De toename van de Zonen Gods tot volheid

De Bijbel staat vol van schaduwbeelden en zonder het Oude Testament kunnen we het Nieuwe Testament niet ten volle begrijpen en verklaren. In het OT begint het met eersten/ of eerstelingen,  en in het NT in het laatste boek Openbaringen eindigt het met eerstelingen van God en het Lam in al zijn volheid. Al deze eerstelingen, zij die uitgeroepen zijn, dienen in het huis van God/ de Gemeente als voor het gehele huis.

De Levieten vertegenwoordigen in het OT alle eerstgeborenen van Israël onder al de 12  stammen.

In Numeri 3:12 staat “Zie, Ik zelf neem uit de Israëlieten de Levieten in plaats van alle eerstgeborenen der Israëlieten, die het eerst uit de moederschoot voortkomen, opdat de Levieten mijn eigendom zijn, 13 want alle eerstgeborenen zijn mijn eigendom.´

Ook David stelde een toename van 24 (2×12) familiegroepen van priesters samen voor de dienst is het huis des HEEREN, om tweemaal per jaar in de tempel te dienen. waarvan er maandelijks één opkwam en een ander met verlof ging, alle maanden van het jaar door, en elke afdeling telde 24.000, 24 x 12.000 = 288.000 (2×144.000). Deze 24 groepen staan beschreven in 1 Kronieken 27:7-18. De telling van Levi en de priesters worden apart genoemd in 1 Kron. 23:24.

De 12 vorsten van de stammen hadden ook vijf ondergeschikten van elke stam om hen te helpen in de Raad van Ouderlingen. Met zes van elke stam was het totaal 72, en deze werden eenvoudigweg “de zeventig oudsten” genoemd.

Deze worden vermeld in Exodus 24: 9, toen de zeventig oudsten Mozes vergezelden op de weg omhoog de berg op. Exodus 24: 9-11 zegt, 9 En Mozes klom op met Aäron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. 10 En zij zagen de God van Israël en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. 11 Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte Hij zijn hand niet uit; zij aanschouwden God en zij aten en dronken.

Vanaf het fundament van de eerstelingen zien we een toename van de Zonen Gods. En zo zien we een rode lijn van vermeerdering van uit het OT van eerstelingen en priesters doortrekken tot het laatste boek van het NT  van 12 vorsten, naar 24, wat wordt 72 naar 144, tot 288.

In de Bijbel doelt het getal 12 op uitverkiezing tot een bediening met goddelijke gezag en volmaakte regering en leiderschap. Er waren 12 patriarchen van Seth tot Noach, vervolgens 12 van Sem tot Jacob. Twaalf spionnen liepen de weg naar het beloofde land, en er waren 12 rechters van Othniel tot Samuel. Yeshua beloofde zijn discipelen: “Gij zult ook op twaalf tronen zitten en de twaalf stammen van Israël oordelen.” Mattheüs 19:28 God traint zijn heersers ook gemiddeld 12 jaar. Je ziet in de Bijbel dat deze getallen vaak worden  vermenigvuldigd met 1000. 1000 is de volheid van heerlijkheid, wanneer de Zonen Gods zich in hun volheid en heerlijkheid zullen manifesteren. Zo worden de heersende vorsten samen met het priesterschap verenigt in het Koninkrijk van God.

We zien dat in Openbaringen 7, over de 12.000 verzegelden uit elke stam van Israël, totaal 144.000. En in Openbaringen 14 over de 144.000 eerstelingen van God en het Lam, waar de Naam van het Lam en de Vader op hun voorhoofden staan geschreven. 144 betekent ‘opstanding’, de Heiligen die als eerste zullen opstaan. De Griekse term voor “uitverkorenen” heeft een numerieke waarde van 144.

Maar hier blijft het niet bij, ook bij 144 is er een laatste verdubbeling, een toename en eenheid.

Het boek Openbaringen spreekt over 2 groepen 144.000.

Als eerste in Openbaringen 7 waar we de verzegelden zien, deze worden geassocieerd met een militaire macht, een legereenheid, wat mannelijk is. (1 Kron. 27)

Deze schaduwbeeld staat ook beschreven in Numerie 31, het is goed om die in het geheel te lezen, de wraak op de Midjanieten, de vijanden van Israël. Mozes gebood het volk een aantal mannen ten strijde toe te rusten om de wraak van de Heer te voltrekken. Uit elke stam van alle 12 stammen van Israël zullen ze er elk 1000 ten strijde zenden, wat samen uitkomt op 12.000 strijders, die een grote Legermacht vormen om de vijand, de Midjanieten weg te vegen en te vernietigen. En in Num. 31 vers 49 staat :”Uw knechten hebben het getal van de krijgslieden opgenomen, die onder ons bevel stonden en er wordt er niet één vermist”. Er is van deze selecte groep niet één gestorven.

In het Oude testament in 1 Kronieken 27  zien we dat Koning David (een type van Christus) een Leger had dat in totaal 288.000 man bedroeg (2x 144.000). Elke stam was verantwoordelijk  voor een maand uit het jaar om 24.000 mannen te leveren voor militaire dienst. De troepen roteerden elke maand gedurende 12 maanden.  Dit betekent dat David een leger van 288.000 mannen had (24.000 x 12 = 288.000). David had ook een koor dat uit 288 mensen bestond. In 1 Kronieken 25 vers 7 staat  : “en hun aantal bedroeg, met inbegrip van hun broeders die onderricht waren in de zang voor de Here, allen die volleerd (bekwaam)  waren: tweehonderd achtentachtig (288).

Als tweede zien we  in Openbaringen 14 dat de overwinnaars, de eerstelingen worden afgebeeld in “vrouwelijke” termen als “Maagden”. Vrouwen gingen eigenlijk niet in militaire dienst. Deze beschrijven meer de muzikanten die de harp spelen en een “nieuw lied” zingen.

In vers 4 staat ´4. Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk.”

In de grondtekst staat in vers 4

“Dit zijn zij die niet besmet waren met [“met” is het woord voor “meta”, wat betekend  “te midden van, of in het midden”]  vrouwen, want zij zijn maagden ….

Dus het woordje “met” betekend “Meta” = Grieks voorvoegsel wat betekend “te midden van, in het midden van.”

Strong’s Number G3326 komt overeen met de Griekse μετά ( meta ).

Meta betekent dus niet ‘met’ in de betekenis van ‘door’, alsof vrouwen verontreiniging veroorzaken, maar eerder “met” in de betekenis van “te midden van” of “in het midden van.”

Bv. in Mat. 1 vers 23 staat : “ God met ons”

Het woordje “met” is  “meta”, is Strong’s Number G3326. 

Wat dus eigenlijk betekend God “te midden van” ons. (en niet “door” ons, zie voorbeeld boven).

Dus kort gezegd als we de tekst veranderen zoals het werkelijk word bedoeld in de grondtekst,  staat er in vers 4 “: ´Dezen zijn het, die onder de vrouwen zich niet verontreinigt hebben, want zij zijn maagden”. En in de Bijbel wordt de term “maagd”  eigenlijk nooit op een mannen toegepast, maar het zijn maagdelijke vrouwen die zich niet verontreinigt hebben. Zij zijn het die het Lam volgen waar Hij ook gaat, deze hebben zich niet verontreinigd met de trouweloze religieuze systemen van de hoer, maar waren in plaats daarvan trouw om uit de godslasteringen en afgoderij en corrupte leer van Mysterie Babylon te komen toen ze geroepen werden om dat te doen. 

Een leger van 288.000, en een koor van 288 (2 × 144.000 en 2 × 144). Is dit toeval?  Ik denk het niet. Waarom is het nummer verdubbeld van 144 of 144.000?  Het is elke keer een vermeerdering van heerlijkheid (1000). Ik geloof dat het twee groepen overwinnaars aangeeft met elk 144.000 erin. Wat Davids’ leger en koor betreft, zijn deze cijfers aantallen waarschijnlijk het type en schaduw voor de TWEE groepen overwinnaars die 1000 jaar lang met Christus zullen regeren. Dit leger wordt bekleed, gezalfd en bekrachtigt en klaar gemaakt om alle werken van satan onder de voeten van Yeshua te treden, en om de weg te bereiden voor de Heer.

Het laat zien dat  deze twee groepen, deze zonen en dochter van olie, die grondig getraind zijn, samen Gods Leger zijn, dat het mannelijke (7) en het vrouwelijke (14)  verenigt zullen worden als een Eénheid, als in één Geest. Samen vertegenwoordigen ze de Volheid van God, en van het Lam.  

Dus in Eénheid is het 144.000  mannelijk  + 144.000 vrouwelijk  = 288.000 overwinnaars, de eerstelingen van God en het Lam.

JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *