De Synagoge van satan

Als iemand zich voordoet aan jou als een bepaalde persoon en je komt er dan achter dat die persoon helemaal niet zo is als hij zegt dat hij is wat doet dit dan met je en hoe voel jij je dan. Ik kan me voorstellen dat je je dan vreselijk en intens verraden en bedrogen voelt. Je voelt je diep gekwetst en je vertrouwen is beschaamd, en ik kan me voorstellen dat je die persoon ver uit de weg gaat  en die persoon ontwijkt omdat je niet meer beschadigd en gekwetst wil worden.

In de Bijbel staat in Openbaringen tot twee maal toe in hoofdstuk 2:9 ;  en 3:9, waar de Geest tot de Gemeente zegt :

Ze zeggen Joden te zijn maar ze zijn het niet maar een Synagoge van satan, ze lasteren (blasfemie, godslastering) en liegen en bedriegen.

Deze teksten staan niet voor niets in de Bijbel en zijn ons als Lichaam van Christus, als Gemeente  ter waarschuwing gegeven en in het bijzonder voor ons in deze eindtijd. Want juist in deze tijd waar alles zich toespitst naar het einde, zullen zij die zeggen Joden te zijn maar het niet zijn een synagoge van satan  genoemd worden steeds meer opstaan om hun macht en heerschappij te laten zien. Hun macht die gefundeerd is op leugen en bedrog,  en velen zullen verleidt worden en onder het verbond van de God van Israël weggehaald worden. De synagoge van satan is een menselijke religieuze godsdienst en systeem waar mensen vertrouwen op hun eigen wetten (o.a. de 7 Noachitische wetten), overleveringen en voorschriften en op hun uiterlijkheden en goede werken. Maar waarom luisteren we dan niet als God waarschuwt, waarom denken we dat het niet zo een vaart heeft, en dat sommigen denken dat ze sterker dan God van Israël zelf zijn.

We zien deze misleiding o.a. veel vaker voorkomen in de Messiaanse Gemeenten dan in andere christelijke groepen, deze Messiaanse groepen begonnen goed, terug naar de Thora, de sabbat en Feesten van de Heer. Maar er is een flinke kink in de kabbel gekomen, waar ze verblind zijn voor het ontzag voor God en zijn Heiligheid, ze gingen uitleg zoeken bij de Talmoedische rabbijnen, de Judaisten en de valse leer kwam binnen en getrouwe gelovigen werden van de waarheid afgeleid en de duisternis in geleid, weg van Jeshua en weg onder de leiding van de Heilige Geest.

Christenen hebben geprobeerd deze twee groepen (tweeërlei zaad, wat Bijbels verboden is Lev. 19:19) met elkaar te verbinden en zijn gevallen voor hun leugens en bedrog in deze eindtijd omdat ze er niet in slagen de Schriften voor zichzelf op te zoeken, in plaats daarvan hebben ze anderen toegestaan ​​het voor hen te weerleggen daarom kan satan en zijn volgelingen de (messiaanse)christenen gebruiken om hun geboden en overleveringen uit te voeren. Zo verspreiden ze een andere evangelie, een evangelie dat geen evangelie is. Mensen kunnen zo van de God van Israël af vallen, misleidt en verblind worden als ze niet ingaan op de waarschuwing van Gods Heilige Geest, van zijn stille zachte stem diep in je hart, sommigen ervaren het niet meer en kunnen harten verhard worden en afgestompt worden van Gods ware woord en geboden. Er zijn maar weinig mensen die echt horen wat de Geest tot hun zegt.

Als God ons het eeuwige leven heeft gegeven door het geloof in Zijn Zoon Jeshua moeten we niet in discussie treden met hen die tot de synagoge van satan behoren alsof zij het enig gezag van God zouden bezitten want dat hebben ze niet, zoals sommigen gewoon zijn te doen,  wat de Heilige Geest ten diepste zal bedroeven. Want wie is hun vader !! En als je God lief hebt houd je Zijn geboden en niet de rabbinale uitleggingen, deze brengen uiteindelijk vernietiging voort, omdat zij andere uitleggingen hebben en alles anders interpreteren omdat zij de Geest, Gods Ruach niet hebben, Gods Geest alleen kan ons leren en onderwijzen in de volle waarheid. Ze hebben totaal geen recht om ons te leren wie de Vader is als ze de Zoon Jeshua negeren en lasteren. Want welke vader willen ze ons dan laten zien, de vader der leugen satan ?

De Talmoedische rabbinale uitleggingen kunnen ons niet leren en uitleggen uit Gods Woord wie de Vader is want Jeshua zelf zegt ; zij hebben de duivel als hun vader en doen de begeerten van hun vader. Alleen Jeshua zelf door de leiding van Heilige Geest, die onze Voleinder van ons geloof is, kan door Zijn Woord en Geest ons de waarheid laten zien en zal ons wijsheid en kennis geven.

Ook zei Hij  “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”, en  , 1 Joh, 5: 12 “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En 1 Johannes 2:23 waar staat “Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Jeshua zei dat ze witgekalkte graven zijn aan de buitenkant wellicht mooi om te zien, maar van binnen heerst er de dood. (Math. 23). Mensen kunnen aan de buitenkant heel erg mooi overkomen, terwijl de binnenkant van diezelfde mens een heel ander beeld laat zien.

Misschien schets ik alles heel scherp op de snede maar het is zo belangrijk dit te zien wat Gods Geest zegt.

Zijn dan alle Joden gelijk, nee gelukkig niet. Ik heb de Joden lief omdat ze mijn broeders zijn, en zeg niets over de goede getrouwe (Messiaanse) Thora gelovigen, het Judaïsme is een vertekening een verdraaiing en niet gelijk aan de Joodse godsdienst en dat moeten we altijd leren te onderscheiden, maar wat is de definitie van een WARE Bijbelse Jood.

De Bijbel zelf leert  in Jeremia 24 dat er twee soorten Joden zijn, er zijn goede en slechte manden met vijgen (bomen) en de Bijbel is daar heel duidelijk over.  Jeshua zelf vervloekte een vijgenboom (wat in verband stond met de Tempelreiniging)  en zei dat zij niet meer zal bloeien in eeuwigheid, het was duidelijk dat die vijgen nóóit aan die boom zouden groeien en vrucht zouden dragen, en de boom verdorde. 

Wie zijn toch deze. Zijn deze niet van de verkeerde vijgenboom waar Jeremia over sprak ? De boom met de mand met de slechte vijgen ?

Daar zouden we toch niet van kunnen eten ?!!  Toch …

In het Koninkrijk van God telt geen genealogie (DNA), want Jood en Griek zijn allen één in het Lichaam van Jeshua, Maar wie zijn zij, die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, en wat is een Bijbelse definitie van een WARE Jood.

Romeinen 2: 28,29 zegt het heel duidelijk :

‘Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, 29maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.”

We hoeven geen Jood door geboorte te zijn maar we mogen erkent worden als Israël naar de belofte wat alleen maar kan  door de nieuwe geboorte van boven, opnieuw geboren worden door Gods Geest , bekleed met de “nieuwe mens” overeenkomstig het beeld van God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Door de Wedergeboorte door het Bloed van Jeshua zullen we erkent worden en dan mogen we priesters zijn door Zijn Geest en deel hebben aan dat Koninkrijk van Priesters naar de orde van Melchizedek. Niet na de orde van Aaron, die is na het vlees, want het offer is volbracht.

Maar zouden het  o.a. ook de Edomieten kunnen zijn, Ezau in Jacobs klederen, net zoals Jacob eertijds ook Zijn broeder Ezau verrade en zich vermomde door het kleed van Ezau te nemen om het eerste geboorterecht zichzelf toe te trekken en niet te wachten op God. Wil Ezau het verlorene terugwinnen en dezelfde list ook toepassen en zich voordoen als een Jood maar het niet is. Zoals we weten is Edom (Ezau/Amelek) (en ook andere bevolkingsgroepen b.v. Khazaren ) in het Jodendom opgenomen en zijn bij hen ingelijfd. Voor ons menselijk oog zijn ze moeilijk van elkaar te onderscheiden dan alleen aan de vrucht en karakter, maar God zelf zal het kaf van de koren scheiden in de eindtijd.

Mal. 1:4 zegt “Ezau, het volk waarop God voor eeuwig toornt.

Ezau streeft precies na datgene wat Jacob belooft is, wereldheerschappij vanuit het beloofde land. Er is een eeuwige strijd met Ezau, en Ezau heeft een eeuwig vijandschap tegen Israël gekoesterd.

In IV Ezra 6:7  staat : “Het einde dezer eeuw is Ezau, en het begin der volgende is Jacob”.

Jeshua zei heel duidelijk dat er geen mogelijkheid bestond om vruchten voort te brengen zonder in Christus geënt te zijn. We zullen hen kennen aan hun karakter, aan hun vrucht.

Is het door Edom, (door het vlees), door geweld, diefstal, bloedvergieten of door Israël (door de Geest), door vrede, rechtvaardigheid en recht en als zegen voor alle geslachten van de aarde.

En Romeinen 9: 6,7  zegt ook; Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn maar: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken.

Maar God zal zich altijd een overblijfsel een uitverkoren deel  houden naar Zijn genade.

Romeinen 11 :4 “Maar wat zegt de godsspraak tot hem? Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen. 5Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. 6Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer. 7Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard.

Wie is nu je VADER en wie is je Eerste Liefde ……..

5 gedachten over “De Synagoge van satan”

 1. even over de engel Metatron deze staat nergens in de Bijbel beschreven maar wordt in het Jodendom bekend als de Engel des Heeren, dus als Jeshua zelf, die de Naam van God draagt (Tetragrammaton wat bestaat uit de 4 letters) . Metatron zou daarnaast de link zijn tussen God en de mensheid. Een soort bemiddelaar. Hij wordt ook wel de engel van Aanwezigheid genoemd en Prins van de wereld en de dienende engelen. We zien hier dat de Naam van onze Messias wordt misbruikt en vervangen wordt (door de engel) Metatron , en door het Judaïsme op die plaats word gezet.
  Het is een antichristelijke geest die hier werkzaam is. De engel Metatron gaat op de plaats van Jeshua staan als middelaar.
  De Babylonische Talmoed vermeldt Metatron op twee andere plaatsen: Sanhedrin 38b en Avodah Zarah 3b. In Sanhedrin 38b één van de Minim vertelt Rabbi Idith dat Metatron aanbeden moet worden, want hij heeft een naam als zijn meester.
  Dit staat alleen maar in de Talmoedische kabbalistische geschriften maar niet in de Bijbel/Thora.

 2. Hier een goede waarschuwing van Harry Locht, die het boek van “Koosjer pig” door heeft gelezen van rabbi Itzhak Shapira, en die het evangelie vermengt door Kabbala en en de Talmoed, die de Bijbelse waarheden vervormen, de titel : waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt.

  Audio:
  https://messiaansegemeentegouda.nl/images/docs/preken/2019-11-02%20-%20Harry%20Locht%20-%20Waakt%20en%20Bidt%20dat%20gij%20niet%20in%20Verzoeking%20komt.mp3

  Powerpoint:
  https://messiaansegemeentegouda.nl/images/docs/preken/2019-11-02%20-%20Harry%20Locht%20-%20Waakt%20en%20Bidt%20dat%20gij%20niet%20in%20Verzoeking%20komt.odp

 3. De 7 Noachitische Geboden in het licht van de Bijbel

  De overgrote meerderheid van de christenen weet weinig of bijna niets over de 7 Noachitische wetten. En als je deze zeven wetten oppervlakkig bekijkt zien ze eruit alsof ze op één lijn staan met de Bijbel. Maar de 7 Noachitische wetten ontkrachten de Bijbel. In werkelijkheid worden ze afgekondigd door een donkere en schimmige groep van Joodse mystici en kabbalisten. De vrijmetselaars hebben ze ook omarmt. Het is de Bijbel als dekmantel gebruiken maar aan de Talmoed het hoogste gezag toekennen. Vele christenen onderscheiden de dingen niet vanuit het Woord. In de kerken was veelal gezag is gezag en dat claimen de rabbijnen ook en als je niet wedergeboren bent zul je Zijn Gezag niet accepteren.

  Handelingen 3:22-26 Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een Profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult gij horen in alles wat Hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze Profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden.

  Gods woord geeft vele waarschuwingen tegen valse leraars!

  Petrus waarschuwt christenen: “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen” (2 Petrus 2:1, 2).

  In onze tijd zijn er valse leraars in overvloed.

  Yeshua waarschuwde: “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden” (Matteüs 24:11). Het feit dat er onder ons vele valse leraars zijn en dat velen naar hen luisteren is een vervulling van de voorspelling van Christus.

  Hij zei ook: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Matteüs 7:15). Valse leraars zijn vals, niet alleen in hun leer, maar ook in hun verschijning. Zij doen alsof zij iets zijn dat zij niet zijn. Van binnen zijn zij kwaadaardige wolven die de schapen doden en uit elkaar jagen. Maar zij doen zich onschuldig en ongevaarlijk voor. Zij dragen een schapenvacht om de schapen te foppen. Toch kunnen scherpe ogen het verschil wel zien.

  Paulus zei aan de oudsten te Efeze: “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en UIT UW EIGEN MIDDEN zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken” (Handelingen 20:29, 30).

  Johannes waarschuwde: “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).

  Door rabbijnen worden de ‘christenen’ voorgehouden dat ze zich alleen maar aan de de zeven hoeven te houden. En zo zal door de Noachitische wetten in de praktijk te brengen de wereld worden verlost. Zo zal er vrede op aarde komen. Er is dus geen Vredevorst nodig. En juist dat is waar de spreekwoordelijke aap uit de mouw komt. Het is de valse vrede verkondiging. Vrede, vrede en geen gevaar.

  ‘Terwijl de mensen zeggen: Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief.’ – 1 Thessalonicenzen 5:3-4

  Iedereen onder dezelfde paraplu. Maar je komt van de regen in de drup. Vele christenen bestuderen de Schrift niet serieus en volgen vaak in goed vertrouwen hun voorgangers of leiders en de overgang naar rabbijnen is voor velen dan ook een vertrouwd iets. En denken dat het heil uit de Joden komt en zich nu vast klampen aan het Jodendom. Maar het gaat niet om menselijke wijsheden, maar om het geloof in de Joodse Messias Yeshua!!!. Met ideologieën, wijsbegeerte en traditie kom je niet tot de waarheid. Maar velen luisteren liever naar diverse rabbijnen en andere sprekers dan zelf te horen wat Yeshua zegt. Daarvoor moet je in de stilte met Zijn Woord!

  Openbaring 2:7 (STV) Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

  Als er stond: ‘wie oren heeft, die hore wat de Geest door de gemeente of het Jodendom tot hem zegt, zouden we van de gemeente of het Jodendom afhankelijk zijn om te weten wat God ons te zeggen had

  De Vader zegt dan ook: Luister naar Hem. De discipelen waren geen academische mensen, maar werden onderwezen door Yeshua door naar Hem te luisteren. Dat was wijsheid van boven. DE ENIGE DIE OOIT “DE WERELD KAN EN ZAL VERLOSSEN” IS DE JOODSE REDDER YESHUA HAMASHIACH. HIJ IS DE VREDEVORST!

  Een kind is ons geboren,

  een zoon is ons gegeven;

  de heerschappij rust op zijn schouders.

  Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

  Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

  Jesaja 9:5

  Velen van ons denken dat het rabbijns onderwijs uit de Tenach (OT) komt, maar deze Joden volgen de richtlijnen van de Talmoed en andere buiten-Bijbelse boeken. Dat merkte ik in een Messiaanse gemeente. Het lijkt vroom, maar het is gebaseerd op het Jodendom. Aan de buitenkant doet het heel joods aan en de gebruiken en liturgie zijn vaak uit de Sidur en de boeken waaruit men put komen dikwijls uit de synagoge of uit het Joods onderwijs. De feesten worden op een Joodse wijze ingevuld, waardoor er niet of nauwelijks naar Yeshua wordt verwezen, terwijl Paulus (Shaul) duidelijk zegt dat alle feesten naar Hem verwijzen. En als men Yeshua als een van hun rabbies beschouwt hoeft Hij voor hen niet de messias te zijn, die het Jodendom verwacht. Men leert een religie aan uit het rabbijns Jodendom. En vele messiaanse leiders studeren bij de rabbijnen. Ze bezoeken daarvoor een synagoge of Jeshiva en zullen de gemeente daarna op dwaalwegen voeren met een Joods rabbijnse uitleg, maar dat is niet wat de Vader ons met nadruk zegt: Luister naar Hem!! Denk maar aan de messiaanse gemeente in Dordrecht die allemaal Yeshua hebben afgezworen en naar Israël zijn verhuisd.

  Het onderwerp van de 7 Noachitische wetten is groot, verstrekkend en complex.Het Sanhedrin bracht president George H.W. Bush ertoe om een verklaring te ondertekenen die de 7 Noachitische wetten inhield. In hetzelfde jaar, 1991 promootte hij dat en, kondigde hij de komende Nieuwe Wereldorde aan.

  Velen in het Messiaans christendom zien evenmin de verbanden van het samengaan van religie en politiek. Dat gaat over het koninkrijk van satan. Hij bundelt alle krachten samen en de 7 Noachitische geboden zijn daarbij het vervoermiddel. Het is een geestelijke strijd die zichtbaar is voor wie wedergeboren zijn en anders zal je worden misleid.

  Opb 13:3 En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. (TELOS)

  Opb 13:12 En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. (TELOS)

  Opb 13:14 En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. (TELOS)

  Heel de wereld ging het beest achterna en op het beest zit de vrouw en dat is het samengaan van politiek en religie. Dat zien we voor onze ogen gebeuren door de 7 Noachitische wetten!!!

  Vele christenen schuiven de dingen naar voren alsof we op neutraal terrein leven i.p.v. bezet gebied.

  De Noachitische wetten worden gezien door de rabbijnen als zeven oude wetten die ook veel mensen zonder geloof aanspreken als de basis van de beschaafde samenleving. Ze beheersen de moraal en vertegenwoordigen het “absolute minimum” van wat zij zeggen dat God van de mensheid verwacht. Zij worden de “Noachitische” wetten genoemd, omdat men denkt dat ze na de zondvloed in hun volheid aan Noach gegeven zijn. Ze worden ook wel de Noachiaanse wetten genoemd, de Zeven Wetten van Noach, of de Zeven Geboden voor Noachs zonen (in het Hebreeuws, Sheva Mitzvot B’nei Noach).

  Het idee van een formele set van wetten die aan de hele mensheid (alle zonen van Noach) is gegeven, komt uit de Talmoed en is daarom buiten-Bijbels. Vergeet niet dat de Talmoed een verzameling van ideeën en gedachten zijn, die door de eeuwen heen door Schriftgeleerden en Rabbijnen zijn geschreven. Deze woorden zijn NIET geïnspireerd door de Heilige Geest zoals de Canon van de Schrift – de Heilige Bijbel.

  De Noachitische wetten.

  De Chabad beweging promoot ze en vele messiaanse christenen volgen hun parashot en denken dat ze onderwezen worden in de Tenach, maar het is misleiding en een religie zonder de Joodse Messias Yeshua.

  De 7 Noachitische wetten maken deel uit van de Joodse mystiek.

  Volgens het Jodendom hoeft een heiden (niet-Jood) zich niet aan de Mozaïsche wet te houden, maar zijn alle heidenen verplicht om de Noachitische Wetten te volgen. De wetten die aan Noachs kinderen zijn gegeven zijn volgens hen universeel bindend. Een niet-Jood die zich aan de wetten van Noach houdt, wordt volgens het Jodendom beschouwd als een “rechtschapen heiden” en zal in het hiernamaals een beloning verdienen, als zijn gehoorzaamheid gepaard gaat met de wetenschap dat de wetten van God komen. Een “rechtschapen heiden” kan ook een “Hasidische heiden” of eenvoudigweg een “Noachitische” worden genoemd.

  Kabbalisme is Mystiek, en we weten dat God in Zijn Woord waarschuwt voor mystiek en hekserij en dergelijke. Het rebelleert tegen JHVH.

  Opstandigheid is even erg als tovenarij en koppigheid is (net zo erg als) aanbidding van afgodsbeelden, 1 Sam. 15:23.

  “En hij (Manasse) liet zijn zonen door het vuur liet gaan in het dal Ben-Hinnom, hij duidde wolken, deed aan wichelarij, deed aan toverij, en stelde dodenbezweerders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel slechts in de ogen van de HEERE, om Hem tot toorn te verwekken.” 2 Kronieken 33:6.

  “Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit.” Deuteronomium 18:10-12

  De Bijbel legt nergens vast welke wetten God aan Adam heeft gegeven, dan alleen het bevel om de aarde te vullen en te onderwerpen en het verbod om van de boom der kennis van goed en kwaad te eten (Genesis 1:28; 2:17). Nadat Noach en zijn familie de ark hadden verlaten, gaf God hem de volgende drie geboden:

  “Wees vruchtbaar en groeiend in aantal en vul de aarde” (Genesis 9:1); “Gij moet geen vlees eten dat zijn bloed nog in zich heeft” (vers 4); en “Wie menselijk bloed vergieten, / door mensen zal hun bloed vergoten worden; / want naar het beeld van God / heeft God de mensheid gemaakt” (vers 6). Daarna herhaalt God Zijn gebod om “vruchtbaar te zijn en in aantal toe te nemen; zich op de aarde te vermenigvuldigen en erop te groeien” (vers 7).

  Behalve dat Noach wordt verteld dat hij geen rauw vlees mag eten, is er geen enkele aanwijzing van de traditionele Noachitische wetten in deze passages.

  De 7 Noachitische wetten zijn opgetekend in een wet van het Congres van de Verenigde Staten onder president George H.W. Bush. Dat alleen moet ons op uiterst scherp stellen, want de wereld is satans koninkrijk. President Bush tekende dit slechts enkele maanden voordat hij de komende nieuwe wereldorde verkondigde… President George H.W. Bush ondertekende de verklaring over de 7 Noachitische wetten in maart 1991. En op 11 september van datzelfde jaar riep hij de komende Nieuwe Wereldorde uit. En wat is er nog meer gebeurd op 11 september dat we moeten weten?

  De Noachitische wetten zijn niet in de Bijbel te vinden. Dan wordt het inlegkunde en worden ze als breekijzer gebruikt om andere doelen te bereiken. Satan heeft altijd op die manier gewerkt en weet daardoor velen te misleiden en te verleiden.

  De Talmoed roept op tot de doodstraf voor heidenen die de Noachitische wetten overtreden, en dit heeft geleid tot enige discussie over de vraag of christenen (die in de Naam van Yeshua de Vader aanbidden) zich schuldig maken aan het overtreden van de eerste Noachitische wet en daarom de doodstraf verdienen.

  Ook de Sabbat houden is voorbehouden aan de Joden en niet-Joden mogen de Sabbat niet vieren volgens deze rabbijnse opvattingen over de Mozaische Wetgeving. Hier zien we weer dat de tussenmuur die scheding maakte weer helemaal opgetrokken wordt (Efeze 2:14).

  WANT DE ZOON DES MENSEN IS HEER VAN DE SABBAT.

  Mattheüs 12:8 (TELOSnt)

  Hoe spreken Yeshua en de profeten over de eindtijd? Een tijd van grote afval!!

  Het is in ieder geval belangrijk op te merken dat we niet gered worden door het naleven van de regels. Maar satan bindt ons aan zijn regels en wie Hem weerstaat zal door zijn Babels politiek/religieus systeem gedood worden. God vereist geloof in Zijn Zoon (Johannes 3:18). En dat roept vijandschap op tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. (Genesis 3 vers 15) Het is een geestelijke strijd!

  De betrouwbaarheid van de Bijbel wordt onderstreept door het profetische Woord, zo ook in het laatste Bijbelboek Openbaring. Vele voorzeggingen over Christus, Israël en de volken zijn vervuld. Zo zullen ook in een snel opvolgend tempo de eindtijd-profetieën uit Openbaring in vervulling gaan (Openbaring 1:1; 22:6). Maar de Openbaring van Yeshua haMashiach kent men niet in het rabbijns Jodendom. Daarom is het een valse leer wat de Noachitische wetten betreft. Niemand wordt behouden door de wet en zeker niet door de zgn. Noachitische wetten van de rabbijnen.

  Vlak voordat Yeshua komt, zullen de verschillen tussen de kinderen van God en satan toenemen:

  ‘Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd’

  (Opb. 22vers 11).

  De Heilige Geest en de Gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Geest Die in haar woont roept zij verlangend uit naar haar Bruidegom: ‘Kom!’ (vers 22:17). En verwacht zij volhardend op haar vereniging met Hem, ‘de Here tegemoet in de lucht’ (1 Tessalonicenzen 4:15-18).

  Daarom blijven wij zeggen: ‘Maranatha! Kom, Here Yeshua! Ja, kom spoedig.’ Amen.

  Jur van Calkar

 4. Ten eerste Jehovah JHWH, is de naam van de ware God! In de Statenvertaling uit 1637, en de Synode te Dordrecht in 1618 en 1619, wordt gezegd in de kanttekening: Waar gij voortaan het woord Heere met Grootte letters geschreven vindt, dat aldaar in het Hebreeuws het woord Jehovah of korter Jah staat. Voorts staat er in Psalm 83: in vers 18, te lezen: Opdat men weet dat gij wiens naam Jehovah is. Gij alleen de Allerhoogste zijt, over heel de aarde!
  Ten tweede staat er in 1 Johannes 5: vers 19: Wij weten dat wij uit God voortspruiten, maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze! Dit is Satan de Duivel met zijn engelen. Bovendien zegt Johannes nog: Kindertjes, hoedt u voor de afgoden! En in 2 Korinthiers 11: vers 12 tot 15, staat te lezen: Nu zal ik wat ik doe als nog doen, om een voorwendsel af te snijden van hen die een voorwendsel willen hebben ten einde aan ons gelijk bevonden te worden in het ambt waarop zij roemen. Want zulke mensen zijn valse apostelen, bedrieglijke werkers, die zich veranderen in apostelen van Christus. En geen wonder, want Satan zelf blijft zich veranderen in een engel des lichts. Het is daarom niets groots indien ook zijn dienaren zich blijven veranderen in dienaren van rechtvaardigheid. Maar hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *