De twee Getuigen, de twee Olijfbomen

Ezechiël 37
18 :Wanneer nu uw volksgenoten u vragen: Wilt gij ons niet meedelen, wat gij daarmee bedoelt? 19 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik neem het stuk hout van Jozef – dat aan Efraïm toebehoort – en van de stammen Israëls die daarbij behoren, en Ik voeg het bij het stuk van Juda en maak ze tot één stuk hout, zodat zij één zijn in mijn hand.
22: En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken.

In deze vertaling van NBG staat HOUT van Jozef en HOUT van Juda.
Maar in de grondtekst staat in Strong h6086 waar staat עֵץ `ets , wat 162 keer wordt vertaald in de Bijbel met BOOM.

Hier zien we dus de twee OLIJFBOMEN, die Eén worden in de Hand van de Heer, en waarin ze niet langer meer twee volken zullen zijn en niet meer verdeeld zullen zijn in twee Koninkrijken, maar Eén volk in de Messias Jeshua, Ze zullen worden Eén Olijfboom.

We zien in Maleachi 4:5 waar staat “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.”

Dus hij profeteert voordat Jeshua terug komt de profeet Elia zal terug keren.

En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de Schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen? 11 Hij antwoordde en zeide: 12 Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zó zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden. 13 Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had. Math. 17 :10-13.

Dus Elia kwam wel maar in de persoon van Johannes de Dooper die de geest van Elia had.

Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? 12 Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? 13 En hij zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. 14 Toen zeide hij: Zij zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan. Zach. 4:11-14.

Zo zullen ook de 144.000 komen, een grote groep mensen die in de Geest en kracht van Mozes en van Elia zullen komen. Dit zijn de twee Getuigen, de twee Gezalfden, de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Here der aarde staan.

Jozef Efraim (díe de Gemeente is) , de olijfboom waarin heidenen uit al de volkeren op ingeënt zijn en Judah, al de Joden en hen die daar bij horen die samen komen in de Messias Jeshua, deze twee worden één Kudde één Herder en zijn samen de “twee Getuigen”.

Als we het over Elia en Mozes hebben, geloof ik dat de twee Getuigen de 144.000 uit Openbaringen 7, de zonen Gods die openbaar zullen worden. (en daarin geloof ik ook dat oude testamentische gelovigen zoals Mozes en Elia en Henoch en Johannes daarbij zullen zijn) Ik geloof niet dat het 2 personen zijn maar een groep van mensen.

De vroege regen is geweest en we geloven in de late regen die nog komen gaat. De 120 waren de eerste uitverkoren uit Israël die in de bovenkamer bijeen waren toen de uitstorting van de Heilige Geest kwam, want zij offerden hun harten volkomen aan Hem. We krijgen, voor de Heer terug komt, nog de late regen, de volle uitstorting van Gods Geest waar Joel 2 over sprak, dat God zijn Geest zal uitstorten op AL wat leeft, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Dit zal voor de Heer terug komt nog geschieden.
Ik geloof dat er weer zoals de eerste 120 discipelen er weer een groep van mensen zal op staan en dat zullen dan de 144.000 eerstelingen van God en het Lam zijn. Zij zullen de twee Getuigen zijn voor 3,5 jaar die uit zullen gaan in de grote Exodus die zal komen voor de Heer terug komt.

Zij zullen Gods volk beschermen en ondersteunen en uit de wereldvolken leiden zoals Mozes Gods volk geleid heeft uit Egypte. Het is een krachtig gezalfd Leger die niemand tegenhoudt, vol van Gods Geest en kracht en vuur. Het is een Leger als leeuwen die de werken van satan zal verscheuren en vernietigen en hen onder de voeten van Yeshua zal treden, zij zijn als het ware de weerhouders van het kwaad. Dezen zijn het die door God zelf zwaar getraind zijn in geloof en liefde en karaktervorming om overwinnaar te worden naar Zijn soevereine wil. Daarom ondervinden ze in hun leven veel tegenstand waardoor ze gevormd worden.
Wie ongehoorzaam is aan de bevelen van dit Leger van God, de 144.000 die uit gaan als in de geest van Mozes en Elia, zijn als de dwaze maagden en blijven buiten en zullen sterven in de wildernis, wie gehoorzaam zijn aan dit Leger zullen als de wijze maagden zijn en zullen als het ware binnen hun poorten beschermt zijn zodat de vijand buiten blijft. Dit Leger staat als het waren tussen de vijand en het volk in. Zij zijn als een muur, een bescherming en houden het oordeel tegen om velen te bevrijden en te redden.

De Twee Getuigen

En Ik zal mijn twee getuigen last geven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. (vers 3,4)

Zo zullen ook de 144.000 komen, een grote groep mensen die in de Geest en kracht van Mozes en van Elia zullen komen. Dit zijn de twee Getuigen, de twee Gezalfden, de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Here der aarde staan.
De twee getuigen zijn twee individuen maar het zegt eigenlijk nooit dat die twee getuigen twee mensen zijn maar dat het twee Getuigen zijn. Het enigste wat van hen gezegd kan worden is dat ze de twee olijfbomen en de twee kandelaren zijn, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan.
En er staat dat wanneer de twee getuigen hun getuigenis voltooid hebben zal het beest uit de afgrond op komen en zal hun de oorlog aandoen, hen aanvallen en overwinnen en doden en hun lichamen zullen, 3,5 dag openlijk blijven liggen en de mensen weigeren hun lichamen te begraven.

Willen we ontdekken wie de twee olijfbomen zijn, moeten we dit in de schrift naar sleutelwoorden vinden.

Wie zijn de olijfbomen en wat zegt de Bijbel over olijfbomen.
In Zach. 4:11-14.
Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? 12 Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? 13 En hij zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. 14 Toen zeide hij: Zij zijn de twee gezalfden (lett. Zonen van olie) die vóór de Here der ganse aarde staan.

Als wij nu de Bijbel lezen over de olijfboom, gaat het hier dan over één persoon of meerdere personen, wat zegt de Bijbel daarover.
Laten wij in het OT kijken naar Jeremia 11:16 zien wat daar staat :” Een groene olijfboom, schoon van prachtige vrucht, heeft de Here u genoemd …… Ja, de Here der heerscharen, die u heeft geplant.

Hier zien we dat de Heer Israël vergelijkt met de Olijfboom, het huis Israël en het huis Juda, als een lichaam van meerdere personen die een natie zijn.
Maar ze hebben de Heer gekrenkt omdat ze offers ontstaken aan de Baal waardoor er takken werden afgebroken en door ongeloof.

En nu willen we kijken waar over de olijfboom staat geschreven in het NT die een groep van mensen zijn. Laten we kijken naar Romeinen 11 vers 17 En zo enige van de takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in hun plaats zijt ingeënt, en de wortel en de vettigheid van de olijfboom mede deelachtig zijt geworden. 18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u.19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. 24 Want indien gij afgehouwen zijt uit de olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden?

Je hebt dus twee groepen, 2 kandelaren, 2 huizen, ten eerste de Joden, het huis Juda en ten tweede de gelovigen uit de heidenen wat bestaat uit het huis Israël/Efraïm die met een scheidbrief waren weggestuurd en verstrooit waren onder de heidenen en gelovigen uit de heidenvolkeren.
Het huis Israël en het huis Juda zij zijn de twee olijfbomen, en alle heidenen die ingevoegd of geënt worden op de olijfboom zij zijn mede-erfgenaam. Deze zijn dan nog steeds twee aparte olijfbomen maar in de toekomst zullen deze twee getuigen, deze twee huizen samengevoegd worden zoals Ezechiël 37 ons dat beschrijft, ze zullen één in Gods Hand worden en het zal worden één Kudde en één Herder.
En dit samen komen dat zal gebeuren door de tweede grote exodus die aanstaande is en aan het einde van de 1260 dagen zullen ze weer één gemeente, één huis zijn en één Kandelaar. Hierbij houd ook op de bediening van de 144.000, die uit zullen gaan in de geest en kracht van Elia en Mozes (en Johannes), de eerstelingen van God en het Lam.

God laat een profetische waarschuwing over het wereldrond gaan, één op het eindoordeel voorbereidende waarschuwing. In Openbaringen 10 wordt verkondigd, dat God vóór de zevende bazuin waarschuwt, hevig waarschuwt, een boodschap dat doet dreunen over de hele wereld, en die de aarde in gloed zet, die een open boekje naar beneden doet komen dat zoet is in de mond en bitter in de buik en daarom herinnert aan profetie met een ontzaglijk gevolg dat de zeven donderslagen hun stemmen spreken.
De verberging is op zichzelf een openbaring een verborgenheid die nog in vervulling moet gaan, en eigenlijk hoort het bij het boek over hetgeen na deze geschieden zal, want het is een stukje, dat Johannes eveneens van Jezus ontvangen heeft. Maar het mag niet doorgegeven worden aan Zijn dienstknechten de profeten. Er is dus opzettelijk door God een verborgen centrum in de eindtijd . Het is Gods voorlaatste geheim! Een verborgenheid van God die eenmaal vervuld zal worden. De apostel moest hier precies zoals Ezechiël, die zinnebeeldig een handeling moest verrichten, het boekje opeten en zijn buik er mee vullen. In zijn mond was het als honing en zoet maar in zijn buik was het bitter (onaangenaam). Johannes hoort de opdracht wederom te profeteren voor vele volkeren en natiën en talen en koningen”.
Dus m.a.w. wordt ons hier te kennen gegeven, dat er voor het bazuinen van de zevende bazuin, dus voor het komen van de grote en zeer vreselijke dag de Heren profetie wordt uitgestoten. Er zal geprofeteerd worden, en dat door de 144.000 eerstelingen van God en het Lam (inkl. Johannes), Zijn getuigen, zijn knechten, de profeten, die met hemelse volmacht deze profetie over de gehele wereld zal laten overgaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *