de Profeet Joël en de najaarsfeesten

Joël heeft heel veel met de najaarsfeesten (Bazuinenfeest, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest) te maken, Joël 1:15 zegt “Wee die dag, want nabij is de dag des Heren; als een verwoesting komt hij van de Almachtige.”
Het gaat hier over de Grote geduchte dag voordat de Heer komt.

De onderstaande tekst uit Joël 2:1, heeft betrekking op het FEEST VAN BAZUINEN,

Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij!

Dan heb je de oproep tot bekering en boete wat met de GROTE VERZOENDAG (Jom Kippur) te maken heeft.

Joël 2:12-17 : Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. 13 Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil. 14 Wie weet, of Hij Zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven, tot een spijsoffer en een plengoffer voor de Here, uw God. 15 Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. 16 Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. 17 Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?

En daarna het KOMENDE OORDEEL, EEN DAG VAN BESLISSING (Joël 3:14) en Gods antwoord daarop als gevolg van bekering en berouw, met de belofte van de Late regen , Joël 2:23: ”En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en LATE REGEN, zoals voorheen.

En Joël 2:28-32 DAARNA zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. 29 Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.

En dan als laatst het LOOFHUTTENFEEST en de 8ste dag

Joël 3: 16b Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls.

En Jeshua proclameerde met harde stem voor degene die dorst hadden en bij Hem om water kwamen in Joh. 7:37 “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien

En Jes. 12 :1 “En gij zult te dien dage zeggen: Ik loof U, Here, omdat Gij toornig op mij zijt geweest; uw toorn heeft zich afgewend en Gij vertroost mij. 2 Zie, God is mijn heil (Jeshua), ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Here Here, en Hij is mij tot heil (Jeshua) geweest. 3 Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils (Jeshua).

JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *