De Bijbelse wetten van verdrukking

De Bijbelse wetten van verdrukking (collectief/persoonlijk), van tuchtiging en van straffen in Leviticus 26 (en Deut. 28) waar beschreven staat dat als men niet luistert naar Gods Woord en Hem gehoorzaamt en ze blijven ingaan en blijven verzetten tegen God en Zijn geboden niet houden en wetteloos blijven handelen en het verbond met God verbreekt, en zij zich niet willen bekeren en niet willen belijden hun ongerechtigheden en ontrouw jegens God, dan zal Hij Zijn volk en Gemeente tuchtigen en straffen (vers 14, 18, 21, 23, 27)

Omdat men in de kerk de wetten van God niet meer kent en als afgeschaft beschouwd, weet men niet meer hoe te handelen overeenkomstig Gods wil. De Bijbel leert dat wat Israël overkomen is ons ter waarschuwing is gegeven en hun gebeurtenissen zijn ons ter voorbeeld opgetekend. We weten dat de wet niet afgeschaft is maar een tuchtmeester is die ons tot Christus leidt.

Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor wetteloze en tuchteloze (voor hen die zich niet stoort aan Gods wet of gezag) , voor goddelozen en zondaars.. “ 1 Tim. 1:8,9.

Als men niet meer wil luisteren naar God en zich voortdurend verzet tegen Hem zal Hij zijn volk tuchtigen tot zeven maal toe, bekeerd het zich dan nog niet en wil men dan nog niet luisteren dan zal God nogmaals zevenmaal harder slaan wegens de zonden. Wil men dan nog niet bekeren kan God ziektes en de pest sturen en het zwaard, en de hemel zal van koper zijn, Hij zal wilde dieren loslaten en op hen afsturen wat alles zal verscheuren. Men zal overheerst en overgeleverd worden door (vijandige) volkeren die van verre komen die jullie haten en waar van jullie de taal niet verstaan, een hardvochtig volk die niemand zal ontzien en die de vrucht van uw bodem zal eten totdat jullie verdelgt zijn, zij zullen uw oogst eten en je zult door hen verslagen worden en de broodvoorraad zal vernietigt worden en je zult verbannen worden en onder vreemde landen verstrooit worden. De Heer zal van het land een woestenij maken, tot ontsteltenis van je vijanden, die het zullen bezetten. Je land zal een woestenij zijn en je steden zullen in puin liggen en je zult niet staande kunnen blijven en in vreemde volken ten onder gaan.

De HERE kan in Zijn oordeel een mens of volk twee soorten van jukken opleggen, een HOUTEN juk, dat is een mildere vorm van oordeel en slavernij in eigen land door buitenlandse overheersers, en een IJZEREN juk dat is de meest zware laatste maatregel, door overheersing en tirannie, waarbij vaak deportatie (ballingschap) onder dwang voorkomt en verwoesting van het land volgt. Een juk op de mens duidt altijd op slavernij en is een symbool van onderwerping en onderdrukking. (lees Deut. 28: v.a. vers 48 en Jeremia 28).

Maar er is een weg terug … Leviticus 26 vers 40-42

Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen, in de ontrouw waarmede zij tegen Mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen Mij verzet hebben, – 41 ook Ik verzette Mij tegen hen en bracht hen in het land hunner vijanden – of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boeten zij dan hun ongerechtigheid, 42 dan zal Ik mijn verbond met Jakob gedenken; ook mijn verbond met Isaak en ook mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en Ik zal het land gedenken.

Als we dus nu naar ons land kijken en we zien onrust, chaos en ziektes, wilde dieren die in het land komen, een overheersing van (vijandige) volkeren die ons land bezetten en ons huizen en voedsel eten, afgoderijen en hoererij, dan is er maar één weg terug naar herstel, één manier om ons land te herstellen en te redden en dat zijn niet onze politieke partijen, geen menselijke inspanningen en eigen kracht om ons te bevrijden, want als wij uit eigen werken en vlees verwachten om ons land te herstellen en het willen veranderen zonder bekering komen we bedrogen uit en strijden wij tegen de Heer en wordt de last en juk over ons land nog zwaarder, want alleen door bekering en terugkeer naar de God van Israël dan zal Hij het verbond gedenken en het land gedenken, en ons herstellen. Dan zal ons land en volk verlost en gered worden.

Hosea 6

Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. 2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. 3 Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.

JP /23 november ‘23

2 gedachten over “De Bijbelse wetten van verdrukking”

 1. Rest ons niet anders als dankbaarheid aan God voor Zijn trouw .
  God die een uitweg bied altijd weer opnieuw .
  Ons gebed voor Israël en onszelf dat we Hem trouw zullen zijn .
  Verlangen naar Hem als onze eerste liefde .
  Hij is het waard , onze Vader , Jeshua en De Geliefde Heilige Geest .
  Dank je Jelly , shalom over jou en je gezin ♥️🕊️🇮🇱

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *