De Noachitische Geboden

De Noachitische Geboden of de Zeven Wetten van Noach zijn door Talmoedische rabbijnen op schriften gesteld die speciaal bestemd zijn voor de niet Joden. Wie in Israël de Talmoed niet erkend, kan moeilijk aangenomen worden als zijnde Joods. Omdat deze geboden niet direct in de Bijbel zijn opgetekend zoals de 10 geboden die aan Mozes zijn gegeven op de Berg Sinaï aan Israël en de vreemdelingen die met hun meereisden, mogen wij ze niet direct als Bijbels aannemen omdat ze zeer misleidend en gruwelijk zijn en voor de christenen vreselijke gevolgen hebben als deze wetgeving (en dan vooral in de eindtijd) worden aangenomen en doorgevoerd. Er zijn al landen waar ze (stilzwijgend) zijn ingevoerd. De NWO (antichrist) zal deze wetgeving gebruiken en doorvoeren omdat vele gelovigen uit alle geloven zoals Islam, Judaïsme, christenen, hindoes en boeddhisten end. zich daar in kunnen vinden en zich hier in kunnen verbroederen, alleen christenen moeten dan wel Jezus/Jeshua verloochenen, zo niet, dan worden ze gestraft met de dood, want dat is het eerste gebod.

Dus, wanneer een volk of gemeenschap of een individu de Noachidische wetten ( deze 7 geboden) aanneemt, die regels zijn volgens de Talmoed, die niet door God aan de mensen gegeven zijn zoals de 10 geboden op de berg Sinaï, moet men Jeshua/Jezus verloochenen omdat God volgens deze wetten geen ‘zoon’ heeft en dit volgens hen als afgoderij word gerekend, of als een afgod wordt beschouwd  en zij de doodstraf verdienen of onthoofding volgens deze wetten. Jezus de Messias wordt in de Talmoed als een misleiders en valse leraar beschouwd. Dus ook Christenen zijn voor de Noachidische wetten afgodendienaars en dienen gedood te worden, net zoals Jezus. De Noachidische wetten lijken mooie en goede morele wetten en zijn te vinden in de Babylonische Talmoed, maar zijn geen Goddelijke wetten door God ingesteld maar rabbijnse wetten aangevuld en uitgebreid met de Talmoed, waarin vele geloven zich samen in die ene NWO samen gebroederlijk kunnen vinden.

De Talmoed is een vleselijke, menselijke en satanische versie van de Torah of de Tenach. Te= de wet, na= de profeten, ch= de schriften. Terwijl de 10 woorden, de 10 geboden van God aan Mozes gegeven, deze door de Vinger van God Zelf is geschreven.
De Talmoed is ook de basis van de Joodse wetgeving en politiek. In de Talmoed staat beschreven dat Jezus een afgod is, en die Hem dienen afgodendienaars zijn. Vandaar dat Jezus tot twee gemeenten in Openbaring spreekt over een synagoge des satans!


Ook de Amerikaanse regering heeft deze zeven Noachidische wetten aan welke in de Talmoed staan beschreven aangenomen, en werden in de Amerikaanse wetgeving opgenomen 1991 en tevens als basis voor de Nieuwe Wereld Orde. Ook president Donald Trump heeft deze bevestigt en ondertekend op 16 april 2019. Overtreding van die wetten zullen in de toekomst in de eindtijd onder leiding van de antichrist bestraft worden met onthoofding!


9 gedachten over “De Noachitische Geboden”

 1. Donald Trump heeft deze noachidische wetten al ondertekend en bevestigt op 16 april 2019 en onderschrijft ook deze beweging Chabad. En ook Jared Kushner en zijn vrouw Ivanka Trump zijn verbonden bij deze beweging van Chabad die voor christenen zeer gevaarlijk is. De NWO (antichrist) zal deze wetgeving gebruiken en doorvoeren omdat vele gelovigen uit alle geloven zoals Islam, Judaïsme, christenen, hindoes en boeddhisten end. zich daar in kunnen vinden en zich hier in kunnen verbroederen, alleen christenen moeten dan wel Jezus/Jeshua verloochenen, zo niet, dan worden ze gestraft met de dood door onthoofding, want dat is het eerste gebod.

  President Trump werkt bewust of onbewust mee, misschien beinvloed door zijn schoonzoon Kushner en dochter, deze samen aan het vormen zijn van de Talmoedische Nieuwe Wereldorde, met al hun geheime en verborgen agenda’s die bij de gemiddelde bevolking niet bekend zijn. Maar als al deze wetten van kracht worden onder de anti-christ zal ook Trump schuldig zijn aan de dood van vele miljoenen mensen, christenen die Jeshua niet willen verloochenen, maar ook dat vele homoseksuelen en lesbiennes, transgenders en noem maar op gedood zullen worden (na de tweede wet, artikel 7, onder verboden geslachtsgemeenschap, deze staan onder de 7 Noahidische wetten, de tweede wet, deze wetten worden niet door de Thora maar geïnterpreteerd door de Talmud rabbijnen.)

 2. De Talmoedische Joden (de Talmoedische farizeeërs) zeggen dat de 10 geboden alleen voor de Joden zijn en niet voor de niet-Joden, voor de niet Joden zijn dan de 7 Noachidische wetten.
  In Amerika hebben 50 staten deze wetten ondertekend (maar ook in Afrika, in Ghana en Nairobi, geestelijke leiders uit Kenia, Tanzania en Uganda die hier bij vertegenwoordigt waren) .

  Omdat de 7 Noachidische wetten getekend zijn in Amerika door de President zelf maar ook in de andere staten worden hierdoor de “10 geboden van Mozes” Exodus 20:1-17, uit de gerechtsgebouwen verwijderd.

  Maar we weten dat de Noachidische wetten uit de Talmoed niet door Gods Geest geïnspireerd zijn want de Bijbel leert heel wat anders, die leert niet dat de 10 geboden alleen voor het Joodse volk is maar voor allen, voor de Israëlieten en -niet Israëlieten.

  In Exodus 12 staat in vers 49
  Eénzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling, die in uw midden vertoeft. “

  Maar ook in Numerie 9: 14
  “Wanneer bij u een vreemdeling vertoeft, die de Here het Pascha vieren wil, dan moet hij het vieren naar de inzetting van het Pascha en de verordeningen, die daarop betrekking hebben. Enerlei inzetting zal voor u gelden, zowel voor de vreemdeling als voor de in het land geborene.”

  Uit deze teksten lezen we dat deze Noachidische wetten tegen Gods geboden in gaan.

  Wie de antichrist is weten we niet maar de Bijbel zegt enkele dingen hierover waarover goed na te denken.

  In Daniel 11: 37 staat “Ook op de goden zijner VADEREN zal hij geen acht slaan….” En in vers 38 “Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben..

  Dit houdt in dat de antichrist uit deze kring komt omdat hij over de VADEREN spreekt.

 3. Er zijn twee groepen Joden, Jeremia 24 laat twee korven vijgen zien, de ene zeer goede vijgen en de andere zeer slechte vijgen. Als we deze profetie doortrekken naar onze tijd, zie je de zeer goede vijgen dat die Jeshua als de Messias hebben aanvaard en Hem gehoorzaam zijn, terwijl de bedorven slechte vijgen Hem kruisigden en Zijn troon opeisten en rebelleerden tegen God. Vandaag de dag is ook deze groep bedorven vijgen actief (het Judaïsme) en dat ook om het eerstgeboorterecht van Jozef op te eisen. Er is een strijd gaande over de scepter van het eerste geboorterecht, het recht om te regeren. En bij de rechtmatige Naam die bij het geboorte recht hoort is de naam Israël. Maar wie is Israël ?
  De naam Israël is alleen doorgegeven aan Efraïm Jozef (10 stammen), niet aan Juda. We moeten de waren Joden ondersteunen, de zeer goede vijgen, zij wier harten zijn besneden, die de Messias aanvaard hebben, en niet degenen die Jood zijn maar het niet zijn, we moeten de vervalsing niet volgen maar onderscheiden en hen steunen en niet de vijanden die Jeshua haten en die niet willen dat Hij over hen regeert. Lees Lucas 19:14,27.

  Ware Sionisme is

  In de dagen van de val van Babel, over ware Zionisme gesproken zoals God het bedoeld heeft, zegt Jeremia 50 : 4 “In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zullen de ISRAELIETEN komen, zij EN DE JUDEEERS TEZAMEN; al wenend zullen zij voortgaan en de HERE, hun God, zoeken; 5 naar Sion zullen zij vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht (gericht) zijn; zij komen en zoeken gemeenschap met de HERE in een eeuwig verbond, dat niet zal vergeten worden.” 20 In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal de ongerechtigheid van Israël gezocht worden, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overblijven.

 4. De 7 Noachitische Geboden in het licht van de Bijbel

  De overgrote meerderheid van de christenen weet weinig of bijna niets over de 7 Noachitische wetten. En als je deze zeven wetten oppervlakkig bekijkt zien ze eruit alsof ze op één lijn staan met de Bijbel. Maar de 7 Noachitische wetten ontkrachten de Bijbel. In werkelijkheid worden ze afgekondigd door een donkere en schimmige groep van Joodse mystici en kabbalisten. De vrijmetselaars hebben ze ook omarmt. Het is de Bijbel als dekmantel gebruiken maar aan de Talmoed het hoogste gezag toekennen. Vele christenen onderscheiden de dingen niet vanuit het Woord. In de kerken was veelal gezag is gezag en dat claimen de rabbijnen ook en als je niet wedergeboren bent zul je Zijn Gezag niet accepteren.

  Handelingen 3:22-26 Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een Profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult gij horen in alles wat Hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze Profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden.

  Gods woord geeft vele waarschuwingen tegen valse leraars!

  Petrus waarschuwt christenen: “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen” (2 Petrus 2:1, 2).

  In onze tijd zijn er valse leraars in overvloed.

  Yeshua waarschuwde: “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden” (Matteüs 24:11). Het feit dat er onder ons vele valse leraars zijn en dat velen naar hen luisteren is een vervulling van de voorspelling van Christus.

  Hij zei ook: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Matteüs 7:15). Valse leraars zijn vals, niet alleen in hun leer, maar ook in hun verschijning. Zij doen alsof zij iets zijn dat zij niet zijn. Van binnen zijn zij kwaadaardige wolven die de schapen doden en uit elkaar jagen. Maar zij doen zich onschuldig en ongevaarlijk voor. Zij dragen een schapenvacht om de schapen te foppen. Toch kunnen scherpe ogen het verschil wel zien.

  Paulus zei aan de oudsten te Efeze: “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en UIT UW EIGEN MIDDEN zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken” (Handelingen 20:29, 30).

  Johannes waarschuwde: “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).

  Door rabbijnen worden de ‘christenen’ voorgehouden dat ze zich alleen maar aan de de zeven hoeven te houden. En zo zal door de Noachitische wetten in de praktijk te brengen de wereld worden verlost. Zo zal er vrede op aarde komen. Er is dus geen Vredevorst nodig. En juist dat is waar de spreekwoordelijke aap uit de mouw komt. Het is de valse vrede verkondiging. Vrede, vrede en geen gevaar.

  ‘Terwijl de mensen zeggen: Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief.’ – 1 Thessalonicenzen 5:3-4

  Iedereen onder dezelfde paraplu. Maar je komt van de regen in de drup. Vele christenen bestuderen de Schrift niet serieus en volgen vaak in goed vertrouwen hun voorgangers of leiders en de overgang naar rabbijnen is voor velen dan ook een vertrouwd iets. En denken dat het heil uit de Joden komt en zich nu vast klampen aan het Jodendom. Maar het gaat niet om menselijke wijsheden, maar om het geloof in de Joodse Messias Yeshua!!!. Met ideologieën, wijsbegeerte en traditie kom je niet tot de waarheid. Maar velen luisteren liever naar diverse rabbijnen en andere sprekers dan zelf te horen wat Yeshua zegt. Daarvoor moet je in de stilte met Zijn Woord!

  Openbaring 2:7 (STV) Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

  Als er stond: ‘wie oren heeft, die hore wat de Geest door de gemeente of het Jodendom tot hem zegt, zouden we van de gemeente of het Jodendom afhankelijk zijn om te weten wat God ons te zeggen had

  De Vader zegt dan ook: Luister naar Hem. De discipelen waren geen academische mensen, maar werden onderwezen door Yeshua door naar Hem te luisteren. Dat was wijsheid van boven. DE ENIGE DIE OOIT “DE WERELD KAN EN ZAL VERLOSSEN” IS DE JOODSE REDDER YESHUA HAMASHIACH. HIJ IS DE VREDEVORST!

  Een kind is ons geboren,

  een zoon is ons gegeven;

  de heerschappij rust op zijn schouders.

  Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

  Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

  Jesaja 9:5

  Velen van ons denken dat het rabbijns onderwijs uit de Tenach (OT) komt, maar deze Joden volgen de richtlijnen van de Talmoed en andere buiten-Bijbelse boeken. Dat merkte ik in een Messiaanse gemeente. Het lijkt vroom, maar het is gebaseerd op het Jodendom. Aan de buitenkant doet het heel joods aan en de gebruiken en liturgie zijn vaak uit de Sidur en de boeken waaruit men put komen dikwijls uit de synagoge of uit het Joods onderwijs. De feesten worden op een Joodse wijze ingevuld, waardoor er niet of nauwelijks naar Yeshua wordt verwezen, terwijl Paulus (Shaul) duidelijk zegt dat alle feesten naar Hem verwijzen. En als men Yeshua als een van hun rabbies beschouwt hoeft Hij voor hen niet de messias te zijn, die het Jodendom verwacht. Men leert een religie aan uit het rabbijns Jodendom. En vele messiaanse leiders studeren bij de rabbijnen. Ze bezoeken daarvoor een synagoge of Jeshiva en zullen de gemeente daarna op dwaalwegen voeren met een Joods rabbijnse uitleg, maar dat is niet wat de Vader ons met nadruk zegt: Luister naar Hem!! Denk maar aan de messiaanse gemeente in Dordrecht die allemaal Yeshua hebben afgezworen en naar Israël zijn verhuisd.

  Het onderwerp van de 7 Noachitische wetten is groot, verstrekkend en complex.Het Sanhedrin bracht president George H.W. Bush ertoe om een verklaring te ondertekenen die de 7 Noachitische wetten inhield. In hetzelfde jaar, 1991 promootte hij dat en, kondigde hij de komende Nieuwe Wereldorde aan.

  Velen in het Messiaans christendom zien evenmin de verbanden van het samengaan van religie en politiek. Dat gaat over het koninkrijk van satan. Hij bundelt alle krachten samen en de 7 Noachitische geboden zijn daarbij het vervoermiddel. Het is een geestelijke strijd die zichtbaar is voor wie wedergeboren zijn en anders zal je worden misleid.

  Opb 13:3 En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. (TELOS)

  Opb 13:12 En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. (TELOS)

  Opb 13:14 En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. (TELOS)

  Heel de wereld ging het beest achterna en op het beest zit de vrouw en dat is het samengaan van politiek en religie. Dat zien we voor onze ogen gebeuren door de 7 Noachitische wetten!!!

  Vele christenen schuiven de dingen naar voren alsof we op neutraal terrein leven i.p.v. bezet gebied.

  De Noachitische wetten worden gezien door de rabbijnen als zeven oude wetten die ook veel mensen zonder geloof aanspreken als de basis van de beschaafde samenleving. Ze beheersen de moraal en vertegenwoordigen het “absolute minimum” van wat zij zeggen dat God van de mensheid verwacht. Zij worden de “Noachitische” wetten genoemd, omdat men denkt dat ze na de zondvloed in hun volheid aan Noach gegeven zijn. Ze worden ook wel de Noachiaanse wetten genoemd, de Zeven Wetten van Noach, of de Zeven Geboden voor Noachs zonen (in het Hebreeuws, Sheva Mitzvot B’nei Noach).

  Het idee van een formele set van wetten die aan de hele mensheid (alle zonen van Noach) is gegeven, komt uit de Talmoed en is daarom buiten-Bijbels. Vergeet niet dat de Talmoed een verzameling van ideeën en gedachten zijn, die door de eeuwen heen door Schriftgeleerden en Rabbijnen zijn geschreven. Deze woorden zijn NIET geïnspireerd door de Heilige Geest zoals de Canon van de Schrift – de Heilige Bijbel.

  De Noachitische wetten.

  De Chabad beweging promoot ze en vele messiaanse christenen volgen hun parashot en denken dat ze onderwezen worden in de Tenach, maar het is misleiding en een religie zonder de Joodse Messias Yeshua.

  De 7 Noachitische wetten maken deel uit van de Joodse mystiek.

  Volgens het Jodendom hoeft een heiden (niet-Jood) zich niet aan de Mozaïsche wet te houden, maar zijn alle heidenen verplicht om de Noachitische Wetten te volgen. De wetten die aan Noachs kinderen zijn gegeven zijn volgens hen universeel bindend. Een niet-Jood die zich aan de wetten van Noach houdt, wordt volgens het Jodendom beschouwd als een “rechtschapen heiden” en zal in het hiernamaals een beloning verdienen, als zijn gehoorzaamheid gepaard gaat met de wetenschap dat de wetten van God komen. Een “rechtschapen heiden” kan ook een “Hasidische heiden” of eenvoudigweg een “Noachitische” worden genoemd.

  Kabbalisme is Mystiek, en we weten dat God in Zijn Woord waarschuwt voor mystiek en hekserij en dergelijke. Het rebelleert tegen JHVH.

  Opstandigheid is even erg als tovenarij en koppigheid is (net zo erg als) aanbidding van afgodsbeelden, 1 Sam. 15:23.

  “En hij (Manasse) liet zijn zonen door het vuur liet gaan in het dal Ben-Hinnom, hij duidde wolken, deed aan wichelarij, deed aan toverij, en stelde dodenbezweerders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel slechts in de ogen van de HEERE, om Hem tot toorn te verwekken.” 2 Kronieken 33:6.

  “Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit.” Deuteronomium 18:10-12

  De Bijbel legt nergens vast welke wetten God aan Adam heeft gegeven, dan alleen het bevel om de aarde te vullen en te onderwerpen en het verbod om van de boom der kennis van goed en kwaad te eten (Genesis 1:28; 2:17). Nadat Noach en zijn familie de ark hadden verlaten, gaf God hem de volgende drie geboden:

  “Wees vruchtbaar en groeiend in aantal en vul de aarde” (Genesis 9:1); “Gij moet geen vlees eten dat zijn bloed nog in zich heeft” (vers 4); en “Wie menselijk bloed vergieten, / door mensen zal hun bloed vergoten worden; / want naar het beeld van God / heeft God de mensheid gemaakt” (vers 6). Daarna herhaalt God Zijn gebod om “vruchtbaar te zijn en in aantal toe te nemen; zich op de aarde te vermenigvuldigen en erop te groeien” (vers 7).

  Behalve dat Noach wordt verteld dat hij geen rauw vlees mag eten, is er geen enkele aanwijzing van de traditionele Noachitische wetten in deze passages.

  De 7 Noachitische wetten zijn opgetekend in een wet van het Congres van de Verenigde Staten onder president George H.W. Bush. Dat alleen moet ons op uiterst scherp stellen, want de wereld is satans koninkrijk. President Bush tekende dit slechts enkele maanden voordat hij de komende nieuwe wereldorde verkondigde… President George H.W. Bush ondertekende de verklaring over de 7 Noachitische wetten in maart 1991. En op 11 september van datzelfde jaar riep hij de komende Nieuwe Wereldorde uit. En wat is er nog meer gebeurd op 11 september dat we moeten weten?

  De Noachitische wetten zijn niet in de Bijbel te vinden. Dan wordt het inlegkunde en worden ze als breekijzer gebruikt om andere doelen te bereiken. Satan heeft altijd op die manier gewerkt en weet daardoor velen te misleiden en te verleiden.

  De Talmoed roept op tot de doodstraf voor heidenen die de Noachitische wetten overtreden, en dit heeft geleid tot enige discussie over de vraag of christenen (die in de Naam van Yeshua de Vader aanbidden) zich schuldig maken aan het overtreden van de eerste Noachitische wet en daarom de doodstraf verdienen.

  Ook de Sabbat houden is voorbehouden aan de Joden en niet-Joden mogen de Sabbat niet vieren volgens deze rabbijnse opvattingen over de Mozaische Wetgeving. Hier zien we weer dat de tussenmuur die scheding maakte weer helemaal opgetrokken wordt (Efeze 2:14).

  WANT DE ZOON DES MENSEN IS HEER VAN DE SABBAT.

  Mattheüs 12:8 (TELOSnt)

  Hoe spreken Yeshua en de profeten over de eindtijd? Een tijd van grote afval!!

  Het is in ieder geval belangrijk op te merken dat we niet gered worden door het naleven van de regels. Maar satan bindt ons aan zijn regels en wie Hem weerstaat zal door zijn Babels politiek/religieus systeem gedood worden. God vereist geloof in Zijn Zoon (Johannes 3:18). En dat roept vijandschap op tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. (Genesis 3 vers 15) Het is een geestelijke strijd!

  De betrouwbaarheid van de Bijbel wordt onderstreept door het profetische Woord, zo ook in het laatste Bijbelboek Openbaring. Vele voorzeggingen over Christus, Israël en de volken zijn vervuld. Zo zullen ook in een snel opvolgend tempo de eindtijd-profetieën uit Openbaring in vervulling gaan (Openbaring 1:1; 22:6). Maar de Openbaring van Yeshua haMashiach kent men niet in het rabbijns Jodendom. Daarom is het een valse leer wat de Noachitische wetten betreft. Niemand wordt behouden door de wet en zeker niet door de zgn. Noachitische wetten van de rabbijnen.

  Vlak voordat Yeshua komt, zullen de verschillen tussen de kinderen van God en satan toenemen:

  ‘Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd’

  (Opb. 22vers 11).

  De Heilige Geest en de Gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Geest Die in haar woont roept zij verlangend uit naar haar Bruidegom: ‘Kom!’ (vers 22:17). En verwacht zij volhardend op haar vereniging met Hem, ‘de Here tegemoet in de lucht’ (1 Tessalonicenzen 4:15-18).

  Daarom blijven wij zeggen: ‘Maranatha! Kom, Here Yeshua! Ja, kom spoedig.’ Amen.

  Jur van Calkar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *