dal van beslissing

Menigten, menigten in het dal der beslissing,
want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing.
Joël 3:14

Door tijden van grote druk heen, ook wel Jacobs benauwdheid genoemd die voor de deur staat, zullen mensen gedwongen worden om tot een keuze te komen. Er is nog tijd om zich te bekeren. Er komt een hevig schudden van hemel en aarde en de zee (Hebr. 12:26; Haggaï 2 v.a. vers 7) en gebeurtenissen zullen zich steeds sneller na elkaar opvolgen en mensen zullen wakker geschud worden. Waar willen we toe behoren tot het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde of het rijk van de Duisternis, Babylon, het beestsysteem. Goed en kwaad zijn in de handen van de Heer. Het kwaad is niet Gods tegenstander het is ons tegenstander en is geschapen om de mens te toetsen en te louteren, te zien als ze de juiste keuzes nemen, en in Zijn wegen willen wandelen. God gebruikt het kwade als een toetssteen als louteringsvuur. Het zal niet meer lang meer duren of het Rode paard, de tweede zegel uit Openbaringen 6 zal losgelaten worden en zal de vrede van de aarde weggenomen worden en alle andere paarden zullen volgen. De vernietiging van de ene wereld leidt tot de geboorte van de andere.

We hoeven niet bang te zijn voor de dingen van de eindtijd. Angst heeft met vleselijkheid te maken. Er is geen angst in de liefde, maar volmaakte liefde drijft de angst uit. Angst moet plaats maken voor geloof.

De Heer zal schiften en afzonderen en de harten scheiden en zien waar we staan en waar we voor kiezen. We moeten ons vastklampen zoals Jacob zich in zijn worsteling de Heer vastklampte en niet losliet eer hij de zegen en overwinning ontving. We moeten op de Rots staan als alles wordt geschud. Al lijkt het rijk der duisternis sterker te zijn het is maar voor een bepaalde tijd. Jacob, die Israël de Gemeente is, zal de Messias volgen en verdringt het koninkrijk der duisternis. De eerstelingen van God en het Lam, zij zijn de eerstelingen van het Koninkrijk van het Licht die de Messias volgen daar waar Hij gaat, en er volgen meer. (In Exodus staat de beste der eerstelingen zullen naar het huis van de HERE gaan, en  ‘Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de  Israëlieten het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn eigendom.’ (Ex 13:2).

De 144.000 zullen naar de “verloren schapen van het huis Israël” gaan. Deze 144.000 (Gerst 144.000 beweegschoof – Openb. 14 & Pinkstertarwe 144.000 beweegbroden – Openb. 7) zullen machtig gebruikt worden om de oogst van zielen in de eindtijd binnen te halen en de bruidsgemeente voor te bereiden op de 2de exodus “naar de wildernis”, voor ze de Heer tegemoet gaan in de lucht en hun verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen.

Maar er is nog veel verwarring en verblinding over wie Israël is. Als je begrijpt dat Israël niet alleen de Joden, (het huis Juda) zijn, maar dat er ook nog 10 stammen vermist zijn, het huis Israël, die met een Scheidbrief weg waren gezonden (Jer. 3:8) en dat de enige weg terug tot redding is door het evangelie, door besnijdenis van het hart door de Geest, door het nieuwe verbond in het bloed van Jeshua en dat deze twee huizen dan door het Nieuwe verbond in Hem samen gebracht worden (Ezech. 37), dan voeg je er een hele nieuwe dimensie toe aan het begrip vergaderen met Hem.

In Jeremia 23 vers 7 staat “Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer: 8 Zo waar de Here leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen.”

De verloren zoon, het Huis Israël, keert terug, en dan hebben we de vervulling van de laatste dagen, een uitstorting van de Heilige Geest in een tijd van benauwdheid.  Joël 2:28-32 zal vervuld worden.

In Handelingen 2 was er een gedeeltelijke vervulling (de vroege regen), maar in deze uittocht zal de volledige vervulling van Joel 2 zijn (late regen) vanaf vers 28 “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. 29 Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 32En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.

Een grote beweging van de Heilige Geest zal zowel de opname als de 2e Exodus mogelijk maken. De Heilige Geest wordt uitgestort in een tijd van duisternis en oordeel en oorlog.

De laatste Exodus, voor de bruid de Heer tegemoet gaat in de lucht en hun verheerlijkt opstandings- lichaam ontvangen, zal deze tweede Exodus groter zijn dan de eerste, wat ook duidelijk beschreven staat in Openbaringen 12 waar de vrouw twee vleugels van een adelaar krijgt om aan de draak, de slang te ontsnappen. Dit is geen opname maar een redding, ze wordt niet eerst naar de hemel gebracht. Maar naar de wildernis (ook wel woestijn der volkeren Ez. 20) waar de vrouw, de Bruid in veiligheid worden gebracht voor 3,5 jaar (1260 dagen) van de verdrukking waar ze onderhouden zullen worden door de Heer zelf.

Mooi en een troostvol is te zien ondanks alle onrust en chaos en vernietiging in de wereld, de vrouw Zijn bruid naar de wildernis/woestijn wordt gebracht er een belofte is dat de woestijn waarin ze is zal bloeien als een roos.

Jesaja 35 zegt:

De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; 2 zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. 3 Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. 4 Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. 5 Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; 6 dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, 7 en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. 8 Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen. 9 Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop; 10 de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.

Amen

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *