De HERE heeft een strijd tegen AMALEK

De Here heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht. (Ex. 17:16)

Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart; 18. hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde.  (Deut. 25:17, 18).

Toen hij (Bileam) de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op, en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen; maar zijn uiterste is ten verderve! (Num. 24:20).

Toen Mozes Israël, een stoet van mannen en vrouwen en kinderen, uit Egypte leidde na een jarenlange slavernij op weg naar het beloofde land, werden ze na de uittocht in de rug aangevallen door hun aartsvijand het volk van Amalek (kleinzoon van Ezau). Ze waren de eerste vijand die de Israëlieten in de woestijn tegenkwamen. Het was een volk dat geoefend was in de strijd en tot de tanden toe gewapend. En daartegenover staat Israël als een hulpeloos, een weerloos volk, ongeoefend in de strijd.

De Bijbel leert dat Israël ons tot voorbeeld en tot waarschuwing is gegeven en zij zijn als het ware een schaduwbeeld voor ons voor de weg die wij gaan als Gemeente.

We zitten midden in een staatsgreep door een satanische elite die door een opzettelijk angst-virus schijnvrede geeft waardoor mensen alles opgeven. Mensen raadplegen God niet meer maar het RIVM en WHO heeft die plaats van God ingenomen en mensen vertrouwen nu op de medische-wetenschap meer dan op God. Amalek dat zijn de vijanden die het altijd maar weer aanleggen op de ondergang van Gods kinderen, ja, op de ondergang van het Koninkrijk der hemelen, dit is een oorlog tegen de God van de Bijbel, tegen de God van Israël. De vrijheid die we ooit als vanzelfsprekend beschouwden, is verwijderd met een virus als alibi. Het is een satanische aanval en de corona (angst-virus) is een dekmantel voor deze satanische staatsgreep wereldwijd tegen ons als volk en onze vrijheid die ook de grondwet wil vernietigen en ons door angst in slavernij wil brengen.

Amalek (de belichaming van al wat kwaad en slecht is) is de geest van de antichrist, en door hekserij/toverij proberen ze door hun controle en macht het hele universum naar hun hand te zetten tot slavernij, door manipulatie, intimidatie, overheersing, leugens en verdraaierijen, het maakt mensen geestelijk onmachtig als tegen een muur te staan.

Amalek valt de zwakken in de achterhoede aan,  de duivel weet nauwkeurig onze zwakke plekken, zij die niet weerbaar zijn, de ouderen, de bejaarden, zieken, vrouwen en kinderen, de kwetsbaren, zij die vermoeid en uitgeput waren. Maar de laffe aanval van Amalek, die het volk uiteenslaat en die op de zwakken is gericht wordt God daarin Zelf ten diepste geraakt en wie hen aanraakt, raakt God aan. En de Heer zegt in Jesaja 54  vers 15. Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. Dit is het recht wat God hen toekent.

Gods kinderen kunnen allerlei beproevingen moeten ondergaan, maar uiteindelijk zal de Here ons aan Zijn machtige hand leiden. De Heere rustte Zijn volk als het ware eerst toe tot de strijd. Hij belooft ons het overwinningsleven als wij blijven in Zijn weg.

Voor het einde daar zal zijn en het nieuwe tijdperk wordt ingeluid zal er een tweede Exodus komen, een familiereünie en we staan aan de vooravond van deze hereniging van de twee huizen, de twee geslachten die de Here verkoren heeft.

Zoals de Heer Israël uitleidde uit Egypte, zo zal Hij ons ook nu, Zijn Gemeente, Zijn Lichaam uitleidden in de eindtijd uit al de volkeren van de aarde, wanneer de Grote verdrukking daar zal zijn en de Toorn van God over de aarde komt. Zijn Gemeente die bestaat uit het overblijfsel van het gehele huis Israëls (die uit twee huizen Juda (2) en Israël (10) bestaat) zij die besneden zijn aan hun harten dat samen met alle gelovigen uit alle heidenvolkeren die geënt zijn op de Edele olijf (Rom.11) en die één zijn in de Messias Yeshua.

We leven in bijzondere tijden en we zien dat Amalek, nu de “grote exodus”  van Gods volk voor de deur staat om terug te keren naar het Beloofde Land, wanneer “de grote samenbinding” daar zal zijn, waar Zach. 11 over spreekt, nu zijn grote wereldwijde aanval inzet en de mensen wereldwijd uiteendrijft en hen van elkaar scheidt. Lieflijkheid en Samenbinding verwijzen naar de Messias en de band tussen Juda en Israël.

Het schudden is begonnen, God heeft belooft nog eenmaal de aarde en de hemel te doen beven en met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. Het schudden van de Heer kan je soms persoonlijk zo diep en intens raken en de vloer, het fundament waar op je staat kan soms zo intens trillen en schudden wat je zo beangstigen kan en onzeker en machteloos kan maken en doet vertwijfelen waardoor heel je leven en je geloof aan je voorbij kan gaan, maar ook waarin je het gevoel hebt een speelbal te zijn te midden van de machten der duisternis. Het is alsof je soms angstig wakker wordt geschud en alle zekerheid in je leven en de zekerheid van Gods Woord kan weg vallen en alles wankelt en je voelt je klein en kwetsbaar, dan is er nog één draad naar boven, één houvast en dat is Jeshua. Maar door alles heen zal alles wat wankelbaar is onwankelbaarheid aandoen. Alles wat onwankelbaar is zal vast staan. We zullen er altijd sterker en vaster uitkomen.

Maar te midden van dit schudden zullen we de uitstorting van Gods Geest, de Late regen zien. Een enorme opwekking te midden van oordeel, waaruit een overblijfsel van de stammen van geheel Israël hier uit te voren zullen komen en terug worden gebracht onder de Messias Yeshua, dan zal het zijn één Kudde en één Herder (Ezech. 37).

Amalek wil de Gemeente, het volk van God verhinderen in te gaan in het beloofde Land, en dreigt met een wereldwijde aanval met dood, vernietiging en verderf.

Bileam wilde Gods volk vervloeken maar JHWH verhoedde het. Maar de Bijbel zegt over Efraïm/Israël in Numerie 23 vers 23: Want er is geen toverij tegen Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël. Er was geen mogelijkheid om Gods Volk, Zijn Gemeente te vervloeken, want toverij (Pharmacia)  doet hen niets. In Openbaring 18:23 wordt onder val van Babylon het woord Pharmacia gebruikt in de negatieve context dat het niet ten goede wordt gebruikt maar te kwade. Maar behoedt je voor de strik en de valse raad van Bileam (de vermenger van waarheid en leugen) die Gods volk onder Zijn bescherming wil weghalen en wil lokken en misleiden en slachtoffer wil maken van deze Baäls, (de Elite) en wil hen trekken onder de ban van Babylon, wat hen in slavernij zal brengen en waar ze verblind worden onder hun toverijen. Demonische machten laten op dit moment de geest van Bileam op de gemeente los. Ze worden geleid tot afgoderij, hoererij en ontucht. Geestelijk en moreel gedrag wordt ondermijnt. Als de gelovige zich openstelt voor deze valse corrupte raad van de Elite en de wereldleiders en deze aanneemt als inspiratiebron en het niet weerstaat, dat is de grenzen van de persoonlijkheid niet voor hem sluit en die verdedigt, maar hem op dit gebied voet geeft, dan kan deze hem volledig ruïneren, we moeten er voor waken onze bescherming niet te verliezen en slachtoffer te worden. Mensen die door de geest van Bileam verblind  en betoverd zijn en beïnvloed worden, misleiden en gebruiken een tactiek of (valse) advies om gelovigen op een plaats te brengen waar ze hen in de strijd kunnen verslaan zodat Gods vloek doel zal treffen waardoor velen gedood kunnen worden.

In de eindtijd zal God ons als Gemeente verlossen en beschermen door al die plagen heen die over de aarde komen, die in Openbaringen zijn beschreven en die heel veel lijken op de plagen die beschreven staan in het boek Exodus. Maar ook de strijd en de wraak van God die voorafging voor ze het beloofde land binnen gingen is voor ons een voorbeeld in onze tijd. Wij zullen de “grootste Exodus” aller tijden meemaken die krachtiger, en groter zal zijn dan ooit is geweest of wezen zal.  Maar door dit alles heen mogen we weten dat Hij ons beschermt, ons kleed en voedt en beschermt, zoals Hij ook Israël uit Egypte heeft geleidt en ze kwamen niets tekort.

Alleen degenen die volledig toegewijd zijn aan Yeshua, vervuld met Zijn Heilige Geest en gehoorzaam aan zijn geboden, zullen tot het einde volharden.

De God van Israël zegt zelf, “… dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel zal uitwissen”.

Wat kunnen wij doen, wij kunnen net als Mozes in de geestelijke strijd in de kracht van voorbede staan en net als Jozua door de kracht van het Zwaard van de Geest, dat is het Woord van God, dat is ons wapen om te overwinnen en ons bevrijding uit de gevaren die ons dreigen in het conflict met de boze. We moeten sterven aan ons zelf, zodat Christus in en door ons werkt en leven kan voortbrengen.

Het is Zijn strijd en Hij is ons Banier, en in Zijn Naam mogen we de vaandel opheffen en de overwinning behalen.  

Hallelujah !!

2 gedachten over “De HERE heeft een strijd tegen AMALEK”

  1. Halleluja!
    Hij is ons anker voor altijd en altijd.
    Juist in deze tijd van alles anders mogen we voorbede doen. Het wapen en ons geloof .
    Hou vol ❤️😘

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *