De  (geest van) Antichrist

1 Johannes 2:18: “ Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. 22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

1 Johannes 4: 2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Een antichrist is een ieder die de Vader en Zoon loochent en die ontkent dat Jeshua de Messias is die gekomen is in het vlees en die in Zijn plaats wil staan. Het bedrog van de antichristen schuilt in hun bewering dat ze de Vader hebben zonder de Zoon. De vele antichristen zijn degenen die de antichrist steunen, zij steunen een antichristelijke agenda die de plan en wens hebben om zich de troon en het regeren over de aarde van de Messias toe te eigenen. Door de eeuwen heen zijn er al vele antichristen opgestaan zoals ook de Bijbel zegt.

We zien dus dat de (geest van) antichrist(en) op meerdere manieren kan verschijnen en zich kan openbaren, dus als individu als een persoon, of uit meerder verschillende personen, maar ook als een groep antichristen die de geest van de antichrist hebben. De antichrist heeft zo zijn eigen typen door de eeuwen heen, net zoals ook Jeshua door de Bijbel heen zijn typen heeft.  Het feit dat “veel antichristen zijn opgestaan” is het bewijs dat het “het laatste uur is”. Johannes begreep dat er in het “laatste uur” de opkomst zou zijn van de antichrist (enkelvoud) en de antichristen (meervoud). Als er al antichristen waren in de tijd van Johannes, hoeveel temeer vandaag. Johannes zegt ook van deze antichristen dat ze ooit van ons waren uitgegaan. Het zou kunnen in zijn tijd dat de Joden onder Gods verbond stonden maar door Jeshua als Messias te verwerpen en beweerden de Vader te aanbidden zij ondertussen de Vader van de leugen werden en antichristelijk handelden. Of Joden die Jeshua ooit als Messias hebben aangenomen maar later weer verwierpen en terug keerden naar het Judaïsme waardoor ze God en Zijn Zoon lasterden, en ze degenen zijn die zeggen Joden te zijn en dat niet zijn, maar een synagoge van satan.

Het is een altijd verzetten tegen het recht van Jeshua de Messias om over de aarde te heersen en te regeren en het willen omverwerpen om zelf de troon toe te eigenen.

Maar je ziet ook Judas, hij werd geïdentificeerd als een anti-christ, de zoon des verderfs, (Joh. 17:12, 2 Thessalonicenzen 2:3) hij zocht zijn toevlucht en steun bij de Romeinen en verraadde Jeshua aan de Farizeeërs, de Joodse leiders en brachten zijn zaak naar de Romeinen en ze sluiten een verdrag met Rome om Jeshua te verraden en te doden. Maar de zoon des verderfs zal in de toekomst plaatsvinden, op de dag des Heren. Judas wordt twee keer in de bijbel als de zoon des verderfs genoemd, maar in Thessalonicenzen wordt er over hem expliciet gesproken over de antichrist als de mens van de wetteloosheid, de tegenstander en daarom is het één van deze zeldzame, niet zo bekende theorie, maar zou het kunnen zijn dat de antichrist eigenlijk de tweede komst van Judas Iskariot kan zijn die herrijst en in de toekomst als de antichrist opstaat en dat in de zelfde tijd kort voordat Jeshua terug komt op de aarde, voor de dag des Heren, Hij zal hem doden met de adem van Zijn mond. Het lijkt erop dat bij elk waar werk dat God doet, er ook een namaak is die er parallel aan loopt. God weet het.

Zo zie je door alles heen dat ook een land of volk een antichristelijke geest kan hebben, maar dat het ook een Rijk of een (Babylonische) beest systeem wereldwijd kan zijn. De (geest van) antichrist is het tegenovergestelde van de Messias Jeshua en wil in Zijn plaats staan en Zijn aanbidding hem toeeigenen. Zijn leer en wetten zullen het tegenovergestelde zijn waar Jeshua mee kwam hier op deze aarde en opnieuw terug komt. Jeshua zal komen met de wet en onderwijzing van God, de Thora en met de Heerschappij en autoriteit van God. Maar de antichrist zal komen met bepaalde nieuwe wetten, en deze nieuwe wetten zullen satanische wetten zijn vanuit zijn Rijk, slechte wetten waartoe hij de mensen wereldwijd zal dwingen deze te doen anders zal hij hen doden indien ze zijn wetten niet aannemen, hij zal macht een heerschappij op hen uitoefenen. Hij zal alles verdraaien en tegenovergestelde doen zoals Jeshua deed, hij zal door zijn charismatische verschijning vele mensen misleiden met zijn mooie misleidende woorden, met wonderen en krachten en verdraaierijen en zal zo vele volgelingen achter zich aan krijgen. Jeshua waarschuwde al in Joh. 5:43 “Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.”

Je ziet ook (de geest van)  de antichrist werkzaam als een schaduw achter regeringen van een land. Velen zien ook de antichrist werkzaam in bv in het Amerikaanse (beest) systeem, als het vierde nieuwe Romeinse Rijk.

Vanuit het Jodendom, het Judaïsme geloven ze niet in een anti-Messias en zeggen dat dit verzonnen is door de Christenen. Ze geloven wel in een komende Messias, maar de Thora laat wel zeker een concept zien van de anti-Messias als de kleine hoorn in bv. Daniel 7,8 en 11 en 12, deze komen overeen met het boek Openbaringen 13, dan zie je de combinatie hiervan.

Toch wordt er in de Joodse geschriften geschreven over een zekere Armilus, hij is een anti-messias figuur, die zichzelf opwerpen zal als een Messias, zelfs als God zelf, en zodanig worden erkend door de zonen van Ezau, die de hele aarde zal veroveren en die zich in Jeruzalem zal worden gecentraliseerd en die Joodse gelovigen zal vervolgen tot aan zijn uiteindelijke nederlaag door toedoen van de Joodse Messias met de adem van Zijn mond. Armilus is een koning die in het einde der tijden zal opstaan met zijn leger tegen de Messias en zal door Hem worden overwonnen nadat hij veel ellende over Israël heeft gebracht. Wat betreft de oorsprong van de naam Armilus, of deze nu is afgeleid van Romulus, de stichter van Rome, of van Ahriman, het kwade principe van de Perzen, een benaming van “satan”, de incarnatie van satan zelf is niet bekend. Net zoals Ahriman, in het Perzische geloof, de mensheid kort voor zijn einde verschrikkelijke schade zou toebrengen, zo zouden er ook in de Joodse visie grote beproevingen aan de komst van de Messias voorafgaan.

Heel apart is dat ook onder de Moslims ze een antichrist verwachten en dat in de Koran staat dat hij met 1 oog blind aan het rechteroog zal zijn en dat hij rood krullend haar zal hebben.

Het rood doet me denken aan Esau, die als een type van de antichrist is, hij wil niet alleen het Koningschap maar zijn begeerte gaat ook uit naar het Heilige Land. Er is veel vermenging onder de Joden, en Ezau doet zich voor als in Jacobs klederen. Ezau is een volk waar God voor eeuwig op toornt. En zo hield de hand van Jacob van het begin de hiel van Ezau: want het einde dezer eeuw is Ezau, en het begin der volgende is Jacob. Het antichristelijke rijk onder de grote supermacht Ezau, de onheilige en goddeloze vorst wordt aan het einde van deze eeuw dus op-de-hielen gevolgd door het 1000 jarig Rijk van de Grote Jacob: Jeshua de Messias bij Zijn wederkomst.

Maar ik zocht in de Bijbel iets op over 1 oog blind als ik daar ook iets over kon vinden en las in Zach. 11 ver 15-17 over de dwaze herder (de antichrist) en vanaf 17 staat  “Wee de nietswaardige herder, die de schapen verlaat: het zwaard over zijn arm en zijn rechteroog! Verdorren zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog.”

Dit was zo een grote oogopener voor mij, want in welk land en systeem zie je een éénoog veel voorkomen, juist in Amerika. Je ziet het op de dollar staan boven de pyramide, de driehoek met een oog binnen, waar ook in grote letters boven staat “in God we trust”, maar welke god, het symbool van de éénoog ? Je ziet die éénoog in alles aspecten door dringen door heel de Amerikaanse cultuur en instellingen end, maar ook vooral in Hollywood waar vele bekende acteurs zich laten fotograferen met één hand voor hun oog. Het is een verbond met de duivel en maken zich kenbaar waar ze voor staan en wie ze aanbidden en waar ze het van verwachten. Amerika lijkt veel op het nieuwe vierde Romeinse Rijk, en je hoort ook velen zeggen dat Amerika , als supermacht dat het beestsysteem daar opkomt, het Nieuwe Rome is.

Ik hoorde iemand zeggen, “we hebben Amerika die beweert het christendom te vertegenwoordigen, dat beweert het christendom te verspreiden maar in werkelijkheid verspreiden ze een systeem dat in strijd is met de wetten van God, tegen het bestuur van God, en ze verspreiden effectief het antichristelijke bestuurssysteem, waarbij de macht van God wordt weggenomen en aan de mens wordt gegeven, en als je de mensen op aarde zou volgen dan zouden ze je op een dwaalspoor brengen. De keus van de meerderheid is altijd een verkeerde keus. De enige keus en de juiste keuze is die van God.

Amerika (als beeld van de Rome) die een wereldmacht is en Israël die als het ware een kolonie van Amerika is (van het herleefde vierde Romeinse Rijk), die door hen wordt gecontroleerd en bedreigt. Israël gebruikt altijd de bescherming van Amerika, de (Talmoedische/ kabbalistische) de anti-Jeshua rabbijnen, de Joden die alleen vertrouwen op hun eigen geboden, hun eigen wetten en verdichtsels (Titus 1:14),  zij vertrouwen op het beestsysteem en zijn als bondgenoten, en allebei weigeren ze dat Jeshua de Messias over hen heersen zal, ze wilden het toen niet en nu nog niet dat Hij Koning over hen zal worden, daarom doodden zij Hem en namen zij Zijn troon over en dat willen ze nu in deze tijd nog steeds. Dit systeem dwingt Israël, het volk een democratische regering, waar de mens regeert en niet God, het is onder het (beest) systeem. Ze vertrouwen niet op de HERE, en op Zijn Woord, op de Thora, en op hun eigen profeten en koningen door God zelf gekozen en gezalfd. 

En zo zien we de profetie uit Genesis 3 vers 15 voor ons  “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad, dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

Het zaad van de vrouw Jeshua de Messias is Overwinnaar en Hij zal de kop van de slang vermorzelen, en wij zullen hem, de draak, de oude slang overwinnen door het Bloed van het Lam en door het woord van ons getuigenis.

JP/

4 gedachten over “De  (geest van) Antichrist”

  1. Er is ons vanuit de christelijke kringen, wat gevoed wordt door Amerika, steeds vermeld dat Rusland de anti-christ is. Persoonlijk heb ik daar altijd m’n twijfels over gehad. Uiteraard zal in eindtijd elke natie wel zijn rol spelen.

  2. als je je enigszins verdiept in het gedachtengoed van de VS elite zal niet kunnen ontkennen de satanische krachten op allerlei gebied die, zo als het er naar uitziet, als God het niet verhoed, alleen maar toe neemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *