waar de Bijbelse definitie van zonde niet wordt onderwezen maar alleen dat wat de mens zo graag wil horen, Paulus waarschuwde vaak voor deze valse evangelie en roept hen op tot gehoorzaamheid aan Gods Woord, de Waarheid in Christus. Door deze tempelslaap merk je dat de mensen doof zijn voor het Woord van God. Het Woord van God is er wel maar dringt niet tot hen door en bereikt hen niet. En dan zie je als ze trouw naar de kerk/tempel gaan dat ze heus hun mond nog wel openden en even goed zongen en predikten, maar het eren van God is niet meer met het hart maar met de lippen, het wordt een routinehandeling, het leefde niet echt meer in hun en hadden diep in hun hart geen ontzag meer voor God, het liet hun allemaal lauw, ze hoorden wel maar waren doof, ze lazen Gods Woord wel maar lazen er overheen, het werden allemaal holle klanken en dat blijkt dan wel uit hun levenspraktijk, hoe ze handelden. Ze maakten allemaal plannen maar haalden God er niet bij, ze eerden God niet met hun lippen en handelswijze. Het zijn plannen waarbij hun naasten slachtoffers worden en het moeten ontgelden en waardoor zij onderuit worden gehaald, daaraan kun je zien en constateren dat het Woord van God niet tot hun doorgedrongen is maar dat ze doof en blind zijn (als straf), ook al klinken hun woorden en profetieën zo diepzinnig en citeren Gods Woord en gaan over tot verhitte discussies, terwijl hun praktische levenshouding gekenmerkt wordt door werken der duisternis en door het vloeren van degenen die hun voor hun voeten lopen, maar dan mag je nog zo Bijbel vast zijn en nog zoveel kennis hebben maar dan ben je toch doof en blind voor wat Gods Woord van God werkelijk tot je te zeggen heeft. Het zijn mensen die hun eigenbelang doorzetten en doen wat zij recht denken in hun verblindheid en slaap, maar bekommeren zich niet om degenen die daaraan gedupeerd worden, de Bijbel noemt dat geweldenaars en het pijnlijke is het feit dat dit kerkmensen zijn, leden van het Lichaam van Christus. Dit waren de mensen waarvan God in Zijn Woord duidelijk had gemaakt dat Hij erop stond dat ze hun naasten moeste liefhebben als zichzelf en dat vooral aan hen, de zwakken en armen van geest, die eigenlijk hun bijzondere zorg verdienden.

God roept ons daarom ook op om terug te keren naar de eerste Liefde. De eerste Liefde die we als kerk verzaakt hebben, en vraagt ons om te kopen oogzalf opdat we weer kunnen zien.

Als God deze slaap wil verbreken over dit land, zullen we moeten zonde belijden, vergeving moeten vragen zoals Daniël deed. En laten we bidden en proclameren dat de Heer deze slaap, die verblind en doof maakt door ongehoorzaamheid, ons weer doen terug keren en we weer wakker worden en opnieuw mogen opleven en er een geestelijk ontwaken mag komen in Jezus Naam.

Belangrijk is het om goed zicht te blijven houden in de geestelijke wereld om dan met regelmaat deze machten van toverij te verbreken en te ontkrachten in Jezus Naam maar ook te vernietigen deze toversluiers en banden en ringen, want er is een grote strijd gaande om de zielen van mensen om ze te binden in hun verbond van toverijen om je van het kruis, van Jezus af te houden.

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *